МОС 3400 Проверка на Прогнозна Финансова Информация (бивш МОС 810)


(Този Стандарт е в сила)


СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 7

Изразяване на сигурност от одитора по отношение на прогнозна финансова информация

8 – 9

Поемане на ангажимент

10 – 12

Познание за бизнеса

13 – 15

Разглеждан период

16

Процедури на проверка

17 – 25

Представяне и оповестяване

26

Доклад за проверка на прогнозна финансова информация

27 – 33Международен стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС) 3400 "Проверка на прогнозна финансова информация" следва да се чете в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който установява приложението и обхвата на действие на МСАИС.


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС) е да установи стандарти и да предостави насоки при извършването на ангажименти за проверка и издаване на доклад върху прогнозна финансова информация, включително процедури за проверка на най-добра приблизителна оценка и хипотетични предположения. Настоящият МСАИС не е приложим по отношение на проверка на прогнозна финансова информация, изразена в общ или описателен вид, като например такава, съдържаща се в обсъждане и анализ от страна на ръководството в годишния доклад на предприятието, въпреки че редица от процедурите, изложени в настоящия Стандарт, биха могли да бъдат подходящи за подобна проверка.

        2. При извършване на ангажимент за проверка на прогнозна финансова информация, одиторът следва да получи достатъчни и уместни доказателства доколко:

               (а) Предположенията на ръководството за най-добра приблизителна оценка се базират на разумни, а в случаите на хипотетични предположения,доколко тези предположения са последователни с целта на информацията.

               (б) Прогнозната финансова информация е подходящо изготвена въз основа на предположенията.

               (в) Прогнозната финансова информация е подходящо представена и всички съществени предположения са адекватно оповестени, включително ясна индикация доколко тя представлява предположения за най-добра приблизителна преценка или хипотетични предположения.

               (г) Прогнозната финансова информация е изготвена на последователна основа с историческия финансов отчет, при използване на подходящи счетоводни принципи.

        3. "Прогнозна финансова информация" представлява финансова информация, основана на предположения за събития, които могат да възникнат в бъдеще и за възможни действия на предприятието. Тя е изключително субективна по своя характер и нейното изготвяне изисква в значителна степен прилагането на преценка.

Прогнозната финансова информация може да бъде под формата на прогноза, проекция на очаквани бъдещи възможности или комбинация от двете, например прогноза за една година плюс проекция на очаквани бъдещи възможности за период от пет години.

        4. "Прогноза" е перспективна финансова информация, изготвена на базата на предположения за бъдещи събития, които ръководството очаква да се случат и действията, които ръководството очаква да предприеме към датата на изготвяне на информацията (предположения за най-добра приблизителна оценка).

        5. "Проекция на бъдещи възможности" представлява очакваната по предвиждане финансова информация, изготвена въз основа на:

               (а) хипотетични предположения относно бъдещи събития и управленски действия, които не се очаква задължително да възникнат, като например предприятия, които са в начална фаза или обсъждат основна промяна в характера на дейността си;

               (б) комбинация от най-добра приблизителна оценка и хипотетични предложения.

Подобна информация показва възможните последици към датата, към която се изготвя информацията, ако възникнат тези събития и действия (сценарий "какво би се случило, ако").

        6. Прогнозната финансова информация може да включва както финансов отчет, така и един или повече елементи на финансов отчет, и може да бъде изготвена:

               (а) като вътрешен инструмент на ръководството, например с цел подпомагане оценката на евентуална капиталова инвестиция;

               (б) за разпространение до трети страни, например:

                    • Проспект, който да бъде предоставен на потенциални инвеститори, съдържащ информация за бъдещи очаквания.

                    • Годишен доклад, предоставящ информация на акционери, регулаторни органи и други заинтересовани страни.

                    • Документ, предоставящ информация на кредитори, който може да включва например прогнози за паричния поток.

        7. Ръководството носи отговорност за изготвянето и представянето на прогнозната финансова информация, включително идентифицирането и оповестяването на предположенията, въз основа на които тя е базирана. От одитора може да бъде поискано да провери и издаде доклад върху прогнозната финансова информация с цел повишаване на нейната надеждност, независимо дали е предназначена за използване от трети страни или е само за вътрешни цели.


Изразяване на сигурност от одитора по отношение на прогнозна финансова информация

        8. Прогнозната финансова информация е свързана със събития и действия, които все още не са възникнали и може да не възникнат. Въпреки че може да съществуват доказателства в подкрепа на предположенията, въз основа на които се базира прогнозната финансова информация, такива доказателства сами по себе си са обикновено ориентирани към бъдещето и поради това имат спекулативен характер, за разлика от доказателствата, които обичайно съществуват при одита на историческа финансова информация. Поради това одиторът не е в състояние да изрази мнение доколко резултатите, посочени в прогнозната финансова информация, ще бъдат постигнати.

        9. В допълнение, имайки предвид видовете доказателства, съществуващи при преценката на предположенията, въз основа на които се базира прогнозната финансова информация, може да бъде трудно одиторът да получи степен на удовлетвореност, която да бъде достатъчна за изразяване на положително мнение, че в предположенията не съществуват съществени неточности, отклонения и несъответствия. Следователно в настоящия МСАИС, в случаите, когато издава доклад относно разумността на предположенията на ръководството, одиторът предоставя единствено умерена степен на сигурност. Въпреки това в случаите, когато по преценка на одитора е получена подходяща степен на удовлетвореност, на одитора не се забранява да изрази положителна сигурност по отношение на предположенията.


Поемане на ангажимент

        10. Преди да приеме ангажимент за извършване на проверка на прогнозна финансова информация, одиторът обръща внимание, наред с други обстоятелства, на:

                    • предвижданата употреба на информацията;

                    • дали информацията ще бъде общо разпространявана или разпространението ще бъде ограничено;

                    • естеството на предположенията, т.е. дали те представляват най-добра приблизителна счетоводна оценка или хипотетични предположения;

                    • елементите, които ще бъдат включени в информацията;

                    • периода, обхванат от информацията.

        11. Одиторът не следва да приема или следва да се оттегли от ангажимент в случаите, когато предположенията са очевидно нереалистични или когато счита, че прогнозната финансова информация ще бъде неподходяща за употребата, за която е предназначена.

        12. Одиторът и клиентът следва да съгласуват условията на ангажимента. В интерес както на предприятието, така и на одитора е одиторът да изпрати писмо за поемане на ангажимент с цел избягване на недоразумения по отношение на ангажимента. Писмото за поемане на ангажимент разглежда въпросите, включени в параграф 10, и излага отговорностите на ръководството за предположенията и за предоставянето на одитора на цялата свързана информация и данни от източниците, използвани при разработването на предположенията.


Познание за бизнеса

        13. Одиторът следва да придобие достатъчни познания за бизнеса, за да бъде в състояние да прецени, дали всички съществени предположения, необходими за изготвянето на прогнозната финансова информация, са били установени. Той следва също да се запознае с процеса на изготвяне на прогнозната информация, използван от предприятието, като вземе предвид, например:

                    • Вътрешните контроли върху системата, която е използвана за изготвяне на прогнозната финансова информация, както и познанията и опита на лицата, които изготвят прогнозната финансова информация.

                    • Характера на изготвяната от предприятието документация, подкрепяща предположенията на ръководството.

                    • Степента на използване на статистически, аритметични и компютърно-поддържани техники.

                    • Методите, които са използвани за разработка и приложение на предположенията.

                    • Точността на прогнозната финансова информация, изготвена в предходни периоди и причините за съществени отклонения.

        14. Одиторът следва да прецени степента, до която е обосновано позоваване на историческата финансова информация на предприятието. От одитора се изисква да притежава познания за историческата финансова информация на предприятието, за да прецени доколко прогнозната финансова информация е изготвена въз основа на последователна с историческата финансова информация база и да осигури историческа мярка за разглеждане предположенията на ръководството. Одиторът следва да установи, например дали съответната историческа информация е одитирана или преглеждана и дали при нейното изготвяне са използвани приемливи счетоводни принципи.

        15. Ако одиторският доклад или докладът от прегледа на историческа финансова информация от предходен период е различен от немодифициран, или ако предприятието е в процес на започване на дейността, одиторът разглежда фактори на околната среда и ефекта върху проверката на прогнозната финансова информация.


Разглеждан период

        16. Одиторът следва да прецени периода, обхванат от прогнозната финансова информация. Тъй като предположенията стават по-спекулативни с удължаването на разглеждания период, колкото повече се удължава периодът, толкова повече намалява способността на ръководството да направи предположения за най-добра приблизителна преценка. Периодът не следва да надхвърля времето, за което ръководството разполага с разумна база за предположенията. По-долу са представени примери за факторите, които са съществени за преценката на одитора относно периода от време, обхванат в прогнозната финансова информация:

                    • Оперативният цикъл, например в случаите на проект за основна реконструкция,времето, необходимо за завършване на проекта, може да продиктува продължителността на разглеждания период.

                    • Степента на надеждност на предположенията, например, ако предприятието въвежда нов продукт, разглежданият бъдещ период може да бъде кратък и разделен на по-малки сегменти, например седмици или месеци. Алтернативно, ако единственият бизнес на предприятието е притежаването на имот при условията на дългосрочен договор за лизинг, за прогнозата може да бъде разумен сравнително дълъг период.

                    • Потребностите на потребителите, например прогнозната финансова информация може да бъде изготвена във връзка с молба за заем за период от време,необходим за генериране на достатъчни средства за изплащане. Алтернативно,информацията може да бъде изготвяна за инвеститори във връзка с продажбата на дългови книжа, за да се илюстрира предвижданата употреба на постъпленията през следващия период.


Процедури на проверка

        17. При определяне характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите за проверка, въпросите, които одиторът разглежда, следва да включват:

               (а) вероятността за съществуването на съществени неточности, отклонения и несъответствия;

               (б) познанията, придобити в предходни ангажименти;

               (в) компетентността на ръководството по отношение на изготвянето на прогнозна финансова информация;

               (г) степента, в която прогнозната финансова информация е повлияна от преценката на ръководството; и

               (д) адекватността и надеждността на основните данни.

        18. Одиторът следва да прецени източниците и надеждността на доказателствата,подкрепящи най-добрите предположения на ръководството. Следва да бъдат получени достатъчни и уместни доказателства в подкрепа на тези предположения от вътрешни и външни източници, включително преценка на предположенията в светлината на историческа информация и оценка, доколко те се основават на планове,които са във възможностите на предприятието.

        19. Одиторът преценява дали, при използването на хипотетични предположения, са взети предвид всички съществени усложнения от тези предположения. Например,ако се предполага, че продажбите ще нараснат над съществуващия капацитет на предприятието, прогнозната финансова информация следва да включва необходимата инвестиция за допълнителни производствени мощности или разходи за алтернативни средства за посрещане на очакваното ниво на продажби, като например възлагане на производство на подизпълнител.

        20. Въпреки че събирането на доказателства в подкрепа на хипотетични предположения не е необходимо, одиторът следва да бъде удовлетворен, че тези предположения са последователни по отношение на целта на прогнозната финансова информация и, че не съществува причина да се счита, че те са очевидно нереалистични.

        21. Одиторът следва да бъде удовлетворен, че прогнозната финансова информация е надлежно изготвена въз основа на предположенията на ръководството, например чрез извършване на технически проверки като повторно пресмятане и преглед на вътрешната последователност, т.е. че действията, които ръководството възнамерява да предприеме са съвместими помежду си и че не съществува непоследователност при определянето на сумите, които са базирани на обичайни променливи,например лихвените проценти.

        22. Одиторът се концентрира върху степента, до която особено чувствителни към промяна области оказват съществено влияние върху резултатите, посочени в прогнозната финансова информация. Това ще повлияе върху степента, до която одиторът търси подходящи доказателства. То оказва влияние и върху оценката на одитора относно целесъобразността и адекватността на оповестяването.

        23. В случаите, когато е ангажиран да извърши проверка на един или повече елементи от прогнозна финансова информация, като например отделен компонент на финансов отчет, важно е одиторът да разгледа взаимовръзката с другите компоненти на финансовия отчет.

        24. В случаите, когато, която и да било изтекла част от текущия период, е включена в прогнозна финансова информация, одиторът разглежда степента, в която следва да бъдат приложени процедури по отношение на историческата информация. Процедурите варират в зависимост от обстоятелствата, например каква част от предвиждания период е изтекла.

        25. Одиторът следва да получи писмени изявления от ръководството относно предвижданата употреба на прогнозната финансова информация, изчерпателността на съществените предположения на ръководството и приемането от негова страна на отговорността за изготвянето на прогнозната финансова информация.
Представяне и оповестяване

        26. В случаите, когато се оценява представянето и оповестяването на прогнозна финансова информация, в допълнение към конкретните изисквания на всички свързани с това закони, нормативни разпоредби или професионални стандарти, одиторът разглежда дали:

               (а) Представянето на прогнозната финансова информация е информативно и не е подвеждащо.

               (б) Счетоводната политика е ясно оповестена в пояснителните приложения към прогнозната финансова информация.

               (в) Предположенията са оповестени по подходящ начин в пояснителните приложения към прогнозната финансова информация. Следва да бъде ясно дали предположенията представляват най-добрата преценка на ръководството или са хипотетични и в случаите, когато предположенията са в области, които са съществени и са предмет на висока степен на несигурност, тази несигурност и свързаната с нея чувствителност на резултатите следва да бъдат оповестени по подходящ начин.

               (г) Оповестява се датата, към която е изготвена прогнозната финансова информация. Ръководството следва да потвърди, че предположенията са уместни към тази дата, въпреки че заложената информация може да е натрупана за определен период от време.

               (д) В случаите, когато резултатите, посочени в прогнозната финансова информация, са изразени под формата на обхват "от–до", базата за установяване на точки на обхвата се посочва ясно, както и това, че обхватът не е избран по предубеден или подвеждащ начин.

               (е) Оповестяват се всякакви промени в счетоводната политика, направени след последния исторически финансов отчет, наред с причината за тези промени и техния ефект върху прогнозната финансова информация.


Доклад за проверка на прогнозна финансова информация

        27. Докладът на одитора за проверка на прогнозна финансова информация следва да включва следното:

               (a) наименование;

               (б) адресат;

               (в) идентифициране на прогнозната финансова информация;

               (г) препратка към МСАИС или съответните национални стандарти или практики, приложими по отношение на проверката на прогнозната финансова информация;

               (д) изявление, че отговорността за изготвянето на прогнозната финансова информация, включително предположенията, върху които тя е базирана, се носи от ръководството на предприятието;

               (е) в случаите, когато това е приложимо, рефериране към целта и/или ограниченото разпространение на прогнозната информация;

               (ж) изявление за отрицателна сигурност доколко предположенията предоставят разумна база за изготвянето на прогнозната финансова информация;

               (з) мнение доколко прогнозната финансова информация е надлежно изготвена въз основа на предположенията и е представена в съответствие с изискванията на съответната обща рамка за финансова отчетност;

               (и) подходяща уговорка относно възможността за постигане на резултатите, посочени в прогнозната финансова информация;

               (й) дата на доклада, която следва да бъде датата на приключване на процедурите;

               (к) адрес на одитора;

               (л) подпис.

        28. С този доклад следва да се:

                    • посочи доколко, въз основа на проверката на доказателствата в подкрепа на предположенията, нещо е станало известно на одитора, което го кара да счита,че предположенията не предоставят разумна база за изготвяне на прогнозната финансова информация;

                    • изрази мнение доколко прогнозната финансова информация е надлежно изготвена въз основа на предположенията и е представена в съответствие с изискванията на съответната обща рамка за финансова отчетност;

                    • посочи, че:

                       ° възможно е реалните резултати да се различават от прогнозната финансова информация, тъй като често очаквани събития не възникват по начина, по който това се очаква и че отклонението може да бъде съществено.

По същия начин, в случаите, когато прогнозната финансова информация е представена като обхват "от–до", се пояснява, че не съществува сигурност, че реалните резултати, ще попаднат в този обхват;

                       ° в случаите на проекция на бъдещи възможности, прогнозната финансова информация е изготвена за (излага се целта), при използване на предположения, които включват хипотетични предположения по отношение на бъдещи събития и действия на ръководството, които не се очаква непременно да възникнат. Затова на читателите се обръща внимание, че прогнозната финансова информация не е предназначена за други цели, освен за упоменатите.

        29. Долуизложеното е пример на откъс от немодифициран доклад върху прогноза:

Ние извършихме проверка на прогнозата1 в съответствие с професионалните изисквания на Международния стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност, приложим по отношение на проверка на прогнозна финансова информация. Отговорността за изготвянето на прогнозата, включително предположенията, изложени в Пояснително приложение "Х", на които тя се основава, се носи от ръководството на дружеството.

Въз основа на извършената проверка на доказателствата в подкрепа на предположенията нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че тези предположения не предоставят разумна база за прогнозата. В допълнение,ние считаме, че (по наше мнение) прогнозата е надлежно изготвена въз основа на предположенията и е представена в съответствие с.2.

Съществува вероятност фактическите резултати да се различават от прогнозата, тъй като често предвижданите събития не възникват по начина, по който това се очаква, и отклоненията могат да бъдат съществени.

        30. Долуизложеното е пример за откъс от немодифициран доклад върху проекция:

Ние извършихме проверка на проекцията на бъдещи възможности3 в съответствие с професионалните изисквания на Международния стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност, приложим по отношение на проверка на прогнозна финансова информация. Отговорността за изготвянето на проекцията на бъдещи възможности, включително предположенията, изложени в Пояснително приложение "Х", на които тя се основава, се носи от ръководството на дружеството. Настоящата проекция на бъдещи възможности е изготвена за (опишете целта).

Тъй като дружеството се намира в етап на започване на дейността, проекцията на бъдещи възможности е изготвена при използване на предположения, които включват хипотетични предположения относно бъдещи събития и действия на ръководството, които не се очаква непременно да възникнат. Затова обръщаме внимание на читателите, че настоящата проекция на бъдещи възможности може да не е подходяща за цели, различни от описаните по-горе.

Въз основа на извършената проверка на доказателствата в подкрепа на предположенията, нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че тези предположения не предоставят разумна база за проекцията на бъдещи възможности, ако бъде прието, че (посочете или реферирайте към хипотетичните предположения). В допълнение, ние считаме, че (по наше мнение) проекцията на бъдещи възможности е надлежно изготвена въз основа на предположенията и е представена в съответствие с.

Дори и в случай, че възникнат събитията, очаквани съгласно хипотетичните предположения, описани по-горе, съществува вероятност фактическите резултати да се различават от проекцията на бъдещи възможности, тъй като често други предвиждани събития не възникват по начина, по който това се очаква и отклоненията могат да бъдат съществени.

        31. В случаите, когато счита, че представянето и оповестяването на прогнозната финансова информация не е направено по подходящ начин, одиторът следва да изрази квалифицирано или отрицателно мнение в доклада върху прогнозната финансова информация, или да се оттегли от ангажимента,ако прецени, че това е уместно. Пример за това е случай, при който чрез финансовата информация не се оповестяват по подходящ начин последствията от предположения, които се отличават с висока чувствителност на промяна.

        32. В случаите, когато одиторът счита, че едно или повече съществени предположения не предоставят разумна основа за изготвяне на прогнозната финансова информация, на база най-добра преценка, или че едно или повече съществени предположения не предоставят разумна основа за изготвяне на прогнозната финансова информация, при хипотетични предположения,одиторът следва или да изрази отрицателно мнение в доклада върху прогнозната финансова информация, или да се оттегли от ангажимента.

        33. В случаите, когато проверката се влияе от условия, които не позволяват приложението на една или повече процедури, считани за необходими при съществуващите обстоятелства, одиторът следва или да се оттегли от ангажимента, или да изрази отказ от мнение и да опише ограничението в обхвата в доклада върху прогнозната финансова информация.  -->