milena stoqnowa milena stoqnowa Потребител

Невнесени осигуровкиСчетоводител съм във фирма. Допуснала съм фирмата ни да има невнесени осигуровки за 3 месеца на 2008 и 2009 год. Изтървала съм да напиша платежните и да ги пусна. Осигуровките са за сметка на самоосигуряващо се лице. Освен другото, сега не може да му се завери книжката за въпросния период.

Имам надвнесени пари за осигуровки, но те са за сметка на персонала.

За момента нямам ревизия от НАП и за сега нямам глоба. Има ли начин да изляза от ситуацията без наказание? Има ли право моят шеф да ми удържи тези пари за моя сметка?Отговори

 • 1. Можете да подадете искане за прехварляне на надвнесените цуми от параграф... към параграф за личните вноски.
  2. Внасяте остатъка от дължимите вноски за самоосигуряващия се.
  3. Внасяте лихвитеза закъснение./тогава може да заверите осиг. книжка
  Лихвите за закъснението може и да са за ваша сметка, това е решение на собственика.
 • Здравейте,

  Видовете нарушения на трудовата дисциплина са описани подробно в чл. 187 от Кодекса на труда (КТ). Част от тях са:
  неизпълнение на възложената работа...
  неизпълнение на законните нареждания на работодателя.

  Видовете дисциплинарни наказания за горепосочените нарушения са описани подробно в чл. 188 от КТ а именно:
  Забележка,
  Предупреждение за уволнение
  Уволнение.

  За допуснатите от вас грешки при изплащане на задължителни осигурителни вноски следва да се направи справка с Кодекс за социално осигуряване (КСО) а именно: чл. 355, ал. 1 от КСО гласи:
  Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

  В отговор на поставеният от вас въпрос - дали вашия шеф може да ви удържи тези пари за вша сметка считам, че на основание чл. 203 от КТ -" Работникът или служителят отговаря имуществено съобразно правилата на тази глава за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения."
  Вашият работодател има пълното право да ви наложи както дисциплинарно така и имуществено наказание, които се прилагат независимо едно от друго.
  Разбира се, за да се приложат гореописаните отговорности следва да се направи точна преценка на загубите, които е понесъл работодателят. Следва да имате предвид, че работника или служителя отговаря само за претърпяната от работодателя загуба, но не и за пропуснатата полза.
  В отговор на другия ви въпрос считам, че не, няма как да излезете от ситуацията без наказание. Разбира се прилагането на дисциплинарната и имуществената отговорност са изцяло по преценка на работодателя и налагането на наказанията е по негово решение и нареждане.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->