МОС 800 Одиторски Доклади при Ангажименти със Специално Предназначение


(Настоящият стандарт е в сила 31.12.2006. Приложение 5 включва съответстващи изменения в Стандарта, които влизат в сила на бъдеща дата)


СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 2

Общи въпроси за разглеждане

3 – 8

Доклади върху финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните

9 – 11

Доклади върху компонент от финансов отчет

12 – 17

Доклади относно спазване на договорни условия

18 – 20

Доклади върху обобщен финансов отчет

21 – 25

Приложение 1: Примери за доклади върху финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти


Приложение 2: Примери за доклади върху компоненти от финансов отчет


Приложение 3: Примери за доклади относно спазване на договорни условия Приложение 4: Примери за доклади върху обобщен финансов отчет


Приложение 5: Съответстващи изменения в МОС 800, възникващи в резултат на МОС 700(преработен) – в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.
Международен одиторски стандарт (МОС) 800 "Одиторски доклади при ангажименти със специално предназначение" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки във връзка с одиторски ангажименти със специално предназначение, включващи:

                    • Финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти.

                    • Конкретни сметки, компоненти от сметки или обекти във финансовия отчет (наричани за краткост доклади върху компонент от финансов отчет).

                    • Спазване на договорни условия.

                    • Обобщен финансов отчет.

Настоящият МОС не се отнася до преглед, извършване на договорени процедури или ангажименти за компилиране на информация.

        2. Одиторът следва да прегледа и прецени заключенията, направени въз основа на одиторските доказателства, получени по време на одиторския ангажимент със специално предназначение, които са основата за изразяване на мнение. Докладът следва да съдържа ясно изразено писмено мнение.

Общи въпроси за разглеждане

        3. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на работата, която следва да бъде извършена при одиторски ангажимент със специално предназначение, се различават при различните обстоятелства. Преди приемане на одиторски ангажимент със специално предназначение, одиторът следва да се увери, че има общо съгласие с клиента относно точно определения характер на ангажимента и формата и съдържанието на доклада, който ще бъде издаден.

        4. При планирането на одиторската работа одиторът следва да има ясно разбиране относно целта, за която ще бъде използвана информацията, върху която се издава доклада, и за това кои са вероятните потребители. За избягване на възможността одиторският доклад да бъде използван за цели, за които той не е бил предназначен, одиторът може да реши да посочи в доклада целта, за която той е изготвен, и всички ограничения по отношение на неговото разпространение и употреба.

        5. Одиторският доклад при одиторски ангажимент със специално предназначение, с изключение на доклада върху обобщен финансов отчет, следва да включва посочените по-долу основни елементи, обикновено изложени в следния ред:

               (a) наименование1;

               (б) адресат;

               (в) начален или уводен (въвеждащ) параграф:

               (i) идентифициране на одитираната финансова информация;

               (ii) изявление относно отговорността на ръководството на предприятието и отговорността на одитора.

               (г) параграф за обхвата (описващ естеството на одита):

               (i) рефериране към МОС, приложими за одиторски ангажименти със специално предназначение или съответните национални стандарти или практики;

               (ii) описание на извършената от одитора работа.

               (д) параграф за мнението, съдържащ изразеното мнение на одитора върху финансовата информация;

               (е) дата на доклада;

               (ж) адрес на одитора;

               (з) подпис на одитора.

Желателно да се унифицира формата и съдържанието на одиторския доклад, тъй като това помага за подобряване разбирането на читателя.

        6. В случай на финансова информация, която ще се предава от предприятието на държавни органи, синдици, застрахователи и други предприятия може да съществува задължителен формат на одиторския доклад. Подобни доклади в задължителен формат могат да не отговарят на изискванията на МОС. Например докладът в задължителен формат може да изисква потвърждение на факт в случаите, когато е уместно изразяването на мнение; може да изисква мнение върху въпроси, които са извън обхвата на одита; или пък може да пропуска важна част от текста. В случаите, когато се изисква да се издаде доклад в задължителен формат,одиторът следва да прецени същността и текста на такъв доклад в задължителен формат и когато е необходимо, следва да направи подходящи промени, за да изпълни изискванията на настоящия МОС, или чрез промяна на текста във формата, или чрез прилагане на отделен доклад.

        7. В случаите, когато информацията, върху която се изисква одиторът да издаде доклад, се основава на разпоредбите на договор, одиторът следва да прецени дали при нейното изготвяне ръководството е направило съществени тълкувания на договора. Тълкуването е съществено, когато приемането и прилагането на друго разумно тълкувание, би довело до значителна разлика във финансовата информация.

        8. Одиторът следва да прецени дали във финансовата информация ясно са оповестени всякакви съществени тълкувания на договора, на които се основава финансовата информация. Одиторът може да реши в одиторския доклад върху одиторски ангажимент със специално предназначение да направи препратка към пояснение във финансовата информация, в която се описват тези тълкувания.


Доклади върху финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти

        9. Изчерпателната счетоводна база съдържа съвкупност от критерии, използвани при изготвянето на финансови отчети, която се прилага по отношение на всички съществени обекти и която има значителна подкрепа. Финансов отчет може да бъде изготвен със специално предназначение в съответствие с изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или съответните национални стандарти (наричани тук "друга изчерпателна счетоводна база"). Комбинацията от счетоводни конвенции, създадени, за да отговорят на индивидуални предпочитания, не представлява изчерпателна счетоводна база. Други изчерпателни общи рамки за финансова отчетност могат да включват:

                              • общата рамка, използвана от предприятието при изготвянето на неговата данъчна декларация;

                              • счетоводната база, основана на паричните постъпления и плащания;

                              • разпоредбите за финансова отчетност на дадена държавна регулаторна агенция.

        10. Одиторският доклад върху финансовия отчет, изготвен в съответствие с изискванията на друга изчерпателна счетоводна база, следва да включва изявление, което посочва използваната счетоводна база, или следва да прави препратка към пояснителното приложение към финансовия отчет,даващо тази информация. Мнението следва да посочва дали финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с предварително установената счетоводна база. Термините, които се използват за изразяване на одиторско мнение, са "дава вярна и честна представа" или "представя достоверно, във всички съществени аспекти," които са еквивалентни термини. В Приложение 1 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади върху финансов отчет, изготвен в съответствие с друга изчерпателна счетоводна база.

        11. Одиторът следва да прецени дали наименованието на финансовия отчет или пояснителното приложение към него посочва ясно на читателя, че този отчет не е изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти или националните стандарти. Например финансов отчет, изготвен съгласно данъчна база, може да носи наименование "Отчет за приходи и разходи, изготвен на базата на данъците върху доходите (печалбата)" (данъчна база – бел. ред.). Ако финансовият отчет, изготвен въз основа на друга база, не е наименован по подходящ начин или счетоводната база не е оповестена адекватно, одиторът следва да издаде доклад, модифициран по подходящ начин.


Доклади върху компонент от финансов отчет

        12. От одитора може да бъде поискано да изрази мнение върху един или повече компоненти от финансовия отчет, например вземанията, материалните запаси, изчислението на премиите на служителите или начисленията за данъци върху доходите(печалбата). Този вид ангажимент може да бъде приет като отделен или във връзка с одита на финансовия отчет на предприятието. Ако този вид ангажимент не води до издаване на доклад върху финансовия отчет като цяло, то съответно, одиторът изразява мнение единствено относно това дали одитираният компонент е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с предварително определената счетоводна база.

        13. Редица обекти на финансовия отчет са взаимно свързани, например продажбите и вземанията, материалните запаси и задълженията. Съответно в случаите, когато издава доклад върху компонент от финансовия отчет, понякога одиторът не е в състояние да разгледа предмета на одита изолирано и следва да провери и друга финансова информация. При определянето на обхвата на ангажимента, одиторът разглежда онези обекти във финансовия отчет, които са взаимно свързани и които могат да окажат съществено влияние върху информацията, относно която се изразява одиторското мнение.

        14. Одиторът следва да обърне внимание на принципа на същественост във връзка с компонента от финансовия отчет, за който се издава докладът. Например конкретно салдо по сметка предоставя по-малка база, върху която да се определи нивото на същественост, в сравнение с финансовия отчет като цяло. Следователно, одиторската проверка обикновено е по-подробна, отколкото ако същият компонент се одитира във връзка с издаването на доклад върху целия финансов отчет.

        15. С цел избягване на впечатление у потребителя, че докладът се отнася за целия финансов отчет, одиторът следва да информира клиента, че одиторският доклад върху компонент от финансовия отчет не се отнася към финансовия отчет на предприятието, като цяло.

        16. Одиторският доклад върху компонент от финансов отчет следва да включва изявление, с което се посочва счетоводната база в съответствие с която е представен компонентът или се прави препратка към споразумение,което конкретизира тази база. Мнението следва да посочва дали компонентът е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с предварително установената счетоводна база. В Приложение 2 на настоящия МОС са представени примери на одиторски доклади върху компоненти от финансов отчет.

        17. В случаите, когато е изразено отрицателно мнение или отказ от изразяване на мнение върху целия финансов отчет, одиторът следва да издаде доклад върху компоненти от финансовия отчет единствено ако тези компоненти не са дотолкова обхватни, че да представляват значителна част от финансовия отчет. В случай че се постъпи по друг начин, това би могло да омаловажи доклада върху целия финансов отчет.


Доклади относно спазване на договорни условия

        18. От одитора може да бъде поискано да издаде доклад относно спазването от страна на предприятието на определени договорни условия, като например облигационни договори или договори за заем. Такива договори обикновено изискват от предприятието да спазва различни клаузи, включващи такива въпроси, като плащания на лихви, поддържане на предварително определени финансови показатели, ограничения за плащания на дивиденти и използването на постъпления от продажба на имущество.

        19. Ангажименти за изразяване на мнение относно спазването от страна на предприятието на договорни условия следва да бъдат приемани единствено, когато цялостните аспекти на спазването им са свързани със счетоводни и финансови въпроси, които са в рамките на професионалната компетентност на одитора. Въпреки това, когато съществуват конкретни въпроси, формиращи част от ангажимента, които са извън обхвата на познания на одитора, той може да обмисли използването на работата на експерт.

        20. Докладът следва да упоменава дали по мнението на одитора, предприятието е спазило конкретните условия на договора. В Приложение 3 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади относно спазване на договорни условия, представени като отделен доклад, и в доклад към финансовия отчет.


Доклади върху обощен финансов отчет

        21. Дружеството може да изготви финансов отчет, обобщаващ неговия одитиран годишен финансов отчет, с цел информиране на групи потребители, заинтересовани от най-важните показатели, свързани единствено с финансовото състояние на предприятието и резултатите от неговата дейност. С изключение на случаите, когато одиторът е изразил одиторско мнение върху финансовия отчет, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет, той не следва да издава доклад върху обобщен финансов отчет.

        22. Обобщеният финансов отчет се представя със значително по-малко детайли, отколкото одитирания годишен финансов отчет. Поради това, в такива финансови отчети следва ясно да се посочва обобщеният характер на информацията и да се обръща внимание на читателя, че за по-добро разбиране на финансовото състояние на предприятието и резултатите от неговата дейност, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с последния одитиран финансов отчет на дружеството, който включва всички оповестявания, изисквани съгласно съответната обща рамка за финансова отчетност.

        23. Обобщеният финансов отчет следва да носи подходящо наименование, за да идентифицира одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвен, например"Обобщена финансова информация, изготвена въз основа на одитирания финансов отчет към 31 декември 19X1 г".

        24. Обобщеният финансов отчет не съдържа цялата информация, изисквана от общата рамка за финансова отчетност, използвана при изготвянето на одитирания годишен финансов отчет. Следователно фрази като "вярна и честна представа" или "представя достоверно, във всички съществени аспекти," не се използват от одитора при изразяване на мнение върху обобщен финансов отчет.

        25. Одиторският доклад върху обобщен финансов отчет следва да включва посочените по-долу основни елементи, обикновено изложени по следния начин:

               (a) наименование2;

               (б) адресат;

               (в) идентифициране на одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет;

               (г) препратка към датата на одиторския доклад върху пълния финансов отчет и вида на мнението, изразено в този доклад;

               (д) мнение доколко информацията, включена в обобщения финансов отчет,е последователна с одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвена. В случаите, когато одиторът е издал модифицирано мнение върху целия финансов отчет, но е удовлетворен относно представянето на обобщения финансов отчет, одиторският доклад следва да упоменава факта, въпреки че е последователен с пълния финансов отчет, обобщеният финансов отчет е изготвен въз основа на финансов отчет, върху който е издаден модифициран одиторски доклад;

               (е) изявление или препратка към пояснение в обобщения финансов отчет,която посочва, че за по-добро разбиране на финансовите резултати от дейността на предприятието и финансовото му състояние, както и обхвата на извършения одит, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с пълния финансов отчет и издадения върху него одиторски доклад;

               (ж) дата на доклада;

               (з) адрес на одитора;

               (и) подпис на одитора.

В Приложение 4 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади върху обобщен финансов отчет.


Перспектива за публичния сектор

        1. Някои ангажименти, които се считат за "ангажименти със специално предназначение" в частния сектор, не представляват такива в публичния сектор. Например доклади върху финансови отчети, изготвени в съответствие с изчерпателна счетоводна база, различна от МСС или националните стандарти, обикновено е правило, а не изключение в публичния сектор. Това следва да бъде отбелязано и на одитора следва да бъдат предоставени насоки по отношение на неговите отговорности да прецени дали счетоводната политика води до подвеждаща информация.

        2. Фактор, който също следва да бъде преценен е, че одиторските доклади в публичния сектор обикновено представляват публични документи и поради това не е възможно да се ограничи докладът до конкретни потребители.Приложение 1


Примери за доклади върху финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти  


Отчет за парични постъпления и плащания

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на приложения отчет за парични постъпления и плащания на компанията АБВ за годината, приключваща на 31 декември 19X13. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение относно този отчет, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки,направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит дава разумна база за изразеното от нас мнение.

Политиката на дружеството е да изготвя приложения отчет на база парични постъпления и плащания. На тази база приходите се признават при тяхното получаване, а не при тяхното възникване, като от своя страна разходите също се признават при тяхното плащане, а не при тяхното възникване.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение)* приложеният отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) получените приходи и платените разходи от дружеството през годината, приключваща на 31 декември 19Х1, в съответствие със счетоводната база, основаваща се на паричните постъпления и плащания, както това е представено в Пояснително приложение X.

ОДИТОР, Дата, АдресФинансов отчет, изготвен на базата за данъци върху доходите (печалбата) на предприятието (данъчна база – бел. ред.)

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет, изготвен на данъчната база за данъците върху доходите (печалбата), на компанията АБВ за годината, приключваща на 31 декември 19X14. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение относно този отчет, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки,направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит дава разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение)* финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и приходите и разходите за годината, в съответствие с базата за отчитане, използвана за целите на данъците върху доходите (печалбата), както това е представено в Пояснително приложение X.

ОДИТОР, Дата, АдресПриложение 2


Примери за доклади върху компоненти от финансов отчет  

Справка за вземанията

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО.

Ние извършихме одит на приложената справка за вземанията на компанията АБВ за годината, приключваща на 31 декември 19Х15. Отговорността за изготвянето на тази справка се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение върху справката, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че справката не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени в справката. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във справката. Считаме, че извършеният от нас одит дава разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение)* справката за вземанията дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) вземанията на дружеството към 31 декември 19X1 година в съответствие с 6.

ОДИТОР, Дата, АдресСправка за участие в печалбата

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО.

Ние извършихме одит на приложената справка за участието на ДЕФ в печалбата за годината,приключваща на 31 декември 19X17. Отговорността за изготвянето на тази справка се носи от ръководството на компанията АБВ. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение върху справката, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че справката не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени в справката. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във справката. Считаме, че извършеният от нас одит дава разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение) справката за участие в печалбата дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) участието на ДЕФ в печалбата на дружеството към 31 декември 19X1 година в съответствие с условията на договора, сключен между ДЕФ и дружеството на 1 юни 19X0 година.

ОДИТОР, Дата, АдресПриложение 3


Примери за доклади относно спазването на договорни условия  

Отделен доклад

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на спазването от страна на компанията АБВ на счетоводни въпроси и на въпроси, свързани със счетоводството и с финансовата отчетност, включени от част ХХХ до част ХХХ, на договора от 15 май 19X1 година с Банка ДЕФ.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти, приложими за ангажименти за проверка на спазването на договорни условия (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко АБВ е спазило условията на съответните части на договора. Одитът включва проверка на базата на тестове на уместните и подходящи доказателства. Считаме, че извършеният от нас одит дава разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение)* към 31 декември 19X1 година дружеството е спазило, във всички съществени аспекти, въпросите, свързани със счетоводството и с финансовата отчетност, включени в частите на договора, посочени в предходните параграфи.

ОДИТОР, Дата, АдресДоклад, приложен към финансов отчет

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията АБВ към 31 декември 19X1 година (препратка може да бъде направена и към броя на страниците). Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит. Ние извършихме също одит на спазването от страна на дружеството АБВ на въпроси, свързани със счетоводството и с финансовата отчетност, включени от част ХХХ до част ХХХ, на договора от 15 май 19X1 година с Банка ДЕФ.

Нашите одити бяха проведени в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете съответните национални стандарти или практики), приложими за ангажименти за одити на финансови отчети и за проверка на спазването на договорни условия. Тези стандарти налагат одитите да бъдат планирани и проведени така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко финансовият отчет на АБВ не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия и доколко то е спазило условията на съответните части на договора. Одитът включва проверка, на базата на тестове, на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки,направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършените от нас одити дават разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение):

               (а) финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с . (и отговаря на изискванията на .);

               (б) към 31 декември 19X1 година дружеството е спазило, във всички съществени аспекти,въпросите, свързани със счетоводството и с финансовата отчетност, включени в частите на договора, посочени в предходните параграфи.

ОДИТОР, Дата, АдресПриложение 4


Примери за доклади върху обобщен финансов отчет  

В случаите, когато върху одитирания годишен финансов отчет е изразено неквалифицирано мнение

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компанията АБВ за годината, приключваща на 31 декември 19Х0, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет8 в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Ние сме изразили неквалифицирано мнение върху финансовия отчет на 10 март 19Х1 година, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение) приложеният обобщен финансов отчет е последователен, във всички съществени аспекти, с финансовия отчет, въз основа на който той е изготвен.

За по-добро разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и на получените финансови резултати от дейността за периода, както и за обхвата на нашия одит, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с финансовия отчет, въз основа на който той е изготвен и на нашия одиторски доклад върху него.

ОДИТОР, Дата, АдресВ случаите, когато върху одитирания годишен финансов отчет е изразено квалифицирано мнение

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ДО .

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компанията АБВ към 31 декември 19Х0, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет 9  в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или да се реферира към съответните национални стандарти или практики). Ние сме изразили мнение с дата 10 март 19Х1 година,че финансовият отчет, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет, дава вярна и честна представа (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти ) . с изключение на материалните запаси, които са били надценени с

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение)* приложеният обобщен финансов отчет е последователен, във всички съществени аспекти, с финансовия отчет, въз основа на който е изготвен.

За по-добро разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и на получените финансови резултати за периода, както и за обхвата на нашия одит, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с финансовия отчет, въз основа на който той е изготвен и на нашия одиторски доклад върху него.

ОДИТОР, Дата, АдресПриложение 5


Съответни изменения в МОС 800, възникващи в резултат на МОС 700 (преработен) – в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006г.

МОС 700 (преработен) "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение", публикуван през декември 2004 г., поражда съответстващи изменения в МОС 800. МОС 700 (преработен) и съответните изменения в МОС 800 влизат в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г. Тези изменения са посочени по-долу. 


Доклади на независимия одитор при одиторски ангажименти със специално предназначение


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки във връзка с одиторски ангажименти със специално предназначение, включващи:

                              • Пълен финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на друга изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти.

                              • Компонент от пълен финансов отчет с общо предназначение или със специално предназначение, като например отделен финансов отчет, конкретни сметки, компоненти от сметки или обекти от финансовия отчет (наричани за краткост доклади върху компонент (елемент) от финансов отчет).

                              • Спазване на договорни условия.

                              • Обобщен финансов отчет.

Настоящият МОС не се отнася до преглед, извършване на договорени процедури или ангажименти за компилиране на информация.

        2. Одиторът следва да прегледа и прецени заключенията, направени въз основа на одиторските доказателства, получени по време на одиторския ангажимент със специално предназначение, които са основата за изразяване на мнение. Докладът следва да съдържа ясно изразено писмено мнение.


Общи въпроси за разглеждане

        3. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на работата, която следва да бъде извършена при одиторски ангажимент със специално предназначение, се различават при различните обстоятелства. Преди приемане на одиторски ангажимент със специално предназначение, одиторът следва да се увери, че съществува общо съгласие с клиента относно точно определения характер на ангажимента и формата и съдържанието на доклада, който ще бъде издаден.

        4. При планирането на одиторската работа одиторът следва да има ясно разбиране относно целта, за която ще бъде използвана информацията, върху която се издава доклада и за това кои са вероятните потребители. За избягване на възможността одиторският доклад да бъде използван за цели, за които той не е бил предназначен, одиторът може да реши да посочи в доклада целта, за която той е изготвен и всички ограничения по отношение на неговото разпространение и употреба.

        5. Одиторският доклад при одиторски ангажимент със специално предназначение, с изключение на доклада върху обобщен финансов отчет, следва да включва посочените по-долу основни елементи, обикновено изложени в следния ред:

               (a) наименование;

               (б) адресат;

               (в) начален или уводен (въвеждащ) параграф:

               (i) идентифициране на одитираната финансова информация;

               (ii) изявление относно отговорността на ръководството на предприятието и отговорността на одитора;

               (г) параграф за обхвата (описващ естеството на одита):

               (i) рефериране към МОС, приложими за одиторски ангажименти със специално предназначение или съответните национални стандарти или практики;

               (ii) описание на извършената от одитора работа;

               (д) параграф за мнението съдържащ изразеното мнение на одитора върху финансовата информация;

               (е) дата на доклада;

               (ж) адрес на одитора;

               (з) подпис на одитора.

Желателно е да се унифицират форматът и съдържанието на одиторския доклад,тъй като това помага за подобряване разбирането на читателя.

        6. В случай на финансова информация, която ще се предава от предприятието на държавни органи, синдици, застрахователи и други предприятия, може да съществува задължителен формат на одиторския доклад. Подобни доклади в задължителен формат могат да не отговарят на изискванията на МОС. Например докладът в задължителен формат може да изисква потвърждение на факт в случаите, когато е уместно изразяването на мнение; може да изисква мнение върху въпроси,които са извън обхвата на одита, или пък може да пропуска важна част от текста. В случаите, когато се изисква да се издаде доклад в задължителен формат, одиторът следва да прецени същността и текста на такъв доклад в задължителен формат и когато е необходимо, следва да направи подходящи промени, за да изпълни изискванията на настоящия МОС, или чрез промяна на текста във формата, или чрез прилагане на отделен доклад.

        7. В случаите, когато информацията, върху която се изисква одиторът да издаде доклад, се основава на разпоредбите на договор, одиторът следва да прецени дали при нейното изготвяне ръководството е направило съществени тълкувания на договора. Тълкуването е съществено, когато приемането и прилагането на друго разумно тълкувание би довело до значителна разлика във финансовата информация.

        8. Одиторът следва да прецени, дали във финансовата информация са ясно оповестени всякакви съществени тълкувания на договора, на които се основава финансовата информация. Одиторът може да реши в одиторския доклад върху одиторски ангажимент със специално предназначение да направи препратка към пояснение във финансовата информация, в която се описват тези тълкувания.


Доклади върху финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на друга изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или националните стандарти

        9. Изчерпателната счетоводна база съдържа съвкупност от критерии, използвани при изготвянето на финансовия отчет, която се прилага по отношение на всички съществени обекти и която има значителна подкрепа. Както е посочено в МОС 200 "Цел и общи принципи на одита на финансови отчети", финансови отчети, които не са изготвени с цел удовлетворяване на общите информационни потребности на голяма група потребители, може бъдат изготвени със специално предназначение в съответствие с изчерпателна счетоводна база, различна от Международните счетоводни стандарти или съответните национални стандарти (наричани тук"друга изчерпателна счетоводна база") за удовлетворяване потребностите от финансова информация на конкретни потребители. Информационните потребности на тези потребители определят приложимата обща рамка за финансова отчетност при тези обстоятелства (която в настоящия МОС е реферирана като "друга изчерпателна счетоводна база"). Финансови отчети, изготвени в съответствие с такива общи рамки за финансова отчетност, могат да бъдат единствените финансови отчети, изготвяни от предприятието и при тези обстоятелства, често се ползват от потребители в допълнение към потребителите, за които е разработена общата рамка за финансова отчетност. Независимо от широкото разпространение на финансовите отчети при тези обстоятелства, те продължават да се разглеждат като разработени с цел удовлетворяване потребностите от финансова информация на специфични потребители за целите на МОС. В допълнение, въпреки че е възможно специфичните потребители да не са идентифицирани, финансови отчети, които са изготвени в съответствие с дадена обща рамка, която не е разработена за постигане на достоверно представяне, също се разглеждат като изготвени в съответствие с друга изчерпателна счетоводна база. Примери за Комбинацията от счетоводни конвенции, създадени, за да отговорят на индивидуални предпочитания, не представлява изчерпателна счетоводна база. Други изчерпателни общи рамки за финансова отчетност, които са разработени за адресиране нуждите на специфични потребители, могат да включват:

                              • данъчна база за финансов отчет, който придружава данъчната декларация на предприятието общата рамка, използвана от предприятието при изготвянето на неговата данъчна декларация;

                              • счетоводната база, основана на паричните постъпления и плащания за информация за паричните потоци, която кредиторите могат да поискат да бъде изготвена от стопанско предприятие;

                              • разпоредбите за финансова отчетност на дадена държавна регулаторна агенция за финансов отчет, изготвян за регулаторни цели.

        10. Одиторският доклад върху финансовия отчет, изготвен в съответствие с изискванията на друга изчерпателна счетоводна база, следва да включва изявление, което посочва използваната счетоводна база за отчетност, или следва да прави препратка към пояснително приложение към финансовия отчет, даващо тази информация. Мнението следва да посочва дали финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с установената счетоводна база. Термините, които се използват за изразяване на одиторско мнение са "дава вярна и честна представа" или "представя достоверно, във всички съществени аспекти," които са еквивалентни термини. В Приложение 1 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади върху финансов отчет, изготвен в съответствие с друга изчерпателна счетоводна база.

        11. Одиторът следва да прецени дали наименованието на финансовия отчет или пояснителното приложение към него посочва ясно на читателя, че този отчет не е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети Международните счетоводни стандарти или националните стандарти общоприети счетоводни принципи, публикувани от призната организация, установяваща стандарти. Например финансов отчет, изготвен съгласно данъчна база,може да носи наименование "Отчет за приходи и разходи, изготвен на базата на данъци върху доходите (печалбата)". Ако финансовият отчет, изготвен въз основа на друга изчерпателна счетоводна база не е наименуван по подходящ начин или счетоводната база не е оповестена адекватно, одиторът следва да издаде доклад, модифициран по подходящия начин.


Доклади върху компонент от финансов отчет

        12. От одитора може да бъде поискано да изрази мнение върху един или повече компоненти от финансовия отчет, например един компонент от финансовия отчет като например баланса, вземанията, материалните запаси, изчислението на премиите на служителите, или начисленията за данъци върху доходите (печалбата).

Компонентът може да бъде изготвен за удовлетворяване потребностите от финансова информация на специфични потребители и да има ограничено разпространение или може да бъде предвиден да удовлетвори потребностите от финансова информация на голяма група потребители и, следователно да бъде изготвен в съответствие със съответните изисквания на приложима рамка за финансова отчетност. Този вид ангажимент може да бъде приет или като отделен ангажименти, или във връзка с одита на финансовия отчет на предприятието (Вж. Други отговорности за отчетност в МОС 700 (преработен) "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение"). Ако този вид ангажимент не води до издаване на доклад върху финансовия отчет като цяло, съответно одиторът изразява мнение единствено относно това дали одитираният компонент е изготвен във всички съществени аспекти на в съответствие с установената счетоводна база.

        13. Редица обекти на финансовия отчет са взаимно свързани, например продажбите и вземанията, материалните запаси и задълженията. Съответно в случаите, когато издава доклад върху компонент от финансовия отчет, понякога одиторът не е в състояние да разгледа предмета на одита изолирано и следва да провери и друга финансова информация. При определянето на обхвата на ангажимента,одиторът разглежда онези обекти във финансовия отчет, които са взаимно свързани и които могат да окажат съществено влияние върху информацията, относно която се изразява одиторското мнение.

        14. Одиторът следва да обърне внимание на принципа на същественост във връзка с компонента от финансовия отчет, за който се издава докладът.

Например конкретно салдо по сметка предоставя по-малка база, върху която да се определи нивото на същественост, в сравнение с финансовия отчет като цяло.

Следователно одиторската проверка обикновено е по-подробна, отколкото ако същият компонент се одитира във връзка с издаването на доклад върху целия финансов отчет.

С цел избягване на впечатление у потребителя, че докладът се отнася за целия финансов отчет, одиторът следва да информира клиента, че одиторския доклад върху компонент (елемент) от финансовия отчет, не се отнася към финансовия отчет на предприятие като цяло.

        15. Одиторският доклад върху компонент от финансов отчет следва да включва изявление, в което се посочва счетоводната база приложимата обща рамка за финансова отчетност в съответствие с която е представен компонентът или се прави препратка към споразумение, което конкретизира използваната счетоводна база. Мнението следва да посочва дали компонентът е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансова отчетност или предварително определената счетоводна база. В Приложение 21 към настоящия МОС са представени примери на одиторски доклади върху компоненти от финансов отчет.

        16. В случаите, когато е изразено отрицателно мнение или отказ от изразяване на мнение върху пълния финансов отчет, одиторът следва да издаде доклад върху компоненти от финансовия отчет единствено ако тези компоненти не са дотолкова обхватни, че да представляват значителна част от финансовия отчет. В случай че се постъпи по друг начин, това би могло да омаловажи доклада върху целия финансов отчет. 


Доклади относно спазване на договорни условия

        17. От одитора може да бъде поискано да издаде доклад относно спазването от страна на предприятието на определени договорни условия, като например облигационни договори или договори за заем. Такива договори обикновено изискват от предприятието да спазва различни клаузи, включващи такива въпроси, като плащания на лихви, поддържане на предварително определени финансови показатели, ограничения за плащания на дивиденти и използването на постъпления от продажба на имущество.

        18. Ангажименти за изразяване на мнение относно спазването от страна на предприятието на договорни условия следва да бъдат приемани единствено когато цялостните аспекти на спазването им са свързани със счетоводни и финансови въпроси, които са в рамките на професионалната компетентност на одитора. Въпреки това, когато съществуват конкретни въпроси, формиращи част от ангажимента, които са извън обхвата на познания на одитора, той може да обмисли използването на работата на експерт.

        19. Докладът следва да упоменава дали по мнението на одитора, предприятието е спазило конкретните условия на договора. В Приложение 32 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади относно спазване на договорни условия, представени като отделен доклад, и в доклад към финансовия отчет.


Доклади върху обобщен финансов отчет

        20. Дружеството може да изготви финансов отчет, обобщаващ неговия одитиран годишен финансов отчет, с цел информиране на групи потребители, заинтересовани от най-важните въпроси и показатели, свързани единствено с финансовото състояние на предприятието и резултатите от неговата дейност. С изключение на случаите, когато одиторът е изразил одиторско мнение върху финансовия отчет, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет, той не следва да издава доклад върху обобщен финансов отчет.

        21. Обобщеният финансов отчет се представя със значително по-малко детайли, отколкото одитирания годишен финансов отчет. Поради това, в такива финансови отчети следва ясно да се посочва обобщения характер на информацията и да се обръща внимание на читателя, че за по-добро разбиране на финансовото състояние на предприятието и резултатите от неговата дейност, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с последния одитиран финансов отчет на дружеството, който включва всички оповестявания, изисквани съгласно съответната обща рамка за финансова отчетност.

        22. Обобщеният финансов отчет следва да носи подходящо наименование, за да идентифицира одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвен, например "Обобщена финансова информация, изготвена въз основа на одитирания финансов отчет към 31 декември 19X1 г".

        23. Обобщеният финансов отчет не съдържа цялата информация, изисквана от общата рамка за финансова отчетност, използвана при изготвянето на одитирания годишен финансов отчет. Следователно фрази като "вярна и честна представа"или "представя достоверно, във всички съществени аспекти," не се използват от одитора при изразяване на мнение върху обобщен финансов отчет.

        24. Одиторският доклад върху обобщен финансов отчет следва да включва посочените по-долу основни елементи, обикновено изложени по следния начин:

               (a) наименование;

               (б) адресат;

               (в) идентифициране на одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвен обобщеният финансов отчет;

               (г) препратка към датата на одиторския доклад върху пълния финансов отчет и вида на мнението, изразено в този доклад;

               (д) мнение доколко информацията, включена в обобщения финансов отчет, е последователна с одитирания финансов отчет, въз основа на който е изготвена. В случаите, когато одиторът е издал модифицирано мнение върху целия финансов отчет, но е удовлетворен относно представянето на обобщения финансов отчет, одиторският доклад следва да упоменава факта, въпреки че е последователен с пълния финансов отчет, обобщеният финансов отчет е изготвен въз основа на финансов отчет, върху който е издаден модифициран одиторски доклад;

               (е) изявление или препратка към пояснение в обобщения финансов отчет, която посочва, че за по-добро разбиране на финансовите резултати от дейността на предприятието и финансовото му състояние, както и обхвата на извършения одит, обобщеният финансов отчет следва да бъде разглеждан във взаимовръзка с пълния финансов отчет и издадения върху него одиторски доклад;

               (ж) дата на доклада;

               (з) адрес на одитора;

               (и) подпис на одитора.

В Приложение 4 към настоящия МОС са представени примери за одиторски доклади върху обобщен финансов отчет.

Дата на влизане в сила

        25. Настоящият МОС влиза в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.-->