МСС 28 - Инвестиции в Асоциирани Предприятия
Международен Счетоводен Стандарт 28

Инвестиции в Асоциирани Предприятия

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година

Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година

Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година

Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година

Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година


ОБХВАТ

Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24.01.2009

               1. Настоящият Стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия, държани от:

                    а) организации с рисков капитал или

                    б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни единици и подобни предприятия, включително и застрахователни фондове, свързани с инвестицията,

които при първоначалното признаване са отчетени по справедлива стойност чрез печалбата или загубата или са класифицирани като държани за търгуване и се отчитат в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Такива инвестиции се оценяват по справедлива стойност в съответствие с МСС 39, като промените в справедливата стойност се отразяват в печалбата или загубата за периода на промяната. Предприятие, което държи такава инвестиция, прави оповестяванията, изисквани от параграф 37е).


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

               2. В настоящия стандарт се използват следните определения:

Асоциирано предприятие — предприятие, включително некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно предприятие на инвеститора.

Консолидирани финансови отчети — отчети на групата, представени като финансов отчет на едно предприятие.

Контрол — властта да се ръководи финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така че да се извличат изгоди от дейността му.

Метод на собствения капитал — метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата на инвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано.

Съвместен контрол — договорено споделяне на контрол върху дадена стопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (съдружници).

Индивидуални финансови отчети — отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместно предприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано.

Значително влияние — право на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.

Дъщерно предприятие — предприятие, включително и некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, което е под контрола на друго предприятие (т. нар. предприятие майка).

               3. Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети на предприятие, които няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или няма дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие.

               4. Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение към консолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите са отчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в които дяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие са пропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети.

               5. Предприятия, които са освободени от консолидация в съответствие с параграф 10 на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, от прилагане на пропорционална консолидация съгласно параграф 2 от МСС 31 Дялове в съвместни предприятия или от прилагане на метода на собствения капитал съгласно параграф 13, буква в) от настоящия стандарт, могат да представят индивидуални финансови отчети като техни единствени финансови отчети.

Значително влияние

               6. В случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия)20 % или повече от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Противоположно на горното, в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия) по-малко от 20 % от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор не притежава значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от друг инвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма значително влияние.

               7. Наличието на значително влияние от страна на даден инвеститор обикновено се доказва чрез съществуването на едно или повече от следните условия:

                    а) представителство в съвета на директорите или в равностоен управленски орган на предприятието, в което е инвестирано;

                    б) участие в процеса на вземане на решения, включително при вземане на решения за разпределение на дивиденти или други подобни;

                    в) значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано;

                    г) взаимен обмен на управленски персонал; или

                    д) осигуряване на съществена техническа информация.

               8. Предприятието може да притежава варанти за акции, акционни опции на поискване, дългови или капиталови инструменти, които могат да се конвертират в обикновени акции, или други подобни инструменти, които имат потенциала, ако се използват или конвертират, да дадат на предприятието допълнително право на глас или да ограничат правото на глас на трета страна при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието (т.е. потенциалното право на глас). Съществуването и влиянието на потенциалните права на глас, които се упражняват в момента или се конвертират в такива, включително потенциалните права на глас, държани от други предприятия, се вземат под внимание, когато се оценява дали предприятието има значително влияние. Потенциалните права на глас не се упражняват в момента или не се конвертират в такива, когато например не могат да бъдат упражнени или конвертирани в такива до определена бъдеща дата или до възникване на бъдещо събитие.

               9. За да се определи дали потенциалните права на глас водят до значително влияние, предприятието следва да проучи всички факти и обстоятелства (включително сроковете за упражняване на потенциалните права на глас и всички други договорни споразумения, независимо дали се разглеждат поотделно или заедно), които оказват влияние върху потенциалните права на глас, с изключение намеренията и финансова възможност на ръководството да упражни тези права или да ги конвертира.

               10. Дадено предприятие губи значителното влияние в предприятието, в което е инвестирало, когато загуби властта да участва в процеса на вземане на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирало. Загубата на значително влияние може да се прояви със или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост. Тя може да се прояви например, когато асоциираното предприятие стане предмет на контрол от страна на правителството, съда, административен или регулаторен орган. Тя може да се прояви и като резултат от договорно споразумение.

Метод на собствения капитал

               11. Съгласно метода на собствения капитал инвестицията първоначално се вписва по нейната себестойност, а балансовата сума се увеличава или намалява, за да се признае делът на инвеститора в печалбите или в загубите на предприятието, в което е инвестирано, след датата на придобиването му. Делът на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано, се признава в печалбата или загубата на инвеститора. Доходите, получени чрез разпределение от предприятието, в което е инвестирано, намаляват балансовата сума на инвестицията. Корекции на балансовата стойност може да са необходими и за промени в пропорционалния дял на инвеститора в предприятието, в което се инвестира, възникващи от промени в друг всеобхватен доход на предприятието, в което се инвестира. Подобни промени включват тези, които възникват в резултат от преоценка на имоти, машини и съоръжения и от курсови разлики. Делът на инвеститора в тези промени се признава в друг всеобхватен доход на инвеститора (вж. МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.)).

               12. При наличието на потенциални права на глас, делът на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирал, и в промените в капитала на същото се определят на база настоящия дял в собствеността и не отразява възможното упражняване или прехвърляне на потенциалните права на глас.


ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

               13. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по метода на собствения капитал освен в случаите, когато:

                    а) инвестициите се класифицират като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

                    б) се прилага изключението в параграф 10 от МСС 27, позволяващо на предприятието майка, което също има инвестиция в асоциирано предприятие, да не представя консолидирани финансови отчети; или

                    в) са налице всички обстоятелства, изброени по-долу:

                         i) инвеститорът е изцяло притежавано или частично притежавано дъщерно дружество на друго предприятие и собствениците на това предприятие, включително и собствениците без право на глас, са информирани и не са възразили инвеститорът да не прилага метода на собствения капитал;

                         ii) дълговите и капиталови инструменти на инвеститора не се търгуват на

                         ii) дълговите и капиталови инструменти на инвеститора не се търгуват на публичните пазари (на национални или международни фондови борси или на извънборсови пазари — местни и регионални);

                         iii) инвеститорът не е регистрирал, нито е в процес на регистрация на финансовите си отчети в Комисията по ценни книжа или друг подобен регулаторен орган, с цел емитиране на какъвто и да е клас инструменти на публичния пазар; и

                         iv) крайният или всеки междинен собственик на инвеститора изготвя консолидирани финансови отчети, публично оповестени и изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

               14. Инвестициите, описани в параграф 13, буква а), се отчитат в съответствие с МСФО 5.

               15. Когато дадена инвестиция в асоциирано предприятие, първоначално класифицирана като държана за продажба, вече не отговаря на критериите за тази класификация, то тя следва да бъде отчетена по метода на собствения капитал от датата на нейната класификация като държана за продажба. Финансовите отчети за периодите от датата на класификацията на инвестицията като държана за продажба следва да бъдат съответно коригирани.

               16. [Заличен]

               17. Признаването на приход на базата на получено разпределение невинаги представлява подходяща мярка за придобития от инвеститора доход в резултат на инвестиция в асоциирано предприятие, тъй като полученото разпределение може да не съответства достатъчно на резултатите от дейността на асоциираното предприятие. Тъй като инвеститорът има значително влияние върху асоциираното предприятие, той има дял в резултатите от дейността на асоциираното предприятие и като резултат това оказва влияние върху възвръщаемостта на неговите инвестиции. Този дял на инвеститора се отчита чрез разширяване на обхвата на неговите финансови отчети по такъв начин, че те да включват неговия дял в резултатите на асоциираното предприятие. В резултат на това, прилагането на метода на собствения капитал предоставя възможност за получаването на по-информативно отчитане на нетните активи и нетния доход на инвеститора.

               18.(Регламент (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12.06.2009) Даден инвеститор прекратява използването на метода на собствения капитал от датата, когато престане да има значително влияние в асоциираното предприятие и от тази дата нататък да отчита инвестицията в съответствие с МСС 39, при условие че асоциираното предприятие не се превърне в дъщерно или съвместно дружество, така както са дефинирани в МСС 31. При загубата на значително влияние, инвеститорът оценява по справедлива стойност всяка инвестиция, която инвеститорът задържа в бившето асоциирано предприятие. Инвеститорът признава в печалбата или загубата всяка разлика между:

                    а) справедливата стойност на всяка задържана инвестиция и постъпленията от освобождаване от частичното участие в асоциираното предприятие; и

                    б) балансовата сума на инвестицията към датата на загуба на значителното влияние.

               19.(Регламент (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12.06.2009) Когато инвестицията престане да бъде асоциирано предприятие и се отчита в съответствие с МСС 39, справедливата стойност на инвестицията към датата, когато е престанало да бъде асоциирано предприятие, се счита за справедлива стойност при първоначално признаване като финансов актив в съответствие с параграф 39.

               19A(Регламент (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12.06.2009) Ако инвеститор изгуби значително влияние над асоциирано предприятие, той отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това асоциирано предприятие на същата база, както би било необходимо, ако асоциираното предприятие директно се е освободило от съответните активи или пасиви. Следователно, ако печалбата или загубата, признати преди в друг всеобхватен доход от асоциирано предприятие, бъдат прекласифицирани към печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, инвеститорът прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалбата или загубата (като корекция от прекласификация), когато изгуби значително влияние над асоциираното предприятие. Ако например асоциираното предприятие има налични за продажба финансови активи и инвеститорът изгуби значително влияние над асоциираното предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. Ако притежаваното участие на инвеститора в асоциираното предприятие намалее, но инвестицията продължава да бъде асоциирано предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционална сума от печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход.

               20. Голяма част от процедурите, които са подходящи за прилагане на метода на собствения капитал, наподобяват консолидационните процедури, предвидени в МСС

               27. Нещо повече, самите концепции, заложени в процедурите във връзка с придобиването на дъщерни предприятия, се възприемат и при придобиването на инвестиция в асоциирано предприятие.

               21. Делът на дадена група в асоциирано предприятие е сумата от дяловете в асоциираното предприятие на предприятието майка и неговите дъщерни дружества. За настоящите цели, дяловете на други асоциирани предприятия или съвместни дружества на групата не се взимат под внимание. Когато асоциирано предприятие има дъщерни дружества, асоциирани предприятия или съвместни дружества, печалбите или загубите и нетните активи, които се взимат под внимание при прилагане на метода на собствения капитал, са тези, отчетени във финансовите отчети на асоциираното предприятие (включително делът от печалбите или загубите и нетните активи на неговите асоциирани предприятия и съвместни дружества), след извършване на необходимите преизчисления, за да се спази прилагането на единни счетоводни политики (вж. параграфи 26 и 27).

               22. Печалби и загуби, резултат от „възходящи“ и „низходящи“ сделки между един инвеститор (вкл. неговите консолидирани дъщерни дружества) и асоциирано предприятие, се признават във финансовите отчети на инвеститора до степента на несвързаното инвеститорско участие в асоциираното предприятие. „Възходящи“ сделки са, например, продажба на активи от асоциираното предприятие на инвеститора. „Низходящи“ сделки са, например, продажба на активи от инвеститора на асоциираното предприятие. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие, резултат от такива сделки, се елиминира.

               23.(Регламент (ЕО) № 495/2009, ОВ L 149, 12.06.2009) Дадена инвестиция в асоциирано предприятие се отчита по метода на собствения капитал от датата, от която то става асоциирано предприятие. При придобиване на инвестицията всякаква разлика между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в нетната справедлива стойност на разграничимите активи и пасиви на асоциираното предприятие се отчита, както следва.

                    а) Репутацията, свързана с асоциираното предприятие, се включва в балансовата стойност на инвестицията. Амортизация на тази репутация не се разрешава.

                    б) всяко превишение на дела на инвеститора в нетната справедлива стойност на разграничимите активи и пасиви на асоциираното предприятие над себестойността на инвестицията се включва като приход при определяне дела на инвеститора в печалбата или загубата на асоциираното предприятие за периода, в който е придобита инвестицията.

Извършват се подходящи преизчисления на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие след придобиването, за да се отчете например амортизацията на амортизируемите активи въз основа на справедливата им стойност към датата на придобиване. По същия начин се извършват подходящи преизчисления на дела на инвеститора в печалбите или загубите на асоциираното предприятие след придобиването, за да се отчетат загубите от обезценка, признати от асоциираното предприятие като репутация или имоти, машини и съоръжения.

               24. При прилагането на метода на собствения капитал инвеститорът следва да използва последните налични финансови отчети на асоциираното предприятие. Когато краят на отчетния период на инвеститора се различава от този на асоциираното предприятие, асоциираното предприятие изготвя, за използване от инвеститора, финансови отчети към същата дата както на финансовите отчети на инвеститора, освен ако това е практически невъзможно.

               25. Когато в съответствие с параграф 24 финансовите отчети на асоциираното предприятие, използвани при прилагане на метода на собствен капитал, се изготвят към различна отчетна дата от тази на инвеститора, се налага да се извършват преизчисления, които да отразяват ефектите от евентуални значими събития или сделки между инвеститора и асоциираното предприятие, настъпили между датата на финансовия отчет на асоциираното предприятие и датата на финансовия отчет на инвеститора. Във всеки случай разликата между края на отчетния период на асоциираното предприятие и този на инвеститора не трябва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди следва да бъдат запазени от период в период.

               26. При изготвянето на своите финансови отчети инвеститорът следва да прилага единна счетоводна политика спрямо сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства.

               27. Когато асоциираното предприятие прилага счетоводна политика, която се различава от тази на инвеститора във връзка със сходни сделки и събития, станали при сходни обстоятелства, се правят съответните корекции по отношение на счетоводната политика на асоциираното предприятие, когато финансовите отчети на асоциираното предприятие се използват от инвеститора при прилагане на метода на собствения капитал.

               28. При наличието на кумулативни привилегировани акции на асоциираното предприятие, които са притежавани от страни, различни от инвеститора, и са класифицирани като собствен капитал, инвеститорът изчислява своя дял в печалбите или загубите, след като са извършени преизчисления по отношение на привилегированите дивиденти, независимо дали дивидентите са били обявени или не.

               29. Когато делът на инвеститора в загубите на асоциираното предприятие възлиза на или превишава участието му в асоциираното предприятие, инвеститорът прекратява признаването на своя дял в по-нататъшните загуби. Делът в асоциираното предприятие е балансовата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие, когато се прилага методът на собствения капитал, заедно с всякакви други дългосрочни участия, които по същество формират част от нетната инвестиция на инвеститора в асоциираното предприятие. Например позиция, за която не се планира и не се очаква да бъде уредена в близко бъдеще, е по същество допълнение на инвестицията в асоциираното предприятие. Такива позиции могат да бъдат привилегировани акции и дългосрочни вземания или заеми, с изключение на търговски вземания, търговски задължения или други дългосрочни вземания, които са достатъчно обезпечени, каквито са обезпечените кредити. Загубите, отчетени по метода на собствения капитал, които надвишават инвестицията в обикновени акции, се отчитат в другите компоненти от участието на инвеститора в асоциираното предприятие в обратен ред по важност (т.е. приоритет при ликвидация).

               30. След като инвеститорското участие е намалено до нула, допълнителните загуби се отчитат и пасивът се признава само до размера, до който инвеститорът има поети правни или конструктивни задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие. В случай че асоциираното предприятие впоследствие отчете печалба, инвеститорът възобновява признаването на своя дял от тази печалба, едва след като делът му от печалбата се изравни с този от непризнатите нетни загуби.

Загуби от обезценка

               31. След прилагане на метода на собствения капитал, включително след признаване на загубите на асоциираното предприятие съгласно параграф 29, инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за да определи дали е необходимо да признае допълнителни загуби от обезценка по отношение на нетната му инвестиция в асоциираното предприятие.

               32. Също така инвеститорът прилага изискванията на МСС 39, за да определи дали се признава допълнителна загуба от обезценка по отношение на дела на инвеститора в асоциираното предприятие, който дял не съставлява част от нетната инвестиция и от сумата на тази загуба от обезценка.

               33.(Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24.01.2009) Тъй като положителната репутация, включена в балансовата стойност на инвестицията в асоциирано предприятие не се отчита самостоятелно, тя не се проверява отделно за обезценка чрез прилагане на изискванията за проверка на обезценката съгласно МСС 36 Обезценка на активи. Вместо това цялата балансова стойност на инвестицията се проверява съгласно МСС 36 за обезценка, като се сравнява нейната възстановима стойност (по-високата от стойността в употреба и справедливата стойност минус разходите за продажба) с балансовата й стойност, в случаите, когато прилагането на МСС 39 показва, че инвестицията може да се е обезценила. Загубата от обезценка, призната в такива обстоятелства, не се разпределя към никой актив, включително репутацията, която съставлява част от балансовата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие. Съответно, всяко обратно възстановяване на тази загуба от обезценка се признава в съответствие с МСС 36 в степента, в която възстановимата стойност на инвестицията впоследствие се увеличава. При определяне стойността в употреба на инвестицията, предприятието оценява приблизително:

                    а) своя дял от настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да бъдат генерирани от асоциираното предприятие, включително паричните потоци от дейността на асоциираното предприятие и постъпленията при окончателна продажба на инвестицията; или

                    б) настоящата стойност на приблизително изчислените бъдещи парични потоци, които се очаква да възникнат от разпределяне на дивидентите от инвестицията и от окончателната продажба на инвестицията.

При верни предположения и двата метода дават един и същи резултат.

               34. Възстановимата стойност на инвестицията в асоциираното предприятие се оценява за всяко предприятие поотделно, освен в случаите, когато асоциираното предприятие не генерира парични постъпления при продължителна употреба, които да са в значителна степен независими от тези, генерирани от други активи на предприятието.


ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

               35. Инвестицията в асоциирано предприятие се отчита в индивидуалните финансови отчети на инвеститора в съответствие с параграфи 37 - 42 от МСС 27.

               36. Настоящият стандарт не определя кои предприятия представят индивидуални финансови отчети за публично ползване.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

               37. Следва да се оповестява следното:

                    а) справедливата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия, за които има публикувани ценови котировки;

                    б) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, включваща общата сума на активите, пасивите, приходите и печалбата или загубата;

                    в) причините, поради които предположението, че липсва значително влияние, ако инвеститорът държи пряко или косвено чрез дъщерни дружества по-малко от 20 % от правото на глас или потенциалните права на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за наличие на значително влияние;

                    г) причините, поради които предположението, че е налице значително влияние, ако инвеститорът държи пряко или косвено чрез дъщерни дружества 20 % или повече от правото на глас или потенциалното право на глас в предприятието, в което е инвестирано, отпада и е направено заключение за липса на значително влияние;

                    д) краят на отчетния период на финансовите отчети на асоциирано предприятие, когато тези финансови отчети са използвани при прилагане на метода на собствения капитал, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на инвеститора и причината за използване на различна отчетна дата или период;

                    е) характерът и степента на всякакви значими ограничения (например произтичащи от кредитни ангажименти или регулаторни изисквания), които намаляват възможността на асоциираното предприятие да прехвърля средства към инвеститора под формата на дивиденти или погасяване на заеми, или изплащане на аванси;

                    ж) непризнатия дял на загубите на асоциираното предприятие, за даден период и общо, ако инвеститорът е преустановил включването на своя дял в загубите на асоциираното предприятие;

                    з) фактът, че асоциираното предприятие не е отчетено чрез използването на метода на собствения капитал съгласно параграф 13; и

                    и) обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, индивидуално или по групи, които не са отчетени по метода на собствения капитал, включваща общата сума на активите, общата сума на пасивите, приходите и печалбата или загубата.

               38. Инвестициите в асоциирани предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал, се класифицират като нетекущи активи. Делът на инвеститора в печалбите и загубите на асоциираното предприятие и балансовата стойност на тези инвестиции се оповестяват отделно. Делът на инвеститора в преустановените сделки на асоциираното предприятие също се оповестява отделно.

               39. Делът на инвеститора в промените, признати в друг всеобхватен доход от асоциираното предприятие се признават от инвеститора в друг всеобхватен доход.

               40. В съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи инвеститорът следва да оповести:

                    а) своя дял в условните задължения на асоциираното предприятие, направен съвместно с другите инвеститори; и

                    б) условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститорът е изцяло отговорен за всички или за част от задълженията на асоциираното предприятие.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

               41.(Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24.01.2009) Настоящият стандарт влиза в сила за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако настоящият стандарт се прилага за период, започващ преди 1 януари 2005 г., предприятието следва да оповести този факт.

               41А. МСС 1(както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя и параграфи 11 и 39. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1(преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

               41Б. (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) С МСС 27(както е изменен през 2008 г.) се изменят параграфи 18, 19 и 35 и се добавя параграф 19А.

Предприятието прилага изменението по отношение на параграф 35 със задна дата и измененията по отношение на параграфи 18, 19 и 19А с бъдеща дата за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27(изменен през 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения трябва да бъдат прилагани за този по-ранен период.

               41В. (Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24.01.2009) Параграфи 1 и 33 са добавени от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по-ранен период измененията на параграф 3 от МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, параграф 1 от МСС 31 и параграф 4 от МСС 32 Финансови инструменти: представяне, издаден през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

               41Д. (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) Параграф 41Б беше изменен с издадените през май 2010 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията преди 1 юли 2010 г., то оповестява този факт.


ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДХОДНИ РЕШЕНИЯ

               42. Настоящият стандарт отменя МСС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия (преработен през 2000 г.).

               43. Настоящият стандарт отменя следните разяснения:

                    а) ПКР-3 Елиминиране на нереализирани печалби и загуби от операции с асоциирани предприятия;

                    б) ПКР-20 Счетоводен метод на собствения капитал - признаване на загуби; и

                    в) ПКР-33 Консолидация и метод на собствения капитал — потенциални права на глас и разпределение на дялове.
-->