ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Прекратяване на трудов договор.Наш работник представи решение на телк 100% т.н.р. без чужда помощ.

Според нас трябва да го освободим по чл. 325, ал. 1, т.9 от КТ. или чл.327 ал.1 т.1.

По кой член от КТ трябва да го освободим и какви обезщетения се изплащат?


Отговори

 • Здравейте,

  Прекратяване на основанието, визирано в КТ се състои от два елемента:
  1. На първо място, необходимо е да е налице невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради:
  • болест, довела до трайна неработоспособност
  тази неработоспособност е над 50% и е установена от ТЕЛК или НЕЛК. Съгласно Наредба за трудоустрояването, това са компетентните органи да определят 50 и над 50% трайна неработоспособност и здравни противопоказания за изпълняване на възложената работа
  или
  • наличието на здравни противопоказания
  това са случаите при които работникът боледува от болест, довела до трайна неработоспособност или има непоносимост към някои от елементите на работната среда- шум, вибрации, влажност и т.н.;

  2. На второ място – липса на друга подходяща за здравословното състояние на работника работа при работодателя.
  Коя работа е „подходяща”.
  • Работата трябва да е определена от Комисията по трудоустрояване в предприятието по принцип като подходяща за заемане от трудоустроени лица въобще. Това става ежегодно до края на м.01 и в съответствие с процента места за трудоустроени, определен по реда на КТ;

  • За всеки конкретен работник или служител ТЕЛК трябва да даде конкретно становище, в съответствие с установената неработоспособност или здравни противопоказания и конкретния списък на подходящи работи при работодателя.

  Едва, ако ТЕЛК се произнесе, че работата, която се заема е неподходяща и няма друга подходяща работа, имате право да прекратите трудовото правоотношение на основание чл.325, ал.1, т.9 КТ.
  Ако имате само една длъжност и ТЕЛК се е произнесъл в това представено решение, че e не подходяща за този Ваш работник, тогава не е нужно изрично становище.

  Важното е добре да се запомни и да не допускате грешката да смятате, че преценката за липсата или наличието на подходяща работа е Ваша, на работника или пък може да се договори между работника или служителя и работодателя. Преценката е само и единствено на здравните органи.

  Важно е становището да е поискано, след трудоустрояването, а не по-рано, по друг повод, тъй като здравословното състояние на работника или служителя е динамична, а не статична величина.

  При законосъобразно прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ на работника или служителя се дължат обезщетения, определени в Кодекса на труда. На първо място, работникът ще има право на обезщетение за неизползвания си платен годишен отпуск. Освен това работникът или служителят при прекратяване на това основание има право на обезщетение от работодателя си, което е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срок от два месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години на трудовия си стаж не е ползвал обезщетение на същото основание. Важното тук е, че не е необходимо 5-те години трудов стаж да бъдат положени при същия работодател.

  Лицето е в правото си да поиска от работодателя да бъде освободено на основание чл.327 ал.1 т.1 ако не може да му бъде осигурена подходяща работа съобразно предписанията на здравните органи.
  Но за работодателя ще възникне задължението да поиска разрешение от Инспекцията по труда, тъй като работника попада под закрилата на чл. 333 от КТ- защита от уволнение на трудоустроен служител.

  И в двата случая трябва разрешение от инспекцията по труда и невъзможност за предоставяне на работа на трудоустроения служител.

  За справка: чл.325, ал.1, т.9 от КТ; чл.1, ал.3 от Наредба за трудоустрояването; чл.315 КТ; чл. 224 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->