ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Преоценка на балансовата стойност на ДМАМоже ли да се направи преоценка в посока увеличение на балансовата стойност на ДМА, без по тях да са правени подобрения, а само на база оценка от лицензиран оценител?Отговори

 • Здравейте,

  Активите във всеки клас имоти, машини и съоръжения се преоценяват едновременно, за да се избегне селективната преоценка на активи и отчитането на суми във финансовите отчети, които представляват смесица от цени на придобиване и оценки към различни дати.
  Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се признава в друг всеобхватен доход и се натрупва в собствен капитал в статията "Резерв от преоценки". Увеличението от преоценка обаче се признава за печалба или загуба, когато възстановява обратно намаление от преоценка на същия актив, което преди това е признато за печалба или загуба.
  След първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени надеждно, се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. Преоценките се правят достатъчно редовно, за да се гарантира, че балансовата сума не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния отчет за финансово състояние.
  Справедливата стойност на земя и сгради обикновено се определя на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която обикновено се извършва от квалифицирани оценители. Справедливата стойност на машини и съоръжения обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка.
  Когато липсват доказателства за пазарната стойност поради специализирания характер на имота, машините и съоръженията и тъй като тези активи рядко се продават, освен като част от продължаващ функционирането си бизнес, може да е необходимо предприятието да оцени справедливата им стойност, като използва подхода на доходите или на амортизираната възстановителна стойност.(Забележете, че никъде не се споменават извършването на подобренията.)

  Важно е да се спомене, че Корпоративният данъчен закон регламентира данъчните ефекти, свързани с промяната на отчетната стойност на ДМА от гледна точка на: последващи оценки на активи в глава осма и данъчни амортизируеми активи в глава десета на ЗКПО.За целите на данъчно облагане корпоративният закон не се влияе нито от размера, нито от начините за извършване на преоценката или счетоводната база. ЗКПО неутрализира за свои цели загубата/печалбата от преоценката, отчетена в текущата година и я признава чрез данъчна временна разлика в годината на продажбата на преоценения актив. т.н. обратно проявление.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
  За справка: (МСС 16/СС 16 и ЗКПО)
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->