МСС 10 - Събития след Датата на Баланса
Международен Счетоводен Стандарт 10

Събития след края на отчетния период

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година

Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23 януари 2009 година

Регламент (ЕО) № 1142/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година


ЦЕЛ

               1 Целта на настоящия стандарт е да определи:

                    а) кога едно предприятие трябва да коригира финансовите си отчети заради събития след края на отчетния период; и

                    б) оповестяванията, които предприятието трябва да направи относно датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, и относно събитията след края на отчетния период.

Стандартът също изисква предприятието да не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако събитията след края на отчетния период показват, че принципът за действащо предприятие не е подходящ за прилагане.


ОБХВАТ

               2 Настоящият стандарт се прилага за отчитане и оповестяване на събития след края на отчетния период.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

               3 В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Събития след края на отчетния период — събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които възникват между края на отчетния период и датата, на която финансовите отчети са утвърдени за издаване. Могат да бъдат разграничени два вида събития:

                    а) тези, които доказват условия, съществували към края на отчетния период (коригиращи събития след края на отчетния период); и

                    б) тези, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период (некоригиращи събития след края на отчетния период).

               4 Процесът по утвърждаване на финансовите отчети за издаване варира в зависимост от структурата на управление, законовите изисквания и процедурите по изготвянето и приключването на финансовите отчети.

               5 В някои случаи от предприятието се изисква да предаде на акционерите финансовите отчети на предприятието за одобрение, след като финансовите отчети вече са издадени. В такива случаи финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на датата на издаване, а не на датата, на която акционерите ги одобряват.

Пример

Ръководството на предприятието изготвя проекта за финансово отчитане за годината към 31 декември 20X1 г. на 28 февруари 20X2 г. На 18 март 20X2 г. съветът на директорите разглежда финансовите отчети и официално ги утвърждава за издаване. Предприятието обявява своята печалба и друга финансова информация на 19 март 20X2 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и други лица на 1 април 20X2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20X2 г. и одобрените финансови отчети след това са представени пред регулаторния орган на 17 май 20X2 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 март 20X2 г. (датата на утвърждаването за издаване от съвета на директорите).

               6 В някои случаи от ръководството на предприятието се иска да представи финансовите отчети пред надзорния съвет (съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство) за одобрение. В такива случаи финансовите отчети са утвърдени за издаване, когато ръководството ги утвърди за издаване пред надзорния съвет.

Пример

На 18 март 20X2 г. ръководството на едно предприятие утвърждава финансовите отчети за издаване пред надзорния съвет. Надзорният съвет е съставен единствено от лица, които не участват в изпълнителното ръководство, и може да включва представители на наетия персонал и други външни интереси. Надзорният съвет одобрява финансовите отчети на 26 март 20X2 г. Финансовите отчети са предоставени на разположение на акционерите и другите лица на 1 април 20X2 г. Акционерите одобряват финансовите отчети на 15 май 20X2 г. и финансовите отчети след това са представени пред регулаторния орган на 17 май 20X2 г.

Финансовите отчети се считат за утвърдени за издаване на 18 май 20X2 г. (датата на утвърждаване им за издаване от ръководството пред надзорния съвет).

               7 Събития след края на отчетния период включват всички събития до датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване, дори ако тези събития възникват след публикуването на обявената печалба и друга финансова информация.


ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Коригиращи събития след края на отчетния период

               8 Предприятието коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития след края на отчетния период.

               9 Следните събития са примери за коригиращи събития след края на отчетния период, които изискват предприятието да коригира сумите, признати във финансовите отчети, или да признае статии, които не са били признати преди:

                    а) решение след края на отчетния период на съдебно дело, което потвърждава, че предприятието вече е имало съществуващо задължение към края на отчетния период. Предприятието коригира вече признатата провизия, свързана с това съдебно дело, в съответствие с МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, или признава нова провизия. Предприятието не оповестява условен пасив, защото уреждането предоставя допълнително доказателство, че това се разглежда в съответствие с параграф 16 от МСС 37;

                    б) получаване на информация след края на отчетния период, показваща, че даден актив е бил обезценен към края на отчетния период или че сумата на предварително признатата загуба от обезценка на този актив трябва да бъде коригирана, например:

                         i) несъстоятелност на клиент, възникнала след края на отчетния период, обикновено потвърждава, че към края на отчетния период вече е съществувала загуба по сметката за търговските вземания и че предприятието трябва да коригира балансовата сума на сметката за търговските вземания; и

                         ii) продажбата на материални запаси след края на отчетния период може да предостави доказателство относно тяхната нетна реализируема стойност към края на отчетния период;

                    в) установяване след края на отчетния период на себестойността на активи, закупени преди края на отчетния период, или постъпленията от активи, продадени преди края на отчетния период;

                    г) установяване след края на отчетния период на сумата за разпределяне от печалбата или изплащането на бонуси, ако предприятието е имало съществуващо правно или конструктивно задължение към края на отчетния период да направи такива плащания в резултат на събития преди тази дата (вж. МСС 19 Доходи на наети лица); и

                    д) разкриване на измама или грешки, които показват, че финансовите отчети са неверни.

Некоригиращи събития след края на отчетния период

               10 Предприятието не трябва да коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази некоригиращите събития след края на отчетния период.

               11 Пример за некоригиращо събитие след края на отчетния период е намаляването на пазарната стойност на инвестициите между края на отчетния период и датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване. Намаляването на пазарната стойност обикновено не се свързва със състоянието на инвестициите към края на отчетния период, но отразява обстоятелства, които са възникнали впоследствие. Следователно предприятието не коригира сумите за инвестициите, признати във финансовите отчети. По подобен начин предприятието не актуализира сумите, оповестени за инвестиции към края на отчетния период, въпреки че може да е необходимо предприятието да направи допълнителни оповестявания съгласно параграф 21.

Дивиденти

               12 В случай че предприятието декларира дивиденти за притежателите на капиталови инструменти (така както са определени в МСС 32 Финансови инструменти: представяне) след края на отчетния период, предприятието не признава тези дивиденти като задължение към края на отчетния период.

               13 (Регламент (ЕО) № 1142/2009, ОВ L 312, 27.11.2009) Ако дивиденти бъдат декларирани след отчетния период, но преди финансовият отчет да бъде одобрен за публикуване, дивидентите не се признават като пасив в края на отчетния период, тъй като към тази дата не съществува задължение. Тези дивиденти се оповестяват в пояснителните приложения съгласно МСС 1 Представяне на финансови отчети.


ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

               14 Предприятието не изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако ръководството прецени след края на отчетния период, че възнамерява да ликвидира предприятието или да преустанови дейността му, или че няма никаква друга реалистична алтернатива, освен да направи това.

               15 Влошаването на оперативните резултати и финансовото състояние след края на отчетния период може да покаже необходимост да се обмисли дали принципът за действащото предприятие е все още подходящ за прилагане. Ако принципът за действащо предприятие вече е неподходящ, ефектът е толкова всеобхватен, че настоящият стандарт изисква фундаментална промяна в базата за счетоводно отчитане, а не коригиране на сумите, признати по силата на първоначалната база за счетоводно отчитане.

               16 МСС 1 изисква определени оповестявания, ако:

                    а) финансовите отчети не са изготвени на принципа на действащо предприятие; или

                    б) ръководството съзнава съществената несигурност, свързана със събития или условия, която може да породи значително съмнение относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие. Събитията или условията, изискващи оповестяване, могат да възникнат след края на отчетния период.


ОПОВЕСТЯВАНЕ

Дата на утвърждаване за издаване

               17 Предприятието оповестява датата, когато финансовите отчети са утвърдени за издаване и кой е извършил това одобряване. Ако собствениците на предприятието или други лица имат право да изменят и допълват финансовите отчети след тяхното издаване, предприятието оповестява този факт.

               18 За ползвателите е важно да знаят кога финансовите отчети са били утвърдени за издаване, тъй като финансовите отчети не отразяват събития след тази дата.

Актуализиране на оповестяванията относно условия към края на отчетния период

               19 Ако предприятието получи информация след края на отчетния период относно условия, които са съществували към края на отчетния период, в резултат на тази нова информация предприятието актуализира оповестяванията, които се отнасят до тези условия.

               20 В някои случаи предприятието трябва да актуализира оповестяванията в своите финансови отчети, за да отрази информация, получена след края на отчетния период, дори когато информацията не влияе на сумите, които предприятието признава в своите финансови отчети. Един пример за необходимостта да се актуализиране оповестяванията е когато се появи доказателство след края на отчетния период относно условен пасив, който е съществувал към края на отчетния период. В допълнение към преценката дали трябва да признае или промени провизия съгласно МСС 37 предприятието актуализира своите оповестявания относно условните пасиви с оглед на това доказателство.

Некоригиращи събития след края на отчетния период

               21 Там, където некоригиращите събития след края на отчетния период са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на стопанските решения, направени от ползвателите въз основа на финансовите отчети, предприятието оповестява следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие след края на отчетния период:

                    а) естеството на събитието; и

                    б) приблизителната оценка на финансовия му ефект или заявление, че не може да бъде направена такава оценка.

               22 Следните събития са примери на некоригиращи събития след края на отчетния период, които обикновено водят до оповестявания:

                    а) значима бизнес комбинация след края на отчетния период (МСФО 3 Бизнес комбинации изисква специални оповестявания в такива случаи) или продажба на важно дъщерно предприятие;

                    б) оповестяване на план за преустановяване на дейността;

                    в) важни покупки на активи, класифициране на активи като активи за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, освобождавания на активи или изземване на важни активи от правителството;

                    г) разрушаване на важна производствена единица в резултат на пожар след края на отчетния период;

                    д) разгласяване или започване на изпълнението на важно преструктуриране (вж. МСС 37);

                    е) важни сделки с обикновени акции и сделки с потенциални обикновени акции след края на отчетния период (МСС 33 Нетна печалба на акция изисква от предприятието да оповести описание на подобни сделки, различни от капиталови или бонус емисии, разделяне на акции или анулиране на разделяне на акции, които следва да се коригират в съответствие с МСС 33);

                    ж) необичайно големи промени след края на отчетния период в цената на активите или валутните курсове;

                    з) промени в данъчните ставки или данъчните закони, приети или обявени след края на отчетния период, които имат съществен ефект върху текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви (вж. МСС 12 Данъци върху дохода);

                    и) поемане на значителни ангажименти или условни пасиви, например чрез издаване на значителни гаранции; и

                    й) започване на важен съдебен спор, произтичащ единствено от събития, възникнали след края на отчетния период.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

               23 Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периодите, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Когато предприятието прилага настоящия стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.


ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 10 (КАКТО Е ПРЕРАБОТЕН ПРЕЗ 1999 Г.)

               24 Настоящият стандарт заменя МСС 10 Събития след края на отчетния период (както е преработен през 1999 г.).-->