Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство

Публикувано на: 06.10.2011

Класа ООД е с предмет на дейност „Производство и търговия с обувки”. През 2011г. Класа ООД произвежда два модела обувки „Кларк” и „Спарк”.

Договорено е през месец Март Класа ООД да произведе 150бр. горни части за обувки (сая) от модел „Спарк” за партньор от Италия.

В началото на отчетния период има незавършено производство на продукт „Спарк” за 1 500 лв. (Разходи за материали 800 лв., Разходи за външни услуги 200 лв., Разходи за амортизации 300 лв., Разходи за заплати 150 лв. и  Разходи за осигуровки 50 лв.)

Класа ООД е регистрирано по ЗДДС лице.


Начално салдо на Материалните запаси, необходими за производството.

вид материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа


Кларк

м2

400

5.00

2 000.00


Спарк

м2

300

5.20

1 560.00

2.

Подметки


Кларк

бр.

1 000

5.00

5 000.00


Спарк

бр.

1 000

5.00

5 000.00

3.

Стелки


Кларк

бр.

1 000

1.00

1 000.00


Спарк

бр.

1 000

1.20

1 200.00

4.

Връзки


Кларк

бр.

800

0.80

640.00


Спарк

бр.

850

0.50

425.00

5.

Лепила


Кларк

бр.

500

1.00

500.00


Спарк

бр.

600

1.00

600.00

6.

Кутии


Кларк

бр.

1 300

1.00

1 300.00


Спарк

бр.

1 300

1.00

1 300.00


Необходими Материали за производство на един чифт обувки, съгласно разходни норми:

вид материал

Кларк

Спарк

Кожа

1 м2

1.3 м2

Подметки

2 бр.

2 бр.

Стелки

2 бр.

2 бр.

Връзки

2 бр.

2 бр.

Лепило

0.8 бр.

1.2 бр.

Кутии

1 бр.

1 бр.


През годината са извършени следните операции, свързани с производството на обувки:

1. На 6 март незавършеното производство от продукт Спарк е заприходено като полуфабрикат Сая за обувки „Спарк”. Произведени са 150 бр. по 10 лв. На 10 март след окончателно договаряне с италианския партньор са продадени 120 броя от полуфабриката по 6 евро на Maxi Ltd, регистрирано по ДДС в Италия. Сумата е получена по банкова сметка в евро.

2. На 10 март са закупени материали за производството, както следва:

вид Материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа


Кларк

м2

20

6.00

120.00


Спарк

м2

20

6.20

124.00

2.

Подметки


Кларк

бр.

50

5.50

275.00


Спарк

бр.

50

5.50

275.00

3.

Стелки


Кларк

бр.

100

1.10

110.00


Спарк

бр.

100

1.10

110.00

4.

Лепила


Кларк

бр.

50

0.80

40.00


Спарк

бр.

50

0.80

40.00

Материалите са закупени от Мечта ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена в брой.

3. На 15 март е ползвана външна услуга от дизайнер във връзка със създаването на двата модела обувки. Възнаграждението за дизайна е 5 000.00 лв. за модел „Кларк” и 6 000.00 лв. за модел „Спарк” без ДДС. Услугата е извършена от Дизайнерско студио „Фешън” ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Дължимата сума е платена с банков превод.

4. На 18 март са закупени материали за производството както следва: 

вид материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа


Кларк

м2

100

5.50

550.00


Спарк

м2

100

5.40

540.00

2.

Подметки


Кларк

бр.

200

4.80

960.00


Спарк

бр.

200

4.90

980.00

3.

Кутии


Кларк

бр.

100

1.20

120.00


Спарк

бр.

200

1.30

260.00

Материалите са закупени от Звезда ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена в брой.

5. На 22 март са закупени материали за производството както следва:

вид материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа


Кларк

м2

200

6.00

1 200.00


Спарк

м2

200

6.00

1 200.00

2.

Подметки


Кларк

бр.

500

6.00

3 000.00


Спарк

бр.

500

5.80

2 900.00

3.

Връзки


Кларк

бр.

600

0.90

540.00


Спарк

бр.

500

0.80

400.00

Материалите са закупени от Звезда ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена по банкова сметка.

6. На 25 март са вложени необходимите материали за производството на обувки 500 чифта обувки „Спарк” и 400 чифта обувки „Кларк.

7. На 31 март са начислени възнагражденията на персонала и дължимите осигурителни вноски, както следва:

а) Възнаграждения на персонал, зает в производството 5000лв, дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя 760 лв. за ДОО и 240 лв. за Здравно осигуряване. Разходите се разпределят между продукти Кларк и Спарк в съотношение 60:40.

б) Възнаграждения на помощен персонал 3 000 лв., дължими осигурителни за сметка на работодателя 456 лв. за ДОО и 144 лв. за Здравно осигуряване. Разходите за помощен персонал се разпределят 50% за основната производствената дейност, 25% към Разходите за продажба и 25% към Административни разходи. Частта, отнасяща се за основното производство се разпределя между продукция „Кларк” и „Спарк” в съотношение 50:50.

8. На 31 март са начислени амортизации на производствени мощности Машини и Съоръжения за 2 500 лв. Машините и съоръженията са използвани по равно за двата вида производство.

9. На 01 април е заприходена готова продукция както следва:

  • Обувки „Кларк” 500 броя
  • Обувки „Спарк” 400 броя

10. На 03 април е продадена продукция на „Маги” ООД, както следва:

  • Обувки „Кларк” 400 броя по 50.00 лв. за брой без ДДС
  • Обувки „Спарк” 400 броя по 70.00 лв. за брой без ДДС

Дължимата сума е постъпила по банкова сметка. Отчетен е резултатът от продажбата.

11. На 05 април са вложени в производството материали за производството на 50 чифта обувки „Кларк”.

12. При проведена инвентаризация на 10 април е установен брак, както следва:

а) поправим технологичен брак на незавършеното производство на обувки „Кларк”, като разходите за външни услуги за поправка на повредените материали са в размер на 500лв., платени на ЕТ Прогрес, нерегистрирано по ЗДДС.

б) непоправим брак на незавършено производство по вина на шивач на сая в размер на 100 лв., причинения брак е за сметка на работника;

в) непоправим брак на незавършено производство поради некачествен материал за 200 лв., предявен е иск към доставчика на материала.

13. В края на сезона, на 30 август, наличната готова продукция е обезценена с 15%. 100 броя обувки „Кларк”

14. На 31 август непродадените 30 броя полуфабрикати Сая от модел „Спарк” са върнати в производството за довършителни работи.


Отчитане на материалните запаси за производство

Калкулация за себестойност 1

Калкулация за себестойност 2


Формиране на Себестойност

Калкулация за себестойност 3

Калкулация за себестойност 4Коментари

-->