Eleonora Georgieva Eleonora Georgieva Потребител

Обещетение за безработица, при уволнение в изпитателен срокПрекратяват ми договора по чл.71, ал1:Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Какво обещетение мога да очаквам на борсата, минималното или съобразно стажа и заплатите последните 2 години? Мога ли да искам друг вид прекратяване, а не по този член, като например несправяне с обема на работа или друго?


Отговори

  • Здравейте. При прекратяване на трудов договор по чл.71,ал.1 от КТ Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.Според мен това е нормалния начин и размер на определяне на парично обезщетение. Времетраенето може да видите в Чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->