МОС 720 Друга Информация в Документи, Съдържащи Одитиран Финансов Отчет


(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 8

Достъп до друга информация

9

Разглеждане на друга информация

10

Съществена непоследователност

11 – 13

Съществени неточности, отклонения и несъответствия относно даден факт

14 – 18

Наличие на друга информация след датата на одиторския доклад

19 – 23

 

 

Международен одиторски стандарт (МОС) 720 "Друга информация в документи, съдържащи одитиран финансов отчет" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно разглеждането от страна на одитора на друга информация, върху която за него не съществува задължение да издаде доклад,представена в документи, съдържащи одитирани финансови отчети. Настоящият МОС е приложим за случаите, когато е включен годишен доклад (на дадено предприятие – бел.ред.), въпреки че може да бъде приложим и по отношение на други документи, като например такива, използвани при предлагането на ценни книжа.

        2. Одиторът трябва да прочете другата информация с цел установяване на съществена непоследователност с одитирания финансов отчет.

        3. "Съществена непоследователност" съществува, когато друга информация противоречи на информацията, съдържаща се в одитирания финансов отчет. Съществената непоследователност може да породи съмнения относно одиторските заключения, направени в резултат на доказателства, получени по-рано, а е възможно да породи съмнения и по отношение на базата за одиторското мнение, изразено върху финансовия отчет.

        4. Обикновено предприятието ежегодно издава документ, който включва неговия одитиран финансов отчет заедно с издадения върху него одиторски доклад. Този документ често се нарича "годишен доклад". При издаването на такъв документ предприятието може също да включи, или съгласно изискванията на закон, или по традиция, друга финансова и нефинансова информация. За целите на настоящия МОС подобна друга финансова или нефинансова информация се нарича "друга информация".

        5. Примерите за друга информация включват доклад на ръководството или на лицата, натоварени с общо управление, относно дейността, финансови обобщения или кратки справки, информация относно заетостта, планирани разходи за капиталови доставки, финансови показатели, имената на служителите или директорите и избрани данни по тримесечия.

        6. При някои обстоятелства одиторът е задължен съгласно местното законодателство или по силата на договор да издаде доклад конкретно върху другата информация.

При други обстоятелства той няма подобно задължение. Въпреки това, одиторът следва да обърне внимание на такава друга информация при издаването на доклада върху финансовия отчет, тъй като надеждността на одитирания финансов отчет може да бъде влошена в резултат на непоследователност, която може да съществува между одитирания финансов отчет и другата информация.

        7. В някои юрисдикции от одитора се изисква да приложи конкретни процедури по отношение на част от другата информация, например спрямо изисквани допълнителни данни и междинна финансова информация. Ако бъде пропусната такава друга информация или ако в нея има пропуски, може да се наложи одиторът да реферира към този въпрос в одиторския доклад.

        8. В случаите, когато съществува задължение за издаване на доклад конкретно по отношение на другата информация, отговорностите на одитора се определят от естеството на ангажимента и изискванията на местното законодателство и професионалните стандарти. В случаите, когато такива отговорности включват преглед и на другата информация, одиторът трябва да следва насоките, свързани с ангажиментите за преглед, изложени в съответните МОС.

 

Достъп до друга информация

        9. За да бъде в състояние одиторът да разгледа другата информация, включена в годишния доклад, е необходим своевременен достъп до нея. Поради това е необходимо той да направи подходящи договорености с предприятието за получаване на тази информация преди датата на издаване на одиторския доклад. В някои обстоятелства е възможно преди датата на доклада цялата информация да не е налична. В такъв случай одиторът трябва да следва насоките, изложени в параграфи от 20 до 23.

 

Разглеждане на друга информация

        10. Целта и обхватът на одита на финансовия отчет се формулират въз основа на предположението, че отговорността на одитора се ограничава до информацията, посочена в одиторския доклад. Съответно, одиторът няма конкретна отговорност да определи дали другата информация е надлежно изложена.

 

Съществена непоследователност

        11. Ако при прочит на другата информация, одиторът установи съществена непоследователност, той трябва да определи дали е необходимо одитираният финансов отчет или другата информация да бъдат променени.

        12. Ако се налагат промени в одитирания финансов отчет и предприятието откаже да направи тези промени, одиторът трябва да изрази квалифицирано или отрицателно мнение.

        13. Ако е необходима промяна в другата информация и предприятието откаже да направи тази промяна, одиторът трябва да обмисли включването в одиторския доклад на параграф за обръщане на внимание, описващ съществената непоследователност или предприемането на други мерки. Предприетите мерки, като например неиздаване на одиторски доклад или оттегляне от ангажимента, зависят от конкретните обстоятелства и естеството и значимостта на непоследователността. Одиторът може също да обмисли получаването на правна консултация с оглед допълнителни мерки.

 

Съществени неточности, отклонения и несъответствия  относно даден факт

        14. При прочита на другата информация с цел установяване на съществени неточности, отклонения и несъответствия, на одитора могат да станат достояние очевидни съществени неточности, отклонения и несъответствия относно даден факт.

        15. За целите на настоящия МОС "съществени неточности, отклонения и несъответствия относно даден факт" в другата информация съществуват, когато тази информация, която не е свързана с въпросите, включени в одитирания финансов отчет, е неправилно изложена или представена.

        16. Ако на одитора стане известно, че другата информация включва съществени неточности, отклонения и несъответствия относно даден факт, той трябва да обсъди въпроса с ръководството на предприятието. Когато обсъжда въпроса с ръководството на предприятието, одиторът може да не бъде в състояние да оцени валидността на другата информация и отговорите на ръководството относно запитванията на одитора, и да се наложи да прецени дали съществуват основателни различия в преценката или мнението.

        17. В случаите, когато одиторът все още счита, че съществува очевидна неточност, отклонение и несъответствие по отношение на даден факт, той трябва да поиска от ръководството да се консултира с квалифицирана трета страна, като например с юридическия съветник на предприятието и трябва да вземе под внимание получения професионален съвет.

        18. Ако одиторът достигне до заключение, че е налице съществена неточност,отклонение и несъответствие относно даден факт в другата информация,която ръководството отказва да коригира, одиторът трябва да обмисли предприемането на допълнителни подходящи действия. Предприетите действия могат да включват такива мерки, като например информиране на лицата, натоварени с общото управление на предприятието, като това бъде направено в писмена форма, демонстрираща загрижеността му на одитор относно представянето на другата информация, и получаване на правен съвет.

 

Наличие на друга информация след датата на одиторския доклад

        19. В случаите, когато одиторът не разполага с цялата друга информация преди датата на одиторския доклад, той прочита тази друга информация при първа възможност след това с цел установяване на съществена непоследователност.

        20. Ако при прочита на другата информация, одиторът установи съществена непоследователност или му стане известна очевидна неточност, отклонение и несъответствие на даден факт, той трябва да прецени дали се налага преработване на одитирания финансов отчет или на другата информация.

        21. В случаите, когато преработката на одитирания финансов отчет е уместна, следва да се прилагат насоките, изложени в МОС 560 "Последващи събития след датата на баланса".

        22. В случаите, когато е необходимо преработване на другата информация и предприятието се съгласи да направи подобно преработване, одиторът следва да извърши одиторските процедури, които са необходими при дадените обстоятелства. Процедурите биха могли да включват преглед на мерките, предприети от ръководството за гарантиране, че лицата, които са получили финансовия отчет, издаден преди преработката, одиторския доклад върху него и другата информация, са информирани относно тази преработка.

        23. В случаите, когато е необходима преработка на другата информация, но ръководството отказва да я направи, одиторът трябва да обмисли предприемането на допълнителни подходящи действия. Предприетите действия могат да включват такива мерки, като например информиране на лицата, натоварени с общото управление на предприятието, направено в писмена форма и демонстриращо загрижеността му на одитор относно другата информация и получаване на правен съвет.

 

Перспектива за публичния сектор

        1. Настоящият МОС е приложим в контекста на одити на финансовите отчети. В публичния сектор одиторът може често да е задължен съгласно изискванията на законодателството или по силата на договор да издаде доклад конкретно върху другата информация. Както е посочено в параграф 8 на настоящия МОС, процедурите, изложени в него, не биха били подходящи с цел посрещане на изискванията на законодателството или на други одиторски изисквания, свързани, например с изразяването на мнение относно надеждността на показателите за резултатите от дейността и другата информация, включени в годишния доклад. Би било неподходящо настоящият МОС да се прилага при обстоятелства, при които одиторът е задължен да изрази мнение върху такава информация. При отсъствието на конкретни одиторски изисквания, свързани с"друга нформация", се прилагат общите принципи на настоящия МОС.-->