МОС 2400 Ангажименти за Преглед на Финансови Отчети (бивш МОС 910)


(Този Стандарт е в сила след 15.12.2006. Приложението съдържа съответстващи изменения в този Стандарт, които влизат в сила от бъдеща дата.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 2

Цел на ангажимент за преглед

3

Общи принципи на ангажимент за преглед

4 – 7

Обхват на прегледа

8

Умерена степен на сигурност

9

Условия на ангажимента

10 – 12

Планиране

13 – 15

Работа, извършена от други лица

16

Документация

17

Процедури и доказателства

18 – 22

Заключения и издаване на доклад                

23 – 28

Приложение 1: Пример на писмо за поемане на ангажимент за преглед на финансов отчет


Приложение 2: Пример за детайлни процедури, които могат да бъдат изпълнени при ангажимент за преглед на финансов отчет


Приложение 3: Формат на неквалифициран доклад за извършен преглед


Приложение 4: Примери на доклади за извършен преглед, различни от неквалифицирани


Приложение 5: Съответстващи изменения в МСАП 2400 в резултат на МСАП 2410 – в сила за прегледи на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.


 

 

Международен стандарт за ангажименти за преглед (МСАП) 2400 "Ангажименти за преглед на финансови отчети" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който установява приложението и обхвата на действие на МСАП.

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен стандарт за ангажименти за преглед (МСАПе да установи стандарти и да предостави насоки относно професионалните отговорности на одитора1 при поемането на ангажимент за преглед на финансов отчет и относно формата и съдържанието на доклада, който одиторът издава във връзка с подобен преглед.

        2. Настоящият МСАП е насочен към прегледите на финансови отчети. Въпреки това,той следва да бъде прилаган до степен, в която това е уместно и практически възможно, по отношение на ангажименти за преглед на финансова или друга информация. Насоките в Международните одиторски стандарти (МОС) биха могли да бъдат полезни за одитора при прилагането на настоящия МСАП.

 

Цел на ангажимент за преглед

        3. Целта на прегледа на финансов отчет е да даде възможност на одитора да изложи доколко, въз основа на процедурите, които не осигуряват всички доказателства, които биха били изисквани при един одит, нищо не е дошло до вниманието на одитора, което да го накара да приеме, че финансовият отчет не е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на установената обща рамка за финансова отчетност (отрицателна сигурност).

 

Общи принципи на ангажимент за преглед

        4. Одиторът спазва изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, ръководещи професионалните отговорности на одитора са:

               (a) независимост;

               (б) почтеност;

               (в) обективност;

               (г) професионална компетентност и надлежно внимание;

               (д) конфиденциалност;

               (е) професионално поведение;

               (ж) методологически стандарти.

        5. Одиторът извършва прегледа в съответствие с изискванията на настоящия МСАП.

        6. Одиторът планира и извършва прегледа с отношение на професионален скептицизъм, като си дава сметка, че могат да съществуват обстоятелства,които да породят съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет.

        7. С цел изразяване на отрицателна сигурност в доклада за извършен преглед,одиторът следва да събере достатъчни и уместни доказателства предимно чрез отправяне на проучващи запитвания и прилагане на аналитични процедури, които да му дадат възможност да направи заключения.

 

Обхват на прегледа

        8. Терминът "обхват на прегледа" се отнася до процедурите на прегледа, които се считат за необходими при съществуващите обстоятелства за постигане целта на прегледа. Процедурите, които са необходими за извършването на преглед на финансов отчет, следва да бъдат определени от одитора, като се вземат предвид изискванията на настоящия МСАП, на съответните професионал-

ни организации, законодателството, нормативните разпоредби и, когато това е уместно, на условията на ангажимента за преглед и изискванията за издаване на доклад.

 

Умерена степен на сигурност

        9. Ангажиментът за преглед предоставя умерена степен на сигурност, че информацията, предмет на прегледа, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, като това се изразява под формата на отрицателна сигурност.

 

Условия на ангажимента

        10. Одиторът и клиентът следва да постигнат договореност относно условията на ангажимента. Договорените условия се включват в писмо за поемане на ангажимент или друга подходяща форма, като например договор.

        11. Писмото за поемане на ангажимент ще подпомогне планирането на работата по прегледа. В интерес е както на одитора, така и на клиента, одиторът да изпрати писмо за поемане на ангажимент, чрез което се документират основните условия на назначението. Писмото за поемане на ангажимент потвърждава приемането от страна на одитора на назначението и спомага за избягване на недоразумения по въпроси, като: целите и обхвата на ангажимента, степента на отговорност на одитора и формата на докладите, които ще се издават.

        12. Въпроси, които се включват в писмото за поемане на ангажимент, са:

                      • Цел на услугата, която се предоставя.

                      • Отговорност на ръководството за изготвяне на финансовия отчет.

                      • Обхват на прегледа, включително препратка към настоящия МСАП (или съответните национални стандарти или практики).

                      • Неограничен достъп до всички данни и записи, документация и друга информация, която се изисква във връзка с извършването на прегледа.

                      • Пример на доклада, който се очаква да бъде предоставен.

                      • Фактът, че на ангажимента не може да се разчита за разкриването на грешки,незаконни действия или други нередности, например измама или злоупотреби,които биха могли да съществуват.

                      • Изявление, че не се извършва одит и че няма да бъде изразено одиторско мнение. За да се наблегне на този въпрос и да се избегне евентуално объркване,одиторът може също да прецени дали да изтъкне, че ангажиментът за преглед няма да удовлетвори никакви законодателни или наложени от трета страна изисквания за одит.

Пример на писмо за поемане на ангажимент за преглед на финансов отчет е представен в Приложение 1 към настоящия МСАП.

 

Планиране

        13. Одиторът планира работата по начин, позволяващ ефективно изпълнение на ангажимента.

        14. При планирането на преглед на финансов отчет одиторът следва да придобие или да актуализира познанията си за бизнеса, включително да разгледа организацията на предприятието, счетоводните системи, характеристиките на дейността и естеството на неговите активи, пасиви, приходи и разходи.

        15. Одиторът следва да притежава разбиране за подобни и други въпроси, които имат отношение към финансовия отчет, например познаване на производствените и дистрибуторски методи на предприятието, производствените линии, местонахождението на оперативните звена и свързаните лица. Това разбиране е необходимо за одитора, за да му даде възможност да отправи уместни проучващи запитвания и да разработи подходящи процедури, както и да прецени отговорите и останалата получена информация.

 

Работа, извършена от друга лица

        16. В случаите, когато работата се извършва от друг одитор или експерт, одиторът следва да бъде удовлетворен в разумна степен, че тази работа съответства на целите на прегледа.

 

Документация

        17. Одиторът документира въпросите, които са важни за осигуряване на доказателства в подкрепа на доклада за извършения преглед, както и, че прегледът е изпълнен в съответствие с настоящия МСАП.

 

 

Процедури и доказателства

        18. Одиторът използва преценка при определяне на конкретния характер, време на изпълнение и обхват на процедурите на прегледа. Одиторът може да се ръководи от такива въпроси като:

                      • всички познания, придобити при извършването на одити или прегледи на финансови отчети за предходни периоди;

                      • познания за бизнеса, включително познания относно счетоводните принципи и практики в отрасъла, в който работи предприятието;

                      • счетоводна система на предприятието;

                      • степента, до която конкретен обект се влияе от преценката на ръководството;

                      • съществеността на отделни сделки, операции и салда по сметките.

        19. Одиторът прилага същата преценка относно ниво на същественост, каквато би била приложена, ако се издава одиторско мнение върху финансовия отчет. Въпреки че при извършването на преглед съществува по-голям риск неточности, отклонения и несъответствия да останат неразкрити, отколкото при извършването на одит, преценката относно това, какво е съществено, се прави чрез рефериране към информацията, върху която одиторът издава доклада, и потребностите на лицата, които ще се позоват на тази информация, а не към степента на сигурност, която се предоставя.

        20. Процедурите за преглед на финансов отчет обикновено включват:

                      • Придобиване на разбиране за бизнеса на предприятието и за отрасъла, в който то работи.

                      • Проучващи запитвания относно счетоводните принципи и практики на предприятието.

                      • Проучващи запитвания относно процедурите на предприятието за отчитане,класифициране и обобщение на сделки и операции, събиране на информация,която да бъде оповестена във финансовите отчети и за изготвянето на финансови отчет.

                      • Проучващи запитвания относно всички съществени твърдения за вярност, направени в съответния финансов отчет.

                      • Аналитични процедури, разработени с цел установяване на връзки и отделни обекти, които изглеждат необичайни. Подобни процедури включват:

                        ° сравнение на финансовия отчет с отчети за предходни периоди;

                        ° сравнение на данните от финансовия отчет с данните за очакваните резултати и финансово състояние;

                        ° проучване на връзките на елементите на финансовия отчет, които се очаква да попадат в предсказуем модел, въз основа на опита на предприятието или на норми за съответния отрасъл.

При прилагането на тези процедури одиторът преценява вида на въпросите, които са налагали счетоводни корекции през предходни периоди.

                      • Проучващи запитвания относно действия, предприети на събрания на акционерите, съвета на директорите, комитети към съвета на директорите и други заседания, които биха могли да окажат влияние върху финансовия отчет.

                      • Прочит на финансовия отчет за преценка, въз основа на информацията, която е станала достояние на одитора, доколко финансовият отчет изглежда в съответствие с посочената счетоводна база.

                      • Получаване на доклади от други одитори, ако има такива и ако бъде счетено за необходимо, които са били ангажирани да одитират или да извършат преглед на финансови отчети на компоненти на предприятието.

                      • Проучващи запитвания към лицата, носещи отговорност по финансови и счетоводни въпроси, отнасящи се например за:

                        ° Доколко всички сделки са отчетени.

                        ° Доколко финансовият отчет е изготвен в съответствие с посочената счетоводна база.

                        ° Промени в дейността и в счетоводните принципи и практики на предприятието.

                        ° Въпроси, които са възникнали в процеса на прилагане на процедурите, упоменати по-горе.

                        ° Получаване на писмени изявления от ръководството в случаите, когато това се счете за необходимо.

Приложение 2 към настоящия МСАП предоставя примерен списък с процедури,които се прилагат често. Този списък не е изчерпателен, нито е предвидено всички предложени процедури да се прилагат при всеки ангажимент за преглед.

        21. Одиторът отправя запитвания относно последващи събития след датата на финансовия отчет, които биха могли да наложат корекция или оповестяване в него. Одиторът не носи никаква отговорност за извършване на процедури за установяване на събития, възникващи след датата на доклада за прегледа.

        22. Ако одиторът има причина да вярва, че информацията, предмет на прегледа,може да съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия,той следва да извърши допълнителни или по-изчерпателни процедури, които са необходими, за да му дадат възможност да изрази отрицателна сигурност или да потвърди, че е нужно издаването на модифициран доклад.

 

Заключения и издаване на доклад

        23. Докладът от прегледа следва да съдържа ясно изразена писмена отрицателна сигурност. Одиторът следва да извърши преглед и да прецени заключенията, направени въз основа на събраните доказателства като база за изразяване на отрицателна сигурност.

        24. Въз основа на извършената работа, одиторът преценява дали информацията, получена в процеса на прегледа, показва, че финансовият отчет може да не дава вярна и честна представа (или не представя достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с установената обща рамка за финансова отчетност.

        25. В доклада за преглед на финансов отчет се описва обхватът на ангажимента, за да бъде дадена възможност на читателя да разбере естеството на извършената работа и се пояснява, че не е извършен одит и следователно не се изразява одиторско мнение.

        26. Докладът за преглед на финансов отчет следва да съдържа посочените основни елементи, обикновено изложени в следния порядък:

               (a) наименование;

               (б) адресат;

               (в) начален или въвеждащ параграф, включващ:

               (i) идентифициране на финансовия отчет, на който е извършен прегледът;

               (ii) изявление относно отговорността на ръководството на предприятието и отговорността на одитора.

               (г) параграф за обхвата, описващ естеството на прегледа, включващ:

               (i) рефериране към настоящия МСАП, приложим по отношение на ангажименти за преглед или към съответните национални стандарти или практики;

               (ii) изявление, че прегледът се ограничава предимно до проучващи запитвания и извършване на аналитични процедури;

               (iii) изявление, че не е извършен одит и че процедурите, които са извършени, предоставят по-малка степен на сигурност, отколкото одита и не се изразява одиторско мнение.

               (д) изявление за отрицателна сигурност;

               (е) дата на доклада;

               (ж) адрес на одитора;

               (з) подпис на одитора.

Приложения 3 и 4 към настоящия МОС съдържат примери за доклади за прегледи.

        27. Докладът за извършен преглед следва:

               (а) Да посочва, че на одитора не е станало известно нищо, въз основа на извършения преглед, което да го кара да счита, че финансовият отчет не дава вярна и честна представа (или, не е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с установената обща рамка за финансова отчетност (отрицателна сигурност); или

               (б) Ако на одитора са станали известни въпроси, които въпроси влошават вярната и честна представа (или, достоверното представяне, във всички съществени аспекти), то тези въпроси се описват в съответствие с установената обща рамка за финансова отчетност, включително количествено определяне на евентуалния ефект(и) върху финансовия отчет,освен когато не е практически възможно, като:

               (i) се изразява квалификация относно предоставената отрицателна сигурност, или

               (ii) в случаите, когато ефектът от въпроса е толкова съществен и широкообхватен за финансовия отчет, че одиторът достига до заключение, че квалификацията не е подходяща, за да се оповести подвеждащия или непълен характер на финансовия отчет, се дава негативно изявление, че финансовият отчет не дава вярна и честна представа (или, не представя достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с установената обща рамка за финансова отчетност, или

               (в) ако е налице съществено ограничение в обхвата, това ограничение се описва, като:

               (i) се изразява квалификация относно предоставяната отрицателна сигурност относно възможни корекции на финансовия отчет, които биха могли да бъдат определени за необходими, в случай че огра-

ничението не съществува, или

               (ii) в случаите, когато евентуалният ефект от ограничението е толкова съществен и широкообхватен, че одиторът достига до заключение,че не може да бъде предоставена никаква степен на сигурност, не се предоставя никаква сигурност.

        28. Одиторът поставя за дата на доклада от прегледа датата, към която прегледът е приключен, което включва и извършването на процедури, свързани със събития, възникващи до датата на доклада. Въпреки това, тъй като отговорността на одитора е да издаде доклад върху финансовия отчет, както той е изготвен и представен от ръководството, одиторът не следва да поставя дата на доклада от прегледа, по-ранна от датата, на която финансовият отчет е одобрен от ръководството.

 

 

Приложение 1

 

Пример на писмо за поемане на ангажимент за преглед на финансов отчет

Следното писмо е предназначено да се използва като насока във връзка с въпроса, изложен в параграф 10 на настоящия МСАП, и следва да бъде променяно съгласно конкретните изисквания и обстоятелства.

До Съвета на директорите (или подходящ представител на висшето ръководство):

Настоящото писмо е предназначено да потвърди нашето разбиране за условията и целите на нашия ангажимент и естеството и ограниченията на услугите, които ще предоставим.

Ние ще Ви предоставим следните услуги:

Ние ще извършим преглед на финансовия отчет на компанията АБВ към 31 декември 19XX година в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400 (или се реферира към съответните национални стандарти или практики, приложими по отношение на прегледи). Ние няма да извършим одит на този финансов отчет и съответно, няма да изразим одиторско мнение върху него.

 

Съответно, ние ще издадем доклад върху финансовия отчет, както следва:

(вж. Приложение 3 към настоящия МСАП)

 

Отговорността за изготвянето на финансовия отчет, включително подходящото оповестяване,се носи от ръководството на дружеството. Това включва адекватно водене на счетоводството и поддържане на вътрешни контроли, избор и приложение на подходяща счетоводна политика. (Като част от процеса на нашия преглед, ние ще помолим ръководството за писмено потвърждение относно някои твърдения за вярност, представени ни във връзка с прегледа3.)

Настоящото писмо е валидно и за следващите години, освен ако не бъде изрично прекратено,изменено или заменено с друго (ако е приложимо).

На нашия ангажимент не може да се разчита да установи съществуването на измама, грешки, или незаконни действия. Въпреки това, ние ще Ви информираме за всички съществени въпроси, които ни станат известни по време на прегледа.

Молим Ви да подпишете и върнете екземпляр от настоящото писмо като потвърждение, че то съответства на разбиранията Ви за изпълнение на нашия ангажимент за преглед на финансовия отчет.

ХУЗ и Ко

Прието от името на компания АБВ от

(подпис), Име и длъжност, Дата

 

 

Приложение 2

Пример за детайлни процедури, които могат за бъдат изпълнени при ангажимент за преглед на финансов отчет

        1. Проучващите запитвания и аналитичните процедури за преглед, извършвани при прегледа на финансовия отчет, се определят по преценка на одитора. Процедурите, изброени по-долу, са единствено с илюстрационна цел. Не се предвижда всички предложени процедури да се прилагат при всеки ангажимент за преглед. Настоящото Приложение не се предвижда да служи като програма или въпросник при извършването на преглед.

Общи

        2. Обсъдете условията и обхвата на ангажимента с клиента и екипа по ангажимента.

        3. Изгответе писмо за поемане на ангажимент, в което да се изложат условията и обхватът на ангажимента.

        4. Придобийте разбиране и познания за стопанската дейност на предприятието и системата за отчитане на финансова информация и изготвяне на финансовите отчети.

        5. Отправете запитване доколко цялата финансова информация е отчетена:

               (a) изчерпателно;

               (б) своевременно;

               (в) след необходимото одобрение.

        6. Получете оборотната ведомост и определете дали данните съответстват на тези в главната книга и във финансовия отчет.

        7. Разгледайте резултатите от предходни одити и ангажименти за преглед, включително изискваните счетоводни корекции.

        8. Отправете запитване доколко са налице съществени промени в предприятието спрямо предходната година (например промени в собствеността или промени в капиталовата структура).

        9. Отправете запитване относно счетоводната политика и преценете дали:

               (a) тя е в съответствие с местните или международните стандарти;

               (б) тя е прилагана надлежно;

               (в) тя е прилагана последователно и, ако не, преценете дали е направено оповестяване на промените в счетоводната политика.

        10. Прочетете протоколите от събранията на акционерите, съвета на директорите и други съответни комисии с цел установяване на въпроси, които биха могли да са важни за прегледа.

        11. Отправете запитване доколко действията, предприети на събрания на акционерите, съвета на директорите или подобни събрания, които могат да окажат влияние на финансовия отчет, са надлежно отразени в него.

        12. Отправете запитване относно съществуването на сделки със свързани лица, колко от тези сделки са осчетоводени и доколко свързаните лица са надлежно оповестени.

        13. Отправете запитване относно условните задължения и неотменимите ангажименти.

        14. Отправете запитване относно планове за разпореждане с основни активи или бизнес сектори.

        15. Получете финансовия отчет и го обсъдете с ръководството.

        16. Разгледайте адекватността на оповестяванията във финансовия отчет и доколко са подходящи като класификация и представяне.

        17. Сравнете резултатите, отчетени във финансовия отчет за текущия период, със сравними предходни периоди или с бюджети и прогнози, ако има такива.

        18. Получете обяснения от ръководството относно всички необичайни движения или непоследователности във финансовия отчет.

        19. Преценете ефекта от некоригираните грешки – индивидуално и като обща сума.

Запознайте ръководството с грешките и определете по какъв начин некоригираните грешки ще се отразят на доклада от прегледа.

        20. Обмислете получаването на представително писмо от ръководството.

 

Парични средства

        21. Получете банковите извлечения и равненията с тях. Отправете запитване към персонала на клиента относно всички стари или необичайни обекти на равнение.

        22. Отправете запитване относно трансфери на парични средства между сметки за периода преди и след датата на прегледа.

        23. Отправете запитване доколко съществуват някакви ограничения върху сметките за парични средства.

 

Вземания

        24. Отправете запитване относно счетоводната политика за първоначално отразяване на вземания от клиенти и определете дали са разрешени отстъпки при подобни сделки и операции.

        25. Получете справка за вземанията и определете дали общата сума отговаря на оборотната ведомост.

        26. Получете и преценете обясненията за съществени отклонения в салдата по сметките от предходни периоди или от очакваните.

        27. Получете възрастов анализ на вземанията от клиенти. Отправете запитвания относно причините за необичайно големи суми, кредитни салда по сметки или други необичайни салда и относно събираемостта на вземанията.

        28. Обсъдете с ръководството класификацията на вземанията във финансовия отчет,включително дългосрочни салда, нетни кредитни салда и суми, дължими от акционери, директори и други свързани

лица.

        29. Отправете запитване относно метода за идентифициране на "сметки със забавено плащане" и начина на определяне на обезценките за трудносъбираеми вземания и преценете неговата разумност.

        30. Отправете запитване доколко вземанията са обезпечени, са под факторинг или са дисконтирани.

        31. Отправете запитване относно процедурите, които се прилагат за гарантиране, че е постигнато подходящо разграничаване по периоди на сделките по продажби и кредитните известия по продажбите.

        32. Отправете запитване дали има сметки за представяне на стоки, предоставени на консигнация, и ако е така, дали са правени корекции за отделяне на тези сделки и на включването на стоките в материалните запаси.

        33. Отправете запитване дали след датата на баланса са отчетени големи кредитни суми по вземания, свързани с отчетените приходи, и дали е направена провизия за подобни суми.

 

Материални запаси

        34. Получете списък на материалните запаси и определете доколко:

               (a) общата сума отговаря на салдото в оборотната ведомост;

               (б) списъкът се базира на инвентаризацията на материалните запаси.

        35. Отправете запитване относно метода за инвентаризация за количествено установяване на материалните запаси.

        36. В случаите, когато към датата на баланса не е извършвана инвентаризация, отправете запитване доколко:

               (а) се използва постоянна система за материалните запаси и дали се правят периодични сравнения с реалните налични количества;

               (б) се използва интегрирана система за определяне на разходите и дали тя е генерирала надеждна информация в миналото.

        37. Обсъдете направените корекции, произтичащи от последната инвентаризация на материалните запаси.

        38. Отправете запитване относно процедурите, които се прилагат за контрол на разграничаването на периодите и всички движения на

материални запаси.

        39. Отправете запитване относно базата, използвана при оценката на всяка категория материални запаси и в частност, относно елиминирането на вътрешнофирмени печалби. Отправете запитване дали материалните запаси се оценяват по по-ниската от цената на придобиване и нетната им реализируема стойност.

        40. Преценете последователността, с която се прилагат методите за оценка на материалните запаси, включително фактори като например материали, труд и общопроизводствени разходи.

        41. Сравнете сумите на основните категории материални запаси с тези за предходни периоди и с тези, очаквани за текущия период. Отправете запитване относно големи промени и разлики.

        42. Сравнете оборота на материалните запаси с този през предходни периоди.

        43. Отправете запитване относно използваните методи за идентифициране на залежали материални запаси и дали такива материални запаси са счетоводно представени по нетна реализируема стойност.

        44. Отправете запитване дали някакви материални запаси са предоставени на предприятието на консигнация и ако е така, дали са направени корекции за изключването на такива стоки от материалните запаси.

        45. Отправете запитване дали някакви материални запаси са предоставени като обезпечение, съхраняват се на друго място или са предоставени на консигнация при други лица и преценете дали тези сделки са счетоводно отчетени по подходящ начин.

 

Инвестиции (включително в асоциирани предприятия и търгуеми ценни книжа)

        46. Получете справка за инвестициите към датата на баланса и определете дали тя отговаря на оборотната ведомост.

        47. Отправете запитване относно счетоводната политика, прилагана по отношение на инвестициите.

        48. Отправете запитване към ръководството относно балансовата стойност на инвестициите. Преценете дали са налице някакви проблеми с реализацията им.

        49. Преценете дали е налице правилно отчитане на печалбите, загубите и доходите от инвестиции.

        50. Отправете запитване относно класификацията на дългосрочните и краткосрочните инвестиции.

 

Дълготрайни материални активи и амортизация

        51. Получете справка за активите, включваща цената на придобиване и натрупаната амортизация, и определете дали тя отговаря на оборотната ведомост.

        52. Отправете запитване относно счетоводната политика, прилагана по отношение на амортизацията и разграничаването между обекти за капитализиране и обекти по поддръжката и ремонта на активите. Преценете дали активите са претърпели съществена, трайна обезценка.

        53. Обсъдете с ръководството новопридобитите или извадените от употреба активи и отчитането на печалбите и загубите при продажба или бракуване. Отправете запитване дали са счетоводно отчетени всички сделки и операции.

        54. Отправете запитване относно последователността, с която са прилагани методът за амортизация и амортизационните норми и сравнете амортизационните разходи с тези за предходни години.

        55. Отправете запитване дали съществуват тежести върху активите.

        56. Обсъдете дали лизинговите договори са надлежно отразени във финансовия отчет в съответствие със съществуващите счетоводни стандарти и правила.

 

Предплатени разходи, нематериални и други активи

        57. Получете справки, в които е идентифициран характерът на тези активи и обсъдете с ръководството тяхната възстановимост.

        58. Отправете запитване относно базата за отчитане на тези активи и използваните методи за амортизация.

        59. Сравнете салдата на свързаните сметки за разходи с тези за предходни периоди и обсъдете значителните отклонения с ръководството.

        60. Обсъдете с ръководството класификацията на дългосрочни и краткосрочни активи от този вид.

 

Задължения по кредити

        61. Получете от ръководството справка за задълженията по кредити и определете дали тя отговаря на оборотната ведомост.

        62. Отправете запитване дали съществуват кредити, при които ръководството не е спазило клаузите на договора за кредит и ако има такива, отправете запитване относно действията на ръководството и дали са направени подходящи корекции във финансовия отчет.

        63. Преценете разумността на разходите за лихви във връзка със салдата по кредитите.

        64. Отправете запитване дали задълженията по кредитите са гарантирани.

        65. Отправете запитване дали задълженията по кредитите са класифицирани на дългосрочни и краткосрочни.

 

Задължения към доставчици

        66. Отправете запитване относно счетоводната политика за първоначално отразяване на задължения към доставчици и дали предприятието има право да ползва отстъпки при подобни сделки.

        67. Получете и разгледайте обясненията за съществени отклонения в салдата по сметки от предходни периоди или от очакваните.

        68. Получете справка за задълженията към доставчици и определете дали общата сума по нея отговаря на оборотната ведомост.

        69. Отправете запитване дали салдата се равняват с отчетите за кредиторите и ги сравнете със салдата за предходни периоди. Сравнете оборота с предходни периоди.

        70. Преценете дали е възможно съществуването на значителни неотчетени задължения.

        71. Отправете запитване дали задълженията към акционери, директори и други свързани лица са оповестени отделно.

 

Начисления и условни задължения

        72. Получете справка за начислените задължения и преценете дали общата сума отговаря на оборотната ведомост.

        73. Сравнете основните салда на свързаните сметки за разходи с подобни сметки за предходни периоди.

        74. Отправете запитване относно одобрението на подобни начисления, условията на плащане, спазване на условията, обезпечение и класификация.

        75. Отправете запитване относно метода за определяне на начислените задължения.

        76. Отправете запитване относно естеството на сумите, включени в условните задължения и неотменимите ангажименти.

        77. Отправете запитване дали съществуват някакви реални или условни задължения,които не са отразени в отчета. Ако има такива, обсъдете с ръководството дали е необходимо да бъдат заделени провизии в отчета и дали в пояснителните приложения към финансовия отчет трябва да бъде направено оповестяване.

 

 

Данък върху печалбата и други данъци

        78. Отправете запитване към ръководството дали съществуват някакви събития, включително спорове с данъчните власти, които биха могли да окажат съществен ефект върху задълженията за данъци на предприятието.

        79. Разгледайте разходите за данъци върху печалбата на предприятието за периода.

        80. Отправете запитване към ръководството относно адекватността на отразените отсрочени и текущи данъчни задължения, включително провизиите по отношение на предходни периоди.

 

Последващи събития след датата на баланса

        81. Получете от ръководството последния междинен финансов отчет и го сравнете с финансовия отчет, предмет на прегледа, или с отчети за съпоставими периоди от предходната година.

        82. Отправете запитване относно последващи събития след датата на баланса, които биха имали съществен ефект върху финансовия отчет, предмет на прегледа, и в частност, отправете запитване дали:

               (а) са възникнали някакви неотменими ангажименти или несигурности след датата на баланса;

               (б) са възникнали някакви значителни промени в акционерния капитал, дългосрочния дълг или оборотния капитал до датата на запитването;

               (в) са направени някакви необичайни корекции в периода от датата на баланса до датата на запитването.

Преценете необходимостта от корекции и оповестяване във финансовия отчет.

        83. Получете и прочетете протоколите от събрания на акционери, директори и подходящи комитети, състояли се след датата на баланса.

 

Съдебни дела

        84. Отправете запитване към ръководството дали дружеството е страна по някакви съдебни дела – потенциални, неприключени или в ход. Преценете ефекта им върху финансовия отчет.

 

Собствен капитал

        85. Получете и разгледайте справка за операциите по сметките за собствения капитал,включително нови емисии, анулиране на емисии и дивиденти.

        86. Отправете запитване дали съществуват някакви ограничения по отношение на неразпределената печалба или другите елементи от собствения капитал.

 

Дейност

        87. Сравнете резултатите с тези за предходни периоди и тези, очаквани за текущия период. Обсъдете с ръководството съществените отклонения.

        88. Обсъдете дали през съответните периоди са признавани големи продажби или разходи.

        89. Разгледайте извънредните и необичайни обекти.

        90. Разгледайте и обсъдете с ръководството връзката между свързаните обекти в сметките за приходите и преценете разумността им в контекста на подобни връзки през предходни периоди и другата информация, която е на разположение на одитора.

 

 

Приложение 3

Формат на неквалифициран доклад за извършен преглед

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕГЛЕД ДО .

Ние извършихме преглед на приложения счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19XX година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изготвяне на доклад върху този финансов отчет, основаващ се на извършения от нас преглед.

Нашият преглед бе извършен в съответствие с професионалните изисквания на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400 (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики, приложими по отношение на ангажименти за преглед). Този Стандарт налага прегледът да бъде планиран и проведен така, че да получим умерена степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Прегледът се ограничава предимно до отправянето на проучващи запитвания към персонала на дружеството и извършването на аналитични процедури по отношение на финансовата информация, като по този начин предоставя по-ниска степен на сигурност от одита.

Ние не сме извършили одит и съответно, не изразяваме одиторско мнение.

Въз основа на извършения от нас преглед удостоверяваме(, че нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че приложеният финансов отчет не дава вярна и честна представа (или, не представя достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

 

 

Приложение 4

 

Примери на доклади за извършен преглед, различни от неквалифицирани

Квалификация за отклонение от Международните счетоводни стандарти

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕГЛЕД ДО .

Ние извършихме преглед на приложения счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19XX година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите* и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изготвяне на доклад върху този финансов отчет, основаващ се на извършения от нас преглед.

Нашият преглед бе извършен в съответствие с професионалните изисквания на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400 (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики, приложими по отношение на ангажименти за извършване на преглед). Този Стандарт налага прегледът да бъде планиран и проведен така, че да получим умерена степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Прегледът се ограничава предимно до отправянето на проучващи запитвания към персонала на дружеството и извършването на аналитични процедури по отношение на финансовата информация като по този начин предоставя по-ниска степен на сигурност от одита. Ние не сме извършили одит и, съответно, не изразяваме одиторско мнение.

Ръководството ни информира, че част от материалните запаси са отчетени по цена на придобиване, която надвишава тяхната нетна реализируема стойност. Изчислението на ръководството, което ние прегледахме, показва, че ако бяха оценени по по-ниската от двете, цена на придобиване и нетна реализируема стойност, както това се изисква от Международните счетоводни стандарти, тези материалните запаси биха били намалени с Х щ.д., съответното нетната печалба и собствения капитал на акционерите биха били намалени с У щ.д.

Въз основа на извършения от нас преглед удостоверяваме*(, че с изключение на надценяването на материалните запаси, както това е посочено в предходния параграф, нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че приложеният финансов отчет не дава вярна и честна представа (или, не представя достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти5.

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

Отрицателен доклад за отклонение от Международните счетоводни стандарти

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕГЛЕД ДО .

Ние извършихме преглед на приложения счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19XX година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите* и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изготвяне на доклад върху този финансов отчет, основаващ се на извършения от нас преглед.

Нашият преглед бе извършен в съответствие с професионалните изисквания на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400 (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики, приложими по отношение на ангажименти за извършване на преглед). Този Стандарт налага прегледът да бъде планиран и проведен така, че да получим умерена степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Прегледът се ограничава предимно до отправянето на проучващи запитвания към персонала на дружеството и извършването на аналитични процедури по отношение на финансовата информация като по този начин предоставя по-ниска степен на сигурност от одита. Ние не сме извършили одит и, съответно, не изразяваме одиторско мнение.

Както е отбелязано в Пояснително приложение "Х", настоящият финансов отчет не отразява консолидацията на финансовите отчети на дъщерните дружества, инвестициите, в които са счетоводно отчетени по цената на придобиване. Съгласно Международните счетоводни стандарти се изисква финансовите отчети на дъщерните предприятия да бъдат консолидирани.

Въз основа на извършения от нас преглед удостоверяваме**, че поради широкообхватния ефект на проблемния въпрос, изложен в предходния параграф, приложеният финансов отчет не дава вярна и честна представа (или, не представя достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти.

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

 

Приложение 5

 

Съответстващи изменения в МСАП 2400 в резултат на МСАП 2410 – в сила за прегледи на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.

МСАП 2410 "Преглед на междинна финансова информация, извършен от независимия одитор на предприятие", издаден през м. юли 2005 г., поражда съответстващи изменения в МСАП 2400. Съответстващите изменения в МСАП 2400 влизат в сила за прегледи на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.

След като влязат в сила, изложените по-долу съответстващи изменения ще бъдат включени в текста на МСАП 2400, а това Приложение ще бъде отменено.

        1. Целта на настоящия Международен стандарт за ангажименти за преглед (МСАП) е да установи стандарти и да предостави насоки относно професионалните отговорности на одитора практикуващия професионален счетоводител, когато той е професионален счетоводител на публична практика, който не е одитор на дадено предприятие, но поема ангажимент за преглед на финансов отчет, както и относно формата и съдържанието на доклада, който одиторът практикуващият професионален счетоводител издава във връзка с такъв преглед. Практикуващият професионален счетоводител на публична практика, който е одитор на предприятието, е ангажиран и да извърши преглед на междинна финансова информация,извършва подобен преглед в съответствие с МСАП 2410 "Преглед на междинна финансова информация, извършен от независимия одитор на предприятие".

Всички препратки към "одитор" в МСАП 2400 ще бъдат заменени с термина "практикуващ професионален счетоводител на публична практика". -->