Michael Mihailov Michael Mihailov фотограф

Обезщетение от НОИ след прекратяване на договора по чл.71, ал.1Преди 2 месеца бях освободен от работа на основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда, със стаж почти 6 години, и след това наскоро бях нает на нова работа, при която работодателите ми решиха да ме освободаят след 14 дни по чл.71, ал.1. Имам ли право на някакво обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
  Съгласно Кодекса на труда всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, като законът казва, че размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Ако в Трудовия договор на работника или служителя не е изрично определен друг размер на платения годишен отпуск, то следва да се прилага разпоредбата на КТ, а именно 20 работни дни. Приемаме, че платения Ви годишен отпуск е в такъв размер, тъй като това не е упоменато в запитването. Полагащият се платен отпуск се изчислява на пропорционална база.
  За да изчислим колко на дни ще имате право на платен отпуск, изчисленията се извършва по следната формула:

  Платен годишен отпуск от 20 дни, разделяме на месеците от годината. Получения коефициент за умножава по отработените месеци. Във вашия случай нямате отработен пълен месец при съответния разботодател, следователно платения отпуск се изчислява по следната формула:

  20/12=1.66666=1.67 - коефициент

  1.67/30*14=0.7793 - като резултатът се закръгля в полза на лицето, т.е ще имате право на 1 ден платен отпуск за отработените 14 дни през съответния месец.

  Работодателят ще Ви дължи обещетения за неизползвания един ден платен отпуск, който сте придобили до момента на прекратяване.

  За справка: чл.224 ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова

 • аз може би не съм задал въпроса си правелно, дали ще имам някакво право на обезщетение от НОИ, и благодаря за изчерпателният отговор все пак
 • Здравейте,

  Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица:

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  • са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
  • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия
  • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава

  Периоди, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица:

  При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:
  • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
  • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
  • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

  Ред за отпускане на обезщетението:

  Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и ред, определени с Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).

  Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

  Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 от НОИПОБ, подадено лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. Към заявлението се прилагат:
  • акт за прекратяване на правоотношението - за справка;
  • документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

  При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

  Писмото се изпраща на лицето в зависимост от избрания от него начин на комуникация:
  • на гише в ТП на НОИ;
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес;
  • по електронен път чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес, съдържащо информация за изтегляне на уведомителното писмо от базата данни.

  Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните.

  За справка: чл. 68а КСО; по чл. 168 КСО; чл. 54а, ал. 1 КСО; чл. 54а, ал. 2 КСО; чл. 54а, ал. 3 и чл. 54л КСО; чл. 1, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 НОИПОБ


  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->