Venetka Kirilova Venetka Kirilova Потребител

инвестиционен имотФирмата притежава инвестиционен имот, които е придобит като апортна вноска през 2013 г . Имотът има разрешение за ползване, но вътрешно не са изградени инсталации - електро и ВИК, има нужда от довършителни работи - измазване на стени, замазка на под,

Имотът не е ползван от построяването му. През 2015 г е извършена оценка от лицензиран оценител и актива е обезценен. Намалението е отнесено като разход от обезценка на активи и е формирана данъчна временна разлика. До момента не са начислявани счетоводни и данъчни амортизации.

През м. октомври са извършени довършителните работи и от 01.11.2018 обекта е отдаден под наем.Правилно ли е от 01.11.2018 г да начисляваме счетоводни амортизации върху балансовата стойност на имота и данъчни амортизации върху цената на придобиване?


Отговори

-->