Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

4.2.3. Осчетоводяване на Стопански Операции със Стоково-Материални Запаси

Публикувано на: 08.09.2011

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на стоково-материалните запаси ще се използват следните счетоводни сметки:

302 Суровини/Материали

706 Приходи от продажба на суровини/материали

303 Продукция

701 Приходи от продажба на продукция

304 Стоки

702 Приходи от продажба на стоки


 1. Осчетоводяване на покупка на СМЗ

Закупуваме 200 броя книги от издателство „Звезда” с единична цена 20 лв., без включен ДДС, и 150 броя книги от издателство „АБВ” с единична цена 40 лв. за брой, без включен ДДС, за препродажба в книжарницата ни.

• Необходими документи:                                                         

Фактура, която удостоверява извършената доставка.

• Начин на осчетоводяване:

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към съответната материална сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

• Счетоводна статия:

стопанска операция:

304

Покупка на стоки

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

Наименование

сума

304

Стоки

10 000

401

Задължение към доставчици

12 000

аналит. 

Книги от „Звезда” (200 бр. х 20 лв.)

4 000

аналит.

Доставчик Х

12 000

аналит. 

Книги от „АБВ” (150 бр. х 40 лв.)

6 000

парт.

Ф-ра 0000055692/15.01.2010

12 000

4531

Начислено ДДС върху покупките

2 000

 ОБЩО

12 000

ОБЩО

12 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Стоки

10 000

Задълж. към доставчици

12 000

ДДС за възстановяване

2 000Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.


 2. Осчетоводяване на Продажба на Стоково-Материални Запаси

Продаваме от своята книжарница 100 броя книги, отпечатани от нашата печатница с цена 60 лв. за брой, безвключен ДДС. Себестойността на книгите е 25 лв.за брой.

• Необходими документи:

За продажбата на продукти, е необходима фактура, която удостоверява извършената от нас продажба.

• Начин на осчетоводяване:

Продадените от нас продукти се осчетоводяват аналитично към съответната приходна сметка.

Вземането от клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Изписването на продукцията се осчетоводява аналитично по тяхната себестойност срещу дебитиране на сметката за Приходи от продажба на продукция.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажби на продукция, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

701

Приход от продажба на продукция

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

7 200

701

Приходи от продажби на продукти

6 000

аналит. 

Х ООД

7 200

аналит.

Книги

6 000

парт. 

Ф-ра 0000725362/15.05.2010

7 200

4532

Начислен ДДС за продажбите

1 200

ОБЩО

7 200

ОБЩО

7 200

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

510

Складова/Стокова разписка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукция

2 500

303

Продукти

2 500

аналит.

Книги

2 500

аналит. 

Книги (100 бр. х 25 лв.)

2 500ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500

• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукция

3 500

123

Текуща печалба/загуба

3 500

аналит.

Книги

3 500
ОБЩО

3 500

ОБЩО

3 500

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

3 500

Приход от продажба на продукция

6 000

Вземания от клиенти

7 200

Текуща печалба

3 500

Намаление на запасите от продукция

2 500Продукция

-2 500

ДДС за внасяне

1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период 

3 500

от инвестиционна дейност
от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.


 3. Осчетоводяване на Изписване на Стоково-Материални Запаси

Изготвена е справката за продажбите на дребно в книжарницата за книгите. Стойността на продадените стоки е 5 580,00 лв., с включен ДДС. Стоките са изписани по отчетна стойност, както следва: книги от издателство „Звезда” – 25 бр. по 40 лв.; книги от издателство „АБВ” – 40 бр. по 30 лв.; книги от издателство „Нова”– 30 бр. по 50 лв.

• Необходими документи:

За изписването на стоки, продадени на дребно, е необходима справка за продажба на стоки на дребно.

• Начин на осчетоводяване:

Стоките се изписват аналитично и количествено по сметка Стоки, като се отнасят по дебита на сметка Приходи от продажба на стоки.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на стоки, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

600

Справка за продадени стоки на дребно

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

702

Приход от продажба на стоки

3 700

304

Стоки

3 700

аналит. 

Книги изд. „Звезда”

1 000

аналит. 

Книги изд. „Звезда” (25 бр.х 40 лв.)

1 000

аналит. 

Книги изд. „АБВ”

1 200

аналит. 

Книги изд. „АБВ” (40 бр. х 30 лв.)

1 200

аналит. 

Книги изд. „Нова”

1 500

аналит. 

Книги изд. „Нова” (30 бр. х 50 лв.)

1 500

ОБЩО

3 700

ОБЩО

3 700

• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

Наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

3 700

702

Приход от продажба на стоки

3 700
аналит. 

Книги изд. „Звезда”

1 000
аналит. 

Книги изд. „АБВ”

1 200
аналит. 

Книги изд. „Нова”

1 500

ОБЩО

3 700

ОБЩО

3 700

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените стоки

3 700

Текуща загуба

3 700

Стоки

-3 700

Текуща печалба

-3 700

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период

-3 700

от инвестиционна дейност
от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.


 4. Осчетоводяване на Обезценка/Преоценка на Стоково-Материални Запаси

Обезценени са 500 чифта обувки модел „Спарк” от колекцията от миналата година от 20 лв. за чифт на 16 лв. за чифт.

• Необходими документи:

За обезценка на материални запаси е необходим протокол за обезценка на материални запаси.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за обезценка на материални запаси се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Разходи от последващи оценки на активи.

Намаляването на стойността на материалния запас се отчита аналитично по кредита на сметка Стоки.

Крайното салдо по сметка за Разходи от последващи оценки на активи от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

309

Обезценка / Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000

304

Стоки

2 000

аналит. 

Обувки модел Спарк

2 000

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

  ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

2 000

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000
аналит. 

Обувки модел Спарк

2 000
 ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи от обезценка

2 000

Текуща загуба

2 000

Стоки

- 2 000

Текуща печалба

-2 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период

-2 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за обезценка 2 000,00 лв.


 5. Осчетоводяване на Брак на Стоково-Материални Запаси

Бракувани са 20 тона хартия в печатницата за книги на обща стойност 20 000 лв., поради неправилно съхранение.

• Необходими документи:

За бракуване на материални запаси е необходим протокол за брак.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за брак на суровини се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи.

Бракуваните суровини се изписват аналитично и количествено по кредита на сметка Суровини/материали.

Крайното салдо по сметка Други разходи от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

20 000

3021

Суровини/материали

20 000

аналит. 

Брак на МЗ

20 000

аналит.

Хартия

20 000

ОБЩО

20 000

ОБЩО

20 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

20 000

609

Други разходи

20 000
аналит. 

Брак на МЗ

20 000

ОБЩО

20 000

ОБЩО

20 000

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

20 000

Текуща загуба

20 000

Суровини/материали

-20 000

Текуща печалба

-20 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период

-20 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност
• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за брак на МЗ с 20 000,00 лв.Коментари

-->