Ирена76 Асенова Ирена76 Асенова Потребител

Освобождаване от длъжностЗдравейте,

на постоянен трудов договор съм, но собственикът иска да освободи няколко човека, поради спад в обема на работата.

Въпросът ми е по кой чл. е най-изгодно за служителя /в частност аз/, да бъда освободена, за да имам право на най-дълъг престой на борсата? Колко време трябва да е минало от едната регистрация на борсата до другата?

Трябва ли да имам предизвестие?

В какъв срок трябва да разпиша заповедта и ако не го направя има ли значение?

Дължи ли ми работодателя една заплата, ако не започна работа?

Благодаря!


Отговори

 • Здравейте, Г-жо Асенова,

  паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето. Сркът за изплащане не е обвързан с основанието за прекратяване на правоотношението.
  Ако си получавал обезщетение за безработица преди по-малко от три години от датата на регистрацията ти в Бюрото по труда, ще получиш само минималния размер на обезщетението само за четири месеца.
  Обикновенно трудовия договор се сключва с уговорен срок за предизвестие и на двете страни по него. При неспазване на предизвестието на някоя от страните дължи обезщетение за неспазения срок. Предизвестието може да не се спази при взаимно съгласие и на двете страни за прекратяване на договора.
  Трябва да разпишете заповедта при връчване от работодателя. За да бъде намаляването на обема на работата основание за прекратяване на трудовия договор, то трябва да отговаря на определени условия. Преди всичко, то трябва да бъде действително, а не фиктивно. При уволнение поради намаляване на обема на работата работодателят е длъжен предварително да извърши подбор, с цел да останат на работа работниците и служителите, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.
  При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
  Сумата на обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
  Обезщетението не се изплаща към датата на прекратяване на ТД, тогава служителя все още няма право на него. То не се посочва като дължимо в заповедта за уволнение. Най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, служителя може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати. При прекратяване на трудовото правоотношение имате право и на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

  За справка: НОИПОБ; КСО; чл.328 ал.1 т.4 от КТ; чл. 224 чл.1 от КТ; чл.220 чл. 1 от КТ; чл. 222 ал. 1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->