Непълно Работно Време при СИРВ

Публикувано на: 15.03.2012

Писмо Изх. № 94-нн-66 от 14.05.2009 г. на МТСП

Относно: Установяване на Непълно Работно Време, Както при Подневно, Така и При Сумирано Изчисляване на Работното Време

 

 

Установяването на непълно работно време се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай, но не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време, продължителността на работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите.

Разпоредбите на чл. 138а, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда допускат установяване на непълно работно време, както при подневно, така и при сумирано изчисляване на работното време. Във всеки случай, установеното непълно работно време не може да бъде по-малко от половината от законоустановеното работно време. Следва да се има предвид, че законоустановено работно време е работното време с нормална продължителност (чл. 136, ал. 3 КТ - 8 часа през деня) и с намалена продължителност (чл. 137, ал. 1 КТ - 6 или 7 часа за работниците и служителите, които извършват видове работи съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и 7 часа за работници и служители, ненавършили 18 години - чл. 305, ал. 3 КТ).

При подневно изчисляване на работното време, дневната продължителност на непълното работно време не може да бъде по-малко от:

- 4 часа - при работно време с нормална продължителност 8 часа;

- 3,5 часа - при работно време с намалена продължителност 7;

- 3 часа - при работно време с намалена продължителност 6 часа.

При сумирано изчисляване на работното време не е необходимо продължителността на всеки работен ден да бъде не по-малка от половината от законоустановената. Това е необходимо за периода на сумираното изчисляване - работна седмица, работен месец, работно двумесечие, тримесечие и т.н. Това означава, че когато при сумирано изчисляване на работното време е въведено непълно работно време, неговата продължителност не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност на работното време за периода на сумирано отчитане, въведен от работодателя (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца). Следователно продължителността на непълното работно време се сравнява със законоустановената продължителност на работното време, като се изчислява средно за установения от работодателя период, съгласно чл. 142, ал. 2 КТ. Във всички случаи следва да се спазва и разпоредбата на чл. 142, ал. 4 КТ, съгласно която максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден (чл. 142, ал. 3 КТ). Следва да се спазват и чл. 153, ал. 2 и 3 КТ относно седмичната почивка.

Следва да се има предвид, че установяването на непълно работно време се извършва при спазване на условията на чл. 138а, ал. 1 КТ, като предмет на предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ може да бъде включително и начинът на конкретното разпределение на работното време, когато е установено сумирано изчисляване на работното време, т.е. поименните графици. Освен това, работодателят е длъжен да спази и чл. 9 и чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Според чл. 9 установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай, но не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време, продължителността на работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ. Според чл. 9а (нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->