Nikolay Ivanov Nikolay Ivanov Потребител

Определяне на размера на вноската и осигурителния доход за здравно осигуряване по чл.40ал.1 т.5 и чл.40 ал.1 т.1б. от Закона за здравното осигуряване.Относно: Определяне на размера на вноската и осигурителния доход за здравно осигуряване по чл.40ал.1 т.5 и чл.40 ал.1 т.1б. от Закона за здравното осигуряване.

1.Представям следната фактическа обосновка относно чл.40 ал.1 т.1б:

Трудоустроено лице не осигуряващо се на друго основание, с пореден номер на квалификационна група 9, код на осигурител 8411, основна икономическа дейност на осигурител 99 на седем часов трудов договор с основно възнаграждение 446.25 лв и минимален осигурителен доход за заеманата длъжност(510лв) 446.25 пропорционално на работното време по трудов договор, през месец ноември 2018 година излиза в неплатен отпуск за 6 дена по негова инициатива съгласно чл.160 от кодекса на труда.

При начисляване и изчисляване на дължимия размер на трудовото възнаграждение и всички други произтичащи от него задължителни вноски към държавния бюджет е използван специализиран софтуер.

Съгласно текущата формулировка на чл.40 ал.1 т.1б от ЗЗО, и по горе посочената фактическа обосновка при определяне на размера на вноската и размера на осигурителния доход за здравно осигуряване, разбирам и определям следния размер на здравно осигурителната вноска и осигурителен доход за здравно осигуряване.

Осигурителен доход ЗО неплатен отпуск пълен месец:255лв

Осигурителен доход ЗО неплатен отпуск за 6 дена :69.55лв

Размер на вноската за здравно осигуряване неплатен отпуск за 6 дена:5.56лв

При прилагане на същите данни в фактическата обосновка в специализирания софтуер при определяна на размера на вноската за здравно осигуряване и размера на осигурителния доход за здравно осигуряване извежда следните резултати:

Осигурителен доход ЗО не платен отпуск пълен месец:223.125лв

Осигурителен доход ЗО не платен отпуск за 6 дена :60.85лв

Размер на вноската за здравно осигуряване неплатен отпуск за 6 дена :4.87лв

2.Представям следната фактическа обосновка относно чл.40 ал.1 т.5:

Трудоустроено лице не осигуряващо се на друго основание, с пореден номер на квалификационна група 9, код на осигурител 8411, основна икономическа дейност на осигурител 99 на седем часов трудов договор с основно възнаграждение 446.25 лв и минимален осигурителен доход за заеманата длъжност(510лв) 446.25 пропорционално на работното време по трудов договор, през месец декември 2018 излиза във времена нетрудоспособност поради общо заболяване съгласно чл.162 ал.1 от кодекса на труда за целия месец декември.

При начисляване и изчисляване на дължимия размер на трудовото възнаграждение и всички други произтичащи от него задължителни вноски към държавния бюджет е използван специализиран софтуер.

Съгласно текущата формулировка на чл.40 ал.1 т.5 от ЗЗО, и по горе посочената фактическа обосновка при определяне на размера на вноската и размера на осигурителния доход за здравно осигуряване, разбирам и определям следния размер на здравно осигурителната вноска и осигурителен доход за здравно осигуряване.

Осигурителен доход ЗО времена нетрудоспособност пълен месец: 510лв

Размер на вноската за здравно осигуряване времена нетрудоспособност пълен месец: 24.48 лв

При прилагане на същите данни в фактическата обосновка в специализирания софтуер при определяна на размера на вноската за здравно осигуряване и размера на осигурителния доход за здравно осигуряване извежда следните резултати:

Осигурителен доход ЗО времена нетрудоспособност пълен месец: 446.25лв

Размер на вноската за здравно осигуряване времена нетрудоспособност пълен месец: 21.42 лв

Моля предвид представените фактически обосновки и изложените факти и резултати да ми бъде разяснено определяне на размера на вноската и осигурителния доход за здравно осигуряване по чл.40ал.1 т.5 и чл.40 ал.1 т.1б. от закона за здравното осигуряване, предвид горе посочените определени резултати дали има вярност и точност в някой от тях двата съответно за приложените върху чл.40 ал.1 т.1б и чл.40 ал.1 т.5 от закона за здравното осигуряване.Отговори

Свързани документи със ЗЗО

-->