ИВЕЛИНА ДОБРЕВА ИВЕЛИНА ДОБРЕВА фирма СЧЕТОВОДИТЕЛ

Паричен и непаричен доход на физическо лице от турнирна играЗдравейте,
Фирмата организира голф турнир с парични и предметни награди, а участниците са български и чуждестранни граждани. Kакво е данъчното третиране на награди и печалби от участия от турнири със състезателен характер?Отговори

 • Здравейте,

  Облагаемият доход от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител е брутната сума на получените награди.
  Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на ЗЗО.
  Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа. Общата годишна данъчна основа е сумата от всички годишни данъчни основи, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения. Следователно получените печалби от игри, които подлежат на облагане, следва да се декларират чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Доходите от други източници се декларират в приложение № 6 от годишна данъчна декларация.
  Годишната данъчна декларация се подава в ТД на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
  Ангажимент на ПЛАТЦИТЕ на доходи е да предоставят информация по реда на чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, за получателя на дохода Местно физическо лице и размера на дохода. Като когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската Народна Банка към датата на придобиването им, а когато са непарични, доходите се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.Когато получатели на дохода са Чуждестранни физически лица
  доходите от награди се облагат с Окончателен данък определен върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.
  Според упоменатата разпоредба, предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физическите лица през данъчната година, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии. Справката се предоставя в срок до 15 Март на следващата година на териториалната дирекция на Националната Агенция за Приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
  За изплатените доходи, следва да се издават служебни бележки по образец, които следва да предоставят на лицата придобили дохода.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров

  (За справка: чл.17; чл. 28; чл. 35; чл.36,чл.37;чл.38;чл.45; чл.50; чл.52 ;чл.54; чл.73 от ЗДДФЛ)
 • А следва ли фирмата да подаде Декларация по чл.55 за тримесечието в което се е случило събитието по награждаването на лицата придобили предметни и парични награди от турнира- като се има в предвид, че са известни само имената на участниците без данни необходими след това за Декларация по чл.73 ?
  Или общо казано, какво фирмата трябва да декларира като платец ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->