Осигуряване на Управител на ООД Пенсионер, който не е Собственик

Публикувано на: 13.12.2011

Разяснение Изх. № 20-25-93 от 18.05.2011 г. на НАП

Относно: Осигуряване на Управител на ООД, Който не е Съдружник и е Пенсионер


Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. … с вх. № ………/10.05.2011 г., Ви уведомяваме за следното:

Фактическа обстановка:

Лице е вписано в Търговския регистър за управител на ООД, в което не е съдружник, няма определено заплащане и е пенсионер.

Въпрос:

Длъжно ли е лицето освен за здравно осигуряване да се осигурява и за пенсия, ако не желае.

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставения въпрос:

Управлението на дружеството с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) е регламентирано в чл. 135-147 от Търговския закон (ТЗ). Органи на дружеството са общо събрание и управител (управители). Управителят може да не е съдружник (чл. 135 ал. 1 и 2 от ТЗ).

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ общото събрание избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик (чл. 141, ал. 7 от ТЗ).

На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

Според разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се причисляват към групата на осигурените лица, изброени в чл. 4, ал. 1, т. 1 - 9 от КСО. Упражняваната от тях дейност за целите на общественото осигуряване се третира като дейност по ал. 1, а не по ал. 3 на чл. 4 от КСО.

Предвид изложеното, разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО е неприложима във Вашия случай. Лице, което има сключен договор за възлагане на управлението на търговско дружество (когато не е собственик или съдружник в дружеството, а е наето лице), е задължено да се осигурява по описания по-горе ред, независимо че получава пенсия. При направената справка в Търговския регистър, за това какви актове и обстоятелства сте представили за обявяване и вписване в регистъра, се установи, че управляваното от Вас дружество е обявило и сключен договор за управление, който е вписан на 25.03.2011 г.Коментари

Свързани документи със ЗБДОО

-->