Илиана Иванова Илиана Иванова Потребител

Отпуск по майчинствоЗдравейте,

Предстои ми прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години преди детето да е навършило тази възраст. Налага ми се да използвам няколко месеца неплатен отпуск и натрупания годишен платен отпуск.

Въпросът ми е при ефективното ми връщане на работа след този период имам ли право да заема работното място, на което съм била преди излизането в майчинство и законът дали е в моя защита, т.е. дали мога да си отстоявам правата?

Предварително благодаря!


Отговори

 • Здравейте.Вероятно преди да излезете по майчинство сте били на безсрочен трудов договор. Връщането Ви ще е на същата длъжност/работно място/. Законът е на Ваша страна. Пожелавам Ви успех!
 • Благодаря Ви за отговора!
 • Здравейте Илияна Иванова.Според трудовото законодателство/КТ/:
  1.Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
  2.Правото на горния отпуск се урежда и от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.Т.е.законодателят не е предвидил право на работодателя да откаже ползването на отпуска !
  3.МТСП в лицето на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в отговор от 2018-12-18 изрично заявява, че "...Съгласно чл. 46, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. В трудовото законодателство не е предвидена възможност за работодателя да прекрати отпускът по чл. 164, ал.1 от КТ по негова инициатива."...
  Считам, че законодателят е дал възможност на лицето в майчинство да ползва същото до навършване 2-годишна възраст на детето, като ползването на отпуска зависи от волята на майката и не е предвиден законен отказ от страна на работодателя.
  Работодателят няма законова възможност да Ви откаже ползването на отпуска по чл.164,ал.1 от Кодекса на труда.

  4.В същия дух е становището на МТСП на 2011-06-15:
  Съгласно чл.163, ал.1 от КТ, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
  В чл.45, ал.1, т.1 и т.2 от посочената по-горе наредба е предвидено, че отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва, както следва:
  1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността , приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване;
  2. в размер на остатъка до 315 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 - за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.След изтичане на 135-те дни можете да прекъснете ползването на този вид отпуск и да се върнете на работа. Няма пречка в по-късен момент отново да продължите да ползвате отпуск по чл. 163, както и отпуск по чл. 164 от КТ – за отглеждане на дете до навършване на 2-год. му възраст.

 • Благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->