Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество

Публикувано на: 28.07.2011

Фактическата обстановка е следната:

Дружество с ограничена отговорност (ООД) извършващо строително ремонтни дейности има 3-ма съдружници. Част от ремонтните работи, тъй като няма достатъчно нает персонал, се извършват от някой от съдружниците, за което им се заплаща възнаграждение.


Въпроси:

 • Как следва да се оформи плащането за положения личен труд?
 • Как следва да се определи данъка за това плащане?
 • Какви данни се подават към персоналния регистър на осигурените лица?
 • Кой следва да удържи и внесе данъка?

Нормативни документи:

 • Кодекс за социалното осигуряване (КСО)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)
 • Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н8)

 1. При получаване на възнаграждение, за положен личен труд, от съдружник следва да се оформи документ, в който да е видно, че лицето е получило доход за положения труд. Такъв може да бъде гражданският договор или договор за извършване на услуга с личен труд.
 2. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху осигурителен доход определен по реда на ЗБДОО. За нашия пример лицето е родено след 31.12.1959 година и ще бъде осигурено за всички осигурени социални рискове върху 420 лв. Осигурителните вноски са изцяло за сметка на самоосигуряващото се лице
 3. При определяне на данъка върху доходите на физическите лица, от изплатения доход се приспадат осигурителните вноски, които лицето е длъжно да прави за своя сметка.

Пример:

Осигурителен доход = 420 лв
Брутно възнаграждение за положен личен труд през месеца = 500 лв
Осигурителни вноски за сметка на самоосигуряващото се лице:
                За ДОО = 68.46
                За ДЗПО в УПФ = 21.00
                За Здравно осигуряване = 33.60
                Общо = 123.06 лв

Определяне на данъчната основа и данъка:

                Данъчна основа = 500 – 123.06 = 376.94
                Данък = 376.94 х 10% = 37.694

 1. При подаване на декларация образец едно, освен задължителните за попълване полетата, за самоосигуряващо се лице получаващо възнаграждение за положен личен труд в дружеството, следва да се попълнят и:
  Поле 31 – попълва се облагаемият доход определен по реда на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ
  Поле 31а – попълва се начисленият месечен данък определен по реда на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ

! Забележка – Код за вид осигурен остава непроменен (В нашия пример = 12 – за самоосигуряващи се лица)

 1. Удържането и внасянето на данъка се прави от платеца на дохода. Това означава, че дружеството ще удържи и внесе данъка за изплатения доход. Дружеството следва да декларира удържания и внесен данък за изплатения доход в декларация образец 6.
 2. Лицата получаващи такива доходи задължително следва да подават годишна данъчна декларация. Тези доходи следва да бъдат включени и при определяне на окончателния осигурителен доход в приложенията към данъчната декларация.
 3. Сумите изплатени на съдружници, за положен личен труд в дружеството, не следва да се включват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ – за изплатените суми по извънтрудови правоотношения. Това е така тъй като данъка за тези плащания се определя по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ (както при трудови правоотношения) и се декларира с декларация образец 6.

! Внимание – Данъка върху доходите от възнаграждения, за положен личен труд от самоосигуряващи се лица съдружници в дружеството, в което е положен труда, се определя по реда на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ и следва да бъде включен в декларация образец 6.Коментари

Свързани документи с КСО

-->