Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

МСФО История и Развитие

Публикувано на: 19.04.2011


МСФО - IASB logo
Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) е създаден през 1973. Дейността му е насочена към хармонизиране на съдържанието и представяне на финансовите отчети в световен мащаб, чрез публикуване на МСС.

За повечето потребители на финансови отчети терминът МСФО е доста известен: Международни Стандарти за Финансови Отчети, които се състоят от счетоводни стандарти и разяснения. За първи път МСФО блеснаха в светлината на прожекторите през 2001 год., когато Европейския съюз обяви, че всички предприятия, регистрирани на европейските фондови борси ще бъдат задължени да прилагат МСФО за своите консолидирани финансови отчети до 2005 година. Директивата влезе в сила през 2005 г. и се отнася за над 8 000 компании в 30 държави, в т.ч. държави като Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. От тогава насам, значимостта на МСФО значително нараства. Все повече страни започват да се отказват от досегашната си счетоводна рамка и да възприемат МСФО като национални счетоводни стандарти, особено в условията на глобална финансова криза и променливи пазари, когато изготвянето на висококчаствена и надеждна финансова информация е от съществено значение за успеха на компаниите. Към днешна дата повече от 100 държави са приели МСФО като рамка за финансова отчетност и изготвяне на отчети за публични цели. Големи държави като Бразилия, Индия, Канада, Корея и Чили вече обявиха намерението си за приемане на МСФО в близко бъдеще.Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) се състоят от международни стандарти за финансово отчитане, международни счетоводни стандарти и разяснения, одобрени и издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) и неговият предшественик, Комитетът по международни счетоводни стандарти (IASC). Комитетът за международни счетоводни стандарти (КМСС, IASB) е създаден през 1973 година в резултат на споразумение между националните счетоводни организации на Австралия, Великобритания, Германия, Ирландия, Канада, Мексико, Съединените американски щати, Франция, Холандия и Япония. Дейността му е насочена към хармонизиране на съдържанието и представяне на финансовите отчети в световен мащаб, чрез публикуване на МСС. Той работи в тясна връзка с МОКЦК (Международната организация на комисиите по ценни книжа) и организации като Борда за счетоводни стандарти (FASB) на САЩ, за да гарантира съвместимостта между националните и международни счетоводни стандарти. След преструктурирането на Комитета за международни счетоводни стандарти през 2001 г. стандартите вече се наричат МСФО (Международни стандарти за финансови отчети) и се подготвят от СМСС (Съвет по международни счетоводни стандарти), който в момента е със седалище в Лондон.


Историята на МСФО стартира още през 1966 год. Историческата истина в случая ни задължава да започнем с името на лорд Хенри Бенсън, което може би е непознато за по-голямата част от счетоводните специалисти у нас. Този човек заема едно твърде специално и важно място не само в английската история, но и в историята на счетоводството въобще. Роден в Йоханесбург, син на Александър Бенсън и съпругата му Флоренция Купър, дъщеря на Франсис Купър, основател на Cooper Brothers & Co, Бенсън се обучава първоначално в Южна Африка преди да се премести в Обединеното кралство през 1926 г., когато той започва като стажант счетоводител в Cooper Brothers. Няколко години по – късно става съдружник в компанията, преименова я на Coopers & Lybrand и я превръща в една от най-големите международни одиторски компании. На него принадлежи идеята и заслугата за създаването на Международния комитет за счетоводни стандарти (КМСС) в Лондон през юни 1973 г. Той е и първият му председател.  


Ето и някои от най-важните дати и факти свързани с развитието на МСФО:


1966

Историята на международните счетоводни стандарти наистина започва през 1966 г. по инициатива на лорд Хенри Бънсън, с предложението за създаване на Международната изследователска група (International Study Group), включваща Института на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW), Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA) и Канадския институт на дипломираните експерт-счетоводители ( CICA). Участниците са били водещи счетоводни специалисти, извършили сравнителни изследвания, че бъдещото развитие на глобалната икономика изисква глобални (единни) счетоводни правила и стандарти. Повечето от тях са работоли в големи счетоводно-одиторски предприятия, за които различията между счетоводните системи започват да създават значителни затруднения.


1967

През февруари 1967 г. се създава Международната изследователска група на счетоводителите (Accountants International Study Group AISG), която започва да публикува на всеки няколко месеца статии по важни счетоводни теми и прокарва идеи за промяна. За период от няколко години тя е публикувала 21 доклада по 20 счетоводни проблема. Нейната дейност катализира процеса по създаването на Комитетът по международни счетоводни стандарти (КМСС). Много от тези документи впоследстиве служат като основа за създаването на първите международни счетоводни стандарти. През март 1973 г. се взема решение  да се създаде международен орган за написването на счетоводните стандарти за международна употреба.


1973

През юни 1973 г. е създаден Комитетът по международни счетоводни стандарти (КМСС).Неговите цели са публикуване и разгласяване на счетоводните стандарти, съдействие за тяхното приемане и съблюдаване в световен мащаб, както и да работи за общото усъвършенстване и хармонизирането на предписанията и процедурите, свързани с представянето на финансовите отчети.

Един от най-изчерпателните отчети от ранната история на международните счетоводни стандарти, се съдържа в статията на лорд Бенсън  "Историята на международните счетоводни стандарти", която е публикувана в списание  "Счетоводство" през юли 1976 г. (том 87, брой 995) на страници 34-39. Друг източник на информация е биографията на лорд Бенсън "Счетоводство за цял живот", която е публикувана от Коган Пейдж през 1989 година.


1997

Създаден е Постоянният комитет по разяснения (SIC)  с цел разработване на тълкувания на международните счетоводни стандарти (МСС).


2000

Между 1973 и 2000 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издава серия от стандарти, наречени "международни счетоводни стандарти" в цифрова последователност от  МСС 1 Представяне на финансови отчети и завършва с МСС 41 Земеделие, които са публикувани през декември 2000 година.

Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO) одобрява МСС за използване във връзка с трансграничните транзакции и препоръчва на борсовите регулатори в целия свят да разрешават на чуждестранните емитенти да ги ползват.

През юни 2000 г. ЕС съобщава своето предложение от 2005 г. всички листвани компании от страните членки на ЕС, да прилагат МСС в консолидираните си отчети.


2001

КМСС оцелява 27 години, до април 2001 г., когато организацията се преструктурира и бива заменена от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС). Постоянният комитет за разяснения (ПКР) е заменен от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО). СМСС приема всички разработени и публикувани МСС от КМСС като негови собствени стандарти. Новите стандарти, издадени от СМСС, са известни под наименованието МСФО.


2002

На 6 юни 2002 г. Европейският съвет на министрите одобрява регламент, който изисква всички европейски дружества, регистрирани на регулиран пазар, да подготвят отчетите си в съответствие с Международните счетоводни стандарти за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2005 година. Регламентът е приет от Европейския парламент на 19.07.2002 г. 

На 29 октомври 2002 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (IASB) и американският Съвет по стандарти за финансово отчитане (FASB) подписват Меморандум за разбирателство (известен още като „споразумението от Норуолк”), според който двата съвета започват процес на конвергенция (взаимно сближаване) на двата типа стандарти – МСФО и US GAAP американските счетоводни стандарти. Целта е да се усъвършенстват двата типа стандарти, така че да се намалят значително различията между тях, което на свой ред ще допринесе за подобряване на сравнимостта на финансовите отчети на компаниите в световен мащаб и намаляване на разходите за тяхното изготвяне.


2003

Публикуван е първият МСФО – МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО.


2005

Листваните компании във Великобритания са задължени да представят финансовите си отчети при използване на международните счетоводни стандарти, приети от ЕС за периоди, започващи на или след 1 януари 2005 година.


2006

Въпросите за счетоводното уеднаквяване в световен мащаб нарастват. През февруари 2006 год. в Париж е организирана кръгла маса, на която Майкъл Прада, председател на Техническия комитет на Междунордната организация на комисиите за ценни книжа на фондовите борси (IOSCO), излага интересни факти и статистики за разпространението на МСФО в световен мащаб: от световната пазарна капитализация на стойност над 36 трилиона щатски долара в края на 2005 г., 11 трилиона щатски долара са свързани с пазари, където МСФО е задължителен или разрешен, 17 трилиона щатски долара с пазари, където се прилага US GAAP и 4 трилиона щатски долара с пазари, където се прилагат японските GAAP. В класация за 500-те най-големи компании в света – 200 от тях изготвят отчети по МСФО, 176 по US GAAP и 81 по японския GAAP.


2007

На 15.11.2007 г. Комисията по ценни книжа на САЩ (US SEC) обявява година по-рано от очакваното, че разрешава на чуждестранни емитенти да участват на американския капиталов пазар, използвайки изготвени въз основа на МСФО финансови отчети, без да се налага приравняване към използваните в САЩ US GAAP. През същата година се регистрира и 108-та страна, преила МСФО.


2009

На 9 юли 2009 г. СМСС публикува Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП). Структуриран в 35 раздела, с обем от 230 страници и е резултат от продължителен петгодишен процес на разработване и многократни обсъждания. МСФО за МСП представляват съкратена версия на МСФО и не съдържа теми, които не са подходящи за МСП. Много от основните изисквания за счетоводно третиране и оповестявания са опростени. Особеност е, че в него не е фиксирана дата на влизане в сила: законодателството на всяка страна трябва да го приеме по съответния ред и да определи датата му на влизане в сила.


В България МСФО са приети за официална база за изговяне на финансови отчети с постановление от август 2006 год. Всички МСС и МСФО, приложими за финансовите отчети за 2008 г., са приети с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, публикуван в Официалния вестник на ЕС от 29.11.2008 г. В посочения регламент официално е възприето названието на български език Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Съгласно Закона за счетоводството предприятията в РБ, които задължително изготвят финансовите си отчети съгласно МСФО са: предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; както и предприятия,  които най-малко за една от двете предходни години  надвишават показателите на два от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

Ако МСФО за МСП бъде приет за прилагане в България (със съответна промяна в Закона за счетоводството), той ще замени досегашните НСФОМСП.Коментари

-->