Борис Тенчев Борис Тенчев Kreston BulMar Потребител

Счетоводно Третиране на Амортизации на ДМА след Преустановяване на Употребата на Актива

Публикувано на: 02.03.2012

Счетоводното третиране на амортизациите след преустановяването на употребата на активите зависи от счетоводната база, която се прилага.

Ако приложимата база е МСФО, то начисляването на амортизация продължава (дори и с по-нисък %) до момента, в който не класифицирате актива като "държан за продажба" или не го отпишете.

МСС 16, параграф 55: "Амортизирането на актива се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5 и датата, на която активът е отписан. Следователно амортизацията не се преустановява, когато активът не се използва или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран. При методите на амортизация според използването обаче, амортизационното отчисление може да е нула, когато няма производство."

Ако приложимата база е НСФО за МСП, то съгласно параграф 6.2. "начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това."

За данъчни цели, начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца.

По интересен е въпроса как да се представи актива към датата на баланса, дали да се класифицира като "държан за продажба" по МСФО 5 или като "Материален запас" по МСС 2, но това зависи от намерението на ръководството и възможностите за продажба във времето, етапа, до който са стигнали преговорите с потенциални купувачи и т.н.Коментари

-->