Задай въпрос тук
Ms AN Ms AN

Електронни услуги в ЕС и ДДСЗдравейте!

ЕООД регистрирано по ЗДДС в България. Дейност - електронни услуги. Регистрацията по ЗДДС е по избор. До настоящият момент фирмата не е извършвала дейност и до настоящият момент няма приходи.

Имам една единствена Доставка - фактура за електронна услуга от регистрирано лице по ДДС в Швеция. Във фактурата няма начислен ДДС.

Трябва ли да си самоначислявам ДДС с протокол по чл. 117? В дневник Покупки и Дневник Продажби или ....?

Какви кореспонценции трябва да взема?

В кои колони на СД трябва да се посочат съответно сумите?

Попълва ли се VIES - декларация?

Прочетох доста, но вместо да ми се изясни ситуацията ... обърках се повече.

Отговори

 • Здравейте,

  съгласно ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката, т.е. вие следва да самоначислите ДДС по съответната доставка. В същото време, ако Вие извършвате услуги, които са облагаеми по смисъла на закона, за Вас възниква и право на приспадане на данъчен кредит. В конкретния случай Вие следва да издадете протокол по чл. 117, за да обложите доставката с 20% ДДС, който следва да бъде отразен и в двата дневника:
  - в дневник Покупки: к. 10 (ДО) и к. 11 (ДДС)
  - в дневник Продажби: к. 14 (ДО) и к.15 (ДДС)
  Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
  Счетоводно може да онагледим счетоводната операция по следния начин:
  Дт ДДС по покупки (4531)
  Кт ДДС по продажби (4532)
  По последния въпрос, свързан с подаване на VIES - декларация, отговорът е не, тъй като такава декларация се подава, когато вие сте доставчик по дадена доставка (ВОД, тристранна операция или доставка на услуги на територията на ЕС към регистрирани ДЗЛ), а не в качеството Ви на получател на услуга.

  За справка:
  чл. 69 от ЗДДС;
  чл. 82, ал.2, т.3 от ЗДДС;
  чл. 117, ал.3 от ЗДДС;

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря за Бързия и Изчерпателен отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->