Задай въпрос тук

Данъчни и Осигурителни Задължения върху Обезщетения при Пенсиониране

Публикувано на: 22.07.2011

Разяснение изх. № 310-13 от 05.04.2011 г. на НАП


Относно: Данъчни и Осигурителни Задължения при Изплащане на Обезщетения при Пенсиониране Според изложеното в запитването служител във фирма Х ще се пенсионира. Лицето е назначено по Кодекса на труда /КТ/, има 10 г. осигурителен стаж във фирмата и ще му бъдат изплатени 6 брутни заплати на основание чл. 222, ал. 3 от КТ. Във КТД е предвидено изплащане и на една допълнителна брутна заплата като обезщетение, заедно с обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ.

В тази връзка се поставят следните въпроси: 

               1. Следва ли да се облага с данък върху доходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ тази допълнителна седма заплата?

               2. Тази сума вид възнаграждение ли е или е обезщетение? Ако се характеризира като обезщетение заедно с останалите по чл. 222, ал. 3 от КТ, то не би следвало да се обложи и няма да се удържат осигурителни вноски съгл. чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

               3. Ако въпросната седма заплата е допълнително възнаграждение, обложено с данък върху доходите и осигурителни вноски, то трябва ли да се включи при изготвянето на УП-2 на лицето? Трябва ли да бъде включено в общия осигурителен доход за определяне на размера на пенсията?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ бр. 95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 19 от 8 март 2011 г.) и Наредбата за елементите и доходите, върху които се правят осигурителни вноски ( НЕВД, обн. ДВ бр. 6 от 21 януари 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 15 февруари 2011 г.) изразяваме следното принципно становище:

На основание чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел на КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено, съгласно разпоредбата на чл. 228, ал. 1 от КТ.

Съгласно чл. 228, ал. 2 от КТ размерът на обезщетението по чл. 222 се прилага, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.

Когато са уговорени по-големи размери на обезщетенията по чл. 222 от КТ, характерът на обезщетението не се променя. То следва правния режим на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, независимо от по-високия му размер.

В чл. 1, ал. 8, т. 7 от НЕВД е предвидено, че не се начисляват и внасят осигурителни вноски върху обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ.

Предвид на това, че към писменото запитване не е приложен колективният трудов договор следва да се отбележи, че фирмата трябва да прецени дали възнаграждението, предвидено в КТД се приравнява на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Ако е приравнено на такова обезщетение, то при изплащането му осигурителни вноски не се дължат. Това означава, че размерът на дохода не се включва в осигурителния доход на лицето.

На основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ. Както беше посочено по-горе, ако допълнителното обезщетение има характер и се приравнява на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, то следва, че тази сума не подлежи на данъчно облагане по ЗДДФЛ.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->