Николай Тодоров Николай Тодоров Учител

Изчисляване на обезщетението при пенсиониранеЗдравейте! Учител съм и ми предстои пенсиониране за стаж и възраст. Придобивам право на 27.01.2019г. Имам над 19 години стаж без прекъсване в училището, в което в момента работя и ще се пенсионирам. Имам и неизползвани 73 дни т.н. "стари отпуски" - за 2008 и 2009г., и 17 дни за 2019г. Моля да ми разясните, как трябва да се изчисли базата за 10,5-те брутни заплати при пенсионирането, както и среднодневната заработка при изчисляването на неизползваните дни отпуска. Кое трудово възнаграждение трябва да се вземе - за месец май, или за месец юни? Още - в брутното трудово възнаграждение трябва ли да влезе: 1.Уговореното в КТД и във вътрешните правила за РЗ в училището допълнително трудово възнаграждение от една брутна заплата /т.н. "Муравейки"/, разделено на 3 части - 50% за 24-ти май, 30% за 15-и септември и 20% за Коледа ; 2. Диференцираното ДТВ, полагащо се за учебната 2018/2019г.? Предварително благодаря! С уважение!НХ


Отговори

 • Здравейте г-н Тодоров,

  1. Брутните заплати, на база които се изплаща обезщетение за пенсиониране, се изчисляват, като се вземе предвид полученото от служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, прехождащ месеца, в който е възникнало основанието за обезщетението (месеца, в който трудовото Ви правоотношение е прекратено). Размерът на дължимото обезщетение се определя като се вземат предвид основното трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – предвидими и сигурни, определени във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния/колективния трудов договор. Такова е например начислението за клас прослужено време.
  Относно размера на полагаемият отпуск, който трябва да Ви бъде изплатен от работодателя, трябва да имате предвид, че правото на отпуск се погасява с двегодишна давност. Т.е., когато платеният годишен отпуск не е използван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, правото на ползването му се погасява по давност. С други думи, на Вас ще трябва да Ви се изплати неизползвания платен годишен отпуск за 2017г. и 2018г., както и около три дни (в зависимост от датата, на която ще приключи трудовото Ви правоотношение) за 2019г. Ако сте използвали някаква част от този отпуск, за използваното не Ви се дължи обезщетение.

  За справка: чл. 176а, чл. 177 и чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда, както и чл.33, ал. 1, т.2 от Колективния Ви трудов договор.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Цветелина Паскова

 • Здравейте, г-жа Паскова!
  Много Ви благодаря за отговора. Запознах се и със сътветните раздели в документите. Бих искал да уточня, че за 2017 и 2018 година неизползвани дни платен отпуск аз нямам. Имам неизползвани 73 дни платен отпуск за 2008 и 2009г., за които давност няма и те трябва да бъдат изплатени. За 2019 година ми се полагат общо 56 дни, но тъй като възнамерявам да се пенсионирам на 28 юни, имам право само на половината, т,е. на 28 дни, от които 9 дни ще използвам до 27.06. затова реално ще останат посочените в горното писмо 17 дни за 2019г.
  Същността на въпроса ми по-скоро касае кои точно начисления с постоянен характер трябва да влязат в брутните заплати от обезщетението, а именно: за основната заплата, класовете за прослужено време. доплащането за научна степен доктор /тези суми задължително влизат в изчисленията/. Не ми е ясно само дали влизат следните допълнителните плащания - 1 заплата допълнително (т.н. Муравейки) през годината, която има постоянен характер и е уговорена в КТД-то - национално и училищно и задължително се плаща на 3 части през годината и второ - диференцираното заплащане за постигнати резултати през учебната 2018/2019г., което също е уговорено в КТД-то има постоянен характер и се плаща всяка година след края на учебната година?
  С уважение! Д-р инж. Николай Тодоров
 • Здравейте г-н Тодоров,

  Предпазлива съм в становището си, защото до голяма степен е въпрос на конкретно тълкуване.
  Съгласно съдебната практика, трябва да се прецени доколко получените възнаграждения към заплатата имат наградителен и стимулиращ характер (премии и бонуси) или възнаградителен (например изплатени суми за допълнителен труд).

  Съгласно приложимите нормативни актове, в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията се включват:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване;
  5. възнаграждението, в случай на неизпълнение на трудовите норми не по вина на работника/служителя;
  6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост;
  7. възнаграждението, в случай на некачествена продукция по вина на работника/служителя.

  Доколкото разбирам от предоставената информация, т.н. Муравейки не е обвързан с постигнати резултати и се изплаща задължително на всички учители всяка година, като се вземе предвид размера на брутното им възнаграждение, т.е. има постоянен характер. С оглед на това, въпреки че се изплаща три пъти в годината, би могло да се приеме, че той е част от брутното възнаграждение, което се взема предвид при определяне на обезщетението. Още повече, че според мен попада в т.2 и/или 3 от посочените по-горе. Също така, планираното прекратяване на трудовото правоотношение е точно в месеца, следващ месеца за получаване на цитираното възнаграждение. В случая допускам, че при изчисляването, това възнаграждение ще бъде разпределено към всяка месечна заплата и на база на полученото средно възнаграждение ще се определи обезщетението.

  Относно заплащането за постигнати резултати, според мен то изцяло влиза в хипотезата на възнаграждения с наградителен и стимулиращ характер, защото е с оглед на постигнати резултати. Т.е. неговият размер не е постоянен и е поставен в пряка зависимост от извършената работа, което означава, че това възнаграждение не може да се вземе предвид при определяне на дължимото от работодателя обезщетение.

  Като цяло в практиката се наблюдава тенденция да се вземе последното получено брутно възнаграждение, без оглед на компонентите в него, и на база на това да се изчисли обезщетението.

  При всички случаи, ако при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, имате повод да сметнете, че сте ощетен, Вие можете да потърсите правата си по съдебен ред - тъй като сте служител, няма да дължите държавна такса за завеждане на подобен иск.

  За справка: чл. 17, ал. 1 НСОРЗ; чл. 20 НСОРЗ; РЕШЕНИЕ № 847 ОТ 14.01.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1558/2009 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС; чл. 83, ал. 1, т.1 ГПК

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Цветелина Паскова
 • Здравейте, госпожа Паскова!
  Благодаря Ви много за изчерпателния и по същество отговор. Радвам се, че Вашето становище съвпада с моето непрофесионално мнение по въпроса. От документите, които сте цитирали, ясно се вижда, че обосновката на решението е убедителна. Аз също съм сигурен,че тринадесетата допълнителна брутна заплата (т.н. "Муравейки", защото бе въведена по инициатива на Муравей Радев, когато беше министър), която е заложена в КТД-то и се изплаща без условия всяка година на 3 порции за гореупоменатите празници, трябва да влезе в обезщетението. Естествено, разделена на 12 месеца, за да се получи средномесечната добавка. Диференцираното заплащане зависи от показателите на всеки учител, сумите са различни, имат наградителен характер и не трябва да влизат в брутното средномесечно обезщетение.
  Искам да попитам, изплащането на неизползваните дни отпуск на база полученото брутно възнаграждение за предния месец ли се прави или както при обезщетението от 10,5-те заплати. Ако е на база предишен месец, за мен е по-добре да се пенсионирам веднага на 28.06 за да бъде признат за предишен месец май, когато се плащат 50% от "Муравейките" и начисленията са високи. Ако се пенсионирам от 1.07 за предишен месец от счетоводството ще вземат несец юни, който е с по-малко общо възнаграждение, нали?
  Съжалявам и ми е обидно, че ние, учителите сме принудени да се занимаваме с такива тънки сметки, вместо да съсредоточим усилията си само върху творческия обучителен процес на учениците, но това е продиктувано от практиката на 99% от директорите винаги да стресират и ощетяват по всякакъв начин учителите - финансово, материално, незаконно следене с камерите /въведени за използване само по време на матурите/, орязване на отпуските и на други синдикални права и т.н. А уж искаме млади хора да влизат в образователната система!
  Още веднъж Ви благодаря и желая здраве и успехи! С уважение- Николай Харизанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->