Boris Koelv Boris Koelv счетоводител

Използване на ПКО и РКО преди покупка на касов апаратЗдравейте, ООД, което е регистрирано наскоро все още няма касов апарат, защото не е започнало да извършва продажби. Собствениците финансират първоначалните разходи - наем, оборудване, дребни разходи с лични средства, но желаят те да бъдат осчетоводени като разход на дружеството. Въпросът ми е мога ли да издам ПКО за допълнителни парични вноски и респективно РКО за наема/покупките и как да ги заведа в касовата книга при условие, че няма да има отчет от касовия апарат за дадената дата, понеже такъв още няма? Ако паричните вноски са по-високи от разходите (т.е. остава някаква сума), тя как се отразява в касовата книга в последствие? Възможно ли е ПКО и РКО да не се завеждат в касовата книга преди закупуването на касов апарат?


Отговори

 • Здравейте,

  Доколкото разбирам ситуацията собствениците ще дадат заем на дружеството.

  След като дружеството е наскоро учредено и не разполага с парични средства, то тогава паричните вноски от собственици могат да бъдат дадени като заем на дружеството по чл. 134 от Търговския закон, който гласи следното:

  Чл. 134. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
  (2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.
  (3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.

  В този случай няма да се дължат лихви, ако такива не са изрично уговорени. Разбира се, когато дружеството стане платежоспособно, ще трябва да върне предоставения, от собственици, заем.

  Разходите ще ги осчетоводите стандартно, като такива.

  За паричните вноски от собственици (Протоколите, които ще съставите), може да направите следното счетоводно записване:

  Дт Разплащателна сметка или Каса (внимавайте за позволения лимит за плащанията в брой)
  Кт Разчети със собственици

  Оставам на разположение за допълнителни въпроси.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Здравейте, да точно по описания начин смятаме да осчетоводим допълнителните парични вноски. Въпросът ми беше по-скоро относно документалното оформление. Допълнителните вноски ще бъдат внесени по касов път за което ще издадем ПКО. Със средствата ще бъдат правени първоначални разходи за които ще има РКО. Въпросът ми е мога ли и трябва ли да описвам тези ордери в касовата книга при условие че касов апарат ще бъде закупен след това. Става дума за първи наем, мебелировка платени в брой. Дружеството още няма продажби и касов апарат. Касовата книга започва с описание на ФУ и за всяка дата трябва да се залепи дневен касов отчет. Мога ли да опиша ордерите за допълнителните вноски и за първоначалните разходи без да има прикрепени касови отчети?
 • Здравейте,

  Касовата книга се води от датата на въвеждане на обекта, респективно на касовия апарат в експлоатация. Преди това няма как да разполагате с касова книга.

  Както знаете, касовата книга и сметка 501 са две различни неща.
  Осчетоводете ПКО и РКО за заема в сметка 501.

  За повече информация относно касовата книга на ФУ, вижте: Наредба Н-18 от 13 .12.2006 г. (чл. 33).

  Поздрави,
  Вера Русинова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->