МОС 600 Ползване Работата на Друг Одитор


(Този стандарт е в сила от 15 декември 2005 г.) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 5

Приемане като основен одитор

6

Процедурите на основния одитор

7 – 14

Сътрудничеството между одиторите

15

Въпроси по издаването на одиторския доклад

16 – 17

Разделяне на отговорността

18

 

 

Международен одиторски стандарт (МОС) 600 "Ползване работата на друг одитор"следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки в случаите, когато даден одитор, издаващ доклад върху финансовия отчет на предприятие, използва работата на друг одитор върху финансова информация на един или повече компоненти, включени във финансовия отчет на това предприятие. Настоящият МОС не разглежда онези случаи, в които два или повече одитори са назначени като съвместни одитори, нито разглежда взаимоотношенията на настоящия одитор с предишния одитор. В допълнение, когато основният одитор прецени, че финансовият отчет на даден компонент е несъществен, стандартите в настоящия МОС не се прилагат. В случаите, обаче, когато няколко компонента, несъществени сами по себе си, са съществени взети заедно,процедурите, изложени в настоящия МОС, се вземат под внимание.

        2. В случаите, когато основният одитор използва работата на друг одитор, основният одитор следва да определи по какъв начин работата на другия одитор ще повлияе на одита.

        3. "Основен одитор" е одиторът, който носи отговорността за издаването на доклад върху финансовия отчет на предприятие, когато този финансов отчет включва финансова информация за един или повече компоненти, одитирани от друг одитор.

        4. "Друг одитор" е одиторът, различен от основния одитор, който носи отговорност за издаването на доклад върху финансовата информация на компонент, включен във финансовия отчет, одитиран от основния одитор. Другите одитори включват свързани одиторски фирми (филиали), използващи или не същото име, фирми кореспонденти, както и несвързани одитори.

        5. "Компонент" представлява поделение, клон, дъщерно дружество, съвместно предприятие, асоциирано дружество, или друго предприятие, чиято финансова информация се включва във финансовия отчет, одитиран от основния одитор.

 

Приемане като основен одитор

        6. Одиторът преценява дали неговото собствено участие е достатъчно, за да бъде в състояние да действа като основен одитор. За тази цел основният одитор разглежда:

               (а) съществеността на дела на финансовите отчети, които той одитира;

               (б) степента на познание на основния одитор за бизнеса на компонентите;

               (в) рискът от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовите отчети на компонентите, одитирани от друг одитор;

               (г) извършването на допълнителни процедури, както те са изложени в настоящия МОС, по отношение на компонентите, одитирани от друг одитор, които като резултат водят до значителното участие на основния одитор в този одит.

 

Процедури но основния одитор

        7. В случаите, когато планира да използва работата на друг одитор, основният одитор следва да прецени професионалната компетентност на другия одитор в контекста на конкретния ангажимент. Някои от източниците на информация за подобна преценка могат да бъдат общото членство в професионална организация, общото членство или обвързаност с друга фирма или референция от професионалната организация, към която одиторът принадлежи. Тези източници могат да бъдат допълнени, когато това е уместно, със запитвания към други одитори, банкери и други лица, и чрез разговори с другия одитор.

        8. Основният одитор извършва процедури с цел събиране на достатъчни и уместни доказателства, че работата на другия одитор е адекватна за целите на основния одитор, в контекста на конкретния ангажимент.

        9. Основният одитор информира другия одитор относно:

               (а) Изискванията за независимост както по отношение на предприятието, така и по отношение на компонента и получава писмено изявление относно тяхното спазване.

               (б) Предвиденото използване на работата и доклада на другия одитор и сключва подходящи споразумения относно координирането на техните усилия на първоначалния етап на планиране на одита. Основният одитор информира другия одитор относно определени въпроси, като например области, изискващи по-специално внимание, процедури за установяване на вътрешнофирмени сделки и операции, чието оповестяване може да се изисква и графика за приключване на одита.

               (в) Счетоводните и одиторските изисквания, както и изискванията относно докладите, като получава писмени изявления относно тяхното спазване.

        10. Основният одитор може също да обсъди с другия одитор приложените одиторски процедури, да прегледа писменото обобщение на процедурите, извършени от другия одитор (което може да бъде под формата на въпросник или друг списък) или да прегледа работните книжа на другия одитор. Основният одитор може да пожелае да извърши тези процедури по време на посещение при другия одитор. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на процедурите зависят от условията на ангажимента и доколко основният одитор е запознат с професионалната компетентност на другия одитор. Това познаване може да бъде задълбочено чрез преглед на предишна одиторска работа, извършена от другия одитор.

        11. Основният одитор може да достигне до заключението, че не е необходимо да прилага процедурите, описани в параграф 10, тъй като съществуват достатъчни и уместни одиторски доказателства, получени предварително, че в практиката на другия одитор се спазват приемлива политика и процедури за контрол върху качеството. Например, когато те са свързани фирми, основният одитор и другия одитор може да имат непрекъснати, официални взаимоотношения, осигуряващи процедури, които предоставят такива одиторски доказателства, като: периодични вътрешно-фирмени прегледи, проверки на оперативната политика и процедури, както и преглед на работните книжа по избрани одити.

        12. Основният одитор разглежда и взема под внимание съществените констатации на другия одитор.

        13. Основният одитор може да прецени за уместно да обсъди с другия одитор и ръководството на компонента одиторските констатации или други въпроси, оказващи влияние върху финансовата информация на компонента, а може да реши, че са необходими и допълнителни тестове на документацията или финансовата информация на компонента. Такива тестове могат, в зависимост от обстоятелствата, да бъдат извършени от основния одитор или от другия одитор.

        14. Основният одитор документира в одиторските работни книжа компонентите, чиято финансова информация е одитирана от други одитори, тяхната същественост по отношение на финансовия отчет на предприятието като цяло, имената на другите одитори, както и заключенията, които са направени относно това, че индивидуални компоненти не са съществени. Основният одитор документира и извършените процедури, и достигнатите заключения. Например идентифицират се работните книжа на другия одитор, които са прегледани, и резултатите от разговорите с другия одитор се документират. Въпреки това обаче, основният одитор не следва да документира причините за ограничаване на процедурите при обстоятелствата, описани в параграф 11, в случай че тези причини са обобщени на друго място в документацията, поддържана от фирмата на основния одитор.

 

Сътрудничество между одиторите

        15. Другият одитор, знаейки контекста, в който основният одитор ще използва работата му, следва да сътрудничи на основния одитор. Например другият одитор следва да обърне внимание на основния одитор относно всички аспекти от своята работа, които не могат да бъдат изпълнени съгласно изискванията. Също така, поради правни и професионални съображения, другият одитор следва да бъде информиран относно всички въпроси, които станат известни на основния одитор, и които могат да имат важно отражение върху работата на другия одитор.

 

Въпроси по издаването на одиторския доклад

        16. В случаите, когато основният одитор заключи, че работата на другия одитор не може да бъде използвана и че не е в състояние да извърши достатъчни допълнителни процедури по отношение на финансовата информация на компонента, одитирана от другия одитор, той следва да изрази квалифицирано мнение или отказ от изразяване на мнение, тъй като съществува ограничение в обхвата на одита.

        17. В случай че другият одитор издаде или възнамерява да издаде модифициран одиторски доклад, основният одитор преценява дали предмета на модификацията е от такъв характер и важност по отношение на финансовия отчет на предприятието, върху който основният одитор издава доклад, че да се наложи модификация и в неговия доклад.

 

Разделяне на отговорността

        18. Въпреки че спазването на насоките в предходните параграфи се счита за желателно, местните нормативни разпоредби в някои държави позволяват основният одитор да базира своето одиторско мнение върху финансовия отчет като цяло, единствено върху доклад на друг одитор по отношение на одита на един или повече компоненти. В случаите, когато основният одитор постъпи по този начин,докладът му следва ясно да упоменава този факт и следва да посочва размера на частта на финансовия отчет, одитиран от другия одитор. В случаите,когато основният одитор прави подобна препратка в одиторския доклад, одиторските процедури обикновено се ограничават до описаните в параграфи 7 и 9.

 

Перспектива за публичния сектор

        1. Основните принципи в настоящия МОС се прилагат за одитите на финансови отчети в публичния сектор, въпреки че са необходими допълнителни насоки относно въпросите, които трябва да бъдат разгледани, когато се използва работата на други одитори в публичния сектор. Например основният одитор в публичния сектор следва да гарантира, че в случаите, когато законодателно се предписва спазването на определени одиторски стандарти, другият одитор е спазил тези стандарти. По отношение на предприятия в публичния сектор, Комитета за публичния сектор1 е допълнил насоките, включени в настоящия МОС в своето Проучване 4 "Ползване работата на други одитори – перспектива за публичния сектор."-->