МОС 4400 Ангажименти за Извършване на Договорени Процедури Относно Финансова Информация (бивш МОС 920)


(Този Стандарт е в сила 15 декември 2005 г.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение          

1 – 3

Цел на ангажимента за извършване на договорени процедури

4 – 6

Общи принципи на ангажимента за извършване на договорени процедури

7 – 8

Определяне условията на ангажимента     

9 – 12

Планиране

13

Документация

14

Процедури и доказателства

15 – 16

Издаване на доклад

17 – 18

Приложение 1: Пример на писмо за поемане на ангажимент за извършване на договорени процедури


Приложение 2: Пример на доклад за фактически констатации във връзка със задължения
Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400 "Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация"следва да се чете в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който установява приложението и обхвата на действие на МСССУ.


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен стандарт за свързани по съдържание услуги(МСССУ) е да установи стандарти и да предостави насоки относно професионалните отговорности на одитора1 при приемането на ангажимент за извършване на договорени процедури относно финансова информация, както и за формата и съдържанието на доклада, който одиторът издава във връзка с подобен ангажимент.

        2. Настоящият МОС е насочен към ангажименти, отнасящи се до финансова информация. Въпреки това, той може да осигури полезни насоки за ангажименти, отнасящи се до нефинансова информация, при условие че одиторът притежава подходящи познания за предмета на разглеждания ангажимент и съществуват разумни критерии, върху които да базира констатациите си. Насоките, включени в други Международни одиторски стандарти (МОС), могат да бъдат полезни на одитора при прилагането на настоящия МСССУ.

        3. Ангажиментът за извършване на договорени процедури може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например задължения, вземания, покупки от свързани лица и продажби, и печалби на част от дадено предприятие),компонент на финансов отчет (например баланс) или дори пълен финансов отчет.

Цел на ангажимента за извършване на договорени процедури

        4. Целта на ангажимента за извършване на договорени процедури е одиторът да извърши процедури от одиторско естество, за които той и предприятието, както и съответните трети страни, са се договорили, и въз основа на които да издаде доклад за фактическите констатации.

        5. Тъй като одиторът само предоставя доклад за фактическите констатации от извършените договорени процедури, той не изразява сигурност. Вместо това, потребителите на доклада преценяват сами за себе си процедурите и докладваните от одитора констатации и

правят свои собствени заключения от работата на одитора.

        6. Докладът се ограничава само до онези страни, които са договорили процедурите, които да бъдат извършени, тъй като други лица, на които не са известни причините за извършването на тези процедури, биха могли да изтълкуват погрешно резултатите.

        7. Одиторът следва да спазва изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, ръководещи професионалните отговорности на одитора, са:

               (a) почтеност;

               (б) обективност;

               (в) професионална компетентност и надлежно внимание;

               (г) конфиденциалност;

               (д) професионално поведение;

               (е) методологически стандарти.

Независимостта не е изискване при ангажиментите за извършване на договорени процедури; въпреки това, условията или целите на ангажимента или националните стандарти биха могли да изискват одиторът да отговаря на изискванията за независимост, регламентирани в Етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС. В случаите, когато одиторът не е независим, в доклада за фактически констатации се прави изявление относно този факт.

        8. Одиторът следва да изпълни ангажимента за извършване на договорени процедури в съответствие с настоящия МСССУ и конкретните условия на ангажимента.

Определяне условията на ангажимента

        9. Одиторът следва да се увери с представители на предприятието и, обичайно и с други конкретно посочени лица, които ще получат копия от доклада за фактическите констатации, че съществува ясно разбиране относно договорените процедури и условията на ангажимента. Въпросите, които следва да бъдат договорени, включват:

                    • Характера на ангажимента, включително факта, че извършваните процедури не представляват одит или преглед и съответно, че няма да бъде изразена степен на сигурност.

                    • Заявената цел на ангажимента.

                    • Идентификация на финансовата информация, по отношение на която ще бъдат приложени договорените процедури.

                    • Характера, времето на изпълнение и обхвата на конкретните процедури, които ще бъдат приложени.

                    • Очаквания формат на доклада за фактическите констатации.

                    • Ограниченията относно разпространението на доклада за фактически констатации. В случаите, когато подобно ограничение е в противоречие с правните изисквания, ако такива съществуват, одиторът следва да не приеме ангажимента.

        10. При някои обстоятелства, например, когато процедурите са договорени между регулаторен орган, представители на съответния отрасъл и представители на счетоводната професия, одиторът може да не бъде в състояние да дискутира процедурите с всички страни, които ще получат доклада. В подобни случаи одиторът може да обмисли, например обсъждането на процедурите, които следва да бъдат извършени, с подходящи представители на включените страни, преглед на съответната кореспонденция от тези страни или изпращането на проект на вида на доклада,който ще бъде издаден.

        11. В интерес е както на клиента, така и на одитора, одиторът да изпрати писмо за поемане на ангажимент, чрез което се документират основните условия на назначението му. Писмото за поемане на ангажимент потвърждава приемането от страна на одитора на назначението му и спомага за избягване на недоразумения относно такива въпроси, като цели и обхват на ангажимента, обхват на отговорностите на одитора и формата на докладите, които ще бъдат издадени.

        12. Въпроси, които следва да бъдат включват в писмото за поемане на ангажимент, са:

                    • Изброяване на процедурите, които ще бъдат извършени, както това бъде договорено между страните.

                    • Изявление, че разпространението на доклада за фактическите констатации се ограничава до посочените лица, които са договорили извършването на процедурите.

В допълнение, одиторът може да прецени да приложи към писмото за поемане на ангажимент проект на вида на доклада за фактически констатации, който ще бъде издаден. Пример на писмо за поемане на ангажимент е представен в Приложение 1 към настоящия МСССУ.


Планиране

        13. Одиторът планира работата си по начин, позволяващ ефективното изпълнение на ангажимента.

Документация

        14.Одиторът документира въпросите, които са важни за осигуряване на доказателства в подкрепа на доклада за фактически констатации и доказателства, че ангажиментът е изпълнен в съответствие с изискванията на настоящия МСССУ и условията на ангажимента.


Процедури и доказателства

        15. Одиторът извършва договорените процедури и използва получените доказателства като база за доклада за фактически констатации.

        16. Процедурите, приложени в един ангажимент за извършване на договорени процедури, могат да включват:

                    • отправяне на проучващи запитвания и анализ;

                    • повторно изчисление, сравнение и други технически проверки за вярност и точност;

                    • наблюдение;

                    • фактическа проверка (инспекция);

                    • получаване на потвърждения.

В Приложение 2 към настоящия МОС е представен пример на доклад, който съдържа примерен списък на процедури, които биха могли да се използват като част от типичен ангажимент за извършване на договорени процедури.


Издаване на доклад

        17. Докладът от ангажимент за извършване на договорени процедури следва да описва целта и договорените за ангажимента процедури достатъчно подробно, за да даде възможност на читателя да разбере характера и обхвата на извършената работа.

        18. Докладът за фактически констатации следва да съдържа:

               (а) наименование;

               (б) адресат (обикновено клиентът, който ангажира одитора да извърши договорените процедури);

               (в) идентифициране на конкретната финансова или нефинансова информация, по отношение на която са приложени процедурите;

               (г) изявление, че извършените процедури отговарят на тези, договорени с получателя;

               (д) изявление, че ангажиментът е изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги, приложим към ангажименти за извършване на договорени процедури или със съответните национални стандарти или практики;

               (е) когато това е приложимо, изявление, че одиторът не е независим от предприятието;

               (ж) идентификация на целта, за която са извършени договорените процедури;

               (з) списък на конкретно извършените процедури;

               (и) описание на фактическите констатации на одитора, включително достатъчно подробна информация за установени грешки и изключения;

               (й) изявление, че извършените процедури не представляват нито одит, нито преглед, и поради това, не се изразява никаква степен на сигурност;

               (к) изявление, че ако одиторът е извършил допълнителни процедури, одит или преглед, биха могли да бъдат установени други въпроси, които биха били докладвани;

               (л) изявление, че докладът се ограничава до онези лица, които са договорили процедурите за извършване;

               (м) изявление, в случаите, когато е приложимо, че докладът се отнася само до отделни елементи, сметки, обекти или финансова и нефинансова информация, която конкретно е посочена и, че не обхваща финансовия отчет като цяло;

               (о) адрес на одитора;

               (п) подпис на одитора.

Приложение 2 към настоящия МСССУ съдържа пример на доклад за фактически констатации, издаден във връзка с ангажимент за извършване на договорени процедури по отношение на финансова информация.


Перспектива за публичния сектор

        1. Докладът при ангажимент в публичния сектор може да не бъде ограничен до онези страни, които са договорили процедурите, които да бъдат извършени, а може да бъде предоставен също на редица предприятия или хора (например парламентарно разследване относно конкретно публично предприятие или правителствен отдел).

        2. Следва също да бъде отбелязано, че мандатите в публичния сектор варират значително и следва да се обърне внимание за разграничаване на ангажиментите, които са наистина "за извършване на договорени процедури", от ангажименти, от които се очаква да бъдат одити на финансова информация, като например докладите за резултати от дейността.

Пример на писмо за поемане на ангажимент за извършване на договорени процедури

Изложеното по-долу писмо може да се използва като насока във връзка с параграф 9 на настоящия МСССУ и не е предвидено като стандартно писмо. Писмото за поемане на ангажимент следва да бъде променяно съгласно индивидуалните изисквания и обстоятелства.


Дата

До Съвета на директорите или други подходящи представители на клиента, който е ангажирал одитора

Целта на настоящото писмо е да потвърди нашето разбиране относно условията и целите на нашия ангажимент и характера и ограниченията на услугите, които ще предоставим. Нашият ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (или реферирайте към съответните национални стандарти или практики), приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури, и това ще бъде посочено в нашия доклад.

Ние се договорихме да извършим следните процедури и да Ви докладваме фактическите констатации от нашата работа:

(Опишете характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите, които следва да бъдат извършени, включително конкретна препратка, където това е приложимо, към идентичността на документите и данните, които следва да бъдат прочетени, лицата, с които следва да се установи контакт и страните, от които ще бъдат получени потвърждения.)

Процедурите, които ние ще извършим са единствено с цел да Ви подпомогнат при (упоменете целта). Нашият доклад не следва да бъде използван с друга цел и е предназначен единствено за Ваша информация.

Процедурите, които ние ще извършим не представляват одит или преглед, съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед (или реферирайте към съответните национални стандарти или практики) и следователно, няма да бъде изразена сигурност.

Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на Вашия персонал и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички данни, документация и друга информация, която ще изискаме във връзка с нашия ангажимент.

Възнаграждението, което ще фактурираме в хода на работата, се определя на база необходимото време на нашите специалисти, които са включени в ангажимента, плюс преките ни разходи. Индивидуалните часови ценови ставки варират в съответствие със степента на отговорност и необходимите опит и умения.

Молим Ви да подпишете и върнете екземпляр от това писмо като потвърждение, че то съответства на разбиранията Ви за условията на ангажимента, включително конкретните процедури, които ние се договорихме да извършим.

ХУЗ и Ко

Прието от името на компания АБВ от

(подпис), име и длъжност, Дата

Пример на доклад за фактически констатации във връзка със задължения

ДОКЛАД ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ

До (лицата, които са ангажирали одитора)

Ние извършихме договорените с Вас процедури, изброени по-долу, по отношение на задълженията на компанията АБВ към (дата), изложени в приложените справки (не са показани в настоящия пример). Нашият ангажимент беше изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (или реферирайте към съответните национални стандарти или практики), приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури. Процедурите бяха извършени единствено с цел да Ви подпомогнат да оцените валидността на задълженията и могат да бъдат обобщени както следва:

        1. Ние получихме и проверихме допълнението към оборотната ведомост за задълженията към (дата), изготвено от компания АБВ и сравнихме общата сума със салдото в съответната сметка в главната книга.

        2. Ние сравнихме приложения списък (не е показан в настоящия пример) на основните доставчици и сумите, дължими към (дата) със съответните имена и сметки в оборотната ведомост.

        3. Ние получихме отчети от доставчиците или помолихме доставчиците за потвърждение на салдата, дължими към (дата).

        4. Ние сравнихме тези отчети или потвърждения със сумите, посочени в точка 2. По отношение на сумите, които не съответстват, ние получихме равнения от компания АБВ. По отношение на получените равнения, ние идентифицирахме и изготвихме списък с неплатените фактури, кредитните известия и неизплатените чекове, всеки от които надвишаваше xxx. Ние издирихме и проверихме такива фактури и кредитни известия, получени впоследствие и чекове, платени впоследствие, както и потвърдихме, че те са действително включени като дължими при равненията.

Нашите констатации могат да бъдат обобщени, както следва:

                               а) По отношение на точка 1, ние констатирахме, че допълнението е вярно и общата сума съответства на сравняваната.

                               б) По отношение на точка 2, ние констатирахме, че сравнените суми си съответстват.

                               в) По отношение на точка 3, ние констатирахме, че са налице отчети за всички доставчици.

                               г) По отношение на точка 4, ние констатирахме, че сумите си съответстват, или по отношение на сумите, които не си съответстват, ние констатирахме, че компания АБВ е изготвила равнения и че кредитните известия, фактури и неизплатени чекове, надвишаващи ххх, са надлежно описани, като обекти за равнение, с изключение на следните:

               (опишете изключенията)

Тъй като гореописаните процедури не представляват одит или преглед, извършен в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед (или съответните национални стандарти или практики), ние не изразяваме каквато и да било сигурност относно задълженията към (дата).

В случай че бяхме извършили допълнителни процедури или ако бяхме извършили одит или преглед на финансовия отчет в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед (или съответните национални стандарти или практики), биха могли да ни станат известни други въпроси, които бихме Ви докладвали.

Нашият доклад е предназначен единствено за целта, изложена в първия параграф на настоящия доклад, и е за Ваша информация, поради което не следва да бъде използван за каквито и да било други цели, или да бъде разпространяван на други страни. Настоящият доклад се отнася единствено до сметките и обектите, упоменати по-горе и не разглежда каквито и да било финансови отчети на компанията АБВ като цяло.

ОДИТОР, Дата, Адрес -->