Нина Нина Потребител

Стаж на счетоводителЗдравейте, имам следното питане: Лице е назначено на безсрочен трудов договор в дадена фирма - 8 часа, и в друга на безсрочен тр.договор за - 4 часа, но в свободното си време работи като счетоводител на една фирма. Въпроса ми е Това лице в края на годината може ли да подаде декларация за упражняване на свободна професия, ще се зачите ли за стаж, целта на лицето е да си плати данък но и да му се води стаж като счетоводител извън трудовите договори, които вече е сключил. А възможно ли е да сключи граждански договор. Лицето няма открита фирма - физическо лице е.

Предварително Ви благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с определянето и зачитането на стажа моля, да имате предвид следното писмо на МТСП:

  ПИСМО ИЗХ. № 38-9 ОТ 26.02.2007 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ЗАЧИТАНЕТО НА ТРУДОВ СТАЖ СЪГЛАСНО КСО НА ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО ЛИЦАТА СА УПРАЖНЯВАЛИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  Времето, през което лицата са упражнявали свободна професия, ще им се зачете за осигурителен стаж по реда на Кодекса за социално осигуряване, ако са внесени дължимите осигурителни вноски. Това време не им се зачита за трудов стаж по КТ.
  В чл. 351 КТ е предвидено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.
  Трудовият стаж на работниците и служителите се изчислява по реда на Кодекса на труда и той не бива да се смесва с осигурителния стаж, който се изчислява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
  Трудовият стаж е свързан с определени права на работниците или служителите - правото на платен годишен отпуск, правото на допълнително месечно възнаграждение и неговия размер в процент върху основното трудово възнаграждение за продължителна работа (клас), определено съобразно разпоредбите на Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения.
  Осигурителният стаж е свързан с придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, правото на изплащане на предвидените в чл. 2 от Кодекса за социално осигуряване обезщетения, помощи и пенсии. Времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата, е изрично посочено в чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
  Времето, през което лицата са упражнявали свободна професия, ще им се зачете за осигурителен стаж по реда на КСО, ако са внесени дължимите осигурителни вноски. Това време не им се зачита за трудов стаж по КТ.
  Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения, приета с ПМС № 133 от 1993 г., за продължителна работа за заплащане на допълнително месечно възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение се зачита времето,през което лицата са задължително осигурени по силата на нормативен акт за всички осигурителни случаи, включително и когато са се осигурявали за всички осигурителни случаи, без трудова злополука и професионално заболяване.
  С оглед цитираната разпоредба, ако лицата, упражнявали свободна професия са внасяли дължимите осигурителни вноски и започнат работа по трудово правоотношение, това време следва да им се зачете за получаване на допълнително трудово възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение (клас). То не се взема предвид при определяне правото им на платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 КТ.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->