Стефка Петрова Стефка Петрова Потребител

Д1 , Д6 и Обезщетение чл.222, ал.1, т.3Здравейте,

трудов договор е прекратен на, считано от 04.05.2018г. по чл.328, ал.1, т.3 от КТ . На 20.06.18г. лицето удостоверява, че в рамките на този един месец не е започнало работа и следва да му изплатим обезщетение. Във фиша за м.Май са начислени 2дни до датата на освобождаване и обезщ. за неизползван пл.годишен отпуск, заплатите за м.Май са начислени на 15.06.18г.

Въпросите ми са:

1.В какъв срок трябва да се подаде Д1 и Д6 за конкретното лице?

2.Какви са особеностите при подаване на Д1 и Д6 при това обезщетение ? Как следва да изглеждат Д1 и Д6 и едновременно с декларациите за останалите сложители ли трябва да се подадат?

3. Ще трябва ли да правя корекции на заплатите за м.Май, за да се начисли частта от обезщетението за Май или ще го начисля със заплатите за м.Юни?

4. А също така какъв е срокът след поискване от лицето да се изплати, веднага ли трябва да стане това или не?Знам,че може да се потърси до 3 години, ако обаче е подал Декларация и е удостоверил с трудова книжка , че не е започнал работа през този един месец, до кога трябва да му се изплати?


Отговори

 • Здравейте,

  Върху обезщетението се дължат осигуровки и се удържа данък по чл.42 от ЗДДФЛ.
  Декларация образец 1: Подава се до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа. Ако обезщетението обхваща два месеца декл.обр.1 се подава поотделно за всеки месец.
  Декларация образец 6: Декларация обр. 6 за дължимите осигуровки се подава в срока на декларация обр.1 и с вид на плащането 6.
  Важно! Когато обезщетението обхваща 2 месеца декларация образец 6 се извежда в две колони т.е данните от двата месеца се посочват в различни колони.
  За удържания ДОД:
  Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан.
  Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
  Не считам, че имате нужда от корекция на заплатите за предходен месец.
  Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
  За справка(КТ чл. 222,228,328,)
 • Благодаря !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->