Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Начисляване на Провизия за Неизползван Платен Годишен Отпуск към Датата на Баланса

Публикувано на: 08.03.2012

МСС 37 "Провизии, условни пасиви и условни активи" изисква дружеството да изчисли към датата на баланса и да признае провизия за задължение по натрупаните неизползвани отпуски и осигуровките свързани с тях.

Технически това става като се изчисли задължението за възнаграждение за неизползвания платен отпуск (базата за изчисляване е полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни) и дължимите осигуровки за с-ка на работодател (ползвайки процентите приложими за годината, в която ще се ползва отпуска).

Осчетоводяването в конкретна счетоводна сметка е в зависимост от счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на дружеството.

При всички случаи трябва да се дебитира сметка Разходи за възнаграждения (аналитичност неизползвани платени отпуски) срещу кредитиране за сметка задължения за възнаграждения (аналитичност неизползвани платени отпуски).

Същата е и логиката за осигуровките - Дт Разход/ Кт Задължение.

През годината се отразява и промяната на салдото на провизията от миналата година (пасивната сметка за задължение). Ако е имало реално използване на провизирани отпуски от предишни периоди, то с тази сума се дебитира провизията (срещу кредитиране на текущото задължение за възнаграждение и осигуровки). При начисляване на нововъзникналата провизия за текуща година се дебитира разходната сметка за провизия срещу кредита на пасивната сметка за провизия.

С начислените провизии (възнаграждение + осигуровки) се преобразува данъчния резултат в посока увеличени в годината на начисление, а ползваната част от провизираните отпуски се посочва в намаление на ФР в годината на ползване.

Тези преобразувания представляват временна данъчна разлика, за която може да се начисли и отсрочен данъчен актив.Коментари

-->