Потребител

Право на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация по ЗДДС-чл.74,ал.2,т.4 от ЗДДСДружество е извършвало разходи за проучване и проектиране за бъдещо укрепване на свлачище с цел да реализира инвестиционен проект - строителство на сгради за отдих и туризъм с цел да извършва с тях облагаеми доставки. Земите в свлачището са негова собственост и са закупени 2006 г. Без укрепването на терена не е възможно да получи разрешение за строеж. За услугите по проектиране, заснимане на терена, геодезически проучвания и т.н. притежава фактури за разходи, които е осчетоводило като разходи за придобиване на ДМА. Няма започнато строителство за укрепване на терена до сега. Фактурите са издадени в периодите 2006 г. - 2018 г., преди датата на регистрация по ЗДДС на дружеството. През м. 10.2018 г. то се регистрира по ЗДДС. Ще има ли право на данъчен кредит по чл. 74, ал. 2, т. 4 от ЗДДС по фактурите, издадени преди датата на регистрация по ЗДДС, които са осчетоводени като разходи за придобиване на ДМА? Другите условия по чл. 74, ал. 2 т.1 и т. 2 са изпълнени. Безспорно е налице актив по смисъла на счетоводното законодателство, който е деклариран в баланса за 2018 г. на съответния ред. Въпросът е дали този актив е недвижим имот. За този актив кой срок следва да се съблюдава - 5 г. или 20 г.? Следва ли да се счита, че натрупаните разходи са налични към датата на регистрацията? Под налични какво следва да се разбира - в баланса или като физическа наличност (такава няма защото няма започвано строителство)?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->