Задай въпрос тук
maria gospodinova maria gospodinova Потребител

Освобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на трудаОсвободена съм по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда, без едномесечно предизвестие и със заплахата от дисциплинарно уволнение, ако не приема взаимното съгласие. В нарушение ли е работодателят и мога ли да променя заповедта на основание чл 222 ал.1 от КТ?Отговори

  • При прекратяване на трудов договор по чл.325, т.1 от КТ никоя страна не дължи предизвестие на другата. Затова и текста на чл.325 гласи - Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
    Точка 1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
    Ако и двете страни сте подписали заповедта за прекратяване на трудов договор по чл.325, т.1 от КТ, то това значи, че и двете страни са съгласни.
    Обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ се прилата от работодател към работник ако в заповедта за прекратяване като основание за прекратяване на трудовия договор е записан чл. 328, ал.1, т.1,2,3,4,7 и 8. Работник, чиито договор е прекратен на основание чл.325, т.1 от КТ /по взаимно съгласие/ няма право на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ.
  • Освободена съм по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда. Имам ли право да изисквам от работодателя ми да ми изплати сумата за отработените ми дни преди освобождението и за не използвания ми платен отпуск?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда