Атанаска Григорова Атанаска Григорова Потребител

Данъци на починал човекЗдравейте, моят проблем е следният - на 2.03.2018 почина баба ми. След смъртта й не сме подавали документи в данъчното, защото мислехме, че данъчните са свързани с ЕСГРАОН и не е необходимо да бъдат уведомявани допълнително. Сега обаче научихме, че е трябвало да се подадат документи от наследниците в шестмесечен срок след смъртта, а понеже ние сме го изпуснали, най-вероятно ще ни глобят. Та въпросът ми е - какви точно са необходимите документи и какъв може да е размерът на глобата? Всички наследници на починалата ли трябва да подават документи (наследниците в нашия случай са общо трима - майка ми, сестра й и дядо ми)?

Благодаря за информацията предварително:

А. Григорова


Отговори

 • Здравейте,

  По отношение на задълженията за данък върху доходите на физическите лица на починалото физическо лице следва да се има предвид, че на основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2017 г./ годишната данъчна декларация за доходите на починалите лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

  Необходимо е да се отбележи, че за доходите на починало лице се подава декларация образец 2001в със съответните приложения според вида на получения доход.
  В декларацията се посочват само доходи, които са придобити от наследодателя до датата на смъртта му и които, на основание чл. 50 от ЗДДФЛ, подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

  Освен това е важно да се посочи, че подаването на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице е регламентирано като възможност, а не като задължение от 01.01.2017.
  На основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Тоест ако починалото лице е имало доходи до 2.03.2018 ( например доходи от наем), следва да се декларират до 30,04.2019 от един от законните наследници.
  Ако говорим за наследство обаче, тогава имаме споменатите 6 месеца
  По силата на ал. 3 на същата правна норма, в случаите по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация може да се подаде и след срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството. В тази връзка е необходимо да се поясни, че съгласно чл. 1 от ЗН, наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на починалия.
  Според Закона за Местните данъци и такси наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
  В съшия член на Закона е казано още че, за нарушение по чл. 41 ( а именно Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя ) на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.


  Поздрави,

  Лилия Веселинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->