МОС 701 Модификации в Доклада на Независимия Одитор


(В сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.)*

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграф

Въведение

1 – 4

Въпроси, които не влияят върху одиторското мнение

5 – 10

Въпроси, които влияят върху одиторското мнение

11 – 15

Обстоятелства, които могат да доведат до различно от неквалифицирано мнение

16 – 21

Дата на влизане всила

22

 

 

Международен одиторски стандарт (МОС) 701, "Модификации в доклада на независимия одитор" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки за обстоятелства, при които докладът на независимия одитор се модифицира, както и за съдържанието на модификациите в одиторския доклад при тези обстоятелства.

        2. МОС 700 (преработен) "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение" установява стандарти и предоставя насоки за формата и съдържанието на доклада на независимия одитор върху финансов отчет с общо предназначение, изготвен в съответствие с общата рамка за финансова отчетност, разработена за постигане на честно представяне, когато одиторът е в състояние да изрази неквалифицирано мнение и не се налага модификация в одиторския доклад. МОС 800 "Одиторски доклади при одиторски ангажименти със специално предназначение" установява стандарти и предоставя насоки за формата и съдържанието на доклада на независимия одитор при други одиторски ангажименти. Настоящият МОС описва как се модифицира формулировката на одиторския доклад в следните ситуации:

Въпроси, които не влияят върху одиторското мнение

               (a) обръщане на внимание Въпроси, които влияят върху одиторското мнение

               (a) квалифицирано мнение;

               (б) отказ от изразяване на мнение;

               (в) отрицателно мнение.

        3. Унифицираната форма и съдържание на всеки вид модифициран доклад подобрява разбирането на потребителя за тези доклади. Съответно, настоящият МОС включва примери на модифициращи фрази, които могат да бъдат използвани в случаите на издаване на модифицирани доклади.

        4. Илюстративните доклади в настоящия МОС са базирани по отношение на одиторския доклад върху финансов отчет с общо предназначение за бизнес предприятие. Принципите, свързани с обстоятелствата, при които одиторският доклад се нуждае от модификация обаче, са приложими и по отношение на доклади по други ангажименти, свързани с одита на историческа финансова информация, като например – финансовите отчети с общо предназначение на предприятия с друг характер (организации с нестопанска цел и други подобни) или за одиторските ангажименти, описани в илюстративните доклади в МОС 800, като би следвало да се адаптират според обстоятелствата.

 

Въпроси, които не влияят върху одиторското мнение

        5. При някои обстоятелства одиторският доклад може да бъде модифициран чрез добавяне на параграф за обръщане на внимание с цел отбелязване на въпрос,който оказва влияние (ефект) върху финансовия отчет, включен в пояснително приложение към него, където този въпрос е дискутиран по-подробно. Добавянето на подобен параграф за обръщане на внимание не се отразява върху одиторското мнение. За предпочитане е параграфът да бъде включен след параграфа с изразеното мнение, но преди раздела за други отговорности за докладване, ако има такива. Параграфът за обръщане на внимание обичайно е свързан с факти,за които одиторското мнение не е квалифицирано.

        6. Одиторът модифицира доклада си чрез добавяне на параграф, за да отбележи съществен въпрос, свързан с проблем относно принципа-предположение за действащо предприятие.

        7. Одиторът обмисля модифициране на одиторския доклад чрез добавяне на параграф, ако съществува значителна несигурност (различна от проблем с принципа-предположение за действащо предприятие), разрешаването на която зависи от бъдещи събития и която би могла да окаже влияние върху финансовия отчет. Несигурност е въпрос, чийто изход зависи от бъдещи действия или събития, които не са под прекия контрол на предприятието, но които биха могли да повлияят върху финансовия отчет.

        8. Като илюстрация на параграф за обръщане на внимание за значима несигурност в одиторски доклад се представя следното:

"Без да квалифицираме нашето мнение*, обръщаме внимание на приложение Х към финансовия отчет. Дружеството е ответник по съдебно дело за нарушение на патентни права с иск за заплащане на лицензионно възнаграждение и наказателни щети. Дружеството е завело контра иск. Даден е ход на предварителното разглеждане на процедурите и по двата иска. Окончателният изход от това съдебно дело не може да бъде определен на настоящия етап и във финансовия отчет не са начислени провизии за задължения, които биха могли да възникнат за дружеството".

(Илюстративен пример за параграф за обръщане на внимание, свързан с принципа-предположение за действащо предприятие е изложен в МОС 570 "Действащо предприятие".)

        9. Допълването на параграф, подчертаващ проблема, свързан с принципа-предположение за действащо предприятие или значителната несигурност, обичайно е достатъчно, за да се отговори на отговорностите на одитора относно тези въпроси. В изключителни случаи обаче, като например ситуации, при които има множествени несигурности от съществено значение за финансовия отчет, одиторът може да приеме за целесъобразно да изрази отказ от мнение, вместо да добавя параграф за обръщане на внимание.

        10. В допълнение към използването на параграф за обръщане на внимание относно въпроси, които влияят върху финансовия отчет, одиторът може също да модифицира одиторския доклад чрез използване на параграф за обръщане на внимание,за предпочитане след параграфа за изразяване на мнение, но преди раздела за други отговорности за докладване, ако има такива, за да докладва въпроси, различни от тези, които влияят върху финансовия отчет. Ако например е необходима промяна на друга информация в документ, включващ одитирания финансов отчет, а предприятието отказва да направи тази промяна, одиторът може да обмисли включването в одиторския доклад на параграф за обръщане на внимание,описващ тази съществена непоследователност.

 

Въпроси, които влияят върху одиторското мнение

        11. Даден одитор може да не бъде в състояние да изрази неквалифицирано мнение,когато съществува което и да било от следните обстоятелства и по негова преценка ефектът от проблема е или би могъл да бъде съществен за финансовия отчет:

               (а) съществува ограничение в обхвата на одиторската работа;

               (б) съществува несъгласие с ръководството относно приемливостта на избраната счетоводна политика, метода на нейното приложение или адекватността на оповестяванията във финансовия отчет.

Обстоятелствата, описани в подточка (a), могат да доведат до изразяване на квалифицирано мнение или отказ от мнение. Обстоятелствата, описани в подточка (б),могат да доведат до изразяване на квалифицирано мнение или изразяване на отрицателно мнение. Тези обстоятелства са разгледани детайлно в параграфи 1621.

        12. Квалифицирано мнение се изразява в случаите, когато одиторът достигне до заключение, че не може да бъде изразено неквалифицирано мнение,но ефектът от несъгласието с ръководството или ограничението в обхвата не е до такава степен съществено и широкообхватно, че да налага изразяване на отрицателно мнение или отказ от мнение. Квалифицирано мнение се изразява посредством изразът "с изключение на" ефекта от въпроса,с който е свързана квалификацията.

        13. Отказ от изразяване на мнение се изразява в случаите, когато потенциалният ефект от ограничението в обхвата е толкова съществен и широкообхватен че одиторът не е бил в състояние да събере достатъчни и уместни одиторски доказателства и съответно не е в състояние да изрази мнение върху финансовия отчет.

        14. Отрицателно мнение се изразява в случаите, когато ефектът от несъгласието върху финансовия отчет е толкова съществен и широкообхватен, че одиторът достига до заключение, че квалификация на доклада не е подходяща, за да се оповести подвеждащия или незавършен характер на финансовия отчет.

        15. Винаги, когато одиторът изразява мнение, различно от неквалифицирано,в доклада се включва ясно описание на всички съществени причини и с изключение на случаите, когато това е практически невъзможно, количественият размер на потенциалния ефект(и) върху финансовия отчет. Обикновено тази информация се излага в отделен параграф, предхождащ параграфа за изразяване на мнение или отказа от мнение, и може да включва препратка

към по-подробно описание, ако такова съществува, в приложение към финансовия отчет.

 

Обстоятелства, които могат да доведат до различно от неквалифицирано мнение

Ограничение в обхвата

        16. Ограничение в обхвата на одиторската работа може понякога да бъде наложено от самото предприятие (например в случаите, когато условията на ангажимента конкретизират, че одиторът няма да извършва одиторска процедура, която той счита за необходима). Въпреки това, в случаите, когато ограничението в условията на предложения ангажимент е такова, че одиторът счита, че е необходимо да се изрази отказ от мнение, той обикновено не би следвало да приема подобен ограничен ангажимент като одиторски ангажимент, освен ако това не се изисква по силата на закон. Също така одитор, извършващ одит съгласно изискванията на местното законодателство, не приема подобен одиторски ангажимент в случаите, когато ограничението нарушава неговите задължения съгласно това законодателство.

        17. Ограничение в обхвата може да бъде наложено от обстоятелства (например в случаите, когато времето на назначаване на одитора е такова, че той не е в състояние да наблюдава инвентаризацията на материалните запаси). Такова ограничение може да възникне и в случаите, когато счетоводната документация и данни на предприятието не е подходяща или когато одиторът не е в състояние да извърши одиторска процедура, която се счита за желателна. При подобни обстоятелства одиторът би следвало да прави опит да извърши разумни алтернативни процедури за събиране на достатъчни и уместни одиторски доказателства в подкрепа на изразяването неквалифицирано мнение.

        18. В случаите, когато съществува ограничение в обхвата на одиторската работа, което налага изразяване на квалифицирано мнение или отказ от изразяване на мнение, одиторският доклад предоставя описание на ограничението и посочва възможните корекции във финансовия отчет, които биха могли да се определят като необходими, ако ограничението не съществуваше.

        19. Илюстративни примери за такива въпроси са представени по-долу.

Ограничение в обхвата – квалифицирано мнение

"Ние извършихме одит . (останалата част от текста е същата, както е показано в уводния (въвеждащия) параграф – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Отговорност на ръководството е да . (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за отговорността на ръководството – вж. Параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит

С изключение на посоченото в следващия параграф, нашияг одит бе проведен в съответствие с . (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфите за отговорността на одитора – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен)".

Ние не сме присъствали на инвентаризацията на материалните запаси към 31 декември 20X1 година, тъй като тази дата е предхождала датата на нашето назначаване в качеството ни на одитори на дружеството. Поради естеството на документацията на дружеството, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно наличността на количествата на материалните запаси, включително чрез прилагането на други одиторски процедури.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)* с изключение на ефекта от корекциите, ако такива съществуват, които биха могли да бъдат определени за необходими, в случай че ние бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно наличността на количествата на материалните запаси, финансовият отчет дава вярна и. . (останалата част от текста е същата както е показано в параграфа за изразяване на мнение – параграф 60 от МОС 700 (преработен)".

 

Ограничение в обхвата – отказ от мнение

"Ние бяхме ангажирани да извършим одит на счетоводния баланс на компанията АБВ към 31 декември 20X1 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите**, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината завършваща тогава, както и на обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството е да. (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за отговорността на ръководството – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

               (Изречението, деклариращо отговорността на одитора не се включва).

               (Параграфът, описващ обхвата на одита или би следвало да се пропусне, или би трябвало да се промени в съответствие с конкретните обстоятелства.)

               (Добавя се параграф, описващ ограничението в обхвата, както следва:"Ние не бяхме в състояние да присъстваме на инвентаризациите на всички материални запаси и да потвърдим вземанията поради ограничения, наложени върху обхвата на нашата работа от страна на дружеството.)

Поради съществеността на проблемните въпроси, описани в предходния параграф, ние не изразяваме мнение относно финансовия отчет".

 

Несъгласие с ръководството

        20. Одиторът може да не е съгласен с ръководството по отношение на въпроси, като например приемливостта на избраната счетоводна политика, метода на нейното приложение или адекватността на оповестяванията във финансовия отчет. В случай че несъгласията са съществени за финансовия отчет, одиторът изразява квалифицирано или отрицателно мнение.

        21. Илюстративни примери за такива въпроси са представени по-долу.

Несъгласие относно счетоводната политика – неподходящ счетоводен метод – квалифицирано мнение

"Ние извършихме одит . (останалата част от текста е същата, както е показано в уводния (въвеждащия) параграф – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Отговорност на ръководството е да. (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за отговорността на ръководството – вж. параграф 60

от МОС 700 (преработен).

Нашата отговорност се свежда до . (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфите за отговорността на одитора – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен)".

Както е посочено в приложение Х към финансовия отчет, в него не са начислени разходи за амортизация, практика, която ние считаме, че не отговаря на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети. Общата сума на разходите за амортизация за годината, приключваща на 31 екември 20X1 година, би следвало да възлиза на XXX, изчислена съгласно линейния метод на амортизация при годишни амортизационни норми в размер на 5% за сградата и 20% за оборудването. Съответно, балансовата стойност на дълготрайните активи следва да бъде намалена с размера на натрупаната амортизация, възлизаща на xxx, а загубата за годината както и натрупаните загуби следва да бъдат увеличени с XXX и респективно с XXX.

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,) с изключение на ефекта върху финансовия отчет в резултат на проблемния въпрос, представен в предходния параграф, финансовият отчет дава вярна и честна представа. (останалата част от текста е същата както е показано в параграфа за изразяване на мнение – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен)".

Несъгласие относно счетоводната политика – неподходящо оповестяване – квалифицирано мнение "Ние извършихме одит . (останалата част от текста е същата, както е показано в уводния (въвеждащия) параграф – вж. параграф 60

Несъгласие с ръководството Отговорност на ръководството е да. (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за отговорността на ръководството – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Нашата отговорност се свежда до (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфите за отговорността на одитора – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен)".

На 15 януари 20X2 година дружеството е емитирало облигации в размер на xxx с цел финансиране на разширение на завода. Облигационният договор ограничава изплащането на бъдещи парични дивиденти от печалбата след 31 декември 19X1 година. Ние считаме, че оповестяването на тази информация се изисква съгласно.1

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,) с изключение на неоповестяването на информацията, включена в предходния параграф, финансовият отчет дава вярна и. (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за изразяване на мнение – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Несъгласие относно счетоводната политика – неподходящо оповестяване – отрицателно мнение

Несъгласие относно счетоводната политика – неподходящо оповестяване – отрицателно мнение"Ние извършихме одит . (останалата част от текста е същата, както е показано в уводния (въвеждащия) параграф – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Отговорност на ръководството е да. (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфа за отговорността на ръководството – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен).

Нашата отговорност се свежда до . (останалата част от текста е същата, както е показано в параграфите за отговорността на одитора – вж. параграф 60 от МОС 700 (преработен)".(Параграф(и), описващи несъгласието).

В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение) поради ефектите от проблемните въпроси, представени в предходния параграф(и), финансовият отчет не дава вярна и честна представа за (или, не представя достоверно във всички съществени аспекти) имущественото и финансово състояние на дружеството АБВ към 20 декември 19X1 година, както и за финансовите резултати от неговата дейност и за паричните му потоци за годината, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети".

 

Дата на влизане в сила

        22. Настоящият МОС влиза в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.-->