МОС 4410 Ангажименти за Компилиране на Финансова Информация (бивш МОС 930)


(Този Стандарт е в сила от 15 декември 2005 г.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 2

Цел на ангажимент за компилиране

3 – 4

Общи принципи на ангажимента за компилиране

5 – 6

Определяне условията на ангажимента

7 – 8

Планиране

9

Документация

10

Процедури

11 – 17

Издаване на доклад по ангажимент за компилиране

18 – 19

Приложение 1: Пример на писмо за поемане на ангажимент за компилиране


Приложение 2: Примери на доклади по ангажименти за компилиране
Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4410 "Ангажименти за компилиране на финансова информация" следва да се чете в контекста на"Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който установява приложението и обхвата на действие на МСССУ.


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) е да установи стандарти и да предостави насоки относно професионалните отговорности на счетоводителя 1 при поемане на ангажимент за компилиране на финансова информация, както и относно формата и съдържанието на доклада,който се издава от счетоводителя във връзка с този ангажимент.

        2. Настоящият МСССУ е насочен към компилирането на финансова информация. По отношение на ангажименти за изготвяне на нефинансова информация обаче, той следва да се прилага до степен, възможна от практическа гледна точка, при условие, че счетоводителят притежава достатъчни познания по съответния предмет.

Ангажиментите за оказване на ограничено съдействие на клиента при изготвянето на финансов отчет (например при избора на подходяща счетоводна политика) не представляват ангажимент за компилиране на финансова информация.


Цел на ангажимент за компилиране

        3. Целта на ангажимента за компилиране на информация е счетоводителят да използва счетоводни познания и опит, които са различни от одиторски познания и опит, за да събере, класифицира и обобщи финансова информация. Това обичайно води до намаляване на подробните данни до управляема и разбираема форма, без да се изисква извършването на тестове на твърденията за вярност, стоящи в основата на тази информация. Прилаганите процедури не са разработени с тази цел и не позволяват на счетоводителя да изрази каквато и да е сигурност относно финансовата информация. Въпреки това, потребителите на компилираната финансова информация получават определени изгоди в резултат на участието на счетоводител, тъй като услугите се извършват с професионална компетентност и надлежно внимание.

        4. Ангажиментът за компилиране на финансова информация обикновено включва изготвянето на финансов отчет (който може да бъде или да не бъде пълен комплект от всички негови компоненти), но може да включва и събирането, класификацията и обобщаването на друга финансова информация.


Общи принципи на ангажимента за компилиране

        5. Счетоводителят следва да спазва Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, ръководещи професионалните отговорности на счетоводителя за този тип ангажименти, са:

               (a) почтеност;

               (б) обективност;

               (в) професионална компетентност и надлежно внимание;

               (г) конфиденциалност;

               (д) професионално поведение;

               (е) методологически стандарти.

За ангажиментите за компилиране на информация не се изисква независимост.

Когато счетоводителят обаче, не е независим, в неговия доклад следва да се съдържа изложение в тази връзка.

        6. При всички обстоятелства, когато името на счетоводителя се асоциира с компилирана от него финансова информация, той следва да издаде доклад.


Определяне условията на ангажимента

        7. Счетоводителят следва да гарантира, че съществува ясно разбиране между него и клиента относно условията на ангажимента. Въпросите, които следва да бъдат взети под внимание, включват:

                    • характера на ангажимента, включително факта, че няма да бъдат извършени нито одит, нито преглед и съответно, няма да се изрази сигурност;

                    • факта, че на ангажиментите не може да се разчита за оповестяване на грешки,

незаконни действия или други нередности, например съществуващ случай на измама или злоупотреба;

                    • характера на информацията, която следва да се предостави от клиента;

                    • факта, че ръководството носи отговорност за точността и изчерпателността на информацията, предоставена на счетоводителя и за изчерпателността и точността на компилираната финансова информация;

                    • счетоводната база, върху която се компилира финансовата информация и факта, че тя, както и всякакви известни отклонения от нея ще бъдат оповестени;

                    • предвиденото използване и разпространение на информацията след нейното изготвяне;

                    • формата на доклада, който следва да се предостави относно компилираната финансова информация, когато името на счетоводителя се асоциира с него.

        8. Писмото за поемане на ангажимент подпомага планирането на работата по компилирането на информация. В интерес както на счетоводителя, така и на предприятието е, счетоводителят да изпрати писмо за поемане на ангажимент, с което да документира основните условия на назначението му. Писмото за поемане на ангажимент потвърждава приемането на ангажимента от страна на счетоводителя и съдейства за избягването на недоразумения по такива въпроси, като: цел и обхват на ангажимента, степен на отговорност на счетоводителя и формат на докладите,които следва да бъдат издадени. В Приложение 1 към настоящия МСССУ е дадено примерно писмо за поемане на ангажимент за компилиране на информация.


Планиране

        9. Счетоводителят планира работата си по начин, позволяващ ефективното изпълнение на ангажимента.


Документация

        10. Счетоводителят документира въпросите, които са важни за осигуряването на доказателства, че ангажиментът е бил извършен в съответствие с настоящия МСССУ и с условията на ангажимента.


Процедури

        11. Счетоводителят следва да придобие общо познание за бизнеса и операциите на предприятието и следва да познава счетоводните принципи и практика в отрасъла, в който функционира предприятието, както и формата и съдържанието на финансовата информация, която е подходяща при конкретните обстоятелства.

        12. За да компилира финансовата информация, от счетоводителя се изисква общо разбиране за характера на стопанските сделки и операции на предприятието, формата на счетоводната документация и счетоводната база, върху която следва да се представи финансовата информация. Обикновено счетоводителят придобива познания по тези въпроси посредством опит с предприятието или отправянето на проучващи запитвания към неговия персонал.

        13. Освен това, както е отбелязано в настоящия МСССУ, обикновено от счетоводителя не се изисква да:

               (а) отправя каквито и да било проучващи запитвания към ръководството, за да оцени надеждността и изчерпателността на предоставената информация;

               (б) оцени вътрешните контроли;

               (в) потвърди някакви въпроси;

               (г) потвърди някакви обяснения.

        14. В случай че счетоводителят установи, че предоставената от ръководството информация е неточна, непълна или по друг начин незадоволителна, той следва да обмисли извършването на горепосочените процедури и да поиска от ръководството да предостави допълнителна информация. В случай че ръководството откаже да предостави допълнителна информация, счетоводителят следва да се оттегли от ангажимента, като информира предприятието за причините за оттеглянето.

        15. Счетоводителят следва да прочете компилираната информация и да прецени дали тя е уместна по форма и не съдържа очевидни съществени неточности, отклонения и несъответствия. В този смисъл неточностите, отклоненията и несъответствията включват:

                    • Грешки в приложението на установената обща рамка за финансова отчетност.

                    • Неоповестяване на общата рамка за финансова отчетност и на всякакви известни отклонения от нея.

                    • Неоповестяване на всякакви други съществени въпроси, които са станали достояние на счетоводителя.

Установената обща рамка за финансова отчетност и всички известни отклонения от нея следва да бъдат оповестени в компилираната финансовата информация, въпреки че не е необходимо тяхното влияние да бъде изразено количествено.

        16. В случай че съществени неточности, отклонения и несъответствия станат достояние на счетоводителя, той следва да се опита да съгласува с предприятието подходящи промени. В случай че такива промени не бъдат направени и финансовата информация се счита за подвеждаща, счетоводителят следва да се оттегли от ангажимента.


Отговорност на ръководството

        17. Счетоводителят следва да получи потвърждение от ръководството относно неговата отговорност за подходящото представяне на финансовата информация и за неговото одобрение на тази финансова информация. Такова потвърждение може да бъде предоставено посредством изявления на ръководството, които обхващат точността и изчерпателността на изходните счетоводни данни и пълното оповестяване пред счетоводителя на цялата съществена и свързана с тях информация.


Издаване на доклад по ангажимент за компилиране на информация

        18. Докладите по ангажименти за компилиране на информация следва да съдържат следното:

               (a) заглавие;

               (б) получател;

               (в) изявление, че ангажиментът е бил извършен в съответствие с Международния стандарт за свързани услуги, приложим по отношение на ангажименти за компилиране на информация или с националните стандарти и практика;

               (г) изявление, когато това е приложимо, че счетоводителят не е независим от предприятието;

               (д) идентификация на финансовата информация, отбелязваща, че тя се базира върху предоставената от ръководството информация;

               (е) изявление, че ръководството носи отговорност за компилираната от счетоводителя финансова информация;

               (ж) изявление, че не са били извършени нито одит, нито преглед и съответно, не е изразена сигурност върху финансовата информация;

               (з) когато това е необходимо – параграф, насочващ вниманието върху оповестяването на съществените отклонения от установената обща рамка за финансова отчетност;

               (и) дата на доклада;

               (й) адрес на счетоводителя;

               (к) подпис на счетоводителя.


Приложение 2 към настоящия МСССУ съдържа примерни доклади за компилиране на информация.

        19. Компилираната от счетоводителя финансова информация следва да съдържа забележка, като например "Неодитирани данни," "Компилирана информация, без извършването на одит или преглед", или "Препратка към доклада за компилиране на информация", която да е посочена върху всяка страница от финансовата информация или на заглавната страница на пълния комплект на финансовия отчет.

Пример на писмо за поемане на ангажимент за компилиране

Писмото по-долу е предназначено за ползване като насока, съвместно със съображенията,разгледани в параграф 7 на настоящия МСССУ и следва да се променя според индивидуалните изисквания и обстоятелства. Този пример е за компилиране на финансов отчет.


До Съвета на директорите или съответните представители на изпълнителното ръководство:

Целта на настоящото писмо е да потвърди разбирането ни за условията на нашия ангажимент и за характера и ограниченията на услугите, които ще предоставим.

Вие отправихте покана към нас да извършим следните услуги:

Въз основа на информацията, която ще ни предоставите, ние ще изготвим, в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (или реферирайте към съответните национални стандарти или практика), приложим към ангажименти за компилиране на финансова информация, баланс на компания АБВ към 31 декември 19XX г. и съответните отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, на парична база. Във връзка с този финансов отчет ние няма да извършваме процедури, прилагани при ангажименти за извършване на одит или преглед. Следователно няма да бъде изразена никаква сигурност върху финансовия отчет. Затова текстът на нашия доклад върху финансовия отчет на компания АБВ очакваме да бъде следния: (вж. Приложение 2 към настоящия МСССУ)

Отговорността за точността и изчерпателността на предоставената ни информация се носи от ръководството. Ръководството носи отговорност и пред потребителите на компилираната от нас финансова информация. Това включва поддържането на адекватна счетоводна документация и вътрешни контроли, както и изборът и приложението на подходяща счетоводна политика. От нашия ангажимент не може да се очаква да разкрие случаи на измама или грешки, както и на незаконни действия. Ние обаче ще Ви информираме в случай, че установим такива.

Информацията ще бъде изготвена с съответствие с [установената обща рамка за финансова отчетност]. Всяко установено отклонение от тази обща рамка ще бъде оповестено във финансовия отчет и когато се сметне за необходимо, ще бъде включено в нашия доклад за компилиране на информация.

Ние разбираме, че предвиденото използване и разпространение на информацията, която сме изготвили е [конкретизира се] и, че Вие ще ни информирате в случай на съществена промяна.

Разчитаме на пълно сътрудничество, разбиране и съдействие от Ваша страна и от страна на персонала на дружеството и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички счетоводни данни,

документация и друга информация, които ще ни бъдат необходими във връзка с нашия ангажимент за компилиране на информация.

Нашето възнаграждение, което ще фактурираме в хода на работата, се определя на база необходимото време на отделните участници в ангажимента и преките ни разходи по изпълнението на ангажимента. Индивидуалните часови ценови ставки варират в зависимост от степента на отговорност и от изискваните опит и умения.

Настоящото писмо е валидно и за следващите години, освен ако не бъде изрично прекратено,изменено или заменено с друго.

Молим Ви да подпишете и върнете екземпляр от това писмо като потвърждение, че то съответства на разбиранията Ви за изпълнение на нашия ангажимент за компилиране на Вашия финансов отчет.

XYZ & Co

Прието от името на компания АБВ от

(подпис), име и длъжност, Дата

Примери на доклади по ангажименти за компилиране

Примерен доклад върху ангажимент за компилиране на финансов отчет ДОКЛАД ЗА КОМПИЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО .

Въз основа на предоставената ни от ръководството информация, ние изготвихме счетоводния баланс на компанията АБВ към 31 декември 19XX г. и съответните отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (или реферирайте към съответните национални стандарти или практика), приложим към ангажименти за компилиране на финансова информация. Отговорността за този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Ние не сме извършили одит или преглед на този финансов отчет и съответно, не изразяваме сигурност върху него.

СЧЕТОВОДИТЕЛ, Дата, Адрес

Примерен доклад върху ангажимент за компилиране на финансов отчет с допълнителен параграф за обръщане на внимание към случаите на отклонение от установената обща рамка за финансова отчетност ДОКЛАД ЗА КОМПИЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО .

Въз основа на предоставената ни от ръководството информация, ние изготвихме счетоводния баланс на компанията АБВ към 31 декември 19XX г. и съответните отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (или реферирайте към съответните национални стандарти или практика), приложим към ангажименти за компилиране на финансова информация. Отговорността за този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Ние не сме извършили одит или преглед на този финансов отчет и съответно, не изразяваме сигурност върху него.

Обръщаме внимание на Пояснително приложение "X" към финансовия отчет, тъй като решението на ръководството е да не капитализира лизинга върху машините и съоръженията, което представлява отклонение от установената обща рамка за финансова отчетност.

СЧЕТОВОДИТЕЛ, Дата, Адрес -->