МОС 560 Последващи Събития След Датата на Баланса


(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г. Приложението съдържа съответстващите изменения в Стандарта, които влизат в сила на бъдеща дата) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


Параграфи

Въведение

1 – 3

Събития, настъпили до датата на одиторския доклад

4 – 7

Факти, оповестени след датата на одиторския доклад, но преди издаването на финансовия отчет

8 – 12

Факти, установени след издаването на финансовия отчет

13 – 18

Публично предлагане на ценни книжа

19

Приложение: Съответстващи изменения в МОС 560 в резултат от МОС 700 (преработен) – в сила за одиторски доклди с дата на или след 31 декември 2006 г.Международен одиторски стандарт (МОС) 560 "Последващи събития след датата на баланса" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 

 

Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно отговорността на одитора във връзка с последващи събития след датата на баланса. В настоящия МОС, терминът "последващи събития" се използва както по отношение на събития, възникнали между края на отчетния период и датата на одиторския доклад, така и по отношение на факти,открити след датата на одиторския доклад.

        2. Одиторът следва да разгледа ефекта на последващите събития върху финансовия отчет и върху одиторския доклад.

        3. Международен счетоводен стандарт 10 "Условни задължения и събития след датата на баланса"1 разглежда третирането във финансовия отчет на събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, възникващи след края на периода и идентифицира два вида събития:

               (а) такива, които предоставят допълнителни доказателства за условия, които са съществували към края на периода;

               (б) такива, които са индикатор за условия, възникнали след края на периода.

 

Събития, настъпили до датата на одиторския доклад

        4. Одиторът следва да извърши процедури, разработени за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства, че всички събития до датата на одиторския доклад, които могат да изискват корекция на финансовия отчет или оповестяване в него, са били идентифицирани. Тези процедури са в допълнение към процедурите, които могат да се приложат към определени сделки и операции,възникващи след края на периода за получаване на одиторски доказателства относно салдата по сметките към края на периода. Подобни процедури могат да включват тестове за разграничаването на материалните запаси преди и след края на периода, както и на плащанията към кредиторите. От одитора обаче не се очаква да извършва постоянен продължаващ преглед на всички въпроси, по отношение на които преди това приложените одиторски процедури са осигурили удовлетворителни заключения.

        5. Одиторските процедури за идентифициране на събития, които могат да изискват корекция във финансовия отчет или на оповестяване към него, следва да се извършат колкото е възможно по-близо до датата на одиторския доклад. При изпълнението на тези одиторски процедури се взема под внимание оценката на одитора за риска и обикновено се включва следното:

• Преглед на процедурите, които ръководството е установило, за да гарантира идентифицирането на последващите събития.

Събития, настъпили до датата на одиторския доклад.

• Запознаване с протоколите от заседанията на акционерите, на лицата, натоварени с общо управление, включително създадените комитети като например съответните комитети на изпълнителните директори и одиторски комитети, проведени след края на периода, и отправяне на проучващи запитвания относно дискутираните въпроси по време на заседанията, за които все още няма протоколи.

• Запознаване с последния наличен междинен финансов отчет и, когато това се счита за необходимо и уместно, с бюджети, прогнози за паричните потоци и други подходящи управленски отчети.

• Отправяне на проучващи запитвания или разширяване на предходните устни или писмени запитвания към правните съветници на предприятието относно съдебни процеси и искове.

• Отправяне на проучващи запитвания относно това, дали са възникнали последващи събития, които биха могли да окажат влияние върху финансовия отчет. Примери за запитвания към ръководството по специфични въпроси:

° настоящото състояние на обектите, които са били осчетоводени на базата на предварителни или неокончателни данни;

° дали са били поети нови неотменими ангажименти, кредити или гаранции;

° дали са осъществени или се планират продажби или придобивания на активи;

° дали е извършено или се планира емитиране на нови акции или облигации, или споразумения за сливане или ликвидация;

° дали някакви активи са били иззети от държавата или са били унищожени, например поради пожар или наводнение;

° дали е имало някакво развитие по отношение на рискови области и условни ангажименти;

° дали са били извършени или се обмисля извършването на някакви необичайни счетоводни корекции;

° дали са възникнали или е вероятно да възникнат някакви събития, които да поставят под въпрос адекватността на приложената счетоводна политика, какъвто би бил случая, например ако такива събития поставят под въпрос валидността на принципа-предположение за действащо предприятие.

        6. Когато компонент, като например подразделение, клон или дъщерно предприятие,се одитира от друг одитор, одиторът следва да вземе предвид извършването на одиторски процедури относно събития след края на периода от другия одитор,както и необходимостта да информира другия одитор за планираната дата на одиторския доклад.

        7. Когато одиторът установи събития, които имат съществено отражение върху финансовия отчет, той следва да обмисли дали тези събития са правилно осчетоводени и адекватно представени и оповестени във финансовия отчет.

Факти, оповедстени след доклад, но преди издаването на финансовия отчет

        8. Одиторът не носи никаква отговорност за извършването на процедури или отправянето на проучващи запитвания относно финансовия отчет след датата на одиторския доклад. През периода от датата на одиторския доклад до датата, на която се издава финансовият отчет, отговорността да се информира одитора за факти,които могат да окажат влияние върху финансовия отчет, се носи от ръководството.

        9. Когато след датата на одиторския доклад, но преди датата на издаване на финансовия отчет, одиторът установи факт, който може да има съществено влияние върху финансовия отчет, той следва да обмисли дали финансовият отчет се нуждае от изменение, да обсъди с ръководството този въпрос и да предприеме действия, подходящи при конкретните обстоятелства.

        10. Когато ръководството промени финансовия отчет, одиторът следва да извърши одиторските процедури, необходими при конкретните обстоятелства и следва да предостави на ръководството нов доклад върху променения финансов отчет. Одиторският доклад следва да е с дата, която не е преди датата, на която промененият финансов отчет е бил подписан или одобрен и съответно процедурите, разгледани в параграфи 4 и 5, следва да се разширят до датата на новия одиторски доклад.

        11. Когато ръководството не промени финансовия отчет при обстоятелства,при които одиторът счита, че той следва да бъде променен, и одиторският доклад не е бил предоставен на предприятието, одиторът следва да изрази квалифицирано или отрицателно мнение.

        12. Когато одиторският доклад е бил предоставен на предприятието, одиторът следва да уведоми лицата, непосредствено отговорни за общото управление да не предоставят финансовия отчет и съответно одиторския доклад, на трети лица. В случай че финансовият отчет вече е предаден, необходимо е одиторът да предприеме действия за предотвратяване на уповаването върху одиторския доклад. Предприетите действия ще зависят от законовите права и задължения на одитора, както и от препоръките на адвоката на одитора.

 

Факти, установени след издаването на финансовия отчет

        13. След като финансовият отчет е бил издаден, одиторът не носи задължението да отправя каквито и да било проучващи запитвания относно този финансов отчет.

        14. В случаите, когато след като финансовият отчет е бил издаден, на одитора стане известен факт, който е съществувал към датата на одиторския доклад и който, ако е бил известен, към тази дата, би станал причина одиторът да модифицира одиторския доклад, той следва да обмисли дали финансовият отчет се нуждае от преработка, да обсъди този въпрос с ръководството и да предприеме действия, подходящи при конкретните обстоятелства.

        15. Когато ръководството промени финансовия отчет, одиторът следва да извърши процедурите, необходими при конкретните обстоятелства и да прегледа предприетите от страна на ръководството стъпки, за да гарантира, че всеки, който е получил издадения преди това финансов отчет заедно с одиторското мнение върху него, е информиран за ситуацията, след което следва да издаде нов доклад върху вече променения финансов отчет.

        16. Новият одиторски доклад следва да включва параграф за обръщане на внимание, препращащ към съответното пояснително приложение във финансовия отчет, което разглежда в по-големи детайли причината за промяната на преди това издадения финансов отчет и към по-ранния доклад, издаден от одитора. Новият одиторски доклад следва да е с дата, която не е преди датата, на която промененият финансов отчет е бил подписан или одобрен и съответно одиторските процедури, разгледани в параграфи 4 и 5, следва да се разширят до датата на новия одиторски доклад. Местното законодателство в някои държави позволява на одитора да ограничи одиторските процедури относно променения финансов отчет до отражението на ефектите на последващото събитие, което е наложило промяната. В тези случаи новият одиторски доклад следва да съдържа изложение на това отражение.

        17. Когато ръководството не предприеме необходимите стъпки за гарантиране, че всеки, който е получил преди това издадения финансов отчет заедно с одиторския доклад върху него, е информиран за ситуацията и не промени финансовия отчет при обстоятелства, при които одиторът счита, че той следва да бъде променен, одиторът следва да информира лицата, натоварени с общо управление, че ще предприеме действия за предотвратяване на бъдещото уповаване върху одиторския доклад.

Предприетите действия ще зависят от законовите права и задължения на одитора,както и от препоръките на адвоката на одитора.

        18. Когато издаването на финансов отчет за следващия период е предстоящо, може да не се наложи да се променя финансовият отчет и да се издава нов одиторски доклад, при условие че в този отчет се направят съответните подходящи оповестявания.

 

Публично предлагане на ценни книжа

        19. В случаи, свързани с публичното предлагане на ценни книжа, одиторът следва да вземе под внимание всякакви законови и свързани с тях изисквания, приложими във всички юрисдикции, в които ценните книжа са били предлагани. Например от одитора може да се изисква да извърши допълнителни одиторски процедури към датата на окончателния документ за предлагането. Обикновено тези процедури следва да включват извършването на процедурите, упоменати в параграфи 4 и 5, до датата или близо до датата на влизане в сила на окончателния документ за предлагането и преглед на документите за предлагането, за да се определи дали останалата информация в документа за предлагането съответства на финансовата информация, с която се асоциира името на одитора.

 

Приложение

 

Съответстващи изменения в МОС 560 като резултат от МОС 700 (преработен) – в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.

 

МОС 700 (преработен) "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение", публикуван през декември 2004 г., породи съответстващи изменения в МОС 560. МОС 700 (преработен) и съответните изменения в МОС 560 са в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г. Съответстващите изменения са описани по-долу.

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно отговорността на одитора във връзка с последващи събития след датата на баланса. В настоящия МОС, терминът "последващи събития" се използва както по отношение на събития, възникнали между края на отчетния период датата на финансовия отчет и датата на одиторския доклад, така и по отношение на факти, открити след датата на одиторския доклад.

        2. Одиторът следва да разгледа ефекта на последващите събития върху финансовия отчет и върху одиторския доклад.

        3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 "Условни задължения и събития след датата на баланса" "Събития след датата на баланса" разглежда третирането във финансовия отчет на събития, както благоприятни, така и неблагоприятни,възникващи след края на периода които възникват между датата на финансовия отчет (наричана "дата на баланса" в МСС) и датата, когато финансовият отчет е одобрен за издаване и идентифицира два вида събития:

               (а) такива, които предоставят допълнителни доказателства за условия, които са съществували в края на периода към датата на финансовия отчет;

               (б) такива, които са индикатор за условия, възникнали след края на периода след датата на финансовия отчет.

 

Определения

        4. Изброените термини имат значенията, които са им дадени по-долу:

               (а) "Датата на финансовия отчет" е датата на края на последния период, обхванат от финансовия отчет, която обикновено е датата на последния баланс във финансовия отчет, предмет на одит.

               (б) "Датата на одобрение на финансовия отчет" е датата, на която лицата, имащи признати правомощия, потвърдят, че те са изготвили пълен финансов отчет на предприятието, включително свързаните пояснителни приложения и че те са поели отговорността за него. В някои юрисдикции чрез закон или друга нормативна разпоредба се определят лицата или органите (например директорите), които носят отговорност за заключението, че е изготвен пълен финансов отчет и се посочва необходимия процес на одобрение. В други юрисдикции процесът на одобрение не е предвиден в закон или друга нормативна

разпоредба и предприятието следва собствените си процедури за изготвяне и финализиране на финансовия си отчет с оглед на ръководните и управленските си структури. В някои юрисдикции се изисква окончателно одобрение на финансовия отчет от страна на акционерите, преди той да може да бъде публично издаден. В тези юрисдикции окончателното одобрение на акционерите не е необходимо за одитора, за да заключи, че са били получени достатъчно и уместни одиторски доказателства. Датата на финансовия отчет за целите на МОС е по-ранната дата, на която лицата с признати правомощия определят, че е бил изготвен пълен финансов отчет.

               (в) "Датата на одиторския доклад" е датата, избрана от одитора за обозначаване на датата на доклада върху финансовия отчет. Одиторският доклад не носи дата, по-ранна от датата, на която одиторът е получил достатъчни и уместни доказателства, върху които да базира мнението си върху финансовия отчет. Достатъчните и уместни одиторски доказателства включват доказателства, че е бил изготвен пълният финансов отчет на предприятието и че лицата с признати правомощия са потвърдили, че са поели отговорността за него.

               (г) "Датата, на която финансовият отчет се издава" е датата, на която одиторският доклад и одитираният финансов отчет се предоставят на трети страни, която при редица обстоятелства може да бъде датата, на която те се подават в регулаторните органи.

 

Събития, настъпили до датата на одиторския доклад

        5. Одиторът следва да извърши процедури, разработени за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства, че всички събития до датата на одиторския доклад, които могат да изискват корекция на финансовия отчет или на оповестяване в него, са били установени. Тези процедури са в допълнение към рутинните процедури, които може да са приложени към определени сделки и операции, възникващи след края на периода датата на финансовия отчет за получаване на одиторски доказателства относно салдата по сметките към края на периода датата на финансовия отчет, например тестове за разграничаването на материалните запаси преди и след края на периода, както и на плащанията към кредиторите. От одитора обаче не се очаква да извършва постоянно продължаващ преглед на всички въпроси, по отношение на които преди това приложените одиторски процедури са осигурили удовлетворителни заключения 6. 6. 6. Процедурите за идентифициране на събития, които могат да изискват корекция на финансовия отчет или оповестяване в него, следва да се извършат колкото е възможно по-близо до датата на одиторското мнение и обикновено включват следното:

• Преглед на процедурите, които ръководството е установило, за да гарантира идентифицирането на последващи събития.

• Запознаване с протоколите от заседанията на акционерите, съвета на директорите и одиторските и изпълнителни комитети, проведени след края на периода датата на финансовия отчет и отправяне на проучващи запитвания относно дискутираните въпроси по време на заседанията, за които все още няма протоколи.

• Запознаване с последния наличен междинен финансов отчет и, когато това се счита за необходимо и уместно, с бюджети, прогнози за паричните потоци и други подходящи управленски отчети.

• Отправяне на проучващи запитвания или разширяване на предходните устни или писмени запитвания, към юристите/адвокатите на предприятието относно съдебни процеси и искове.

• Отправяне на проучващи запитвания към ръководството относно това, дали са възникнали последващи събития, които биха могли да окажат влияние върху финансовия отчет. Примери за проучващи запитвания към ръководството по специфични въпроси:

° настоящото състояние на обектите, които са били осчетоводени на базата на предварителни или неокончателни данни;

° дали са били поети нови неотменими ангажименти, кредити или гаранции;

° дали са осъществени или се планират продажби на активи;

° дали е извършено или се планира емитиране на нови акции или облигации, или споразумения за сливане или ликвидация;

° дали някакви активи са били иззети от държавата или са били унищожени, например поради пожар или наводнение;

° дали е имало някакво развитие по отношение на рискови области и условни ангажименти;

° дали са били извършени или се обмисля извършването на някакви необичайни счетоводни корекции;

° дали са възникнали или е вероятно да възникнат някакви събития, които да поставят под въпрос адекватността на приложената счетоводна политика, какъвто би бил случая, например, ако такива събития поставят под въпрос валидността на принципа-предположение за действащо предприятие.

        7. Когато компонент, като например подразделение, клон или дъщерно предприятие, се одитира от друг одитор, одиторът следва да вземе предвид извършването на одиторските процедури от другия одитор относно събития след края на периода датата на финансовия отчет, както и необходимостта да информира другия одитор за планираната дата на одиторския доклад.

        8. Когато одиторът установи събития, които имат съществено отражение върху финансовия отчет, той следва да обмисли дали тези събития са правилно осчетоводени и адекватно представени и оповестени във финансовия отчет.

 

Факти, оповестени след датата на одиторския доклад, но преди датата на издаването на финансовия отчет

        9. Одиторът не носи никаква отговорност за извършването на процедури или отправянето на проучващи запитвания относно финансовия отчет след датата на одиторския доклад. През периода от датата на одиторския доклад до датата, на която се издава финансовият отчет, отговорността да се информира одитора за факти, които могат да окажат влияние върху финансовия отчет, се носи от ръководството.

        10. Когато, след датата на одиторския доклад, но преди датата на издаване на финансовия отчет, одиторът установи факт, който може да има съществено влияние върху финансовия отчет, той следва да обмисли дали финансовият отчет се нуждае от изменение, да обсъди с ръководството този въпрос и да предприеме действия, подходящи при конкретните обстоятелства.

        11. Когато ръководството промени финансовия отчет, одиторът следва да извърши одиторските процедури, необходими при конкретните обстоятелства и следва да предостави на ръководството нов доклад върху променения финансов отчет. Новият одиторски доклад следва да е с дата, която не е по-ранна от датата, на която промененият финансов отчет е бил подписан или одобрен на одобрение на изменения финансов отчет и, съответно, процедурите, разгледани в параграфи 4 и 5, следва да се разширят до датата на новия одиторски доклад.

        12. Когато ръководството не промени финансовия отчет при обстоятелства,при които одиторът счита, че той следва да бъде променен, и одиторският доклад не е бил предоставен на предприятието, одиторът следва да изрази квалифицирано или отрицателно мнение, както е описано в МОС 701

"Модификации в доклада на независимия одитор".

        13. Когато одиторският доклад е бил предоставен на предприятието, одиторът следва да уведоми лицата, носещи отговорността за общо управление на предприятието да не предоставят финансовия отчет и съответно одиторския доклад на трети лица. В случай че финансовият отчет впоследствие бъде предоставен по този начин,необходимо е одиторът да предприеме действия за предотвратяване на уповаването върху одиторския доклад. Предприетите действия ще зависят от законовите права и задължения на одитора, както и от препоръките на адвоката на одитора.

 

Факти, установени след издаването на финансовия отчет

        14. След като финансовият отчет е бил издаден, одиторът не носи задължението да отправя каквито и да било проучващи запитвания относно този финансов отчет.

        15. В случаите, когато, след като финансовия отчет е бил издаден, на одитора стане известен факт, който е съществувал към датата на одиторския доклад и който, ако е бил известен, към тази дата, би станал причина одиторът да модифицира одиторския доклад, той следва да обмисли дали финансовият отчет се нуждае от преработка, да обсъди този въпрос с ръководството и да предприеме действия, подходящи при конкретните обстоятелства.

        16. Когато ръководството промени финансовия отчет, одиторът следва да извърши одиторските процедури, необходими при конкретните обстоятелства, да прегледа предприетите от страна на ръководството стъпки, за да гарантира, че всеки, който е получил издадения преди това финансов отчет заедно с одиторския доклад върху него, е информиран за ситуацията, след което следва да издаде нов доклад върху вече променения финансов отчет.

        17. Новият одиторски доклад следва да включва параграф за обръщане на внимание, препращащ към съответното пояснително приложение към финансовия отчет, което разглежда в по-големи детайли причината за промяната на преди това издадения финансов отчет и към по-ранния доклад, издаден от одитора. Новият одиторски доклад следва да е с дата, която не е по-ранна от датата, на която промененият финансов отчет е бил подписан или одобрен на одобрение на променения финансов отчет и съответно, одиторските процедури, разгледани в параграфи 4 и 5, следва да се разширят до датата на новия одиторски доклад. Местното законодателство в някои държави позволява на одитора да ограничи одиторските процедури относно променения финансов отчет до отражението на ефектите на последващото събитие, което е наложило промяната. В тези случаи новият одиторски доклад следва да съдържа изложение на това отражение.

        18. Когато ръководството не предприеме необходимите стъпки за гарантиране, че всеки, който е получил преди това издадения финансов отчет заедно с одиторския доклад върху него, е информиран за ситуацията и не промени финансовия отчет при обстоятелства, при които одиторът счита, че той следва да бъде променен, одиторът следва да информира лицата, натоварени с общо управление, че ще предприеме действия за предотвратяване на бъдещото уповаване върху одиторския доклад. Предприетите действия ще зависят от законовите права и задължения на одитора, както и от препоръките на адвоката на одитора.

        19. Когато издаването на финансов отчет за следващия период е предстоящо, може да не се наложи да се променя финансовият отчет и да се издава нов одиторски доклад, при условие че в този отчет се направят съответните подходящи оповестявания.

 

Публично предлагане на ценни книжа

        20. В случаи, свързани с публичното предлагане на ценни книжа, одиторът следва да вземе под внимание всякакви законови и свързани с тях изисквания, приложими във всички юрисдикции, в които ценните книжа са били предлагани. Например от одитора може да се изисква да извърши допълнителни одиторски процедури към датата на окончателния документ за предлагането. Обикновено тези процедури следва да включват извършването на процедурите, упоменати в параграфи 4 5 и 5 6, до датата или близо до датата на влизане в сила на окончателния документ за предлагането и преглед на документите за предлагането, за да се определи дали останалата информация в документа за предлагането съответства на финансовата информация, с която се асоциира името на одитора.

 

Дата на влизане в сила

        21. Настоящият МОС е в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.-->