Петър Петров Петър Петров Потребител

Декларация по ИнтрастатПривет,Питането ми е във връзка с подаване на декларация по ИНТРАСТАТ. Необходимо ли е да се подава така декларация,когато дружеството продава природен газ и електрическа енергия,след като до колкото съм запознат те не се причисляват към вътреобщностните доставки?Благодаря!


Отговори

  • Здравейте!

    Според чл. 7 ал.5 т.5 от ЗДДС за Вътреобщностна доставка на стоки не се счита доставката на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставката на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи.

    Това обаче, не ви освобождава от задължението за подаване на Интрастат декларация. Интрастат оператори, осъществяващи вътрешнообщностни Пристигания/Изпращания на електрически ток и природен газ по тръбопровод (код по КН 27 11 11 00) декларират тези движения по система Интрастат според държавата, където е установен партниращият търговец, без да се вземат предвид евентуални транзитни преминавания през други държави. При деклариране на електрически ток и природен газ по тръбопровод в Интрастат декларацията не се попълва статистическа стойност.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->