НСС 9 - Представяне на Финансовите Отчети на Предприятия с Нестопанска Дейност


В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.


Цел

НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.


Обхват

               1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.

               1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.


Определения

               2. В този стандарт се използва определение със следното значение:

Предприятия с нестопанска дейност - сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.


Текущо счетоводно отчитане

               3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.

               3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

               3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.

               3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

               3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

               3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.


Счетоводен баланс

               4.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно НСС 1 - Представяне на финансови отчети.

               4.2. В статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.


Отчет за приходите и разходите

               5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.

               5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:

                    а) разходи за регламентирана дейност, и

                    б) административни разходи.

               5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.


Отчет за паричния поток

               6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на НСС 7 - Отчети за паричните потоци.


Отчет за собствения капитал

               7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно НСС 1 - Представяне на финансови отчети.


Приложение

               8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие със НСС 1 - Представяне на финансови отчети.

               8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на НСС 1 - Представяне на финансови отчети.


Приложение № 1 към НСС 9

          (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Приложение № 2 към НСС 9


ОТЧЕТ


за приходите и разходите (двустранен)


на ................................., за ..................................


Наименование на

разходите

Сума в хил. лв.

Наименование на

приходите

Сума в хил. лв.

текуща

година

предходна

година

текуща

година

предходна

година

а

1

2

а

1

2

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТАI. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТАА. Разходи за регламентирана дейностА. Приходи от регламентирана дейност1. Дарения
1. Приходи от дарения под условие2. Други разходи
2. Приходи от дарения  без условиеВсичко А:3. Членски вносБ. Административни разходи4. Други приходи
Общо I:Общо I:II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИII. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ3. Разходи за лихви5. Приходи от лихви4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти


6. Приходи от съучастия7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти5. Отрицателни разлики от промяна на валутни  курсове8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове6. Други разходи по финансови операции9. Други приходи от финансови операцииОбщо II:Общо II:III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИIII. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИIV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТIV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТV. ОБЩО РАЗХОДИV. ОБЩО ПРИХОДИVI. РЕЗУЛТАТVI. РЕЗУЛТАТВсичко (V+VI)Всичко (V + VI)
Дата:                                                                                                                  Съставител:                                                                                      Ръководител:


Приложение № 3 към НСС 9

ОТЧЕТ

за приходите и разходите (едностранен)

на ............................, за ............................

Наименование на приходите

и разходите

Текуща

година

Предходна

година

а

1

2

1. Приходи от дейността2. Разходи за дейносттаРЕЗУЛТАТ (1-2)3. Финансови приходи4. Финансови разходи5. Извънредни приходи6. Извънредни разходи7. Печалба (загуба) от стопанска дейностРЕЗУЛТАТ (1-2+3-4+5-6 +(-) 7)
Дата..                                                                                                  Съставител:                                                                          Ръководител:


Приложение № 4 към НСС 9


ОТЧЕТ

за паричния поток

на ............................, за .............................

Наименование на потоците

Текуща

година

Предходна

година

а

1

2

I. Наличност на парични средства в началото на периодаII. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТА. Постъпления от нестопанска дейност1. Получени дарения под условие2. Получени дарения без условие3. Постъпления от членски внос4. Постъпления от осигурителни предприятия5. Получени обезщетения за застраховане6. Постъпления от банкови и валутни операции7. Други постъпленияВсичко постъпления от нестопанска дейностБ. Плащания за нестопанска дейност1. Изплатени дарения2. Изплатени заплати3. Изплатени осигуровки4. Плащания по банкови и валутни операции5. Плащания за услуги6. Други плащанияВсичко плащания за нестопанската дейностВ. Нетен паричен поток от нестопанска дейностIII. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТА. Постъпления от стопанска дейност1 Постъпления от продажба на активи и услуги2 Постъпления от клиенти3 Постъпления от банкови и валутни операции4 Други постъпленияВсичко постъпления от стопанска дейностБ. Плащания за стопанската дейност1 Плащания за услуги и за придобити активи2 Плащания към доставчици3 Изплатени данъци4 Плащания по банкови и валутни операции5 Други плащанияВсичко плащания за стопанската дейностВ. Нетен паричен поток от стопанската дейностIV. Наличност на парични средства в края на периодаV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА
Дата:                                                                                                   Съставител:                                                                          Ръководител:
Приложение № 5 към НСС 9

          (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)-->