МОС 710 Сравнителни Данни


(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 5

Съответстващи данни

6 – 19

Сравнителни финансови отчети

20 – 31

Дата на влизане в сила

32

Приложение 1: Дискусия относно общите рамки за финансова отчетност за сравнителни данни


Приложение 2: Примери за одиторски доклади Международен одиторски стандарт (МОС) 710 "Сравнителни данни" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.


 

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно отговорностите на одитора по отношение на сравнителните данни. Той не разглежда ситуации, при които обобщени финансови отчети се представят заедно с одитираните финансови отчети (за насоки вж. МОС 720 "Друга информация в документи, съдържащи одитиран финансов отчет" и МОС 800 "Одиторски доклади при одиторски ангажименти със специално предназначение").

        2. Одиторът определя дали сравнителните данни са в съответствие, във всички съществени аспекти, с изискванията на общата рамка за финансова отчетност, приложима по отношение на одитирания финансов отчет.

        3. Съществуването на различия в общите рамки за финансова отчетност в отделните държави води до различно представяне на сравнителната финансова информация.

Сравнителните данни във финансовия отчет могат да представят суми (като например финансово състояние, резултати от дейността, парични потоци) и подходящи оповестявания на предприятието за повече от един период, в зависимост от изискванията на общата рамка за финансова отчетност. Общите рамки за финансова отчетност и методите на представяне обхващат следните категории обекти на настоящия МОС:

               (а) Съответстващи данни, където сумите и другите оповестявания за предходния период са включени като част от финансовия отчет за текущия период и чието предназначение е да бъдат разглеждани във връзка със сумите и другите оповестявания, отнасящи се за текущия период (наричани за целите на настоящия МОС "данни за текущия период"). Тези съответстващи данни не се представят като завършен финансов отчет, който може да съществува самостоятелно, а представляват неразделна част от финансовия отчет за текущия период и са предназначени да бъдат разглеждани само и единствено във взаимовръзка с показателите за текущия период.

               (б) Сравнителни финансови отчети, където суми и други оповестявания за предходния период са включени с цел сравнение с финансовия отчет за текущия период, но не представляват част от него.

(Вж. Приложение 1 към настоящия МОС за дискусия на различните общи рамки за финансова отчетност.)

        4. Сравнителните данни се представят в съответствие с изискванията на приложимата обща рамка за финансова отчетност. Съществените разлики по отношение на одита са, че:

               (а) относно съответстващите данни, одиторският доклад се отнася само за финансовия отчет за текущия период; докато

               (б) по отношение на сравнителните финансови отчети, одиторският доклад се отнася за всеки период, за който са представени финансовите отчети.

        5. Настоящият МОС предоставя насоки относно отговорностите на одитора по отношение на сравнителните данни и издаването на доклади върху тях съгласно изискванията на двете общи рамки в отделните части.

 

Съответстващи данни

Отговорностите на одитора

        6. Одиторът следва да събере достатъчни и уместни одиторски доказателства, че съответстващите данни отговарят на изискванията на приложимата обща рамка на финансова отчетност. Обхватът на одиторските процедури,извършвани по отношение на съответстващите данни, е значително по-малък, отколкото на този, свързан с одита на данните за текущия период и обикновено се ограничава до гарантиране, че съответстващите данни са правилно отчетени и подходящо класифицирани. Това включва одиторска преценка дали:

               (а) счетоводната политика, използвана по отношение на съответстващите данни е последователна с тази, прилагана през текущия период, или дали са направени подходящи корекции и/или оповестявания;

               (б) съответстващите данни отговарят на сумите и другите оповестявания, представени през предходния период, или са направени подходящи корекции и/или оповестявания.

        7. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период е одитиран от друг одитор, постъпващият одитор преценява дали съответстващите данни отговарят на условията, посочени в параграф 6 по-горе, и също следва насоките, предоставени в МОС 510 "Първоначални ангажименти – начални салда".

        8. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период не е одитиран, постъпващият одитор преценява дали съответстващите данни отговарят на условията, посочени в параграф 6 по-горе и също следва насоките, предоставени в МОС 510.

        9. Ако при извършването на одита за текущия период на одитора стане известна възможна съществена неточност, отклонение или несъответствие в съответстващите данни, той изпълнява такива допълнителни процедури, които се счита, че са подходящи при тези обстоятелства.

 

Докладване на резултатите

        10. В случаите, когато сравнителните данни са представени под формата на съответстващи данни, одиторът следва да издаде одиторски доклад, в който сравнителните данни не се идентифицират специално, тъй като одиторското мнение се изразява върху финансовия отчет за текущия период като цяло, включително съответстващите данни.

        11. В одиторския доклад се прави специфична препратка към съответстващите данни само в случай на обстоятелства, описани в параграфи 12, 13, 15(б), и параграфи от 16 до 19.

        12. В случаите, когато одиторският доклад за предходния период включва квалифицирано мнение, отказ от изразяване на мнение или отрицателно мнение и въпросът, довел до модификацията, е:

               (а) неразрешен и води до модификация на одиторския доклад и по отношение на данните за текущия период, одиторският доклад следва също да бъде модифициран и по отношение на съответстващите данни;

               (б) неразрешен, но не води до модификация на одиторския доклад по отношение на данните за текущия период, одиторският доклад следва да бъде модифициран само по отношение на съответстващите данни.

        13. В случаите, когато одиторският доклад за предходния период включва квалифицирано мнение, отказ от изразяване на мнение или отрицателно мнение и въпросът,довел до модификацията е разрешен и надлежно отразен във финансовия отчет, в доклада за текущия период обикновено не се прави препратка към предишната модификация. Въпреки това, ако въпросът е съществен за текущия период, одиторът може да включи параграф за обръщане на внимание, обясняващ ситуацията.

        14. При извършването на одит на финансов отчет за текущия период на одитора, при някои необичайни обстоятелства, може да стане достояние съществена неточност,отклонение или несъответствие, което оказва влияние върху финансовия отчет за предходния период, върху който преди това е издаден доклад без модификации.

        15. При такива обстоятелства, одиторът взема предвид насоките, изложени в МОС 560 "Последващи събития след датата на баланса" и:

               (а) ако финансовият отчет за предходния период е преработен и преиздаден заедно с нов одиторски доклад, одиторът следва да събере достатъчни и уместни одиторски доказателства, че съответстващите данни отговарят на преработения финансов отчет; или

               (б) ако финансовият отчет за предходния период не е преработен и преиздаден и съответстващите данни не са надлежно коригирани и/или не са направени подходящи оповестявания, одиторът следва да издаде модифициран одиторски доклад върху финансовия отчет за текущия период по отношение на съответстващите данни, включени в него.

        16. Ако, при обстоятелствата, описани в параграф 14, финансовият отчет за предходния период не е преработен и одиторският доклад не е преиздаден, но съответстващите данни са надлежно преизчислени и/или са направени подходящи оповестявания във финансовия отчет за текущия период, одиторът може да включи параграф за обръщане на внимание, описващ обстоятелствата и правещ препратка към съответните оповестявания. В това отношение одиторът също взема предвид насоките, изложени в МОС 560.

 

Постъпващ одитор – допълнителни изисквания

Финансов отчет за предходен период, одитиран от друг одитор

        17. В някои юрисдикции постъпващият одитор има право да прави препратка към одиторския доклад на предишния одитор по отношение на съответстващите данни в своя доклад за текущия период. В случаите, когато одиторът реши да направи препратка към друг одитор, докладът на постъпващия одитор следва да посочва:

               (а) че финансовият отчет за предходния период е одитиран от друг одитор;

               (б) вида на доклада, издаден от предишния одитор и ако докладът е модифициран, причините за това;

               (в) датата на този доклад.

        18. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период не е одитиран,постъпващият одитор следва да упомене в одиторския доклад, че съответстващите данни не са одитирани. Подобно изявление обаче не освобождава одитора от изискването да извърши подходящи процедури по отношение на началните салда за текущия период. Поощрява се ясното оповестяване във финансовия отчет, че съответстващите данни не са одитирани.

        19. В ситуации, при които постъпващият одитор установява, че съответстващите данни съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия,той следва да поиска от ръководството да преработи съответстващите данни или, ако ръководството откаже да го направи, да модифицира своя доклад по подходящ начин.

 

Сравнителни финансови отчети

Отговорностите на одитора

        20. Одиторът следва да събере достатъчни и уместни одиторски доказателства, че сравнителните финансови отчети отговарят на изискванията на приложимата обща рамка за финансова отчетност. Това включва преценката на одитора дали:

               (а) счетоводната политика, прилагана през предходния период, е последователна с тази, прилагана през текущия период или дали са направени подходящи корекции и/или оповестявания;

               (б) данните за предходния период отговарят на данните и оповестяванията, представени във финансовия отчет за предходния период, или са направени подходящи корекции и оповестявания.

        21. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период е одитиран от друг одитор, постъпващият одитор преценява дали сравнителните финансови отчети отговарят на условията в параграф 20 по-горе и също следва насоките, изложени в МОС 510.

        22. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период не е одитиран, постъпващият одитор независимо от това преценява дали сравнителните финансови отчети отговарят на условията в параграф 20 по-горе и също следва насоките, изложени в МОС 510.

        23. Ако на одитора стане известна възможна съществена неточност, отклонение и несъответствие в данните за предходната година, при извършването на одита за текущия период, одиторът прилага такива допълнителни процедури, каквито са подходящи при съществуващите обстоятелства.

 

Докладване на резултатите

        24. В случаите, когато сравнителните данни са представени под формата на сравнителни финансови отчети, одиторът следва да издаде доклад, в който тези сравнителни данни специално се идентифицират, тъй като одиторското мнение се изразява индивидуално върху финансовия отчет за всеки представен период. Тъй като одиторският доклад върху сравнителен финансов отчет се отнася до всеки от индивидуално представените финансови отчети, одиторът може да изрази квалифицирано или отрицателно мнение, отказ от изразяване на мнение или може да включи параграф за обръщане на внимание по отношение на един или повече финансови отчети за един или повече периоди, като издава различен доклад върху другите финансови отчети.

        25. В случаите, когато издава доклад върху финансовия отчет за предходен период във връзка с одита за текущия период, ако мнението върху финансовия отчет за предходен период е различно от мнението, изразено преди,одиторът може да оповести съществените причини за различното мнение в параграф за обръщане на внимание. Подобна ситуация може да възникне в случаите, когато на одитора станат достояние обстоятелства или събития,които влияят съществено върху финансовия отчет за предходния период, в процеса на одита за текущия период.

Постъпващ одитор – допълнителни изисквания

Финансов отчет за предходен период, одитиран от друг одитор

        26. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период е одитиран от друг одитор,

               (а) предишният одитор може да преиздаде одиторския доклад за предходния период, като постъпващият одитор издаде доклад единствено върху текущия период; или

               (б) в доклада на постъпващия одитор следва да се упомене, че предходният период е бил одитиран от друг одитор и докладът на постъпващия одитор следва да посочва:

               (i) че финансовият отчет за предходния период е бил одитиран от друг одитор;

               (ii) вида на доклада, издаден от предишния одитор и, ако докладът е модифициран, причините за това; и

               (iii) датата на този доклад.

        27. При извършването на одит на финансов отчет за текущ период, на постъпващия одитор, при някои необичайни обстоятелства, може да стане известна съществена неточност, отклонение и несъответствие, която влияе върху финансовия отчет за предходния период, за който предишният одитор е издал доклад без модификация.

        28. При такива обстоятелства постъпващият одитор обсъжда въпроса с ръководството и след получаване на неговото одобрение, се свързва с предишния одитор и да предложи преизчисление на финансовия отчет за предходния период. Ако предишният одитор се съгласи да преиздаде одиторския доклад върху преизчисления финансов отчет за предходния период, одиторът следва насоките, изложени в параграф 26.

        29. Ако при обстоятелствата, разгледани в параграф 27, предишният одитор не се съгласи с предложеното преизчисление или откаже да преиздаде одиторския доклад върху финансовия отчет за предходния период, уводният (въвеждащият) параграф на одиторския доклад може да посочва, че предишният одитор е издал доклад върху финансовия отчет за предходния период преди неговото преизчисление. В допълнение, ако постъпващият одитор е нает да извърши одит и приложи достатъчни процедури, за да се увери относно целесъобразността на корекциите при преизчислението, той може също да включи в доклада следния параграф:

"Ние извършихме също така одит на корекциите, представени в Пояснително приложение "Х", които бяха направени с цел преизчисление на финансовия отчет за 19X1 година. В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение) тези корекции са уместни и са надлежно приложени".

 

Финансов отчет за предходен период, който не е одитиран

        30. В случаите, когато финансовият отчет за предходния период не е одитиран,постъпващият одитор следва да упомене в одиторския доклад, че сравнителният финансов отчет не е бил одитиран. Подобно изявление обаче, не освобождава одитора от изискването да извърши подходящи одиторски процедури относно началните салда за текущия период. Поощрява се ясното оповестяване във финансовия отчет на факта, че сравнителният финансов отчет не е бил одитиран.

        31. В ситуации, при които постъпващият одитор установява съществена неточност, отклонение и несъответствие в неодитираните данни за предходната година, одиторът следва да поиска от ръководството да преработи данни за предходната година или, ако ръководството откаже да го направи, да модифицира доклада си по подходящ начин.

 

 

Дата на влизане в сила

        32. Настоящият МОС влиза в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.

 

Приложение 1

Дискусия относно общите рамки за финансова отчетност за сравнителни данни

        1. Сравнителните данни, покриващи един или повече предходни периоди, предоставят на потребителите на финансовия отчет информация, която е необходима за идентифициране на тенденциите и промените, влияещи върху дадено предприятие за определен период от време.

        2. Съгласно общите рамки за финансова отчетност (както подразбиращи се, така и изрични), съществуващи в редица държави, сравнимостта и последователността са желателни качества за финансовата информация. Определена в най-широк аспект, сравнимостта е качеството за притежание на определени общи характеристики и сравнението обикновено представлява качествена преценка на общите характеристики. Последователността е качество на връзката между два показателя,отчетени по счетоводен път. Последователността (например последователността при използването на счетоводни принципи през различните периоди, последователността по отношение на продължителността на отчетния период и др.) е предпоставка за истинска съпоставимост.

        3. Съществуват две широкообхватни рамки за финансова отчетност по отношение на сравнителни данни: на съответстващите данни и на сравнителните финансови отчети.

        4. Съгласно общата рамка за съответстващите данни, съответстващите данни за предходния период(и) представляват неразделна част от финансовия отчет за текущия период и следва да бъдат разглеждани във връзка със сумите и оповестяванията, отнасящи се до текущия период. Степента на детайлност, представена в съответстващите суми и оповестявания, се диктува предимно от тяхната същественост по отношение на показателите за текущия период.

        5. Съгласно общата рамка за сравнителни финансови отчети, сравнителните финансови отчети за предходния период(и) се разглеждат като отделни финансови отчети. Съответно, обхватът на информацията, включена в тези сравнителни финансови отчети (включително всички суми от отчета, оповестявания, пояснения и други пояснителни приложения, до степен, в която продължават да бъдат съществени) се доближава до тази във финансовия отчет за текущия период.

 

Приложение 2

 

Примери на одиторски доклади

 

Пример A

Съответстващи данни: Примерен доклад при обстоятелствата,описани в параграф 12a

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ)

 

Ние извършихме одит на приложения1 счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19X1 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете приложимите национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя разумна база за изразеното от нас мнение.

Както е посочено в Пояснително приложение "Х" към финансовия отчет, в него не са начислени разходи за амортизация, която практика считаме, че не отговаря на изискванията на Международните счетоводни стандарти (или посочете приложимите национални стандарти). Това е в резултат на взето от ръководството решение в началото на предходната финансова година и е довело до квалификация на нашето одиторско мнение върху финансовия отчет за тази година. На база линейния метод на амортизация и при годишна амортизационна норма в размер на 5% за сградата и 20% за оборудването, загубата за годината следва да бъде увеличена с XXX за 19X1 година и XXX за 19X0 година; балансовата сума на дълготрайните активи следва да бъде намалена със стойността на натрупаната амортизация в размер на XXX за 19X1 година и XXX за 19X0 година; а натрупаната загуба следва да бъде увеличена с XXX за 19X1 година и XXX за 19X0 година.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,) с изключение на ефекта върху финансовия отчет в резултат на проблемния въпрос, изложен в предходния параграф, финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с .2 (и отговаря на изискванията на .3).

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

Пример Б

Съответстващи данни: Примерен доклад при обстоятелствата,описани в параграф 12б

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ)

 

Ние извършихме одит на приложения4 счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19X1 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите* и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете приложимите национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит, предоставя разумна база за изразеното от нас мнение.

Поради това, че ние бяхме назначени за одитори на дружеството през 19X0 година, ние не бяхме в състояние да присъстваме на инвентаризацията на материалните запаси в началото на този (период) или да се убедим в разумна степен на сигурност относно количествата на тези материални запаси чрез използването на алтернативни процедури и средства. Тъй като началното салдо на материалните запаси се включва при определянето на резултатите от дейността за текущата година, ние не бяхме в състояние да определим дали биха били необходими корекции на резултатите от дейността и на началното салдо на неразпределената печалба за 19X0 година. Нашият одиторски доклад върху финансовия отчет за (период), приключващ (дата на баланса) 19X0 година, беше модифициран по съответен начин.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)** като се изключи ефектът върху съответстващите данни за 19X0 година от корекциите, ако такива съществуват, на резултатите от дейността за (период), приключващ 19X0 година, които биха могли да бъдат определени за необходими, ако бяхме в състояние да присъстваме на инвентаризация на количествата материални запаси в началото на периода на ., финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с .5 (и отговаря на изискванията на 6).

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

 

Пример В

Сравнителен финансов отчет: Примерен доклад при обстоятелствата, описани в параграф 24

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ)

 

Ние извършихме одит на приложените счетоводни баланси на компанията АБВ към 31 декември 19X1 и 19X0 години и свързаните с тях отчети за приходите и разходите* и отчети за паричните потоци за годините, завършващи тогава. Отговорността за изготвянето на тези финансови отчети се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете приложимите национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит, предоставя разумна база за изразеното от нас мнение.

Както е посочено в Пояснително приложение "Х" към финансовия отчет, в него не са начислени разходи за амортизация, която практика считаме, че не отговаря на изискванията на Международните счетоводни стандарти (или посочете приложимите национални стандарти). На база линейния метод на амортизация и при годишна амортизационна норма в размер на 5% за сградата и 20% за оборудването, загубата за годината следва да бъде увеличена с XXX за 19X1година и XXX за 19X0 година; балансовата сума на дълготрайните активи следва да бъде намалена със стойността на натрупаната амортизация в размер на XXX за 19X1 година и XXX за 19X0 година, а натрупаната загуба следва да бъде увеличена с XXX за 19X1 година и XXX за 19X0 година.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)** с изключение на ефекта върху финансовия отчет в резултат на проблемния въпрос, изложен в предходния параграф, финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 и 19Х0 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годините,в съответствие с 8 (и отговаря на изискванията на ).

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

 

Пример Г

Съответстващи данни: Примерен доклад при обстоятелствата,описани в параграф 17

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ)

 

Ние извършихме одит на приложения 10 счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19X1 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите* и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит. Финансовият отчет на дружеството към 31 декември 19Х0 година е одитиран от друг одитор, който е издал неквалифициран доклад върху него с дата 31 март 19Х1 година.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете приложимите национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит, предоставя разумна база за изразеното от нас мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)** финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с 11 (и отговаря на изискванията на 12).

ОДИТОР, Дата, Адрес

 

 

Пример Д

Сравнителни финансови отчети: Примерен доклад при обстоятелствата, описани в параграф 26б

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ)

 

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на компанията АБВ към 31 декември 19X1 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо се на извършения от нас одит. Финансовият отчет на дружеството към 31 декември 19Х0 година е одитиран от друг одитор, който е издал квалифициран доклад върху него с дата 31 март 19Х1 година, поради несъгласие относно адекватността на провизията за обезценка на съмнителни вземания.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти (или посочете приложимите национални стандарти или практики). Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит, предоставя разумна база за изразеното от нас мнение Вземанията, упоменати по-горе, все още не са събрани към 31 декември 19X1 година и във финансовия отчет не е начислена провизия за потенциална загуба. Съответно, провизията за обезценка на съмнителни вземания към 31 декември 19Х1 и 19Х0 година следва да бъде увеличена с XXX, нетната печалба за 19Х0 година следва да бъде намалена с XXX, а неразпределената печалба към 31 декември 19Х1 и 19Х0 година следва да бъде намалена с XXX.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)** като се изключи ефектът от проблемния въпрос, изложен в предходния параграф, финансовият отчет за 19Х1 година, дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти) имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 19X1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с 14 (и отговаря на изискванията на .15).

ОДИТОР, Дата, Адрес-->