НСС 13 - Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност


В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.Цел

НСС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност.Обхват

               1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност.Счетоводно отчитане при ликвидация

               2. Към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация се извършва счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период.

Изготвят се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в "Начален баланс при ликвидация".Изисквания при изготвяне на "Начален баланс при ликвидация"

               3.1. Извършва се инвентаризация на активите и пасивите.

               3.2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

               3.3. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.

               3.4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

               3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.

               3.6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

               3.7. Изготвя се счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт с надпис "Начален баланс при ликвидация", в който колоната "Предходна година" не се попълва.

               3.8. На заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към наименованието на предприятието се добавя "в ликвидация".Финансови отчети на предприятие в ликвидация

               4.1. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

               4.2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Преустановява се начисляването на амортизации, когато с амортизируемите активи не се извършва стопанска дейност.

               4.3. Когато в процеса на ликвидация се извършва стопанска дейност, за нея се организира отделно счетоводно отчитане съгласно счетоводното законодателство.

               4.4. Стопанската дейност на предприятие в ликвидация може да е свързана със:

                    а) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на клиентски поръчки, поети преди обявяването му в ликвидация;

                    б) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на договорни взаимоотношения, поети преди обявяването му в ликвидация;

                    в) производствената дейност на предприятието по приключване на незавършеното производство към датата на обявяването му в ликвидация;

                    г) отдаването на активи под наем в процеса на ликвидация и т. н.

               4.5. Финансовият резултат за стопанската дейност се отчита отделно.

               4.6. В края на отчетния период, ако производството по ликвидация не е приключило, предприятието в ликвидация изготвя финансов отчет, който включва:

                    а) счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт;

                    б) отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към този стандарт;

                    в) отчет за приходите и разходите съгласно НСС 1 - Представяне на финансови отчети за стопанската дейност, осъществявана от предприятието в ликвидация;

                    г) отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към този стандарт;

                    д) приложение съгласно НСС 1 - Представяне на финансовите отчети.

               4.7. Данните за предходния отчетен период се попълват само ако през този период предприятието е било в производство по ликвидация. В началото на всеки отчетен период резултатът от ликвидацията от предходния отчетен период се приключва в ликвидационния капитал.

               4.8. В приложението към финансовия отчет се оповестяват сумите на задълженията към кредиторите, които са получили и които не са получили своите вземания през отчетния период.


Краен ликвидационен баланс

               5.1. След удовлетворяване на кредиторите се съставя краен ликвидационен баланс.

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се посочва в крайния ликвидационен баланс. Прилагат се документите, с които се доказва, че е извършено разпределение между съдружниците, съответно между акционерите.

               5.2. Когато при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били достатъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба.

               5.3. При заличаване на предприятието в ликвидация от търговския регистър в съда ликвидаторите предават в държавния архив счетоводните документи, които подлежат на съхранение.Счетоводно отчитане при прекратяване на производството по ликвидация

               6.1. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието изготвя "Краен ликвидационен баланс".

               6.2. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието трансформира салдата по сметките от "Крайния ликвидационен баланс" в начални салда по сметки, които се използват в действащото предприятие.

               6.3. От датата на прекратяване на производството по ликвидация се възстановява отчитането на:

                    а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) амортизации на амортизируемите активи съгласно изискванията на НСС 4 - Отчитане на амортизациите;

                    б) неуредените разчети във валута, които към датата на съдебното решение за обявяване в ликвидация са били трансформирани в левове;

                    в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) изкупените собствени акции и дялове, невнесен капитал;

                    г) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

                    д) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

                    е) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

                    ж) резервите по видове;

                    з) другите вземания и задължения, ако не са погасени по давност.Счетоводно отчитане при постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност

               7.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато молбата за откриване на производството по несъстоятелност се подава от собственика (длъжника), той извършва инвентаризация на активите и пасивите.

Оценката на активите и пасивите по справедливата им стойност се отчита в съответствие с възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ въпросите относно оценките.

               7.2. Когато производството по несъстоятелност е открито по молба на кредитор, при встъпване в длъжност синдикът извършва инвентаризация на активите и пасивите на предприятието.

               7.3. След датата, на която започва производството по несъстоятелност, на заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към името на фирмата на предприятието се добавя "в производство по несъстоятелност".

               7.4. Счетоводството на предприятие, за което е открито производство по несъстоятелност, се осъществява при спазване на изискванията за действащо предприятие.Счетоводно отчитане при постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност

               8. Към и след датата, на която предприятието е обявено в несъстоятелност, се прилагат процедурите, предвидени в този стандарт, за предприятие в производство по ликвидация.Преходна разпоредба

               9. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, които към 31 декември 2007 г. прилагат този стандарт, не прилагат измененията и допълненията в него, които влизат в сила от 1 януари 2008 г.


Приложение № 1 към НСС 13

          (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


на ............................ в ликвидация, към ...........................


А к т и в

П а с и в


Раздели, групи, статии


Сума в хил. лв.

Раздели, групи, статии

Сума в хил. лв.

текуща

година

предходна

година

текуща

година

предходна

година

а

1

2

а

1

2

А. КРАТКОТРАЙНИ

(КРАТКОСРОЧНИ)

АКТИВИА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

I. Парични средства и парични еквивалентиI. Задължения
Блокирани за обезпечение;ОбезпечениДругиНеобезпечениВСИЧКО I.:ВСИЧКО I.:II. Краткосрочни вземания
II. Краткосрочни задълженияБлокирани за обезпечение;ОбезпечениОбезпечение;НеобезпечениДруги


ВСИЧКО II.:ВСИЧКО II.:III. Материални запасиIII. Дългосрочни задълженияБлокирани за обезпечение;ОбезпечениДругиНеобезпечениВСИЧКО III:ВСИЧКО III:IV. Финансови активи
Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛБлокирани за обезпечение;I. Ликвидационен капиталДруги
II. Финансов резултат от ликвидациятаВСИЧКО IV:
III. Финансов резултат от стопанската дейност


IV. РезервиОБЩО РАЗДЕЛ А:Други резервиБ. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИВСИЧКО IV:
I. Дълготрайни материални активиОБЩО РАЗДЕЛ Б:
Блокирани за обезпечение;

ДругиВСИЧКО I.:II. Дълготрайни нематерилни активиБлокирани за обезпечение;ДругиВСИЧКО II.:III. Дълготрайни финансови активиБлокирани за обезпечение;ДругиВСИЧКО III:IV. Дългосрочни вземанияБлокирани за обезпечение;ДругиВСИЧКО IV:СУМА НА ПАСИВАОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:В т.ч. сума на:СУМА НА АКТИВАОбезпечени задълженияВ т.ч. сума на:Необезпечени задълженияБлокирани за обезпечение;
Обезпечен ликвидационен капиталДруги
Необезпечен ликвидационен капиталВ. УСЛОВНИ АКТИВИ:В. УСЛОВНИ ПАСИВИ:
Дата:                                                                      Съставител:                                                             Ръководител:                          


Приложение № 2 към НСС 13


ОТЧЕТ


за приходите и разходите (двустранен)


на .......................................... в ликвидация, за .....................................НАИМЕНОВАНИЕ НА

РАЗХОДИТЕ

Сума       (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА

ПРИХОДИТЕ

Сума        (хил.лв.)

текуща

година

предходна

година

текуща

година

предходна

година

а

1

2

а

1

2

I. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТАI. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТАДържавни разходиПриходи от продажби на:Разходи за издръжка на ликвидаторитеа/ дълготрайни

материални активиРазходи за персонала
б/ дълготрайни нематериални активиРазходи за осребряване на имуществотов/ материални запаси
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/Финансови приходи
Разходи за издръжка на собственицитеДруги приходи
Финансови разходиВСИЧКО ЗА ГРУПА I:Други разходи, свързани

с ликвидацията


ВСИЧКО ЗА I:


II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ


III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТАII. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯIV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯIII. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯВСИЧКО (I+III+IV)ВСИЧКО (I+III)
Дата:                                                                        Съставител:                                                                                   Ръководител:                  


Приложение № 3 към НСС 13


О Т Ч Е Т


за паричните потоци по прекия метод

 

на ..........................................в ликвидация (в хил. лв)


Наименование на

паричните потоци

Текущ период

Предходен период

Постъпления

Плащания

Нетен

поток

Постъпления

Плащания

Нетен

поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидациятаПарични потоци, свързани с търговски контрагентиПарични потоци, свързани с разчети с персоналаПарични потоци, свързани с финансови институцииПарични потоци, свързани с държавни органиПарични потоци, свързани с други дебитори и кредиториПарични потоци, свързани със собственицитеВсичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидациятаПарични потоци, свързани с контрагентиПарични потоци, свързани с финансови активиПарични потоци, свързани с разчети с персоналаПарични потоци, от лихви, неустойки, комисионни,  дивиденти и други подобниПарични потоци от положителни и отрицателни валутни курсов и разликиПарични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбатаДруги парични потоци от ликвидационна дейностВсичко парични потоци от сделки по време на ликвидациятаВ. Изменение на паричните средства през периода  (А+Б)Г. Парични средства в началото на периодаД. Парични средства в края на периода
Дата:                                                                         Съставител:                                                                     Ръководител:Още по темата: Видео семинар от Accounting Seminars - Финансово-счетоводни аспекти на производствата по ликвидация и несъстоятелност-->