МОС 580 Изявления на Ръководството


(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г.)* 


СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 2

Потвърждение от страна на ръководството на неговата отговорност за изготвянето на финансовия отчет

3

Изявленията на ръководството като одиторско доказателство

4 – 9

Документиране на изявленията на ръководството

10 – 14

Действия в случай, че ръководството откаже да предостави изявления   

15

Приложение: Пример за Представително писмо от ръководството Международен одиторски стандарт (МОС) 580 "Изявления на ръководството" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.
Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно използването на изявленията на ръководството като одиторско доказателство, процедурите, които следва да бъдат прилагани при оценката и документирането на изявленията на ръководството и действията, които трябва да бъдат предприемани, в случай че ръководството откаже да предостави подходящи изявления.

        2. Одиторът следва да получи подходящи изявления от ръководството.


Потвърждение от страна на ръководството на неговата отговорност за изготвянето на финансовия отчет

        3. Одиторът следва да получи доказателство, че ръководството потвърждава своята отговорност за достоверното представяне във финансовия отчет в съответствие с изискванията на приложимата обща рамка за финансова отчетност и че е одобрило самия финансов отчет. Одиторът може да получи доказателство за потвърждението от страна на ръководството на тази отговорност и одобрение от съответните протоколи от събранията на лицата, натоварени с общото управление или като получи писмени изявления от ръководството, или подписано копие от финансовия отчет. 


Изявления на ръководството като одиторско даказателство

        4. Одиторът следва да получи писмени изявления от ръководството по отношение на съществени за финансовия отчет въпроси, когато не може разумно да се очаква да съществуват други достатъчни и уместни одиторски доказателства. Възможността за недоразумения между одитора и ръководството се намалява, когато устните изявления от ръководството бъдат потвърдени писмено. В Приложението към настоящия МОС е представен пример на писмо от ръководството с въпросите, които биха могли да се включат в едно представително писмо от ръководството или в писмо от одитора до ръководството, с цел то да потвърди определени факти, изводи и заключения.

        5. Писмените изявления, поискани от ръководството, могат да бъдат ограничени до въпроси, които се разглеждат като съществени за финансовия отчет поотделно или заедно. По отношение на някои обекти може да бъде необходимо одиторът да информира ръководството относно своето разбиране за ниво на същественост.

        5а. Одиторът следва да получи писмени изявления от ръководството, че:

               (а) потвърждава своята отговорност за проектирането и въвеждането на вътрешен контрол за предотвратяване и разкриване на грешки;

               (б) вярва, че ефектите от некоригираните неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, събрани от одитора по време на одита, са несъществени, както поотделно, така и в съвкупност, по отношение на финансовия отчет като цяло. Обобщение на тези обекти следва да се включи във, или да се приложи към, писмените изявления.

Потвърждение от страна на ръководството на неговата отговорност за изготвянето на финансовия отчет Изявленията на ръководството като одиторско доказателство

        6. В процеса на одита ръководството прави редица изявления пред одитора, независимо дали по собствено желание или в отговор на конкретни запитвания. В случаите, когато подобни изявления се отнасят до въпроси, които са съществени за финансовия отчет, одиторът следва:

               (а) да търси потвърждаващи одиторски доказателства от източници вътре или извън предприятието;

               (б) да оцени дали изявленията, направени от ръководството изглеждат разумни и последователни спрямо другите получени одиторски доказателства, включително други изявления;

               (в) да прецени дали от лицата, правещи изявленията, може да се очаква да са добре информирани по конкретните въпроси.

        7. Изявленията на ръководството не могат да бъдат заместител на други одиторски доказателства, които одиторът може в разумна степен да очаква, че съществуват.

Например изявление на ръководството по отношение на цената на придобиване на даден актив не е заместител на одиторско доказателство за тази цена, което одиторът обикновено би очаквал да получи. В случай че одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства по отношение на въпрос,които има или би могъл да има съществено влияние върху финансовия отчет и такива доказателства се очаква да бъдат налице, това ще представлява ограничение в обхвата на одита, дори и ако е получено изявление от страна на ръководството по този въпрос.

        8. В някои случаи единственото одиторско доказателство, което в разумна степен се очаква, че съществува, е това, което е получено чрез проучващо запитване; тогава одиторът изисква получаването на писмено изявление от ръководството. Например одиторът не очаква непременно, че биха били налице други доказателства в подкрепа на намерението на ръководството да задържи конкретна инвестиция за дългосрочно ползване.

        9. Ако дадено изявление на ръководството противоречи на друго одиторско доказателство, одиторът следва да провери обстоятелствата и, когато това е необходимо, да преразгледа надеждността на други изявления, направени от ръководството. 


Документиране на изявленията на ръководството

        10. Одиторът обикновено включва в одиторските работни книжа доказателства за изявленията на ръководството под формата на обобщение на устни разговори с ръководството или писмени изявления от него.

        11. Писменото изявление е по-добро одиторско доказателство, отколкото устното изявление и може да бъде под формата на:

               (а) представително писмо от ръководството;

               (б) писмо от одитора, излагащо разбирането му относно направени изявления на ръководството, надлежно признато и потвърдено от ръководството;

               (в) подходящи протоколи от заседания на съвета на директорите или подобен орган или подписано копие на финансовия отчет. 


Основни елементи на Представителното писмо от ръководството

        12. Когато бъде поискано Представително писмо от ръководството, одиторът следва да изиска то да бъде адресирано до него, да съдържа конкретна информация, да бъде с подходяща дата и подписано.

        13. Представителното писмо от ръководството обикновено носи същата дата като тази на одиторския доклад. При някои обстоятелства, обаче, в процеса на одита може да бъде получено и отделно представително писмо относно конкретни сделки и операции или други събития, или да бъде получено писмо с дата след датата на одиторския доклад, например – датата на публично предлагане на акции.

        14. Представителното писмо от ръководството обикновено се подписва от членовете на ръководството, които носят законова отговорност за дейността на предприятието и нейните финансови аспекти (обикновено изпълнителен директор и финансов директор), въз основа на най-доброто им познаване на цялата налична информация. При някои обстоятелства одиторът може да пожелае да получи представителни писма от други членове на ръководството. Например одиторът може да пожелае да получи писмено изявление относно изчерпателността на всички протоколи от заседания на акционерите, съвета на директорите и важни комитети, от лицето, отговарящо за воденето на тези протоколи.


Действия в случай, че ръководството откаже да предостави изявления

        15. В случай че ръководството откаже да предостави изявления, които одиторът преценява като необходими, това представлява ограничение в обхвата на одита и той следва да изрази квалифицирано мнение или отказ от изразяване на мнение. При подобни обстоятелства одиторът оценява каквото и да било доверие спрямо други изявления, направени от ръководството по време на одита и преценява дали другите усложнения от този отказ биха могли да окажат някакво допълнително влияние върху одиторския доклад. 


Приложение


Пример за Представително писмо то ръководството

Целта на писмото по-долу не е да бъде използвано като стандартно писмо. Изявленията на ръководството се различават за отделните предприятия и за различните периоди.

Въпреки че осигуряването на изявления от ръководството по различни въпроси може да служи като насочване на неговото внимание върху тези въпроси и по този начин кара ръководството конкретно да ги разгледа в повече детайли, отколкото при друга ситуация, одиторът следва да бъде наясно с ограниченията на изявленията на ръководството като одиторско доказателство, както това е посочено в настоящия МОС.

               (бланка на предприятието)

               (До одитора)                                                                                                                                                    (Дата)


Представително писмо от ръководството

Настоящото Представително писмо се предоставя във връзка с одита на финансовия отчет на дружество АБВ за годината, завършваща на 31 декември 19Х1 година, с цел изразяване на мнение дали финансовият отчет дава вярна и честна представа за (или, представя достоверно, във всички съществени аспекти,) имущественото и финансово състояние на дружеството АБВ към 31 декември 19Х1 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината в съответствие с (упоменава се приложимата обща рамка за финансова отчетност).

Ние потвърждаваме своята отговорност за достоверното представяне във финансовия отчет в съответствие с (упоменава се установената обща рамка за финансова отчетност).1

Ние потвърждаваме, доколкото ни е известно, следните факти и обстоятелства като изявления:

Включват се изявления, свързани с предприятието. Такива изявления могат да включват:

• Не е имало случаи и ситуации на нередности и нарушения, в които са участвали ръководители или служители със съществени отговорности по отношение на вътрешния контрол, или които биха могли да имат съществено отражение върху финансовия отчет.

• Ние ви предоставихме всички счетоводни регистри, отчети и документи и всички протоколи от общите събрания на акционерите и на съвета на директорите (състояли се съответно на 15 март 19Х1 година и 30 септември 19Х1 година).

• Потвърждаваме изчерпателността на информацията относно свързаните лица.

• Във финансовия отчет няма допуснати съществени неточности, отклонения и несъответствия, включително пропуски.

• Дружеството е спазило всички аспекти на договорни условия, които биха могли да окажат съществен ефект върху финансовия отчет в случай на неспазване. Не е имало случаи на неспазване на изисквания на регулаторни органи, които биха могли да окажат съществено влияние върху финансовия отчет в случай на неспазване.

• Следната информация е надлежно отчетена и в случаите, когато това е необходимо, е оповестена във финансовия отчет:

               (а) идентификацията на салдата по сметките и сделките със свързани лица;

               (б) загуби, възникващи в резултат на неотменими ангажименти по продажби и покупки;

               (в) поети договорености и опции за обратно изкупуване на предварително продадени активи;

               (г) активи, предоставени като обезпечение.

• Не разполагаме с информация относно съществуването на бъдещи или предприети за реализация планове или намерения, които биха променили съществено стойността или класификацията на активите и пасивите, отразени във финансовия отчет.

• Ние нямаме планове за преустановяване на производствени линии или други планове,които биха довели до излишък или залежаване на материални запаси. Материалните запаси са отразени по стойност, която не надвишава тяхната нетна реализируема стойност.

• Дружеството има задоволителни права на собственост върху всички активи, отчетени във финансовия отчет, с изключение на изрично оповестените в Пояснително приложение "X" към финансовия отчет.

• Всички реално съществуващи и условни задължения на дружеството са отразени или оповестени, както това е необходимо, а в Пояснително приложение "X" на финансовия отчет са оповестени всички гаранции, предоставени на трети лица.

• С изключение на …., оповестени в Пояснително приложение "X" на финансовия отчет,не са настъпили събития след датата на баланса, които да налагат корекции или отделно оповестяване във финансовия отчет или пояснителните приложения към него.

• Задължението в размер на……… към дружеството АБВ във връзка с предявения от него съдебен иск е уредено в размер на XXX, което е надлежно начислено и отразено във финансовия отчет. Не съществуват и не се очаква да бъдат предявени искове във връзка със съдебни дела.

• Не съществуват официални или неофициални договорености за компенсиране на насрещни задължения с наши парични средства и инвестиционни сметки. С изключение на оповестените в Пояснително приложение "X" към финансовия отчет, дружеството няма други договорености за използване на кредитни линии.

• Във финансовия отчет са надлежно отразени и оповестени опциите и договореностите за обратно изкупуване на акции, акциите, държани във връзка с опции, гаранции, конверсии и други изисквания.               ( Изпълнителен директор)               (Финансов директор)-->