МОС 550 Свързани Лица


(В сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2004 г.) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 


Параграфи

Въведение

1 – 6

Наличие и оповестяване на свързани лица

7 – 8

Сделки със свързани лица

9 – 12

Проверка на установените сделки със свързани лица

13 – 14

Изявления на ръководството

15

Одиторски заключения и издаване на одиторски доклад

16Международен одиторски стандарт (МОС) 550 "Свързани лица" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги",който излага приложението и обхвата на действие на МОС. 


Въведение 

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно отговорностите на одитора и одиторските процедури относно свързани лица и сделки с такива лица, независимо дали Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 "Оповестяване на свързани лица", или друго подобно изискване е част от приложимата рамка за финансова отчетност.

        2. Одиторът извършва одиторски процедури, разработени за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства относно установяването и оповестяването от страна на ръководството на свързаните лица и на отражението на сделките със свързани лица, които са съществени за финансовия отчет. От одита обаче, не може да се очаква да разкрие всички сделки със свързани лица.

        3. Както е посочено в МОС 200 "Цел и общи принципи на одита на финансови отчети", при определени обстоятелства съществуват ограничения, които могат да се отразят върху убедителността на наличните доказателства за достигането до заключение относно конкретни твърдения за вярност. Поради степента на несигурност,асоциирана с твърденията за вярност относно изчерпателността на информацията за свързаните лица, процедурите, разгледани в настоящия МОС, осигуряват достатъчни и уместни одиторски доказателства за тези твърдения за вярност при отсъствието на някакви други обстоятелства, идентифицирани от одитора, които:

               (а) увеличават риска от неточности, отклонения и несъответствия извън онези, които обичайно биха се очаквали; или

               (б) указват, че са възникнали съществени неточности, отклонения и несъответствия във връзка със свързаните лица. 


Когато е налице някаква индикация, че съществуват такива обстоятелства,одиторът извършва модифицирани, разширени или допълнителни процедури, подходящи за конкретните обстоятелства.

        4. Определенията относно свързани лица са посочени в МСС 24 и са приети за целите на настоящия МОС1.

        5. Ръководството носи отговорност за установяването и оповестяването на свързаните лица и на сделките със свързани лица. Тази отговорност изисква от ръководството да внедри адекватен вътрешен контрол, за да гарантира, че сделките със свързани лица са отразени по подходящ начин в информационната система и са оповестени във финансовия отчет.

        6. Необходимо е одиторът да има достатъчно ниво на разбиране и познания за предприятието и неговата среда, за да може да идентифицира събития, сделки и операции, и практики, които могат да доведат до риск от съществени неточности, отклонения и несъответствия по повод свързаните лица и сделките с такива лица. Въпреки че съществуването на свързани лица и на сделки между свързани лица се разглежда като обичайна характеристика на бизнеса, одиторът следва да е запознат с тях, тъй като:

               (а) Приложимата рамка за финансова отчетност може да изисква оповестяване във финансовия отчет на определени взаимоотношения между свързани лица и сделки, като например такива, изисквани по силата на МСС 24.

               (б) Съществуването на свързани лица или на сделки със свързани лица може да окаже влияние върху финансовия отчет. Например данъчното законодателство в различните юрисдикции може да окаже влияние върху задължението и разхода за данъци на предприятието, което изисква специално внимание, когато съществуват и свързани лица.

               (в) Източникът на одиторски доказателства оказва влияние върху оценката на одитора относно неговата надеждност. По-висока степен на доверие може притежава одиторското доказателство, получено от несвързани трети лица или създадено от тях.

               (г) Сделката със свързани лица може да се мотивира от други, а не само от обичайните бизнес съображения, например разделяне на печалба или дори измама.


Наличие и оповестяване на свързани лица

        7. Одиторът преглежда информацията, предоставена от лицата, натоварени с общото управление и от ръководството, посочваща имената на всички известни свързани лица и извършва следните процедури във връзка с изчерпателността на тази информация:

               (а) преглед на работните книжа от предходни години за имена на известни свързани лица;

               (б) преглед на процедурите, използвани от предприятието, за установяване на свързани лица;

               (в) отправяне на запитвания относно обвързаността на лицата, натоварени с общото управление и отговорните длъжностни лица с други предприятия;

               (г) преглед на документацията за събранията на акционерите, за да се определят имената на основните акционери или, ако това е уместно, получаване списък с основните акционери от съответния регистър;

               (д) преглед на протоколите от събрания на акционерите и от заседания на лицата, натоварени с общото управление, и други подходящи регистри,установени със закон, като например регистър за дяловите участия на директорите;

               (е) отправяне на запитвания към други одитори, понастоящем участващи в одита, или към предишни одитори относно техните познания за други свързани лица;

               (ж) преглед на данъчните декларации върху печалбата и друга информация,предоставяна на регулаторните органи.

В случай че по преценка на одитора рискът от неразкриване на значими свързани лица е нисък, тези процедури могат да се модифицират по съответния начин.

        8. Когато приложимата обща рамка за финансова отчетност изисква оповестяване на връзките със свързани лица, одиторът следва да се убеди, че оповестяването е адекватно.


Сделки със свързани лица

        9. Одиторът преглежда информацията, предоставена от лицата, натоварени с общото управление, и от ръководството, посочваща сделките със свързани лица и е с повишено внимание за съществуването на други съществени сделки със свързани лица.

        10. Когато получава разбиране за вътрешния контрол на предприятието, одиторът разглежда адекватността на контролните процедури върху упълномощаването и отразяването на сделки със свързани лица.

        11. В хода на одита е необходимо одиторът да бъде с повишено внимание за съществуването на сделки, които изглеждат необичайни при конкретните обстоятелства и могат да са индикатор за съществуването на неустановени преди това свързани лица. Примери за това са:

• сделки, извършвани при необичайни търговски условия, като необичайни цени, лихвени равнища, гаранции и условия за изплащане;

• сделки, за чието възникване липсва очевидна логична бизнес причина;

• сделки, при които съдържанието се различава от формата;

• сделки, обработени по необичаен начин;

• голям обем или значими сделки с определени клиенти или доставчици, съпоставени с останалите сделки.

• неотразени сделки, като например получаване или осигуряване на безплатни управленски услуги.

        12. В хода на одита, одиторът извършва процедури, които могат да установят съществуването на сделки със свързани лица. Примери за това са:

• извършване на детайлни тестове на сделки и салда;

• преглед на протоколи от заседания на акционери и на лицата, натоварени с общо управление;

• преглед на счетоводната документация за големи или необичайни сделки или салда, отделяне на специално внимание на сделки, отчетени в края или близо до края на отчетния период;

• преглед на потвърждения на вземания и задължения по заеми и потвържденията от банки. Този преглед може да посочи взаимоотношения на гарант и други сделки със свързани лица;

• преглед на инвестиционни сделки, например, покупка или продажба на дялове в капитала на съвместно или друг вид предприятие.


Проверка на установени сделки със свързани лица

        13. При проверката на установените сделки със свързани лица, одиторът следва да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства относно това,дали тези сделки са били подходящо отразени и оповестени.

        14. Поради естеството на взаимоотношенията със свързани лица, доказателствата за сделка със свързано лице може да са ограничени, например относно съществуването на материални запаси, държани от свързани лица на консигнация, или пък отразяване като разход за лицензионно възнаграждение, съгласно инструкция на предприятието майка до дъщерното є предприятие. Поради ограниченото наличие на подходящи доказателства относно такива сделки, одиторът следва да обмисли прилагането на процедури като:

• потвърждаване на условията и сумата на сделката със свързаното лице;

• фактическа проверка на доказателствата, притежавани от свързаното лице;

• потвърждаване или обсъждане на информация с лица, свързани със сделката, като например банки, адвокати, гаранти и агенти.


Изявления на ръководството

        15. Одиторът получава писмени изявления на ръководството относно:

               (а) пълнотата на информацията, предоставена във връзка с идентифицирането на свързани лица; и

               (б) адекватността на оповестяванията за свързаните лица във финансовия отчет.


Одиторски заключения и издаване на одиторски доклад

        16. В случай че одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства относно свързаните лица и сделките с такива лица или достигне до заключението, че тяхното оповестяване във финансовия отчет не е адекватно, той следва по съответен начин да модифицира одиторския доклад.


Перспектива за публичния сектор

        1. При прилагането на одиторските принципи, разгледани в настоящия МОС, одиторите следва да направят референция към законовите изисквания във връзка със сделките със свързани лица, които са приложими към предприятията от публичния сектор и служителите. В това законодателство може да се забранява на предприятията и на служителите да встъпват в сделки със свързани лица. Също така, може да съществува изискване към служителите в публичния сектор да декларират своите дялове в предприятия, с които те осъществяват сделки на професионална и/или търговска основа. Когато съществуват такива изисквания, одиторските процедури следва да бъдат разширени, за да се установят случаи на неспазване на тези изисквания.

        2. Докато Международна насока за публичния сектор 1 "Финансова отчетност на държавните стопански предприятия" посочва, че всички Международни счетоводни стандарти (МСС) се прилагат по отношение на стопанските предприятия в публичния сектор, МСС 24 "Оповестяване на свързани лица" не изисква оповестяване на сделките между предприятия под контрола на държавата.

Определенията на свързани лица, включени в МСС 24 и в настоящия МОС, не обхващат всички обстоятелства, отнасящи се до предприятията в публичния сектор. Например връзката между министерствата и държавните учреждения и между създадените по силата на закон институции или правителствени агенции не е предмет на разглеждане за целите на приложението на настоящия МОС.-->