МОС 610 Ползване Работата на Вътрешния Одит


(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1– 4

Обхвати цели на вътрешния одит

5

Взаимоотношениямежду вътрешния одит и външния одитор

6– 8

Разбиранеи предварителна оценка на вътрешния одит

9– 13

Времена установяване на връзки и координиране

14– 15

Оценкана работата на вътрешния одит

16– 19


Международен одиторски стандарт (МОС) 610 "Ползване работата на вътрешния одит"следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки на външните одитори в процеса на разглеждане и вземане под внимание на работата на вътрешния одит. Настоящият МОС не разглежда случаите, когато персонал на вътрешния одит подпомага външния одитор при извършването на одиторски процедури по външния одит. Процедурите, упоменати в настоящия МОС, са приложими единствено към дейностите по вътрешния одит, които са уместни спрямо одита на финансовия отчет.

        2. Външният одитор следва да разгледа и вземе предвид дейността на вътрешния одит и нейното влияние, ако има такова, върху процедурите на външния одит.

        3. "Вътрешният одит" е оценяваща дейност, установена в рамките на предприятието като услуга и за самото предприятие. Функциите му включват, наред с всичко останало, текущо наблюдение на вътрешния контрол.

        4. Въпреки че външният одитор носи отговорност единствено за изразеното одиторско мнение и за определяне характера, времето на изпълнение и обхвата на одиторските процедури по външния одит, част от работата на вътрешния одит може да бъде полезна за него. 


Обхват и цели на вътрешния одит

        5. Обхватът и целите на вътрешния одит варират в широк диапазон и зависят от размера и структурата на предприятието, както и от изискванията на неговото ръководство. Обикновено работата на вътрешния одит включва една или повече от изброените по-долу дейности:

• Текущо наблюдение на вътрешния контрол. Отговорността за установяването на адекватен вътрешен контрол се носи от ръководството, което изисква непрекъснато надлежно внимание. Вътрешният одит обикновено носи конкретна отговорност, възложена от ръководството, за преглед на контролите, текущо наблюдение на тяхното функциониране и препоръки за тяхното усъвършенстване.

• Проверка на финансова и оперативна информация. В рамките на тази дейност могат да бъдат включени преглед на средствата, използвани за идентифициране, оценка, класификация и отчетност по отношение на такава информация, както и конкретни запитвания относно отделни обекти, включително подробно тестване на сделки и операции, салда и процедури.

• Преглед на икономичността, ефективността и ефикасността на дейността,включително нефинансови контроли в предприятието.

• Преглед на спазването на законите, нормативните разпоредби и други външни изисквания, както и политиката и указанията на ръководството, и други вътрешни изисквания.


Взаимоотношения между вътрешния одит на външния одитор

        6. Ролята на вътрешния одит се определя от ръководството и неговите цели се различават от тези на външния одитор, който е избран да издаде независим доклад върху финансовия отчет. Целите на функцията на вътрешния одит варират съобразно изискванията на ръководството. Основен въпрос за външния одитор е дали във финансовия отчет не са допуснати съществени неточности, отклонения и несъответствия.

        7. Независимо от това, някои от средствата за постигане на съответните им цели често са подобни и по този начин някои аспекти от вътрешния одит могат да бъдат полезни при определяне характера, времето на изпълнение и обхвата на одиторските процедури на външния одит.

        8. Вътрешният одит е част от дейността на предприятието. Независимо от неговата степен на автономност и обективност, той не може да постигне същата степен на независимост, която се изисква от външния одитор при изразяване на мнение върху финансовия отчет. Външният одитор носи отговорност единствено за изразеното одиторско мнение и тази отговорност не намалява в резултат на използването на вътрешния одит. Всички преценки, свързани с одита на финансовия отчет, са тези, направени от външния одитор. 


Разбиране и предварителна оценка на вътрешния одит

        9. Външният одитор следва да получи достатъчно разбиране за дейността на вътрешния одит, за да идентифицира и оцени рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет и за да разработи и изпълни допълнителните одиторски процедури.

        10. Ефективният вътрешен одит често позволява модификация в характера, времето на изпълнение и съкращаване на обхвата на процедурите, изпълнявани от външния одитор, но не може да ги елиминира изцяло. В някои случаи, обаче, след разглеждане дейността на вътрешния одит външният одитор може да реши, че вътрешният одит няма да окаже влияние върху одиторските процедури на външния одит.

        11. Външният одитор следва да извърши оценка на функцията на вътрешния одит, когато изглежда, че тя е адекватна спрямо оценката на риска от страна на външния одитор.

        12. Оценката на външния одитор относно функцията на вътрешния одит оказва влияние върху преценката на външния одитор относно възможността за използването є при оценката на риска и съответно за модифицирането на характера, времето на изпълнение и обхвата на одиторските процедури.

        13. При получаване на разбиране и при извършване на качествена оценка на функцията на вътрешния одит, важни критерии са:

               (а) Организационен статут: конкретният статут на вътрешния одит в предприятието и влиянието, което това оказва върху възможността му да бъде обективен. При една идеална ситуация вътрешният одит докладва на най-високото управленско ниво и не носи каквито и да било други оперативни отговорности.

Всички ограничения или натиск, наложени върху вътрешния одит от страна на ръководството, трябва да бъдат внимателно преценени. В частност, вътрешните одитори трябва да бъдат напълно свободни да комуникират с външния одитор.

               (б) Обхват на функцията: характерът и обхватът на ангажиментите, извършвани от вътрешния одит. Външният одитор също трябва да прецени дали ръководството предприема действия в резултат на препоръките на вътрешния одит и начинът, по който това се доказва.

               (в) Професионална компетентност: доколко вътрешният одит се изпълнява от лица, които са преминали подходящо професионално обучение и притежават познания за вътрешни одитори. Външният одитор може, например, да извърши преглед на политиката по подбор и обучение на персонала на вътрешния одит, на неговия опит и професионална квалификация.

               (г) Надлежно професионално внимание: доколко вътрешният одит е подходящо планиран, текущо контролиран, преглеждан и документиран. Разглежда се съществуването на подходящи одиторски ръководства, работни програми и работни книжа. 


Време на установяване на връзки и координиране

        14. В случаите, когато се планира използване на работата на вътрешния одит, външният одитор трябва да разгледа и вземе предвид предварителния план на вътрешния одит за периода и да го обсъди на колкото е възможно по-ранен етап. В случаите,когато работата на вътрешния одит представлява фактор при определянето на характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите на външния одитор, желателно е предварително да бъде договорен график за тази работа, степен на покриване на одиторската работа, тестовите нива и предлаганите методи за формиране на извадки, документирането на извършената работа, и на прегледа и докладването на процедурите.

        15. Връзката с вътрешния одит е по-ефективна, когато се провеждат срещи на подходящи интервали през периода. Външният одитор трябва да бъде информиран относно всички съществени въпроси, които станат известни на вътрешния одит, и които биха могли да окажат влияние върху работата на външния одитор. По подобен начин външният одитор обикновено информира вътрешния одит относно всички съществени въпроси, които биха могли да окажат влияние върху него. 


Оценка на работата на вътрешния одит

        16. В случаите, когато външният одитор възнамерява да използва конкретна работа на вътрешния одит, той следва да направи оценка и да извърши одиторски процедури относно тази работа, за да потвърди нейната адекватност за целите на външния одитор.

        17. Оценка на конкретната работа на вътрешния одит включва разглеждане доколко обхвата на тази работа и свързаните с нея програми са адекватни, както и дали оценката за вътрешния одит продължава да бъде подходяща. Тази оценка може да включва разглеждане дали:

               (а) работата се изпълнява от лица, преминали подходящо професионално обучение и притежаващи познания за вътрешни одитори и работата на асистентите

               (помощниците) се контролира текущо, преглежда и документира надлежно;

               (б) са получени достатъчни и уместни одиторски доказателства, предоставящи разумна база за направените заключения;

               (в) направените заключения са адекватни на съществуващите обстоятелства и изготвените доклади са последователни с резултатите от извършената работа;

               (г) са разрешени по подходящ начин всякакви изключения или необичайни въпроси, оповестени от вътрешния одит.

        18. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на одиторските процедури, извършени по отношение на конкретната работа на вътрешния одит, зависят от преценката на външния одитор относно риска от съществени неточности, отклонения и несъответствия на съответната област, предварителната преценка за вътрешния одит и оценката за конкретната работа на вътрешния одит. Тези одиторски процедури могат да включват проверка на обекти, които вече са били проверени от вътрешния одит, проверка на други подобни обекти и наблюдение на вътрешните одиторски процедури.

        19. Външният одитор документира заключенията относно конкретната работа на вътрешния одит, която е била оценена и одиторските процедури извършени по отношение на работата на вътрешния одит. 


Перспектива за публичния сектор

        1. Основните принципи на настоящия МОС се прилагат по отношение на одита на финансови отчети в публичния сектор. Допълнителни насоки по отношение на въпросите, при разглеждането на работата на вътрешния одит в публичния сектор, са предоставени в Проучване 4 "Ползване работата на други одитори – перспектива за публичния сектор" на Комитета за публичния сектор 1.
1 През ноември 2004 наименованието на Комитета за публичния сектор бе променено на Съвет по Международни счетоводни стандарти за публичния сектор.-->