Възстановяване на Уволнен Работник

Публикувано на: 16.02.2012

Писмо Изх. № 26-146 от 20.04.2011 г. на МТСП

Относно: Възстановяване на Работа при Признаване на Незаконно Уволнение

 

 

При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа.

От изложените в запитването Ви обстоятелства е видно, че със съдебно решение на Софийския районен съд (СРС), което е влязло в сила, уволнението на Вашия служител е признато за незаконно и е отменено, като е постановено възстановяването му на работа.

Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Съобщението за възстановяване по чл. 345, ал. 1 КТ не се отъждествява със съдебното решение. То е отделен съдебен документ, който се връчва на работника или служителя и той може да заеме работата, на която е възстановен, в посочения срок.

По отношение на прекратяване на възстановеното трудово правоотношение, приложение намира разпоредбата на чл. 325, т. 2 КТ. Всяка от страните може да прекрати трудовия договор на цитираното правно основание, без да се дължи предизвестие, когато "работникът или служителят бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1". Срокът за заемане на работата, на която работникът или служителят е възстановен от съда, е двуседмичен от получаване на съобщението за възстановяване. При неспазване на цитирания срок по неуважителни причини отпада правната възможност работникът или служителят да заеме предишната си работа. Следователно най-ранната дата, от която всяка от страните има право да прекрати трудовото правоотношение, съгласно чл. 325, т. 2 КТ, е след изтичането на двуседмичния срок.

С оглед на гореизложеното, една от хипотезите, при която се прилага основанието по чл. 325, т. 2 КТ, е когато работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно и е възстановен на предишната си работа, получи от съда съобщението за възстановяване и не се яви в двуседмичен срок от получаване на съобщението. Възстановеното трудово правоотношение не може да се прекрати преди изтичането на двуседмичния срок, включително и по взаимно съгласие на страните.

В конкретния случай, Вие не разполагате с официална информация дали служителят е получил съобщение по чл. 345, ал. 1 КТ. Като страна в съдебното производство имате право да направите справка в СРС, за да се снабдите с такава информация и когато са налице условията по чл. 325, т. 2 КТ да прекратите трудовото правоотношение.

Кодексът на труда регламентира случаите, при които се признава трудов стаж. Съгласно чл. 354, т. 1 КТ времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа. От тази разпоредба би могъл да се направи изводът, че ако работникът или служителят не се яви в двуседмичен срок от получаване на съобщението по чл. 345, ал. 1 КТ да заеме работата на която е възстановен, периодът от датата на уволнението до датата на прекратяване на трудовото му правоотношение съгласно чл. 325, т. 2 КТ се признава за трудов стаж. Когато работникът или служителят е работил при други работодатели, за трудов стаж по чл. 354, т. 1 КТ следва да се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период следва да се извади времето на работа по друго/други трудови правоотношения. Времето на работа по други трудови правоотношения се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 КТ.

Съгласно чл. 346 КТ, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от съда, настъпилата промяна се вписва в трудовата му книжка. Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при отказ – от инспекцията по труда.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка и данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя (чл. 350, ал. 1 КТ). След прекратяване на трудовия договор, съгласно чл. 325, т. 2 КТ, работодателят вписва в трудовата книжка датата и основанието за прекратяване, продължителността на времето, което се признава за трудов стаж и изплатените обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 349, ал. 1, т. 8-10 КТ). В трудовата книжка се вписва и изплатеното от работодателя обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ, при незаконно уволнение.

В 7-дневен срок от прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до Националната агенция по приходите (чл. 62, ал. 3 КТ). Уведомленията се подават по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Информация по конкретни въпроси, включително и за реда за заличаване на подадено от работодателя уведомление при отмяна на заповед за уволнение, можете да получите от Националната агенция за приходите.

Съгласно чл. 62, ал. 4 (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) от КТ след срока по ал. 3 уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда. Както е видно от разпоредбата задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда е необходимо, само когато се подава уведомление за сключен трудов договор след 3-дневния срок. Тази разпоредба не се прилага, когато се подава уведомление за прекратяване на трудов договор.

В срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението осигурителят е длъжен да издаде безплатно документи за осигурителен стаж и доход (чл. 5, ал. 7, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване). В документа за осигурителен стаж (образец УП-3) се вписва зачетеният от осигурителя стаж. По конкретни въпроси, свързани с попълване на документи за осигурителен стаж и доход, можете да са обърнете към Националния осигурителен институт.

Задължението на осигурителя е да внесе осигурителни вноски за периода на незаконното уволнение и произтича от чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.

Уведомяваме Ви, че в последните години има установена съдебна практика, че след като трудовият стаж за времето на незаконното уволнение се признава за такъв, но като време, през което не е съществувало трудово правоотношение (чл. 354, т. 1 КТ), то работникът или служителят няма право на платен годишен отпуск. Следователно работодателят не дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ, в случаите когато трудовото правоотношение се прекратява на основание чл. 325, т. 2 КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->