Задай въпрос тук

Данъчно Облекчение за Лихви по Ипотечни Кредити на Млади Семейства

Публикувано на: 08.06.2011

Разяснение Изх. № 20-25-15 от 31.01.2011 г. на НАП

Относно: Ползване На Облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛВъв връзка с направеното от Вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП ……………, офис …………, препратено ни по компетентност с писмо вх. № … от 18.01.2011 г. при Дирекция "ОУИ"……………, Ви уведомяваме за следното:


Изложена фактическа обстановка:

През 2003 г. сте изтеглили ипотечен кредит от банка "X" за закупуване на жилище в гр. ……………… . След една година сключвате граждански брак и живеете в жилището, което е единствено. Съпругата Ви понастоящем е на 32 години. През 2008 г. кредита е рефинансиран от банка “Y” и съпругата е вписана като съкредитоискател.

Твърдите, че всички изискуеми условия са спазени, включително и това, че рефинансирането на практика представлява съвсем нов кредит, при нови условия на договора, срещу ипотека на единственото жилище, в което живеете и с което разполагате.


Интересувате се може ли да се възползвате при тези условия от данъчното облекчение като младо семейство.

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

  1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
  2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Следователно данъчното облекчение може да се ползва при едновременното спазване на трите условия:

Договорът за ипотечния кредит следва да е сключен от данъчно задълженото лице и /или от съпруг/ата, с който/която има сключен граждански брак. Това условие следва да е спазено както към датата на сключване на ипотечния кредит, така и към 31 декември на годината, за която ще се ползва облекчението. В писмото си пишете, че първоначалния договор за ипотечен кредит е сключен от Вас през 2003 г., а граждански брак сте сключили една година по-късно. През 2008 г. кредитът е рефинансиран в друга банка. Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможност на кредитополучателя да подобри условията по кредита си, като рефинансиране може да се извърши както от банката, в която е първоначалният кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка, предлагаща по-добри лихвени проценти и такси. Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се ползва и при рефинансиране на ипотечен кредит, когато с първоначалния е придобито жилище, като същото служи и за обезпечение по предоставения кредит за рефинансиране. Следва да имате предвид, че към датата на рефинансиране на кредита също трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл. 22а от ЗДДФЛ, в т.ч. и условието данъчно задълженото лице и/или съпруга/та да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за рефинансиране. Следователно достатъчно е единият от съпрузите да отговаря на това изискване.

На последно място следва да е налице и условието ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година. Целта на данъчното облекчение е да се стимулират "младите семейства", които нямат собствено жилище и са придобили такова, ползвайки ипотечен кредит, отговарящ на условията по чл. 22а от ЗДДФЛ.

Дефиницията на понятието "жилище" е дадена и в Закона за устройство на територията. По смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на този закон, "жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Следователно като "жилище" се дефинират недвижими имоти, чието предназначение е да задоволяват жилищни нужди / апартамент, къща, и др./.

В изпълнение на ал. 2, на чл. 22а от ЗДДФЛ, когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Следва да имате предвид, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. /чл. 22а, ал. 3 ЗДДФЛ/

На основание чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ посочените по-горе обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

Съгласно чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ, данъчното облекчение по чл. 22а се ползва като към годишната данъчна деклерация се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилищеКоментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->