Подаване на Декл 1 при СИРВ

Публикувано на: 15.03.2012

Разяснение Изх. № 53-00-580 от 21.01.2010 г. на НАП

Относно: Подаване на Декларации Обр. 1 и 6 при Сумирано Отчитане на Работното Време

 

 

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Фактическа обстановка: Подаване на декларации обр. 1 и 6 при сумирано отчитане на работното време.

По І-ви въпрос: Съгласно чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Сумираното отчитане на работното време е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен период от време. Работодателят е длъжен в края на отчетния период да отчете времето, отработено от конкретния работник, като часовете, получени над определената норма часове, се считат за извънреден труд и следва да се отчетат по реда на чл. 149 КТ в специална книга. При сумираното изчисляване продължителността на работния ден не е еднаква, поради което за работодателя не съществува задължение през всеки календарен период (седмица, месец) да осигурява отработване на пълния размер на законоустановеното работно време (норматив).

След изтичане на периода на сумирано отчитане на работното време следва да се подадат коригиращи декларации обр. 1, в които да се отразят действително отработените дни и часове през съответния месец. Отработените дни, които се попълват в т. 16.1 от декларацията се получават като действително отработените часове се разделят на часовете, съответстващи на дневното работно време на осигуреното лице по трудов договор. При остатък равен или по-малък от половината от работното време на лицето се извършва закръгляване към по-голямото число.

В конкретния случай остатъкът е по-голям от половината от работното време, поради което той следва да се отрази като прекъсване в осигуряването.

По ІІ-ри въпрос – Тъй като напускането на служител води до прекратяване на осигуряването, което следва да се отрази в декларация обр. 1 за месеца, през който служителят е напуснал, за него следва да се подадат коригиращи декларации, отразяващи действително отработеното време към този момент.

По ІІІ-ти въпрос – Ако отпускът поради временна неработоспособност е продължил през целия календарен месец и за служителя няма изготвен график, декларация обр. 1 се попълва по общия ред като за лице, работещо по трудово правоотношение.

По ІV-ти въпрос – Когато служител представи болничен лист за минало време, след приключване периода на сумирано отчитане на работното време, следва да се подаде коригираща декларация обр. 1, която да отрази действително отработените дни и дните във временна неработоспособност през съответния месец.

По V-ти въпрос – Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 6 от КСО (в редакцията й, действаща през 2009 г.) осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Задължение за внасяне на осигурителни вноски възниква при изплащане на възнаграждението по договора. В конкретния случай възнаграждението е платено през октомври 2009 г. Осигурителните вноски следва да се внесат до 10.11.2009 г. и съответно да се отразят в декларация обр. 6 до края на месец ноември 2009 г.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->