Соня Савова Соня Савова Потребител

Договор за наем и инвестиционна програма за сметка на наемателяДоговор за наем и инвестиционна програма за сметка на наемателя

Фирма (НАЕМОДАТЕЛ) има сключен договор с друга фирма (НАЕМАТЕЛ) за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, за срок от 10 години. Съгласно сключения договор, НАЕМАТЕЛЯТ дължи за всеки от месеците на ползване месечен наем, който се превежда по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, за което фирмата НАЕМОДАТЕЛ издава ежемесечно фактура по надлежния ред.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка инвестиции, в съответствие с утвърдена Инвестиционна програма и график по години, в рамките на срока по договора.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да отчита извършените инвестиции веднъж годишно, като представя копия от цялата документация – протоколи, образци, анализни цени, фактури и всички други документи, удостоверяващи стойностите на реално направените инвестиции. Приемането на извършените инвестиции се извършва с двустранно подписан от страните протокол.Фирмата НАЕМАТЕЛ е придобила „инвестиционните активи“ на свое име, но е извършила покупките „от свое име, но в полза на наемодателя“, за които фирмата НАЕМОДАТЕЛ не дължи възнаграждение под каквато и да е форма, предвид факта, че те остават собственост на фирмата наемодател, съгласно сключения договор. За закупените стоки и услуги, наемателят е предоставил по надлежния ред заверени копия на покупните фактури, за които е ползвал право на пълен данъчен кредит и е осчетоводил фактурите по счетоводна сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА .С оглед на гореизложеното, моля за вашето компетентно становище:1. Как следва да се уредят отношенията между наемателя и наемодателя от счетоводна и данъчна гледна точка, във връзка с извършените инвестиции и подобрения?2. Предвид факта, че за извършените инвестиции и подобрения наемодателят не дължи възнаграждение, следва ли наемателят да префактурира на фирмата наемодател фактура за извършените инвестиции и подобрения и по каква цена, предвид факта, че е ползвал ДДС в пълен размер за извършените покупки? Обекта се ползва във връзка с основната икономическа дейност на лицето.3. Следва ли наемодателят да ползва ДДС за издадената фактура от наемателя за извършените инвестиции и подобрения?4. Следва ли фирмата наемодател да издава на наемателя насрещна фактура за извършените инвестиции и подобрения?5. Какъв е реда за закриване на насрещните задължения по т.2 и т.4 от счетоводна гледна точка?


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->