МОС за Контрол Върху Качеството за Фирми, Които Извършват Одити и Прегледи на Историческа Финансова Информация и Други Ангажименти за Изразяване на Сигурност и Свързани по Съдържание Услуги


(В сила от 15 юни 2005 г. Приложението съдържа съответстващи изменения към Стандарта, които са в сила от бъдеща дата)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграф

Въведение

1 – 5

Определения                     

6

Елементи на системата за контрол върху качеството                 

7 – 8

Лидерски отговорности за качеството в рамките на фирмата        

9 – 13

Етични изисквания 

14 – 27

Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични ангажименти

28 – 35

Човешки ресурси 

36 – 45

Изпълнение на ангажимент       

46 – 73

Текущо наблюдение 

74 – 93

Документация

94 – 97

Дата на влизане в сила

98

Приложение: Съответстващи измененения в МСКК 1, в резултат на МОС 230 (преработен) – в сила от 15 юни 2006 г.


Международен стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 "Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който установява приложението и обхвата на действие на МСКК.


        

 

 (преработен) "Одиторска документация" поражда съответстващи изменения в МСКК 1. Системите за контрол върху качеството съгласно изменения МСКК 1 следва да се прилагат от 15 юни 2006 г. Съответстващите изменения са изложени в Приложението към този МСКК.

 

Въведение

       1. Целта на настоящия Международен стандарт за контрол върху качеството (МСКК)е да установи стандарти и да предостави насоки относно отговорностите на фирмата за нейната система за контрол върху качеството за одитите и прегледите на историческа финансова информация и за останалите ангажименти за изразяване на сигурност и свързаните по съдържание услуги. Настоящият МСКК следва да се разглежда заедно с части А и Б на Етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС (Кодексът на МФС).

       2. Допълнителни стандарти и насоки за отговорностите на персонала на фирмата относно процедурите за контрол върху качеството за специфични ангажименти се съдържат в другите становища на Съвета по международните одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС). Международен одиторски стандарт (МОС) 220 "Контрол върху качеството на одити на историческа финансова информация", например установява стандарти и предоставя насоки относно процедурите за контрол върху качеството за одити на историческа финансова информация.

       3. Фирмата следва да установи система за контрол върху качеството, разработена с цел предоставяне на разумна степен на сигурност, че фирмата и нейният персонал спазват професионалните стандарти, регулаторните и законовите изисквания, както и че докладите, издадени от фирмата или съдружниците, отговорни за ангажимента, са подходящи в съответните обстоятелства.

       4. Системата за контрол върху качеството се състои от политика, разработена за постигане на целите, изложени в параграф 3, и процедури, необходими за внедряването на и текущия контрол за спазването на тази политика.

       5. Настоящият МСКК се прилага по отношение на всички фирми. Естеството на политиката и процедурите, разработени от отделните фирми в изпълнение на настоящия МСКК, зависи от различни фактори, като например размера и оперативните характеристики на дадена фирма, както и дали тя е част от верига от фирми.

 

Определения

       6. В настоящия МСКК следните термини имат значението, посочено по-долу:

              (а) "Съдружник, отговорен за ангажимента" – Съдружникът или друго лице във фирмата, което носи отговорност за ангажимента и неговото изпълнение, както и за доклада, който се издава от името на фирмата и който, когато се изисква, разполага със съответните правомощия, дадени му от професионален, законов или регулаторен орган.

              (б) "Преглед за контрол върху качеството на ангажимент" – Процес, разработен с цел да осигури обективна оценка, преди издаването на доклада, за съществените преценки, които екипът по ангажимента е направил и заключенията, до които е достигнал при формулирането на доклада.

              (в) "Лице, извършващо преглед за контрол върху качеството на ангажимента" – съдружник, друго лице във фирмата, външно лице с подходяща квалификация, или екип от такива физически лица с достатъчен и подходящ опит и правомощия да оценят обективно, преди издаването на доклада, съществените преценки, които екипът по ангажимента е направил, и заключенията, до които е достигнал при формулирането на доклада.

              (г) "Екип по ангажимента" – Целият персонал, осъществяващ даден ангажимент,включително всякакви експерти, наети от фирмата във връзка с ангажимента.

              (д) "Фирма" – Самостоятелно практикуващ професионален счетоводител1, събирателно дружество или друго търговско дружество на професионални счетоводители.

              (е) "Фактическа проверка" (във връзка с приключил ангажимент) – Процедури,разработени за осигуряването на доказателства за спазване от страна на екипите по ангажимента на фирмената политика и процедури за контрол върху качеството.

              (ж) "Регистрирано на борсата дружество"* – Дружество, чиито акции или дългови книжа се котират на призната фондова борса, или се търгуват съгласно правилниците и регулацията на призната фондова борса или друг еквивалентен орган.

              (з) "Текущо наблюдение" – Процес на постоянно и внимателно разглеждане и оценяване на системата на фирмата за контрол върху качеството, включително провеждане на периодични проверки на избрани приключили ангажименти, разработен с цел да позволи на фирмата да получава разумна степен на сигурност, че нейната системата за контрол върху качеството функционира ефективно.

              (и) "Верига от фирми"* – Всяко предприятие под общ контрол, собственост или управление на дадена фирма или на предприятие, за което разумна и информирана трета страна, разполагаща с познания за цялата уместна за конкретните обстоятелства информация, би достигнала до разумното заключение, че е част от фирмата в национален или международен мащаб.

              (к) "Съдружник" – Всяко физическо лице с правомощия да обвързва фирмата във връзка с изпълнението на ангажимент за предоставяне на професионални услуги.

              (л) "Персонал" – Съдружници и служители.

              (м) "Професионални стандарти" – стандарти на СМОССИС за ангажименти, както са дефинирани в "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги" на СМОССИС и съответните етични изисквания, които обичайно се състоят от

Части А и Б "Етичния кодекс на професионалните счетоводители" на МФС, както и съответни национални етични изисквания

              (н) "Разумна степен на сигурност" – В контекста на настоящия МСКК, висока, но не абсолютна степен на сигурност.

              (о) "Професионални служители" – Професионалисти, различни от съдружници,включително всякакви експерти, които фирмата наема.

              (п) "Подходящо квалифицирано външно лице" – Лице, извън фирмата със способности и компетентност да действа като съдружник, отговорен за ангажимента,например, съдружник в друга фирма или служител (с подходящ опит) на професионален счетоводен орган, чиито членове могат да изпълняват одити и прегледи на историческа финансова информация, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, или на организация, която предоставя съответните услуги за контрол върху качеството.

 

Елементи на системата за контрол върху качеството

       7 Системата за контрол върху качеството на фирмата следва да включва политика и процедури, обхващащи всеки един от следните елементи:

              (а) лидерски отговорности за качество в рамките на фирмата;

              (б) етични изисквания;

              (в) приемане и продължаване на връзките с клиенти и специфични ангажименти;

              (г) човешки ресурси;

              (д) изпълнение на ангажимента;

              (е) текущо наблюдение.

       8. Политиката и процедурите за контрол върху качеството следва да бъдат документирани и съобщени на персонала на фирмата. Такава комуникация описва политиката и процедурите за контрол върху качеството и целите, които те следва да изпълнят, и включва посланието, че всяко лице носи лична отговорност за качеството и че от него се очаква да спазва тази политика и процедури. В допълнение, фирмата признава важността от това да се получи обратна информация от своя персонал за тази система за контрол върху качеството. Затова фирмата следва да насърчава своя персонал да споделя своите виждания или опасения по въпроси, свързани с контрола върху качеството.

 

Лидерски отговорности за качество в рамките на фирмата

       9 Фирмата следва да изготви политика и процедури, чиято цел е насърчаването на вътрешната култура на основата, че качеството е от съществено значение при изпълнението на ангажиментите. Тази политика и процедури следва да изискват от главния изпълнителен директор на фирмата (или еквивалентен орган) или, ако е уместно, от управляващия съвет на съдружниците на фирмата (или еквивалентен орган), да поемат крайната отговорност за системата за контрол върху качеството на фирмата.

       10. Лидерите във фирмата и примерите, които те дават, оказват влияние върху вътрешната култура на фирмата. Насърчаването на вътрешна култура, ориентирана към качеството, зависи от ясните, последователни и чести действия и послания от всички нива на ръководство на фирмата, поставящи акцента върху политиката и процедурите за контрол върху качеството и изискването за:

              (а) изпълнение на работата по начин, който съответства на професионалните стандарти и на регулаторни и законови изисквания;

              (б) изготвяне на доклади, които са подходящи за съответните обстоятелства.

       11. Такива действия и послания насърчават култура, която признава и възнаграждава висококачествената работа. Те могат да бъдат съобщени чрез семинари за обучение, срещи, официални и неофициални обсъждания, изявления за мисията, бюлетини или осведомителни меморандуми. Те следва да са инкорпорирани във вътрешната документация на фирмата и материалите є за обучение, както и в процедурите за оценка на съдружниците и персонала по такъв начин, че да подкрепят и подчертаят виждането на фирмата за важността на качеството и конкретно, по какъв начин то ще бъде постигнато.

От особено значение е необходимостта фирменото ръководство да осъзнае, че бизнес стратегията на фирмата е обект на по-важното изискване към фирмата да постигне качество във всички свои ангажименти, които изпълнява. Съответно:

              (а) Фирмата възлага своите управленски отговорности така, че търговските съображения да не са с по-голяма тежест пред качеството на извършената работа.

              (б) Политиката и процедурите на фирмата, свързани с оценката на резултатите от работата, възнагражденията и повишенията (включително системите за допълнително стимулиране) на нейния персонал, са разработени по начин, демонстриращ като най-важния ангажимент за фирмата – осигуряването на качество;

              (в) Фирмата отделя достатъчно ресурси за разработването, документирането и подкрепата на нейната политика и процедури за контрол върху качеството.

       12. Всяко лице или лица, на които е възложена оперативна отговорност за системата за контрол върху качеството на фирмата от страна на главния изпълнителен директор на фирмата или на управляващия съвет на съдружниците, следва да разполага със съответния опит и способности, както и с необходимите правомощия, за да поеме тази отговорност.

       13. Достатъчният и подходящ опит и способности дават възможност на отговорното лице или лица да идентифицират и разберат въпросите, свързани с контрола върху качеството и да разработят подходящата политика и процедури. Необходимите правомощия дават възможност на лицето или лицата да изпълнят тази политика и процедури.

 

Етични изисквания

       14. Фирмата следва да създаде политика и процедури, разработени по начин,осигуряващ разумна степен на сигурност, че фирмата и нейният персонал спазват съответните етични изисквания.

       15. Етичните изисквания, свързани с одитите и прегледите на историческа финансова информация, както и с другите ангажименти за изразяване на сигурност и свързаните по съдържание услуги, обичайно включват Части А и Б от Кодекса на МФС заедно с националните изисквания, които са по-рестриктивни. Кодексът на МФС установява фундаменталните принципи за професионална етика, които включват:

              (а) почтеност;

              (б) обективност;

              (в) професионална компетентност и надлежно внимание;

              (г) конфиденциалност;

              (д) професионално поведение.

       16. Част Б на Кодекса на МФС включва концептуален подход за независимост при ангажиментите за изразяване на сигурност, който отчита заплахите към независимостта, приетите предпазни мерки и обществения интерес.

       17. Политиката и процедурите на фирмата следва да поставят акцент на фундаменталните принципи, които се подсилват, в частност от:

              (а) ръководството на фирмата;

              (б)образованието и обучението;

              (в) текущото наблюдение;

              (г) процеса за разрешаване на случаи на неспазване. Независимостта е толкова съществена за ангажиментите за изразяване на сигурност, че е обхваната отделно в параграфи 1827 по-долу. Тези параграфи следва да се разглеждат заедно с Кодекса на МФС.

 

Независимост

       18. Фирмата следва да създаде политика и процедури, разработени по начин,осигуряващ разумна степен на сигурност, че фирмата и нейният персонал,а когато това е уместно, другите лица, обект на изискванията за независимост (включително експерти, наети по договор от фирмата и персонала на веригите от фирми) поддържат независимост, когато това се изисква от Кодекса на МФС и националните етични изисквания. Тази политика и процедури следва да позволят на фирмата:

              (а) Да комуникира своите изисквания по отношение на независимостта със своя персонал, а когато това е уместно, и с други лица, които са техен предмет.

              (б) Да идентифицира и оцени обстоятелствата и взаимоотношенията, които създават заплахи към независимостта, както и да предприеме необходимите действия за елиминиране на тези заплахи или намаляването им до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки или, ако това се счете за уместно, чрез оттеглянето от ангажимента.

       19. Тази политика и процедури следва да изискват:

              (а) Съдружниците, отговорни за ангажимента, да предоставят съответната информация на фирмата относно ангажиментите с клиенти, включително обхвата на услугите, за да позволят на фирмата да оцени цялостния ефект върху изискванията за независимост, ако има такъв.

              (б) Персоналът да уведомява своевременно фирмата за обстоятелствата и взаимоотношенията, които създават заплаха за независимостта така, че да могат да бъдат предприети съответните действия.

              (б) Събирането и съобщаването на съответната информация на подходящия персонал, така че:

              (i) фирмата и нейният персонал да могат да определят веднага дали отговарят на изискванията за независимост;

              (ii) фирмата да може да поддържа и актуализира своите документи,

свързани с независимостта;

              (iii) фирмата да може да предприеме съответните действия относно идентифицирането на заплахи към независимостта.

       20. Фирмата следва да създаде политика и процедури, разработени по начин,осигуряващ разумна степен на сигурност, че тя е информирана за нарушения на изискванията за независимост и да є позволи да предприеме съответните действия за разрешаване на тези случаи. Политиката и процедурите следва да включват следните изисквания:

              (а) всички, които са обект на изискванията за независимост, да информират незабавно фирмата за нарушения на независимостта, които са им станали известни;

              (б) фирмата да комуникира незабавно за идентифицираните нарушения на тази политика и процедури със:

              (i) съдружника, отговорен за ангажимента който заедно с фирмата следва да обърне внимание на нарушението;

              (ii) друг подходящ персонал във фирмата и тези лица, обект на изискванията за независимост, които трябва да предприемат съответните действия;

              (в) незабавно информиране на фирмата, ако е необходимо, от страна на съдружника, отговорен за ангажимента, и от другите лица, посочени в подпараграфи (б)(ii) за действията, предприети за разрешаване на проблема така, че фирмата да може да определи дали следва да предприеме по-нататъшни действия.

       21 Изчерпателни насоки за заплахите към независимостта и защитните мерки, включително прилагането към конкретни ситуации, са изложени в Раздел 8 на Кодекса на МФС.3

       22 Фирма, получаваща уведомление за нарушение на политиката и процедурите за независимост, незабавно съобщава тази информация на съдружниците, отговорни за ангажимента, на други лица във фирмата, както това е уместно, и където това е приложимо, на експертите, които фирмата е наела и на персонала на веригата от фирми, за съответно действие. Подходящите действия от страна на фирмата и на съответния съдружник, отговорен за ангажимента, включват прилагането на адекватни защитни мерки за елиминиране на заплахите към независимостта или за намаляването им до приемливо ниво, или оттегляне от ангажимента. В допълнение, фирмата осигурява обучение по въпросите на независимостта, на персонала, от който се изисква да бъде независим.

       23. Минимум веднъж в годината фирмата следва да получи писмено потвърждение за спазването на нейните политика и процедури за независимостта от целия фирмен персонал, от който Кодексът на МФС и националните етични изисквания изискват да бъде независим.

       24. Писмените потвърждения могат да бъдат на хартиен носител или в електронна форма. Като получава потвърждение и предприема съответните действия във връзка с информацията, сочеща неизпълнение, фирмата демонстрира важността,с която се отнася към независимостта и прави въпроса общоприет и видим за своя персонал.

       25. Кодексът на МФС разглежда заплахите от установяване на близки отношения, които могат да се създадат в резултат на участието на един и същи старши персонал в ангажиментите за изразяване на сигурност за дълъг период от време и предпазните мерки, които биха могли да бъдат подходящи за обхващането на тази заплаха. Съответно, фирмата следва да създаде политика и процедури:

              (а) За установяването на критерии за определяне на потребността от защитни мерки за намаляване на заплахата от установяване на близки отношения до приемливо ниво, когато се използва един и същи старши персонал в ангажименти за изразяване на сигурност за дълъг период от време.

              (б) За всички одити на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества да въведе изискването за ротация на съдружника, отговорен за ангажимента, след определен период в съответствие с Кодекса на МФС и националните етични изисквания, според това, кои са по-ристриктивни.

       26. Използването на същия старши персонал в ангажименти за изразяване на сигурност за по-дълъг период от време може да създаде заплаха от установяване на близки отношения или по друг начин да повлияе върху качеството на ангажимента. Следователно фирмата изготвя критерии за определяне на необходимостта от защитни мерки за обхващане на тази заплаха. При определянето на подходящите критерии фирмата взема под внимание такива въпроси, като (а) характера на ангажимента, включително степента, до която той включва въпроси от обществен интерес, и (б) ангажираността на старшия персонал в ангажимента. Примерите за защитни мерки включват ротация на старшия персонал или изискването на преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

       27. Кодексът на МФС признава, че заплахата от създаване на близки отношения е особено уместна за случая в контекста на одитите на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества. За тези одити Кодексът на МФС изисква ротацията на съдружника, отговорен за ангажимента след предварително определен период, обичайно не по-дълъг от седем години, като предоставя съответните стандарти и насоки. Националните изисквания могат да установят по-къс период за ротация.

 

Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични ангажименти

       28.Фирмата следва да създаде политика и процедури за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиенти и за специфични ангажименти,разработени с цел да осигурят разумна степен на сигурност, че ще приемат или продължават само взаимоотношения и ангажименти, при които тя:

              (а) е взела под внимание почтеността на клиента и не разполага с информация, която би довела до заключението, че на клиента му липсва почтеност;

              (б) е компетентна да изпълни ангажимента и разполага с възможностите,времето и ресурсите да го направи;

              (в) може да спази етичните изисквания.

Фирмата следва да получи такава информация, каквато счита за необходима при съответните обстоятелства преди да приеме ангажимент с нов клиент, когато взема решение дали да продължи съществуващ ангажимент и когато разглежда приемането на нов ангажимент със съществуващ клиент. Когато са идентифицирани проблемни въпроси и фирмата реши да приеме или да продължи взаимоотношенията с клиент или конкретен ангажимент, тя следва да документира как са били разрешени въпросите.

       29. Във връзка с почтеността на клиент, въпросите, които фирмата взема под внимание, включват, например:

                   • Идентичността и бизнес репутацията на основните собственици на клиента, ключовото ръководство, свързаните лица и тези, които са натоварени с управлението.

                   • Характера на операциите на клиента, включително неговите бизнес практики.

                   • Информация относно отношението на основните собственици на клиента, ключовото ръководство и лицата, натоварени с управлението, към такива въпроси като агресивното тълкуване на счетоводните стандарти и към вътрешната контролна среда.

                   • Дали клиентът е силно загрижен за поддържането на възнагражденията на фирмата на възможно най-ниско ниво.

                   • Индикации за неуместни ограничения в обхвата на работа.

                   • Индикации, че клиентът би могъл да участва в пране на пари или други престъпни дейности.

                   • Причините за предложеното назначаване на фирмата и за отказа от повторно назначаване на предходната фирма.

       30. Обхватът на познанията, които фирмата има за почтеността на клиента, обичайно ще нараства в рамките на контекста на продължаващите взаимоотношения с него.

Информацията по такива въпроси, която фирмата получава, може да дойде например от:

                   • Комуникации със съществуващи или предходни фирми, предоставящи счетоводни услуги на клиента в съответствие с Кодекса на МФС, както и от дискусии с други трети лица.

                   • Запитвания към останалия фирмен персонал или трети лица, като банкери,юридически съветници и партньори от отрасъла.

                   • Подготвителни проучвания на съответните бази данни.

       31. Когато се разглежда дали фирмата разполага с възможностите, компетентността,времето и ресурсите за поемането на нов ангажимент от нов или от съществуващ клиент, фирмата преглежда конкретните изисквания на ангажимента и наличните профили на съдружника и персонала на всички съответни нива. Въпросите, които фирмата разглежда, включват дали:

                   • Персоналът на фирмата притежава познанията за съответните отрасли или предмет и на ангажимента.

                   • Персоналът на фирмата притежава опита в съответните регулаторни или отчетни изисквания, или има способността да придобие необходимите умения и познания по ефективен начин.

                   • Фирмата разполага с достатъчно персонал с необходимите способности и компетентност.

                   • На разположение са експерти, ако такива бъдат необходими.

                   • На разположение са лица, отговарящи на критериите и притежаващи качествата за изпълнение на ангажимент за преглед на контрола върху качеството,когато това е уместно.

                   • Фирмата е в състояние да приключи ангажимента в рамките на отчетните срокове.

       32. Също така, фирмата взема под внимание дали ако приеме ангажимента от нов или съществуващ клиент, това може да доведе до действителен или потенциален конфликт на интереси. Когато се установи потенциален конфликт, фирмата разглежда дали е подходящо да приеме ангажимента.

       33. Вземането на решение дали да се продължат взаимоотношенията с клиент включва и разглеждането на съществените въпроси, които са възникнали по време на настоящи или предходни ангажименти, както и тяхното отражение върху продължаването на взаимоотношението. Например клиент може да е започнал да разширява своите бизнес операции в област, в която фирмата не разполага с необходимите познания или опит.

       34. Когато фирмата получи информация, която би довела до отказ от ангажимент, ако тази информация не е била налична преди това, политиката и процедурите за продължаване на ангажимента и взаимоотношенията с клиента следва да включват вземането под внимание на:

              (а) Професионалните и правните отговорности, които се прилагат при съответните обстоятелства, включително дали съществува изискване за фирмата да докладва пред лицето или лицата, които са я ангажирали,или, в някои случаи, пред регулаторни органи.

              (б) Възможността за оттегляне от ангажимента или от ангажимента и взаимоотношението с клиента.

       35. Политиката и процедурите за оттегляне от ангажимента или от ангажимента и взаимоотношението с клиента обхващат въпроси, които включват следното:

                   • Обсъждане със съответното ниво на ръководство на клиента и на лицата, натоварени с неговото общо управление относно подходящите действия, които фирмата може да предприеме на базата на съответните факти и обстоятелства.

                   • Ако фирмата определи, че е подходящо да се оттегли, обсъждане на оттеглянето от ангажимента или от ангажимента и взаимоотношението с клиента,както и на причините за това оттегляне, със съответното подходящо ниво на управление на клиента и на лицата, натоварени с неговото общо управление.

                   • Разглеждане дали съществува професионално, регулаторно или правно изискване за фирмата да продължи участието си в ангажимента или да докладва пред регулаторните органи оттегляне от него, или от ангажимента и от взаимоотношението с клиента, заедно с причините за оттеглянето.

                   • Документиране на съществени въпроси, консултации, заключение и базата за заключенията.

 

Човешки ресурси

       36. Фирмата следва да създаде политика и процедури, разработени с цел предоставяне на разумна степен на сигурност, че тя разполага с достатъчно персонал със способности, компетентност и обвързаност с етичните принципи, необходими за изпълнението на нейните ангажименти в съответствие с професионалните стандарти, и с регулаторните и правни изисквания и който да позволи на фирмата или на съдружниците, отговорни за ангажимента, да издават доклади, които съответстват на обстоятелствата.

Тази политика и процедури обхващат следното:

              (а) набиране на персонал;

              (б) оценка на резултатите от работата;

              (в) способности;

              (г) компетентност;

              (д) развитие на кариерата;

              (е) повишение;

              (ж) възнаграждение;

              (з) оценка на потребностите на персонала.

Обхващането на гореизброените позволява на фирмата да потвърди броя и характеристиките на лицата, необходими за ангажиментите на фирмата. Процесът на фирмата по набиране на персонал включва процедури, които помагат на фирмата да избере почтени лица с капацитет да развият способности и компетентност, необходими в работата на фирмата.

       38. Способностите и компетентността се развиват посредством разнообразие от методи, включително следните:

                   • професионално образование;

                   • продължаващо професионално образование, включително обучение;

                   • професионален опит;

                   • наставничество от по-опитния персонал, например, други членове на екипа по ангажимента.

       39. Постоянната компетентност на персонала на фирмата зависи до голяма степен от съответното ниво на продължаващо професионално образование и обучение(ППОО), така че персоналът да поддържа своите познания и способности. Затова в своите политика и процедури фирмата поставя акцент върху необходимостта от постоянно обучение за всички нива на фирмения персонал, като осигурява необходимите ресурси за обучението и подпомага персонала в развитието и поддържането на необходимите си способности и компетентност. Когато липсват вътрешни технически ресурси и ресурси за обучение, или поради друга причина, фирмата може да използва външно лице, подходящо квалифицирано за тази цел.

       40. Процедурите за оценка на резултатите от работата във фирмата, възнагражденията и повишенията следва надлежно да признават и възнаграждават развитието и поддържането на компетентност и ангажираност към етичните принципи. В частност, фирмата:

              (а) информира персонала за очакванията на фирмата относно резултатите от работата и етичните принципи;

              (б) дава оценка и консултации на персонала във връзка с резултатите от работата, напредъка и развитието на кариерата;

              (в) помага на персонала да разбере, че напредъкът към длъжности с по-висока отговорност зависи, наред с всичко останало, от качеството на работата и спазването на етичните принципи, както и че неспазването на политиката и процедурите на фирмата може да доведе до дисциплинарни действия.

       41. Размерът и условията във фирмата ще окажат влияние върху структурата на процеса на фирмата за оценка на резултатите от работата. По-малките фирми могат да прилагат по-неформални методи за оценка на резултатите от работата на своя персонал.

 

Възлагане на ангажименти и определянне на екипите по ангажименти

       42. Фирмата следва да възложи отговорността за всеки ангажимент на съдружник, който ще е отговорен за ангажимента. Фирмата следва да изготви политика и процедури, изискващи:

              (а) Идентичността и ролята на съдружника, отговорен за ангажимента, да се съобщават на ключовите членове на ръководството на клиента и лицата, натоварени с общото управление.

              (б) Съдружникът, отговорен за ангажимента, да разполага със съответните способности, компетентност, правомощие и време за изпълнение на ролята.

              (в) Отговорностите на съдружника, отговорен за ангажимента, да са ясно дефинирани и съобщени на този съдружник.

       43. Политиката и процедурите включват система за текущо наблюдение на работния поток и на съдружници, отговорни за ангажимента така, че да се позволи на тези лица да разполагат с достатъчно време за адекватното изпълнение на техните отговорности.

       44. Фирмата следва да определи и подходящ персонал с необходимите способности, компетентност и време за изпълнение на ангажиментите в съответствие с професионалните стандарти, и регулаторните и правните изисквания, както и да позволи на съдружниците, отговорни за съответните ангажименти, да издават доклади, които са подходящи при съответните обстоятелства.

       45. Фирмата изготвя процедури за оценка на способностите и компетентността на персонала. Способностите и компетентността, вземани под внимание при определянето на екипите по ангажимента и при определянето на необходимото ниво на надзор, включат следните:

                   • Разбиране на и практически опит в ангажименти с подобен характер и комплексност посредством подходящо обучение и участие.

                   • Разбиране на професионалните стандарти и на регулаторните и правните изисквания.

                   • Подходящи технически познания, включително познания по съответните информационни технологии.

                   • Познания за съответните отрасли и дейности, в които оперира клиентът.

                   • Способност да прилага професионална преценка.

                   • Разбиране на политиката и процедурите на фирмата за контрол върху качеството.

 

Изпълнение на ангажимент

       46. Фирмата следва да създаде политика и процедури, разработени с цел предоставяне на разумна степен на сигурност, че ангажиментите са изпълнени в съответствие с професионалните стандарти, и регулаторните и правните изисквания и че фирмата или съдружниците, отговорни за ангажимента, издават доклади, които са подходящи за съответните обстоятелства.

       47. Посредством тези политика и процедури фирмата се стреми да установи последователност в качеството на изпълнение на ангажимента. Това често се постига чрез наръчници в писмена или електронна форма, софтуерни инструменти или други форми на оторизирана документация, както и насочващи материали, специфични за отрасъла или за конкретен предмет. Обхванатите въпроси включват следните:

                   • Как екипите по ангажимента са информирани за ангажимента, за да получат разбиране на целите на своята работа.

                   • Процеси за спазване на приложимите за ангажимента стандарти.

                   • Процеси за осъществяване на надзор върху ангажимента, обучение и наставничество на персонала.

                   • Методи за преглед на извършената работа, направените съществени преценки и форматът на издадения доклад.

                   • Съответната документация за извършената работа и за продължителността и обхвата на прегледа.

                   • Процеси за поддържане в актуално състояние на всички политики и процедури.

       48. Важно е всички членове на екипа по ангажимента да разберат целите на работата, която следва да изпълнят. Необходими са подходяща работа в екип и обучение в помощ на по-неопитните членове на екипа по ангажимента, за да разберат ясно целите на възложената работа.

       49. Осъществяването на надзор включва следното:

                   • Проследяване на напредъка по ангажимента.

                   • Вземане под внимание на способностите и компетентността на отделните членове на екипа по ангажимента, дали разполагат с достатъчно време за извършване на работата си, дали разбират инструкциите и дали работата се извършва в съответствие с планирания подход към ангажимента.

                   • Обхващане на съществени въпроси, възникващи по време на ангажимента, като се има предвид тяхната значимост и съответно модифициране на планирания подход.

                   • Идентифициране на въпроси за консултиране или разглеждане с по-опитни членове на екипа по ангажимента по време на ангажимента.

       50. Отговорностите за извършване на преглед се определят на базата, че по-опитни членове на екипа по ангажимента, включително съдружникът, отговорен за ангажимента, преглеждат работата на по-неопитните членове на екипа по ангажимента. Прегледите вземат под внимание дали:

              (а) работата е извършена в съответствие с професионалните стандарти и с регулаторните и правните изисквания;

              (б) са били повдигнати съществени въпроси за допълнително обсъждане;

              (в) са проведени съответните консултации и произтичащите от това заключения са били документирани и осъществени;

              (г) съществува необходимост от коригиране на естеството, времето за извършване и обхвата на извършената работа;

              (д) извършената работа подкрепя достигнатите заключения и е добре документирана;

              (е) получените доказателства са достатъчни и уместни, за да подкрепят доклада;

              (ж) целите на процедурите по ангажимента са били постигнати.

 

 

Консултиране

       51. Фирмата следва да изготви политика и процедури, чиято цел е да є осигурят разумна степен на сигурност, че:

              (а) са проведени съответните консултации по трудни или спорни въпроси;

              (б) са налице достатъчно ресурси, които да позволят провеждането на подходяща консултация;

              (в) са документирани естеството и обхватът на тези консултации;

              (г) са документирани и осъществени заключенията, произтичащи от консултациите.

       52. Консултацията включва обсъждане, на подходящо професионално ниво, с лица във или извън фирмата, които разполагат със специализирани експертни умения,за да се разреши труден или спорен въпрос.

       53. Консултацията използва подходящи изследователски ресурси, както и колективния опит и техническата експертиза на фирмата. Консултацията помага за насърчаването на качеството и подобрява прилагането на професионална преценка.

Фирмата се опитва да създаде култура, в която консултацията е призната като силна страна и насърчава персонала да се консултира по трудни или спорни въпроси.

       54. Ефективната консултация с други професионалисти изисква на консултантите да се предоставят всички уместни факти, които да им позволят да предоставят информиран съвет по технически, етически или други въпроси. Консултантските процедури изискват консултиране с лица, разполагащи със съответните познания, старшинство и опит във фирмата (или ако това е уместно, извън фирмата) по съществени технически, етически и други въпроси, както и съответната документация и осъществяването на заключенията, произтичащи в резултат от консултациите.

       55. Фирмата, която има потребност да се консултира навън, например, фирма, която не разполага с достатъчно вътрешни ресурси може да се възползва от предимствата на консултантските услуги, предоставяни от (а) други фирми, (б) професионални и регулаторни органи, или (в) търговски организации, които предоставят съответните услуги по контрол върху качеството. Преди да се сключи договор за такива услуги, фирмата преценява дали външният доставчик е достатъчно квалифициран за тази цел.

       56. Документирането на консултациите с други професионалисти, която включва трудни или спорни въпроси, се съгласува между лицето, търсещо консултация, и консултираното лице. Документацията следва да е достатъчно пълна и подробна, за да осигури разбиране за:

              (а) въпроса, по който е потърсена консултация;

              (б) резултатите от консултацията, включително всякакви взети решения, базата за тези решения и как се изпълняват те.

 

Различия в мнението

       57. Фирмата следва да изготви политика и процедури за работа и разрешаване на различия в мнението в рамките на екипа по ангажимента с тези на консултирания и, когато това е уместно, между съдружника, отговорен за ангажимента, и извършващия прегледа на контрол върху качеството на ангажимента.

       58. Тези процедури насърчават идентификацията на различията в мнението на по-ранен етап, предоставят ясни насоки относно последователните стъпки, които да бъдат предприети оттук нататък и изискват документация относно разрешаването на различията и осъществяването на достигнатите заключения. Докладът не следва да бъде издаван преди разрешаването на въпроса.

       59. Фирма, използваща външно лице с подходяща квалификация за извършване на преглед за контрол върху качеството на ангажимент, има разбирането, че могат да възникнат различия в мнението и изготвя процедури за разрешаване на тези различия, например, от консултиране с друг самостоятелно практикуващ одитор или фирма, или професионален или регулаторен орган.

 

Преглед за контрол върху качеството на ангажимент

       60. Фирмата следва да изготви политика и процедури изискващи, за съответни ангажименти, преглед за контрол върху качеството на ангажимента,който да осигури обективна оценка на съществените преценки, направени от екипа по ангажимента и на заключенията, които са достигнати при формулирането на доклада. Тази политика и процедури следва:

              (а) да изискват преглед за контрол на качеството на ангажимента за всички одити на финансови отчети на публични предприятия;

              (б) определят критерии, по отношение на които всички други одити и прегледи на историческа финансова информация и другите ангажименти за изразяване на сигурност и свързаните по съдържание услуги следва да бъдат оценени, за да се определи дали следва да се извърши преглед за контрол на качеството на ангажимента;

              (в) да изискват преглед за контрол на качеството на ангажимента за всички ангажименти, отговарящи на критериите, създадени в съответствие с подточка (б).

       61. Политиката и процедурите на фирмата следва да изискват извършването на преглед за контрол на качеството на ангажимента преди издаването на

доклада.

       62. Критериите, които фирмата взема под внимание при определяне кои ангажименти, различни от одит на финансови отчети на публични предприятия, следва да бъдат обект на преглед за контрол на качеството на ангажимента, включват следното:

                   • Естеството на ангажимента, включително степента, до която той включва въпрос от обществен интерес.

                   • Идентифицирането на необичайни обстоятелства или рискове в ангажимент или клас от ангажименти.

                   • Дали закони или други нормативни актове изискват преглед за контрол на качеството на ангажимента.

       63. Фирмата следва да изготви политика и процедури, регламентиращи:

              (а) естеството, времето за провеждане и обхвата на прегледа за контрол на качеството на ангажимента;

              (б) критерии за избираемостта на извършващите преглед за контрол върху качеството на ангажимента;

              (в) изисквания по отношение на документацията за преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

 

Естество, време за провеждане и обхват на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента

       64. Прегледът за контрол върху качеството на ангажимента обичайно е свързан с обсъждане със съдружника, отговорен за ангажимента, преглед на финансовите отчети или друга свързана с предмета информация и в частност, разглеждане дали докладът е уместен и адекватен. Също така, той включва преглед на избрани работни книжа, свързани със съществени преценки, направени от екипа по ангажимента и на заключенията, до които е достигнал. Обхватът на прегледа зависи от сложността на ангажимента и риска, че докладът може да не е подходящ за обстоятелствата.

 

Прегледът не намалява отговорностите на съдружника, отговорен за ангажимента.

       65. Прегледът за контрол върху качеството на ангажимента за одити на финансови отчети на публични предприятия включва вземането под внимание на следното:

                   • Оценката на екипа по ангажимента за независимостта на фирмата във връзка с конкретния ангажимент.

                   • Съществените рискове, идентифицирани по време на ангажимента и отговорите на тези рискове.

                   • Направените преценки, особено във връзка със съществеността и значимите рискове.

                   • Дали е проведена съответната консултация по въпроси, свързани с различията в мнението или други трудни или спорни въпроси и заключенията, произтичащи от тези консултации.

                   • Съществеността и групирането на коригирани и некоригирани неточности, отклонения и несъответствия, установени по време на ангажимента.

                   • Въпросите, които следва да бъдат комуникирани с ръководството и с лицата,натоварени с общото управление и, когато това е уместно, с други страни, като например регулаторните органи.

                   • Дали избраните работни книжа за преглед отразяват извършената работа във връзка със съществените преценки и подкрепата на достигнатите заключения.

                   • Целесъобразността на доклада, който ще бъде издаден.

Прегледите за контрол върху качеството на ангажимента за ангажименти, различни от одити на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества, могат в зависимост от обстоятелствата да включват някои или всички тези съображения.

       66. Извършващият преглед за контрол на качеството изпълнява прегледа своевременно на подходящи етапи по време на ангажимента, така че съществените въпроси да могат да бъдат разрешени с удовлетворение на извършващия прегледа преди издаване на доклада.

       67. Когато извършващият преглед за контрол върху качеството отправи препоръки,които съдружникът, отговорен за ангажимента, не приема и въпросът не е решен задоволително за извършващия прегледа, докладът не се издава, докато въпросът не бъде разрешен чрез спазване на фирмените процедури за действие в случаи на различия в мнението.

 

Критерии за избиране на извършващите преглед за контрол върху качеството на ангажимента

       68. Политиката и процедурите на фирмата следва да обхванат назначаването на извършващи преглед за контрол върху качеството на ангажимента и да установяват тяхната приемливост посредством:

              (а) квалификацията, която е необходима за изпълняването на ролята,

включително необходимия опит и правомощия;

              (б) степента, до която могат да се провеждат консултации по ангажимента с извършващия прегледа за контрол върху качеството на ангажимента, без с това да се наруши независимостта му.

       69. Политиката и процедурите на фирмата относно техническата квалификация на извършващите прегледа за контрол върху качеството на ангажимента обхващат техническата експертиза, опит и правомощия, необходими за изпълняване на ролята. Какво означава достатъчна и уместна техническа експертиза, опит и правомощия зависи от обстоятелствата по ангажимента. В допълнение, извършващият преглед за контрол върху качеството на ангажимента за одит на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества е лице, което разполага с достатъчен и подходящ опит и правомощия да действа като съдружник, отговорен за ангажимента за одит за одити на финансови отчети на регистрирани на борсата дружества.

       70. Политиката и процедурите на фирмата са разработени така, че да подкрепят обективността на извършващия преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

Например извършващият преглед за контрол върху качеството на ангажимента:

              (а) не е избран от съдружника, отговорен за ангажимента;

              (б) не участва по друг начин в ангажимента по време на периода на прегледа;

              (в) не взема решения за екипа по ангажимента;

              (г) не е обект на други съображения, които биха застрашили обективността му на извършващ прегледа.

       71. Съдружникът, отговорен за ангажимента, може да се консултира с извършващия преглед за контрол върху качеството на ангажимента по време на ангажимента.

Тази консултация не следва да нарушава приемливостта извършващият преглед за контрол върху качеството на ангажимента да изпълнява ролята си. Когато естеството и обхвата на консултациите станат съществени обаче, екипът по ангажимента и извършващият прегледа полагат грижа за запазване обективността на извършващия прегледа. Когато това не е възможно, се назначава друго лице в рамките на фирмата или подходящо квалифицирано външно лице, което да поеме ролята или на извършващ преглед за контрол върху качеството на ангажимента,или на лице, с което да се провеждат консултации по ангажимента. Политиката нафирмата регламентира смяната на извършващия преглед за контрол върху качеството на ангажимента, когато възможността да извърши обективен преглед може да бъде накърнена.

       72. Може да се сключи договор с подходящо квалифицирани външни лица, при които самостоятелно практикуващ одитор или малки фирми идентифицират ангажименти,изискващи прегледи за контрол върху качеството на ангажимента. Алтернативно,някои самостоятелно практикуващи одитори или малки фирми могат да пожелаят да използват други фирми, които да улеснят прегледите за контрол върху качеството на ангажимента. Когато фирмата сключи договор с подходящо квалифицирани външни лица, фирмата следва изискванията и насоките в параграфи 6871.

 

Документация на прегледа за контрол върху качеството и ангажимента

       73. Политиката и процедурите за документацията на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента следва да изискват документация, потвърждаваща че:

              (а) изпълнени са процедурите, изисквани от политиката на фирмата за прегледа на контрол върху качеството;

              (б) прегледът за контрол върху качеството на ангажимента е приключил преди издаването на доклада;

              (в) на извършващия прегледа не са му известни неразрешени въпроси, които биха довели до това извършващият прегледа да счита, че съществените преценки, които е направил екипът по ангажимента, и заключенията,до които той е достигнал, не са подходящи.

 

Текущо наблюдение

       74. Фирмата следва да изготви политика и процедури, които са разработени с цел предоставяне на разумна степен на сигурност, че политиката и процедурите, свързани със системата за контрол върху качеството са подходящи, адекватни, функционират ефективно и отговарят на практиката. Такава политика и процедури следва да включват постоянно разглеждане и оценка на системата на фирмата за контрол върху качеството, включително периодична фактическа проверка на избрани приключени ангажименти.

       75. Целта на текущото наблюдение върху спазването на изискванията с помощта на политиката и процедурите за контрол върху качеството е да осигури оценка на:

              (а) придържане към професионалните стандарти и към регулаторните и правни изисквания;

              (б) дали системата за контрол върху качеството е била разработена по подходящ начин и се прилага ефективно;

              (в) дали политиката и процедурите за контрол върху качеството са били прилагани по подходящ начин, така че докладите, които се издават от фирмата или от съдружника, отговорен за ангажимента, са уместни и адекватни за обстоятелствата.

       76. Фирмата възлага отговорността за процеса на текущо наблюдение на съдружник или съдружници, или на други лица с достатъчен и подходящ опит и правомощия във фирмата, за да поемат тази отговорност. Текущо наблюдението на системата за контрол върху качеството на фирмата се изпълнява от компетентни лица и обхваща както целесъобразността на проектирания модел, така и ефективността на оперирането на системата за контрол върху качеството.

       77. Постоянното разглеждане и оценка на системата за контрол върху качеството включва въпроси, като следните:

                   • Анализ на:

                       ° новите разработки и развития в професионалните стандарти и в регулаторните и правните изисквания, както и как те се отразени във фирмените политика и процедури, когато това е уместно;

                       ° писмено потвърждение на съответствието с политиката и процедурите за независимост;

                       ° продължаващо професионално образование, включително обучение; и

                       ° решения, свързани с приемането и продължаването на взаимоотношения с клиент и на специфични ангажименти.

                   • Определяне на корективните действия, които да бъдат предприети, и подобренията, които да бъдат направени в системата, включително осигуряването на обратна информация за политиката и процедурите на фирмата, свързани с образованието и обучението.

                   • Съобщаване на съответния фирмен персонал на слабостите, идентифицирани в системата на ниво на разбиране на системата, или на ниво спазването .

                   • Последващи действия от страна на съответния фирмен персонал, така че да бъдат направени необходимите незабавни модификации в политиката и процедурите за контрол върху качеството.

       78. Фактическата проверка на избрани приключени ангажименти обичайно се извършва на циклична база. Избраните за фактическа проверка ангажименти включват поне един ангажимент за всеки съдружник, отговорен за ангажимент в рамките на цикъла на проверката, който обичайно обхваща период, не по-дълъг от три години.

Начинът, по който цикълът на фактическа проверка е организиран, включително времето за избор на отделните ангажименти, зависи от много фактори, включително следните:

                   • размер на фирмата;

                   • брой и географско местоположение на офисите;

                   • резултати от предходни процедури за текущо наблюдение;

                   • степен на правомощия, с които разполагат персоналът и офисите (например,дали отделните офиси са оторизирани да провеждат свои собствени проверки или дали само централата може да ги извършва);

                   • характер и комплексност на фирмената практика и организация;

                   • рискове, асоциирани с фирмените клиенти и със специфични ангажименти.

       79. Процесът на фактическа проверка включва избора на индивидуални ангажименти,някои от които могат да бъдат избрани без предварително уведомление на екипа по ангажимента. Проверяващи ангажиментите не участват в изпълнението на ангажимента или на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента. При определянето на обхвата на проверките фирмата може да вземе предвид обхвата или заключенията от независима външна програма за фактическа проверка. Независимата външна програма за фактическа проверка обаче не замества собствената вътрешна програма на фирмата за текущо наблюдение.

       80. Малките фирми и самостоятелно практикуващите одитори могат да пожелаят да използват подходящо квалифицирани външни лица или друга фирма за извършване на проверки на ангажименти и други процедури за текущо наблюдение. По подобен начин, те могат да пожелаят да поемат ангажименти за споделяне на ресурси с други подходящи организации, за да облекчат дейностите по текущото наблюдение.

       81. Фирмата следва да оцени ефекта от недостатъците, установени в резултат на процеса на текущо наблюдение, и следва да определи дали те са или:

              (а) примери, които не сочат непременно, че системата за контрол върху качеството на фирмата е недостатъчна, за да осигури разумна степен на сигурност за фирмата, че тя отговаря на професионалните стандартни и на регулаторните и правни изисквания, и че докладите, издадени от фирмата или от съдружниците, отговорни за ангажимента, са подходящи и адекватни за обстоятелствата;

              (б) системни, повтарящи се или други съществени недостатъци, които изискват незабавно корективно действие.

       82. Фирмата следва да съобщи на съответните съдружници, отговорни за ангажимента, и на останалия свързан с това персонал недостатъците, установени в резултат от процеса на текущо наблюдение и препоръките за подходящо корективно действие.

       83. Оценката на фирмата на всеки вид недостатък следва да доведе до препоръки за едно или повече от следните:

              (а) предприемане на подходящи корективни действия във връзка с отделен ангажимент или член на персонала;

              (б) комуникиране на констатациите на лицата, отговорни за обучението и професионалното развитие;

              (в) промени в политиката и процедурите за контрол върху качеството;

              (г) дисциплинарно действие срещу лицата, които не спазват политиката и процедурите на фирмата, и преди всичко лицата, които правят това нееднократно.

       84. Когато резултатите от процедурите за текущо наблюдение сочат, че докладът може да е неподходящ, или че по време на изпълнение на ангажимента са били пропуснати процедури, фирмата следва да определи какво по-нататъшно действие е подходящо, за да се осигури спазване на съответните професионални стандарти и на регулаторни и правни изисквания.

Също така тя следва да обмисли получаването на правен съвет.

       85. Поне веднъж годишно фирмата следва да съобщава резултатите от текущото наблюдение на своята система за контрол на съдружниците по ангажимента и на останалите заинтересовани лица във фирмата, включително на главния изпълнителен директор на фирмата или, когато това е уместно,на нейния управляващ съвет от съдружници. Тази комуникация следва да позволи на фирмата и на тези лица да предприемат своевременни и уместни действия, когато това е необходимо, в съответствие с определените им роли и отговорности. Информацията за комуникиране следва да включва следното:

              (а) описание на извършените процедури за текущо наблюдение;

              (б) изводите, които са направени в резултат от процедурите за текущо наблюдение;

              (в) когато това е уместно, описание на систематичните, повтарящи се или други съществени несъответствия, както и на действията, които са предприети за разрешаване или коригиране на тези несъответствия.

       86. Докладването на идентифицираните несъответствия на лица, различни от съответните съдружници по ангажимента, обичайно не включва идентификация на специфичните ангажименти, за които става въпрос, освен ако тази идентификация не е необходима за надлежното изпълнение на отговорностите на лицата, различни от съдружниците по ангажимента.

       87. Някои фирми оперират като част от верига и за целите на последователността могат да въведат някои или всички процедури за текущо наблюдение в рамките на цялата верига. Когато фирмите в рамките на една верига оперират съгласно общи политика и процедури за текущо наблюдение, разработени по начин, осигуряващ съответствие с МСКК, тези фирми се уповават на такава система за текущо наблюдение:

              (а) поне веднъж годишно веригата съобщава цялостния обхват, обсег и резултати от процеса по текущо наблюдение на съответните лица в рамките на веригата от фирми;

              (б) веригата съобщава незабавно всякакви идентифицирани несъответствия в системата за контрол върху качеството на подходящите лица в рамките на съответната фирма от веригата или фирми, така че да могат да бъдат предприети необходимите действия;

              (в) съдружниците, отговорни за ангажимента във веригата от фирми, имат право да се основават на резултатите от процеса на текущо наблюдение, въведен в рамките на веригата, освен ако фирмите или веригата не посъветват нещо друго.

       88. Съответната документация, свързана с текущо наблюдение:

              (а) излага процедурите за текущо наблюдение, включително процедурите за избор на приключени ангажименти, които да бъдат обект на фактическа проверка;

              (б) отразява оценката на:

              (i) придържането към професионалните стандарти и към регулаторните и правните изисквания;

              (ii) дали системата за контрол върху качеството е била разработена по подходящ начин и е ефективно въведена;

              (iii) дали фирмените политика и процедури за контрол върху качеството са били прилагани по подходящ начин, така че докладите, които са издадени от фирмата или съдружниците, отговорни за ангажимента, са подходящи за обстоятелствата;

              (в) идентифицира установените несъответствия, оценява техния ефект и поставя основата за определяне дали и какво по-нататъшно действие е необходимо.

 

Оплаквания и твърдения

       89. Фирмата следва да установи политика и процедури, които са разработени с цел предоставяне на разумна степен на сигурност, че тя се справя по подходящ начин с:

              (а) оплаквания и твърдения, че работата, извършена от фирмата, не съответства на професионалните стандарти и на регулаторните и правните изисквания;

              (б) твърдения за несъответствия с фирмената система за контрол върху качеството.

       90. Оплаквания и твърдения (които не включват тези, които са очевидно несериозни)могат да произхождат от или извън фирмата. Те могат да бъдат отправени от фирмения персонал, клиентите или от други трети лица. Те могат да бъдат получени от членове на екипа по ангажимента или от друг фирмен персонал.

       91. Като част от този процес фирмата установява ясно дефинирани канали за фирмения персонал да изказва своите опасения по начин, който му позволява да направи без страх от репресивни мерки.

       92. Фирмата разследва тези оплаквания и твърдения в съответствие с установените политика и процедури. Върху разследването се осъществява надзор от съдружник,който разполага с достатъчен и подходящ опит и правомощия в рамките на фирмата, който обаче не участва по друг начин в ангажимента, но включва и ангажирането на правен съвет, ако това е необходимо. Малките фирми и самостоятелно практикуващите одитори могат да използват услугите на подходящо квалифицирано външно лице или на друга фирма, които да проведат разследването. Оплакванията, твърденията и отговорите към тях се документират.

       93.Когато резултатите от разследването сочат недостатъци в проектирания модел или оперирането на фирмената политика и процедури за контрол върху качеството,

или неспазване от страна на лице или лица на фирмената система за контрол върху качеството, фирмата предприема необходимото действие, както е посочено в параграф 83.

 

Документация

       94. Фирмата следва да установи политика и процедури, изискващи съответната документация, която да осигури доказателства за функционирането на всеки елемент на нейната система за контрол върху качеството.

       95. Как да бъдат документирани тези въпроси се решава от фирмата. Например големите фирми могат да използват електронни бази данни за документиране на въпроси, като потвърждения на независимостта, извършване на оценки, както и за резултатите от проверки, свързани с текущото наблюдение. По-малките фирми могат да използват по-неформални методи като записи на ръка, въпросници и формуляри.

       96. Факторите, които следва да бъдат взети под внимание при определянето на формата и съдържанието на документацията, доказваща оперирането на всеки от елементите на системата за контрол върху качеството, включват следните:

                   • размера на фирмата и броя на офисите є;

                   • степента на правомощия, които притежават персонала и офисите;

                   • естеството и комплексността на фирмената практика и организация.

       97. Фирмата съхранява тази документация за период от време, достатъчен да позволи на лицата, извършващи процедури по текущо наблюдение, да оценяват спазването от страна на фирмата на системата за контрол върху качеството, или за по-дълъг период, ако това се изисква от закон или разпоредба.

 

Дата на влизане в сила

       98. В съответствие с МСКК системите за контрол върху качеството следва да бъдат създадени до 15 юни 2005 г. Фирмите обмислят подходящи преходни мерки за ангажименти, които са в процес на изпълнение към тази дата.

 

Перспектива за публичния сектор

       1. Някои от термините в МСКК, като "съдружник, отговорен за ангажимента" и"фирма", следва да се разглеждат в съответствие към техните еквиваленти от публичния сектор. С някои малки изключения обаче, липсва еквивалент от публичния сектор на "регистрирани на борсата дружества", въпреки че може да има одити на особено големи предприятия от публичния сектор, които следва да бъдат обект на изискванията в сила за регистрирани на борсата предприятия за задължителна ротация на съдружника, отговорен за ангажимента, (или неговия еквивалент) и преглед за контрол върху качеството на ангажимента. Няма фиксирани обективни критерии, на които следва да се базира определянето на съществеността. Тази оценка обаче, следва да обхваща оценката на всички фактори, имащи значение за одитираното предприятие. Тези фактори включват размер, комплексност, търговски риск, парламентарен или медиен интерес, както и брой и обхват на засегнатите заинтересовани лица.

       2. МСКК 1, параграф 70, посочва че "Политиката и процедурите на фирмата са разработени така, че да подкрепят обективността на извършващия преглед за контрол върху качеството на ангажимента". Подточка (а) посочва като пример, че извършващият преглед за контрол върху качеството на ангажимента не се избира от съдружника, отговорен за ангажимента. В много юрисдикции обаче има един избран по закон главен одитор, който изпълнява ролята на еквивалент на този на "съдружник, отговорен за ангажимента" и който носи пълната отговорност за одитите в публичния сектор. В тези случаи, когато е приложимо, извършващият преглед на ангажимента следва да бъда избран като се има предвид потребността от независимост и обективност.

       3. В публичния сектор одиторите може да се назначават в съответствие със законовите процедури. Съответно, могат да не се прилагат съображенията относно приемането и продължаването на взаимоотношенията с клиент и при специфичните ангажименти, както са изложени в параграфи 2835 от МСКК 1.

       4. По подобен начин, независимостта на одиторите от публичния сектор може да бъде защитена от законови мерки с последицата, че е малко вероятно да настъпят някои от заплахите към независимостта на характера, разгледани в параграфи 1827 от МСКК 1.

 

Приложение

Съответстващи изменения в МСКК 1, в резултат на МОС 230 (преработен) – в сила от 15 юни 2006

МОС 230 (преработен) "Одиторска документация", издаден през м.септември 2005 г., поражда съответстващи изменения в МСКК 1. Необходимо е да бъдат изградени системи за контрол на качеството в съответствие с МСКК 1 към 15 юни 2006 г.

След като влязат в сила, съответстващите изменения, изложени по-долу, ще бъдат включени в текста на МСКК 1, а това приложение ще бъде отменено.

Следното определение се добавя към МСКК 1:

       6. (a) "документация на ангажимент" – документи с данни за извършената работа, събраните резултати и направените заключения от практикуващия професионален счетоводител (термини като "работни документи" или "работни книжа" също могат да се използват). Документацията за конкретен ангажимент се комплектова в досие на ангажимента. Съществуващите подпараграфи (a)-(o) на параграф 6 ще бъдат съответно преномерирани. Следните нови подзаглавие и параграфи се добавят към МСКК 1 като подраздел в раздела"Изпълнение на ангажимент", след параграф 73.

 

Документация на ангажимент

Приключване на комплектоването на окончателните* досиета на ангажимента

       73a. Фирмата трябва да установи политика и процедури за екипите, изпълняващи

ангажимента, за да приключват своевременно комплектоването на окончателните досиета на ангажимента, след като докладите по ангажимента са били изготвени.

       73б. Възможно е закон или разпоредба да дават предписание за времеви ограничения

              (срокове – бел. ред.), в които трябва да бъде завършено комплектоването на окончателните досиета по отношение на определени видове ангажименти. Там, където не са предвидени такива срокове в закон или разпоредба, фирмата установява срокове, които да съответстват на естеството на ангажиментите, и които отразяват необходимостта от своевременно завършване комплектоването на окончателните досиета на ангажимента. Когато се касае за одит например, този срок обикновено да не е по-голям от 60 дни след датата на одиторския доклад.

       73в. Когато се издават два или повече различни доклада по отношение на информация за един и същи предмет на предприятието, политиките и процедурите на фирмата, отнасящи се до сроковете за комплектоване на окончателните досиета на ангажимента, третират всеки доклад така, все едно е отделен ангажимент. Това например може да бъде случай, когато фирмата издава одиторски доклад върху финансова информация на компонент за целите на групово консолидиране, а на следваща дата – одиторски доклад върху същата финансова информация за цели, свързани със законови изисквания.

Конфиденциалност, надеждно съхраняване, пълнота, достъп до и възможност за последващо ползване на документацията на ангажимент

       73г. Фирмата трябва да установи политика и процедури, предназначени да поддържат конфиденциалността, надеждното съхраняване, пълнотата, достъпа до и възможността за последващо ползване на документацията на даден ангажимент.

       73д. Със съответни етични изисквания се установява задължението на персонала на фирмата да спазва по всяко време поверителността на информацията, съдържаща се в

документацията на даден ангажимент, освен ако е било дадено конкретно пълномощие от клиента за разкриване на информация, или ако е налице законово или професионално задължение да бъде направено това. Някои специфични закони или разпоредби може да налагат допълнителни задължения върху персонала на фирмата за поддържане на конфиденциалност към клиента особено когато се касае за данни от

личен характер.

       73е. Независимо дали документацията на ангажимент е на хартиен, електронен или друг носител, целостността, достъпа до и възможността за последващо ползване на

съдържащите се в нея данни могат да бъдат изложени на риск, ако документацията може да бъде променяна, да бъдат правени добавки и зачерквания в нея или да бъде елиминирана без знанието на фирмата, или ако може да бъде необратимо изгубена или повредена. Съобразено с това фирмата разработва и въвежда за прилагане подходящи контроли относно документацията на всеки ангажимент с цел:

              (а) да направи възможно установяването кога и от кого документацията на ангажимента е била създадена, променена или прегледана;

              (б) да защити цялостта на информацията на всички етапи от ангажимента, особено когато информацията се ползва съвместно в екипа по ангажимента, или се прехвърля на други лица по интернет;

              (в) да предотврати неупълномощени промени в документацията на ангажимента;

              (г) да позволи достъп до документацията на ангажимента за екипа, изпълняващ ангажимента, и за други оторизирани лица, доколкото това е необходимо, за да изпълняват отговорностите си правилно, по подходящ начин.

       73ж. Контролите, които фирмата може да разработи и внедри за приложение за поддържане конфиденциалността, надеждното съхраняване, цялостта, достъпа до и възможността за последващо ползване на документацията на ангажимент включват, например:

                   • използване на парола между членовете на екипа по ангажимента за ограничаване

достъпа до електронната документация на ангажимента само за упълномощени лица.

                   • съответни регулярни бекъп действия (регулярни действия за осигуряване на резервно копие за електронните документи – бел. ред.) за електронните документи на ангажимента на съответните етапи в хода на ангажимента.

                   • процедури за надлежно разпределяне и разпространение на документацията на ангажимента между членовете на екипа в началото на ангажимента, нейното обработване по време на ангажимента и обединяването е в края на ангажимента.

                   • процедури за ограничаване на достъпа до документацията на ангажимента, изготвена на хартия, за осигуряване на възможност за правилното є разпределение и разпространение, и за конфиденциално съхранение.

       73з. От практическа гледна точка оригиналните документи на хартия могат да бъдат електронно сканирани за включване в досиетата на ангажимента. В този случай фирмата въвежда за изпълнение съответни процедури, които изискват от екипите по ангажименти:

              (а) да създават сканирани копия, които отразяват цялото съдържание на оригиналната документация на хартия, включително ръчни подписи, препратки и анотации;

              (б) да обединяват сканираните копия в досието на ангажимента, включително индексирането и официалните одобрения (подписи) върху сканираните копия, ако е необходимо;

              (в) да осигуряват възможност сканираните копия да бъдат повторно използвани и отпечатвани, ако е необходимо.

Фирмата решава дали да задържи по законови, регулаторни или други причини оригиналната документация на хартия, която е била сканирана.

 

Архивно запазване на документацията на ангажимент

       73и. Фирмата трябва да установи политика и процедури за архивно запазване на

документацията на ангажимент за период, който да е достатъчен за нуждите на фирмата, или който се изисква от закон или друга разпоредба.

       73й. Необходимостта от архивно запазване на документацията на ангажимент за целите на фирмата и периода за подобно запазване ще се различават съобразно естеството на дадения ангажимент и условията на фирмата, например, дали документацията на ангажимента е необходима, за да осигури запис на въпроси с дългосрочна значимост за бъдещи ангажименти. Периодът на архивно запазване може също да зависи от други фактори, като например, дали местните закони или разпоредби определят специфични периоди за съхранение за определени видове ангажименти,или дали има общоприети периоди за архивно запазване в конкретната юрисдикция при липса на специфични законови или регулаторни изисквания. В случая на одиторски ангажименти периодът за архивно запазване обикновено не е по-кратък от пет години от датата на одиторския доклад, или ако е по-дълъг, от датата на груповия одиторски доклад.

       73к. Процедурите, които фирмата възприема за архивно запазване на документацията на ангажимент, включват тези, които:

                   • правят възможно повторното използване на документацията на ангажимента

и достъпа до нея по време на периода на архивно запазване, особено в случая

с електронната документация, тъй като основната технология може да бъде обновявана или променяна с времето;

                   • осигуряват, ако е необходимо, регистриране на промените, направени в документацията на ангажимента, след като досиетата са били окончателно завършени и комплектовани;

                   • правят възможно упълномощени външни лица да имат достъп и да преглеждат конкретна документация на ангажимента с цел контрол на качеството или поради други цели.

 

Собственост на документацията на ангажимент

       73л. Освен ако е указано друго в закон или разпоредба, документацията на ангажимента е собственост на фирмата. Фирмата може, по свое усмотрение, да предоставя части от документацията или извлечения от нея на разположение на клиенти, при условие че подобно оповестяване няма да засегне негативно валидността на извършената работа, или в случай на ангажимент за изразяване на сигурност – независимостта на фирмата или нейния персонал.

 

 

Параграфът на МСКК 1, касаещ датата на влизане в сила, е изменен, както е отбелязано:

       98. Системите за контрол на качеството в съответствие с настоящия МСКК се изисква да бъдат установени до 15 юни 2005 г. (15 юни 2006 г. за параграфи 6 (a) и 73a–73л).

Фирмите следва да обмислят подходящи преходни мерки за ангажименти, които са в процес на изпълнение към тези дати. -->